Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Econometria

Codi de l'assignatura: 361238

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ramon Jose Alemany Leira

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants que permetin d'emetre informes raonats i obtenir conclusions en problemes científics o d'altres àmbits que requereixin eines matemàtiques.

   -

Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes en contextos acadèmics i professionals.

   -

Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’objectiu genèric de l’assignatura és dominar les tècniques economètriques més habituals utilitzades avui en dia pels professionals, tant de l’economia i l’empresa com d’altres disciplines en tasques de recerca aplicada.

 

Conèixer i comprendre les eines i tècniques d’anàlisi associades a la utilització del model de regressió lineal múltiple.

 

Identificar les propietats dels diferents mètodes d’estimació del model de regressió lineal múltiple i conèixer els avantatges i inconvenients de cadascun.

 

Referits a habilitats, destreses

Interpretar de manera rigorosa i correcta els resultats de l’estimació d’un model de regressió lineal múltiple en les seves possibles especificacions.

 

Identificar, per a cada model particular, quines de les hipòtesis habituals d’estimació són més raonables i quines ho són menys.

 

Valorar de manera crítica les conclusions que s’extreuen d’un model de regressió, tenint en compte les propietats de les variables analitzades i les característiques de les dades disponibles.

 

Aplicar les pautes de treball correctes en cadascuna de les etapes necessàries a l’hora d’utilitzar un model de regressió lineal múltiple: l’especificació, l’estimació, la validació i la interpretació.

 

Referits a actituds, valors i normes

Desenvolupar l’interès per l’anàlisi i la recerca aplicada basada en la utilització de les tècniques economètriques i de modelització.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Concepte i estratègia de la investigació economètrica

1.2. Models econòmics i models economètrics. Components i tipologia

1.3. Etapes en la investigació economètrica

2. El model de regressió lineal múltiple: especificació i estimació

2.1. Especificació del model

2.2. Les hipòtesis bàsiques del model de regressió lineal múltiple estàndard

2.3. Estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO)

2.4. Propietats de l’estimació per MQO

2.5. Estimació per màxima versemblança

3. El model de regressió lineal múltiple: validació i predicció

3.1. Mesures de bondat d’ajust del model

3.2. Contrast d’hipòtesi

3.3. Estimació amb restriccions lineals

3.4. Anàlisi de la variància

3.5. Predicció puntual i per interval

4. Errors d’especificació i problemes amb les dades

4.1. Detecció d’errors a la manera funcional

4.2. Especificació errònia de les variables explicatives

4.3. Permanència versus canvi estructural

4.4. Multicol·linealitat

4.5. Detecció de dades atípiques i influents

5. Incompliment de les hipòtesis bàsiques del terme de pertorbació

5.1. Matrius de variàncies i covariàncies escalars i no escalars

5.2. Estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO) i propietats

5.3. Estimació per mínims quadrats generalitzats (MQG) i propietats

5.4. Estimació per màxima versemblança i propietats

6. Heteroscedasticitat

6.1. Definició i causes

6.2. Conseqüències de l’estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO)

6.3. Detecció de l’heteroscedasticitat

6.4. Estimació per mínims quadrats generalitzats (MQG) i mínims quadrats ponderats (MQP)

6.5. Inferència i predicció

7. Autocorrelació

7.1. Definició i causes

7.2. Conseqüències de l’estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO)

7.3. Detecció de l’autocorrelació

7.4. Estimació per mínims quadrats generalitzats (MQG)

7.5. Inferència i predicció

8. Models de variable dependent discreta

8.1. Model de probabilitat lineal

8.2. Model pròbit

8.3. Model lògit

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent es basa en dos tipus d’activitats presencials:

— Classes de teoria, amb l’objectiu de presentar les eines i les tècniques incloses com a continguts de l’assignatura i reflexionar-hi. 

— Tallers a l’aula d’informàtica, per aplicar aquestes eines i tècniques a la resolució de problemes concrets a partir de dades determinades i amb la utilització de programari específic.

A més, es proposa que l’alumnat elabori un total de dues pràctiques de manera individual, fora de les hores de classe. Aquestes pràctiques també s’utilitzen com a eina d’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada es basa en quatre tipus d’activitats:

a) Dues pràctiques (5 % cadascuna respecte de la nota final). L’objectiu d’aquestes pràctiques és que, a partir d’un conjunt de dades concret (proporcionat pel professorat), l’alumnat respongui a un seguit de qüestions per a les quals necessita utilitzar les tècniques prèviament estudiades a classe. Es posa èmfasi, sobretot, en la interpretació correcta dels resultats que s’obtenen. Les pràctiques es publiquen, aproximadament, a principi de març i a principi de maig. La data exacta de publicació de l’enunciat i la data límit per a la presentació de cada pràctica es publiquen en el Campus Virtual durant les dues primeres setmanes del curs.

b) Test de mig semestre (25 %). Al voltant de la meitat del semestre (set setmanes) es fa un test amb preguntes curtes o de resposta múltiple sobre aspectes teòrics i pràctics. La data exacta es comunica a l’inici del semestre.

c) Tallers (5 %). Qualificació en funció de la participació i les tasques dutes a terme en els tallers.

d) Una prova escrita (60 %). Per superar l’assignatura és imprescindible obtenir una puntuació mínima en aquesta prova de 3 sobre 10, independentment de la qualificació obtinguda en les pràctiques, el test i els tallers.

 

Avaluació única

L’avaluació única consta de dues parts:
a) Un examen escrit.
b) Un exercici pràctic amb l’ordinador.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GREENE, William H. Análisis econométrico. Madrid: Prentice Hall, 1999

Catàleg UB  Enllaç

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. 4a ed. revisada, Cengage Learning, 2016

Catàleg UB  Enllaç

STOCK, James H.et al. Introducción a la Econometría. 3a ed. Madrid: Pearson, 2012

Catàleg UB  Enllaç

MATILLA, M., PÉREZ, P.A., SANZ, B. Econometría Empresarial. Análisis y Decisiones. 1a Ed. McGraw-Hill, 2021