Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anatomia Humana

Codi de l'assignatura: 361279

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Aurea Navarro Sabate

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Idioma d’impartició

 

Castellà, català i anglès

 

 

Professorat

 

Grup A

Professorat: Àurea Navarro, Lluís Secanella, Francesc Rivas, José Moranas, David Bong i Marcos Del Carmen.

Grup B

Professorat: Àurea Navarro, Lluís Secanella, Francesc Rivas, José Moranas, David Bong i Marcos Del Carmen.

Grup C

Professorat: Àurea Navarro, Lluís Secanella, Francesc Rivas, José Moranas, David Bong i Marcos Del Carmen.

Grup D

Professorat: Àurea Navarro, Lluís Secanella, Francesc Rivas, José Moranas, David Bong i Marcos Del Carmen.

 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

67

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

33

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Enumerar i descriure les diferents fases del desenvolupament embrionari.
— Enumerar els teixits del cos i descriure’n les característiques morfològiques.
— Diferenciar entre pell fina i pell gruixuda del cos, considerant la diferent localització, estructura, components i funcions.
— Descriure les posicions corporals, els noms de les regions corporals, els termes direccionals, i els plans i els talls anatòmics.
— Enumerar i situar, en un esquema corporal, tots els ossos del cos, agrupant-los en esquelet axial i esquelet apendicular. Dibuixar una vèrtebra típica.
— Localitzar i fer una demostració física de la capacitat funcional dels diferents tipus d’articulacions del cos i distingir entre articulacions fibroses, cartilaginoses i sinovials.
— Enumerar i situar, en un esquema corporal, els músculs esquelètics superficials i profunds i assignar-los una o més accions motores.
— Localitzar en un esquema els principals components del sistema nerviós central, perifèric i autònom.
— Descriure i localitzar, en un esquema corporal, els òrgans dels sentits i identificar els receptors sensitius que contenen.
— Dibuixar un esquema proporcionat i anomenar les membranes protectores del cor, les cavitats cardíaques, les vàlvules i els grans vasos que entren i surten de l’òrgan.
— Distingir, des del punt de vista estructural, entre artèria, arteriola, capil·lar, vènula i vena, mitjançant un quadre descriptiu.
— Localitzar en un esquema corporal els principals vasos arterials i venosos de l’organisme.
— Enumerar les principals venes superficials i artèries que s’aborden en les puncions arterials i venoses de rutina.
— Esquematitzar els components del sistema respiratori, situar-los en un esquema corporal i enumerar-ne les relacions anatòmiques principals. Descriure l’anatomia microscòpica dels òrgans respiratoris.
— Esquematitzar els òrgans del sistema digestiu, situar-los en un esquema corporal i enumerar les principals relacions anatòmiques.
— Descriure l’anatomia microscòpica de la paret del tub digestiu, el fetge i el pàncrees.
— Esquematitzar els òrgans del sistema urinari, situar-los en un esquema corporal i enumerar les principals relacions anatòmiques. Descriure l’anatomia microscòpica dels ronyons, bufeta urinària i vies urinàries. 
— Esquematitzar els òrgans del sistema reproductor masculí i femení, situar-los en un esquema corporal i enumerar-ne les relacions anatòmiques principals. Descriure l’anatomia microscòpica dels òrgans reproductors masculí i femení.
— Dibuixar les grans cavitats corporals, les membranes que les entapissen i els òrgans que contenen.

 

— Reconèixer l’anatomia de superfície mitjançant l’exploració física de l’organisme.
— Fer una demostració del reconeixement d’estructures anatòmiques sobre un cadàver.
— Utilitzar eines informàtiques per obtenir informació de tipus anatòmic.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir l’habilitat d’organitzar el temps d’estudi.
— Adquirir l’habilitat d’aprendre de manera autònoma.
— Adquirir l’habilitat de pensar de manera reflexiva i crítica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Compartir amb els companys el coneixement i la informació de què es disposa.
— Mostrar generositat per ajudar els companys.
— Ser honest en la resolució dels exercicis en línia.
— Ser honest en totes les proves d’avaluació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Histologia

*  — Concepte. Classificació dels teixits
— Teixit epitelial: característiques. Funcions. Tipus. Localització
— Teixit conjuntiu o connectiu: característiques. Funcions. Tipus. Localització
— Teixit cartilaginós: característiques. Funcions. Tipus. Localització
— Teixit ossi: característiques. Funcions. Tipus. Localització
— Pell: característiques. Funcions. Tipus. Localització. Color. Derivats de la pell: pèl, ungles i glàndules subcutànies. Membranes: seroses, mucoses i sinovials
— Teixit muscular: característiques. Funcions. Tipus. Localització
— Teixit nerviós: característiques. Funcions. Tipus. Localització

2. Sistema nerviós

*  — Concepte. Generalitats. Funcions. Tipus
— Sistema nerviós central: encèfal. Medul·la espinal. Vies sensitives i motores. Meninges. Líquid cefalorraquidi i sistema ventricular
— Sistema nerviós perifèric: parells cranials. Nervis espinals
— Sistema nerviós autònom: sistema nerviós simpàtic. Sistema nerviós parasimpàtic

3. Sistema locomotor

*  — Concepte. Generalitats. Funcions. Sistemes de referència. Termes de relació i de comparació. Aspecte general del cos humà
— Tòrax: ossos. Articulacions. Músculs respiratoris. Artèries, venes i nervis intercostals
— Columna vertebral: ossos. Vèrtebra típica. Articulacions. Moviments. Columna vertebral en conjunt. Posició bípeda
— Extremitat superior: ossos. Articulacions. Músculs. Artèries, venes i nervis perifèrics. Fosses
— Extremitat inferior: ossos. Pelvis major i pelvis menor. Articulacions. Músculs. Artèries, venes i nervis perifèrics. Injecció intramuscular. Fosses. Arcs del peu

4. Sistema cardiovascular

*  — Concepte. Generalitats. Funcions
— Cor: situació i principals relacions anatòmiques. Pericardi. Paret: estructura microscòpica i capes. Cavitats. Artèries, venes i nervis. Sistema de conducció cardíac
— Vasos sanguinis: generalitats. Artèries. Arterioles. Capil·lars. Venes i vènules. Anastomosi. Principals artèries i venes del cos humà
— Sistema limfàtic: característiques. Components

5. Sistema respiratori

*  — Concepte. Generalitats. Funcions
— Tracte respiratori superior: nas i fosses nasals. Sins paranasals: frontals, etmoidals, esfenoidals i maxil·lars. Boca. Faringe. Laringe. Interior de la laringe. Tràquea
— Tracte respiratori inferior: bronquis. Pulmons. Unitat respiratòria
— Estructures accessòries: pleures
— Mediastí: característiques i contingut

6. Sistema digestiu

*  — Concepte. Generalitats. Funcions
— Tub digestiu: característiques macroscòpiques i microscòpiques. Boca. Faringe. Esòfag. Estómac. Intestí prim. Intestí gros
— Estructures accessòries: dents. Llengua. Glàndules accessòries del tub digestiu: glàndules salivals, pàncrees i fetge. Sistema biliar
— Peritoneu: característiques macroscòpiques i microscòpiques

7. Sistema urinari

*  — Concepte. Generalitats. Funcions
— Ronyons: situació i principals relacions anatòmiques. Característiques macroscòpiques i microscòpiques. Nefrones. Artèries, venes i nervis
— Vies urinàries intrarenals: calzes menors. Calzes majors. Pelvis renal
— Vies urinàries extrarenals. Urèters. Bufeta urinària. Uretra femenina. Uretra masculina

8. Sistema reproductor

*  — Concepte. Generalitats. Funcions
— Sistema reproductor femení: òrgans genitals externs o vulva. Mont de Venus. Llavis majors. Llavis menors. Vestíbul de la vagina. Clítoris. Bulbs del vestíbul. Òrgans genitals interns. Vagina. Úter o matriu. Trompes de Fal·lopi. Ovaris. Glàndules genitals auxiliars: glàndules vestibulars i glàndules parauretrals
— Sistema reproductor masculí: testicles. Epidídims. Escrot. Penis. Conductes deferents. Vesícules seminals. Conductes ejaculadors. Glàndules genitals auxiliars: pròstata i glàndules bulbouretrals

9. Embriologia

*  — Concepte. Generalitats
— Període embrionari i període fetal. Concepte
— Fecundació
— Blastocist. Formació. Implantació
— Interrupció de la menstruació
— Formació de la placenta. Amniocentesi
— Desenvolupament de l’embrió per setmanes
— Origen embrionari dels teixits

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals

El professor introdueix una visió integradora dels continguts de cada bloc temàtic que, posteriorment, l’estudiant ha d’aprofundir en l’estudi personal.

Una part d’aquests continguts teòrics es presentaran seguint metodologies actives d’aprenentatge. D’una banda els blocs temàtics centrals de l’assignatura es realitzen, en part, seguint la metodologia d’aula inversa (just in time teaching: JITT). En aquestes sessions, prèviament a la classe presencial, l’estudiant ha de treballar conceptes teòrics a partir del material audiovisual elaborat pel professor i respondre un test diagnòstic relacionat, tot a través del campus virtual.  La classe presencial es dissenya de manera específica i incidint en els aspectes concrets que presentin més dificultat de comprensió un cop valorats els resultats del test diagnòstic en cada grup classe. Posteriorment, passada la sessió presencial, els estudiants responen un qüestionari avaluatiu per valorar el seu aprenentatge. D’altra banda, també s’introdueixen al llarg del curs diverses activitats de casos seguint la metodologia d’aprenentatge basat en problemes (ABP) i que s’han de treballar en petits equips. Aquestes es discuteixen a classe de manera presencial, es resolen en tutories de petit grup i el resultat final es presenta com a tasca avaluable entre les activitats virtuals.

Seminaris

(1) Seminaris autoavaluatius: l’estudiant resol les activitats de cada bloc temàtic contingudes en els seminaris autoavaluatius del Campus Virtual de l’assignatura. Aquestes activitats s’obren setmanalment al campus virtual de dilluns a diumenge seguint la temàtica del bloc teòric treballat durant la setmana  i reben una puntuació que contribueix a una part de les activitats avaluables a través del CV.

(2) Seminaris presencials: el professor complementa i discuteix amb els estudiants informació relacionada amb els continguts de les activitats autoavaluatives. També es discuteixen presencialment qüestions i dubtes sobre relacions anatòmiques plantejades a l’alumne des del campus virtual i que es resolen presencialment en grup. Inclouen competicions a l’aula realitzades amb l’aplicació Kahoot.

Els temes tractats contenen imatges amb estructures anatòmiques a localitzar i preguntes tipus test de relacions anatòmiques segons els seminaris següents:

1. Histologia: 2
2. Sistema nerviós: 2
3. Sistema locomotor: 2
4. Sistema cardiovascular: 2
5. Sistema respiratori: 2
6. Sistema digestiu: 2
7. Sistema urinari: 1
8. Sistema reproductor: 1
9. Embriologia: 1


Pràctiques d’identificació d’estructures anatòmiques sobre disseccions de cadàver

Son pràctiques d’identificació d’estructures anatòmiques en cadàver que tenen lloc a la sala de dissecció del Campus Bellvitge de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. Es duen a terme quan els estudiants ja han adquirit un coneixement suficient de l’estructura del cos humà. De manera complementària es treballa una part pràctica amb l’ajuda de continguts de vídeos de disseccions de cadàver enllaçats al campus virtual i amb altres aplicatius de simulació d’estructures anatòmiques 3D humanes.


Tutories per grups

(1) Tutories amb maquetes: es duen a terme en grups reduïts d’estudiants Es repassen la localització i les interrelacions dels diversos òrgans del cos humà utilitzant com a material maquetes anatòmiques de diversos tipus per obtenir una visió tridimensional.

(2) Tutories d’exploració: per localitzar les estructures de l’aparell locomotor que es  poden palpar externament i per comprendre la funció de la contracció muscular. Els estudiants són els models. També comproven in vivo com els músculs produeixen el moviment.

(3) Tutories d’integració de sistemes anatòmics: aprenentatge en petit grup a partir de la resolució de casos i problemes pràctics exposats que integren la participació de diversos sistemes anatòmics. Resolució i presentació dels casos resolts en petits grups

El resultat de les tasques d’aquestes tutories l’alumne les penja al campus virtual i contribueixen a la puntuació global d’activitats del campus virtual

Totes les activitats i tasques de l’assignatura son voluntàries. Només és obligatòria l’assistència a les 4 proves avaluables presencials. La no assistència sense justificació prèvia algun d’aquests 4 dies OBLIGATORIS impedirà que l’alumne pugui tenir una avaluació global de l’assignatura.

Les condicions previstes en aquest apartat de metodologia es podrien veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Activitats d’avaluació

Les condicions previstes en aquest apartat d’avaluació es podrien veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

Proves escrites de coneixements: 3. Activitat obligatòria amb ponderació global del 63 %.
 
1. Prova de tipus test d’elecció múltiple sense penalització per errors. Amb ponderació del 21 %.
Data: 22 d’octubre de 2021.

2. Prova de tipus test d’elecció múltiple sense penalització per errors. Amb ponderació del 21 %.
Data: 26 de novembre de 2021.

3. Prova de tipus test d’elecció múltiple sense penalització per errors. Amb ponderació del 21 %.
Data: 18 de gener de 2022.

— Prova d’avaluació de les pràctiques d’identificació d’estructures anatòmiques: 1
Tipus: 20 preguntes curtes sobre estructures anatòmiques en el cadàver. Activitat obligatòria amb ponderació del 20 %.
Data: 14 de gener de 2022.

Activitats avaluables a través del Campus Virtual: Activitats no obligatòries amb ponderació global del 17%. Comprenen tres tipus d’activitats:

1.Seminaris d’autoavaluació a través del Campus Virtual: s’obren setmanalment de dilluns a diumenge seguint el contingut teòric treballat durant la setmana. Es poden realitzar diversos intents i es guarda sempre la nota més alta de tots els intents.

1.1. Histologia: amb ponderació de l’1%.
1.2. Sistema nerviós: amb ponderació de l’1%.
1.3. Sistema locomotor: amb ponderació de l’1%.
1.4. Sistema cardiovascular: amb ponderació de l’1%.
1.5. Sistema respiratori: amb ponderació de l’1%.
1.6. Sistema digestiu: amb ponderació de l’1%.
1.7. Sistema urinari: amb ponderació del 0,5%.
1.8. Sistema reproductor: amb ponderació del 0,5%.
1.9. Embriologia: amb ponderació de l’1%.            

2. Prova d’avaluació d’activitats d’aula inversa: es fa a través del Campus Virtual en finalitzar els blocs teòrics treballats per aula inversa

2.1. Avaluació d’aula inversa Sistema cardiovascular: amb ponderació de l’1%.
2.2. Avaluació d’aula inversa Sistema respiratori: amb ponderació de l’1%.
2.3. Avaluació d’aula inversa Sistema digestiu: amb ponderació de l’1%.

3. Tasques d’avaluació d’activitats de tutories d’integració de sistemes anatòmics treballats com casos i problemes pràctics.

3.1 Tasca ABP-1 d’integració histologia, sistema nerviós i locomotor amb ponderació del 2%.
3.2. Tasca ABP-2 sistema  reproductor amb ponderació del 2%.
3.3. Tasca ABP-3 Sistema digestiu, circulatori i renal amb ponderació 2%


NOTA. La ponderació final de les activitats avaluables a través del campus virtual no es té en compte si l’estudiant no ha superat dues proves escrites de coneixements.

Càlcul de la nota final: nota ponderada de les proves de coneixements x (0,63) + nota examen pràctic sobre estructures anatòmiques en cadàver x (0,20) + nota de les Activitats del campus virtual (que només es pot sumar si s’han aprovat 2 proves de coneixements)x (0,17)

Evidències mínimes per poder avaluar

Per tenir una nota final, l’estudiant s’ha d’haver presentat obligatòriament a les proves escrites de coneixements 1, 2 i 3 i a la prova d’avaluació de les pràctiques d’observació de peces anatòmiques. En cas contrari es considera com a no presentat (NP) i no tindrà nota de l’assignatura.

Reavaluació 25 de gener de 2022

Només es poden tornar a fer les tres proves escrites de coneixements: 1, 2 i 3.

Només poden optar a la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final global ponderada d’avaluació continuada inferior a 5 i que no hagin superat una o diverses de les tres proves escrites de coneixements. Els estudiants es podran presentar a qualsevol de les proves escrites de coneixements que tinguin suspeses. La qualificació obtinguda en les proves de reavaluació és la qualificació que consta en la nota final de l’assignatura. Data: 25 de gener de 2022.

 

 

Avaluació única

Els estudiants que es vulguin acollir a aquesta modalitat d’avaluació ho han de notificar en els 15 primers dies del curs. Han d’omplir per duplicat l’imprès disponible al Campus Virtual i lliurar-lo a la coordinadora de l’assignatura.

 

Activitats d’avaluació
 
Prova escrita de coneixements: 1
Test d’elecció múltiple de 80 preguntes sense penalització per errors. Amb ponderació del 80 %.
Data: 18 de gener de 2022.

Prova d’avaluació de les pràctiques d’observació de peces anatòmiques: 1
Tipus: 20 preguntes curtes sobre estructures anatòmiques en el cadàver. Amb ponderació del 20 %.
Data: 14 de gener de 2022.

 

Evidències mínimes per poder avaluar

Per tenir una nota final, l’estudiant s’ha d’haver presentat a la prova escrita de coneixements i a la prova d’avaluació de les pràctiques d’observació de peces anatòmiques. En cas contrari es considera com a no presentat (NP).

 

Reavaluació 25 de gener de 2022

Es pot repetir la prova escrita de coneixements.

Poden optar a la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final inferior a 5 i que no hagin superat la prova escrita de coneixements. La qualificació obtinguda en les proves de reavaluació és la qualificació que consta en la nota final de l’assignatura. Data: 25 de gener de 2022.

 

Avaluació de la competència transversal de la capacitat d’aprenentatge i responsabilitat

Aquesta competència s’avalua en diferents apartats de la manera següent:

— La capacitat d’anàlisi i de síntesi s’avalua en els seminaris d’autoavaluació i en les proves escrites de coneixements.
— La capacitat de visions globals i d’aplicació de coneixements a la pràctica s’avalua a les tutories per grups amb maquetes, a les activitats d’ABPs i a les pràctiques d’identificació d’estructures anatòmiques en el cadàver.
— La capacitat de prendre decisions i adaptar-se a noves situacions s’avalua en els seminaris d’autoavaluació i en les pràctiques d’observació de peces anatòmiques en el cadàver.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cochard LR. Netter: atlas de embriología humana. Barcelona: Masson; 2005.  Enllaç

  Embriologia. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.

Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Gray Anatomía para estudiantes : tercera edición. Barcelona : Elsevier; 2015.  Enllaç

  Anatomia humana. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.

Disponible la 3rd ed. en anglès (2015)  Enllaç

Gartner LP, Hiatt JL. Atlas en color y texto de histología. 6a ed. México : Médica Panamericana; 2014.  Enllaç

  Histologia. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.


Disponible la 7à ed. en anglès (2018)  Enllaç

Jacob S. Atlas de anatomia humana. Madrid: Elsevier Science; 2003.  Enllaç

  Anatomia humana. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.

Martini FH, Timmons MJ, Tallitsch RB. Anatomía humana. 6a ed. Madrid: Pearson Educación; 2009.  Enllaç

  Anatomia humana. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.

Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Anatomía con orientación clínica. 7a ed. Barcelona: Wolters Kluwer /Lippincott Williams & Wilkins; 2013.  Enllaç

  Anatomia humana. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.


Disponible la 7th ed. en anglès (2014)  Enllaç

Netter FH. Atlas de anatomía humana. 6a ed. Barcelona : Elsevier Masson, cop. 2015.  Enllaç

  Anatomia humana. Atles recomanat especialment als estudiants.


Disponible la 6th ed. en anglès (2014)  Enllaç
7ena edició online subscrita per la UB  Enllaç

Stevens A, Lowe JS. Stevens y Lowe histología humana. 4a edició. Madrid [etc.] : Elsevier, cop. 2015  Enllaç

  Histologia. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.


Disponible la 4th ed. en anglès (2015)  Enllaç
disponible en versió online des de la subscripció UB a la plataforma ELSEVIER clinical key student  Enllaç

Thibodeau GA, Patton KT. Anatomía y Fisiología. 8a ed. Amsterdam; Barcelona [etc.]: Elsevier; 2013.  Enllaç

  Bioquímica. Biologia cel·lular. Histologia. Anatomia humana. Fisiologia. Desenvolupament. Genètica. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.

García-Porrero JA, Hurlé JM. Anatomía Humana. 2ª edició. Madrid: Médica Panamericana; 2020

  Anatomia humana

Tortora GJ, Derrickson B. Principios de anatomía y fisiología. 13a ed. Madrid: Médica Panamericana; 2013.  Enllaç

  Bioquímica. Biologia cel·lular. Histologia. Anatomia humana. Fisiologia. Embriologia. Genètica. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.


subscripció online a Panamericana des de la UB  Enllaç

Marieb, E. N. (2008). Anatomía y fisiología humana. Pearson Educación. )ª ed.

https://elibro-net.sire.ub.edu/es/ereader/craiub/108508?page=6

accés online des de la UB  Enllaç

Patton Thibodeau. Anatomía y fisiología.8.ª edición:

https://www-clinicalkey-com.sire.ub.edu/student/nursing/content/toc/3-s2.0-C20120071256

accés online des de la UB  Enllaç

Netter. Flashcards de Anatomía.5ª ed.
https://www-clinicalkey-com.sire.ub.edu/student/content/toc/3-s2.0-C20190017633

subscripció UB a través de la plataforma Elsevier Clinical key student  Enllaç

Gray. Anatomía para estudiantes, 3a ed. 
https://www-clinicalkey-com.sire.ub.edu/student/content/toc/3-s2.0-C20140014931

consultable des de la plataforma d’Elsevier Clinical key student  Enllaç

Patton. Estructura y función del cuerpo humano. 15ª ed.

https://www-clinicalkey-com.sire.ub.edu/student/nursing/content/toc/3-s2.0-C20160001869

Accés al llibre online des de la plataforma clinical key student d’Elsevier  Enllaç

Gray. Repaso de anatomía. Preguntas y respuestas. 2ªed.

https://www-clinicalkey-com.sire.ub.edu/student/content/toc/3-s2.0-C20150015271

  practicar amb preguntes de primer ordre de les exposades al llibre

consultable des de la plataforma d’Elsevier Clinical key student  Enllaç

Gray. anatomía para estudiantes 4ª edición

https://www-clinicalkey-com.sire.ub.edu/student/content/toc/3-s2.0-C20190012423

https://www-clinicalkey-com.sire.ub.edu/student/content/toc/3-s2.0-C20190012423  Enllaç

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Tallack P. En el vientre materno [Multimèdia]. Barcelona: RBA Libros/National Geographic Society; 2007.  Enllaç

  Embriologia. Multimèdia especialitzat per consultar a la biblioteca.

Pàgina web

Acland’s video Atlas of Human Anatomy from Wolters Kluwer

  plataforma de subscripció en línia amb vídeos de disseccions anatòmiques humanes

http://aclandanatomy.com  Enllaç

Visible Body Virtual Anatomy on Ovid from Wolters Kluwer

Atlas visible body 3D  http://tools.ovid.com.sire.ub.edu/visiblebody/es/unibarcelona/ 

  plataforma per subscripció digital. (App gratuita per a usuaris UB. Baixeu-la al mòbil per practicar des del primer dia!)

https://www.visiblebody.com/  Enllaç
(App gratuita per a usuaris UB. Baixeu-la al mòbil per practicar des del primer dia!)  Enllaç

Complete Anatomy 2020 3D4medical from Elsevier

  plataforma per subscripció.

https://3d4medical.com/  Enllaç