Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiologia

Codi de l'assignatura: 361280

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Josefina Martinez Soler

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirśrgica

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Idioma d’impartició de l’assignatura

 

Catalą, castellą i anglčs.

 

 

Professorat

 

Professorat de l’assignatura:
Dra. Fina Martínez i Soler, Dra. Avelina Tortosa i Moreno, Dra. Paloma Pifarré i Montaner, Dra. Cristina Muñoz i Pinedo, Dra. Montse Arnan  i Dr. Serge Jaumà.

 

 


 

 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

67.5

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

7

 

-  Prąctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Prąctiques de laboratori

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

37.5

Aprenentatge autņnom

45

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Competències transversals de la UB:
CG2: Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi,de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica/capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

CG3: Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

Competències bàsiques de la titulació:

CB3: Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants).

CB5: Habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un un grau d’autonomia alt.

Competències específiques de la titulació:

3. Desenvolupament professional

        3.5 Contribuir activamental desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera.

        3.6 Contribuir al desenvolupament professional d’altres membres de l’equip de salut.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en l’assignatura.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Comprendre el concepte d’homeòstasi, com es regula i quina importància té el fet que es desequilibri en el desenvolupament de la malaltia.
 • Compendre els mecanismes implicats en la dinàmica de la membrana cel·lular. Entendre el concepte de potencial de membrana en repòs. Saber quins són els principals mecanismes de comunicació del nostre organisme per mantenir l’homeòstsasi. 
 •  Esquematitzar en un dibuix l’organització del sistema nerviós i distingir, mitjançant exemples concrets, entre les funcions sensitiva, integradora i efectora.
 • Esquematitzar en un dibuix les principals vies sensitives i motores somàtiques, des dels receptors fins a l’escorça, i des de l’escorça fins als òrgans efectors, respectivament.
 • Reconèixer els diferents components de la sang en una extensió de sang perifèrica i descriure’n les funcions de transport, de regulació del medi intern i de protecció.
 •  Comprendre el concepte d’immunitat i elaborar un mapa conceptual que permeti distingir entre immunitat innata o natural i immunitat específica.
 • Comprendre la importància del cor i els vasos sanguinis en el transport i la distribució de la sang a través del cos mitjançant la resolució de casos.
 • Elaborar un diagrama de flux de tots els mecanismes implicats en la regulació de la pressió arterial.
 • Conèixer la fisiologia de la respiració i elaborar un diagrama de flux per explicar els mecanismes implicats en la regulació d’aquesta funció.
 • Comprendre els conceptes de filtració glomerular, reabsorció tubular i secreció tubular. Elaborar un quadre amb els components normals de l’orina i el seu origen metabòlic.
 • Elaborar un mapa conceptual de tots els mecanismes implicats en la regulació de l’equilibri hidroelectrolític, àcid-base i termoregulació.
 • Descriure el funcionament del sistema endocrí, enumerar les glàndules endocrines i descriure les funcions de cada hormona. Esquematitzar en un dibuix el sistema de regulació hormonal de retroalimentació.
 • Enumerar les etapes de la digestió i comprendre els moviments i secrecions de cada una de les etapes implicades en la digestió. Esquematitzar en un dibuix les diferents etapes de la digestió.

 

 

Blocs temątics

 

1. Homeņstasi i fisiologia de la membrana

*  1.1 Concepte de fisiologia
1.2 Medi intern i homeòstasi. Líquids intracel·lulars i intercel·lulars: medi intern
1.3 Transport de substàncies a través de membrana
1.4 Osmolaritat i tonicitat. Potencial de membrana en repòs
1.5 Comunicació intercel·lular. Vies de senyal. Molècules de senyal
1.6 Vies de control: respostes i vies de retroalimentació

2. Neurofisiologia

*  2.1 Organització del sistema nerviós: sistema nerviós central (SNC) i sistema nerviós perifèric (SNP)
2.2 Cèl·lules del sistema nerviós. Senyals elèctrics a les neurones. Comunicació intercel·lular entre neurones
2.3 Fisiologia sensitiva
2.4 Organització funcional del còrtex cerebral i la medul·la espinal
      2.4.1 Reflex i arc reflex: reflex d’estirament o miotàtic, reflex tendinós, reflex flexor o de retirada.
      2.4.2 Fisiologia del control motor.
2.5 Sistema nerviós autònom (SNA).
2.6 Fisiologia dels sentits: visió, audició i equilibri.

3. Sang. Immunitat

*  3.1 Funcions de la sang
3.2 Composició de la sang: Plasma i elements cel·lulars.
3.3 Formació de les cèl·lules de la sang, Linia mieloide i línia limfoide.
3.4 Glòbuls vermells: Eritropoesi, Hemocatèresi i Grups sanguinis
3.5 Hemostàssia i coagulació de la sang.
3.6 Funcions dels leucòcits. Regulació de les reaccions de defensa. Inflamació
3.7 Sistema immunitari. Immunitat innata i adquirida. Resposta imunitària humoral i cel·lular.

4. Fisiologia cardiovascular

*  4.1 Característiques generals del sistema cardiovascular. Circulació sistèmica i circulació pulmonar. Miocardi: potencial d’acció i sistema de conducció.
4.2 Cor: cicle cardíac; cabal cardíac; regulació de l’activitat cardíaca.
4.3 Circulació arterial. Pressió arterial. Control de la pressió arterial en repòs i durant l’exercici físic.
4.4 Circulació venosa. Mecanismes de control del retorn venós.
4.5 Circulació capil·lar. Intercanvi capil·lar.
4.6 Circulació limfàtica: importància clínica, edema.

5. Fisiologia respiratņria

*  5.1 Introducció. Relacions entre estructura i funció en el pulmó. Membrana respiratòria.
5.2 Ventilació pulmonar. Volums i capacitats pulmonars.
5.3 Intercanvi gasós: difusió d’oxigen i de diòxid de carboni a través de la membrana respiratòria.
5.4 Transport d’oxigen i de diòxid de carboni per la sang i els líquids corporals.
5.5 Regulació de la respiració.

6. Fisiologia del sistema endocrķ

*  6.1 Generalitats del sistema endocrí

6.2 Eix hipotàlem/hippofisi
6.3 Control hormonal del metabolisme dels nutrients.
   6.2.1 Regulació de la glucèmia: Insulina/Glucagó.
6.4 Control endocrí del creixement i del metabolisme energètic
    6.4.1 Glucocorticoides suprarenals
    6.4.2 Glàndula tiroides i hormona del creixement

    6.4.3 Hormona de creixement
6.5 Balanç de calci

7. Fisiologia renal i equilibri hidroelectrolķtic i ącid-base

*  7.1 Introducció. Funció dels ronyons. Nefrona
7.2 Filtració glomerular
7.3 Reabsorció i secreció tubulars
7.4 Producció d’orina diluïda i d’orina concentrada
7.5 Micció i composició de la orina.
7.6 Compartiments de líquid i balanç hídric
7.7 Equilibri àcid-base

8. Fisiologia de l’aparell digestiu

*  8.1 Generalitats i funcions de l’aparell digestiu.
8.2 Motilitat i secreció. Sistema nerviós entèric. Reflexes curts i llargs.
8.3 Regulació de la funció de l’aparell digestiu. Fases de la digestió: cefàlica, gàstrica i intestinal.
8.4 Reflex de defecació, enterogpàstric i gastrocòlic.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els diferents tipus d’activitats docents que es duen a terme al llarg de l’assignatura tenen en compte les competències generals i específiques establertes en el pla docent i inclouen:

— Classes magistrals, en les quals s’imparteixen els conceptes fonamentals de cada bloc temàtic. Els temes que no s’expliquin a les classes han de ser preparats de forma autònoma pels estudiants, d’acord amb els objectius d’aprenentatge especificats i la bibliografia indicada.

— Sessions d’aula inversa (JIIT). En aquestes sessions, els estudiants, abans de la sessió presencial, s’han de preparar un material prèviament elaborat pel professor, i el professor en la sessió presencial fa un qüestionari ràpid amb el Socrative o Kahoot sobre els aspectes clau d’aquell tema. Aleshores la sessió s’enfoca específicament dissenyada per a cada grup amb l’objectiu d’incidir i resoldre els aspectes més fluixos i que han presentat més problemes de comprensió. Al llarg de l’assignatura de Fisiologia es treballarà amb aquesta metodologia en dos blocs temàtics: el sistema nerviós i el sistema endocrí i una sessió, la pressió arterial i la seva regulació. Posteriorment bé sigui al acabar el bloc temàtic o la sessió presencial, els estudiants responen a través del Campus Virtual un qüestionari (qüestionari avaluatiu) com a eina per valorar l’aprenentatge dels alumnes.

Seminaris. Els estudiants han de preparar temes específics de cada bloc temàtic d’acord amb la bibliografia recomanada i activitats dirigides al Campus Virtual, les quals es discuteixen i corregeixen posteriorment en els seminaris presencials. Els temes que es tracten en aquests seminaris són els següents: seminaris d’homeòstasi i neurofisiologia, seminaris de fisiologia de la sang, de cardiovascular, de l’aparell respiratori, seminaris del sistema endocrí, fisiologia renal i de l’equilibri hidroelectrolític i àcid-base i fisiologia digestiva.

 -Tutorització per grups: En les tutories de grup  s’aprofundeix en temes desenvolupats prèviament a les classes o seminaris. Es plantegen aspectes bàsics de l’assignatura. Em fem una després de cada bloc temàtic a mode d’aspectes claus.

Pràctiques. S’aprofundeix en temes desenvolupats prèviament a les classes magistrals. Específicament en la primera pràctica treballarem el potencial de membrana en repòs i potencial d’acció, i es farà amb una lliçó guiada a través del Campus Virtual. En la segona treballarem la presa de la pressió arterial i la seva regulació durant l’exercici físic. És farà de manera presencial.

Activitats d’autoavaluació al Campus Virtual. Hi ha preguntes de cada un dels blocs temàtics per ajudar a la comprensió i aprofundir en els objectius d’aprenentatge específics. Aquestes activitats es fan al llarg de tot el curs, d’acord amb un calendari que consta al Campus Virtual.

 

El desenvolupament d’aquestes tasques docents queden subjectes a canvi segons el context/situació sanitària del moment. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Activitats d’avaluació acreditativa

1. Proves escrites de coneixement. Activitat obligatòria

Les proves de coneixement són de tipus test amb resposta d’elecció múltiple, una sola resposta correcta i penalització (20 %) dels errors. Aquestes proves consisteixen en:

— Prova 1. Avaluació dels blocs temàtics 1 i 2. Consta de 20 preguntes. El nombre de preguntes de cada bloc temàtic és proporcional a les classes, aula inversa, seminaris i pràctiques. Un 15 % de les preguntes són preguntes de les autoavaluacions. Ponderació: 18 %. Data: 15/10/2021

— Prova 2. Avaluació de blocs temàtics 1, 2, 3, 4 i 5. Consta de 26 preguntes. El 80 % de les preguntes són dels blocs temàtics 3, 4 i 5, i el nombre de preguntes de cada bloc temàtic és proporcional a les classes, aula inversa, seminaris i pràctiques. El 15 % de les preguntes són preguntes de les autoavaluacions. Ponderació: 26 %. Data: 3/12/2021.

— Prova 3. Avaluació de tots els blocs temàtics. Consta de 40 preguntes. El 50 % de les preguntes són dels blocs temàtics 6, 7 i 8, i el nombre de preguntes de cada bloc temàtic és proporcional a les classes, aula inversa, seminaris i pràctiques. El 15 % de les preguntes són preguntes de les autoavaluacions. Ponderació: 50 %. Data: 21/01/2022.

 

2. Qüestionaris avaluatius de les sessions d’aula inversa JIIT. Activitat no obligatòria. Pondreació 6%

 

3. Activitats autoavaluadores al Campus Virtual. Activitat no obligatòria

Cada bloc temàtic té un test d’autoavaluació, amb preguntes aleatòries que va variant parcialment en cada intent. Es poden fer tots els intents que es vulguin. Cal enviar el test en finalitzar cada intent per obtenir una nota. De tots els intents que s’hagin fet, s’escollirà la nota més alta de cadascuna de les autoavaluacions. La ponderació de cada test d’autoavaluació en aquesta categoria és de 12,5 %.

Data: durant tot el curs d’acord amb un calendari que hi ha al Campus Virtual de l’assignatura.

 

4. Pràctiques. Activitat obligatòria

1. Pràctica de potencial d’acció. Es puntua l’assistència amb un punt. Ponderació: 25 %.
2. Pràctica de potencial d’acció. Ponderació: 75 %.

Les graelles per avaluar les diferents activitats són al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Càlcul de la nota final

A) Proves de coneixement 80 %

      1. Proves escrites de coneixement, 74 %
      2. Qüestionaris avaluatius de les sessions d’aula inversa JIIT, 6 %

Cal que la nota de l’apartat A sigui igual o superior a 4 abans de calcular el 80 % per poder sumar-hi les qualificacions dels apartats B i C.

 

B) Activitats autoavaluadores al Campus Virtual, 10 %

 

C) Pràctiques. Activitat obligatòria, 10%

(Nota ponderada de les proves de coneixement x 0,8) + (Nota dels tests d’autoavaluació x 0,1) + (Nota de les pràctiques x 0,1)

Per aprovar l’assignatura la nota ha de ser igual o superior a 5.

 

Activitats mínimes per poder ser avaluat

— Haver fet les proves de coneixement 1, 2 i 3.
— Haver assistit a les dues pràctiques.

Els estudiants que no facin totes les activitats mínimes no són avaluats i tenen una nota de no presentat.

 

Reavaluació

Per anar a reavaluació, cal que la nota global de l’assignatura sigui inferior a 5.

Poden ser reavaluades les proves escrites de coneixement 1, 2 i 3, sempre que la nota de la prova que es vol reavaluar sigui inferior a 5.

La qualificació obtinguda en les proves de reavaluació és la qualificació que consta en la nota final de l’assignatura.

Data: 28/01/2022

 

L’avaluació també queda subjecte a canvis en funció de la situació sanitària del moment.

 

Avaluació śnica

Els alumnes que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de sol·licitar durant dels primers 15 dies de curs mitjançant un escrit dirigit a la coordinadora de l’assignatura (Fina Martínez).

L’avaluació única consisteix en les proves escrites de coneixement següents:

— Prova 1: 70 preguntes de tipus test d’elecció múltiple. Penalitzen els errors (70 preguntes), amb una ponderació de 75%.
— Prova 2: dues preguntes de raonament, amb una ponderació de 25 %.

Data: 21/01/2022

Reavaluació

Poden ser reavaluades les proves de coneixement 1, 2 i 3.

Data: 28/01/2022

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BIBLIOGRAFIA BÀSICA RECOMENADA:

Títol: Fisiologia humana: un enfoque integrado.

Autors: Dee Unglaud Silverthorn.

Editorial: Médica Panamericana

Edició.: 8ª edició (2019)- castellà

ISBN: . 9786078546220

  EnllaƧ

Disponible la 7th en anglčs (2016)  EnllaƧ

Bibliografia complementària i de reforç:

Títol: Fisiologia Humana

Autors: Stuart Ira Fox

Editorial: McGrau-Hill

Edició: 14ª Edició - castellà (2017)

ISBN: 978-607-15-1413-4 

  EnllaƧ

Bibliografia més extensa (eina de consulta d’aspectes més concrets)

Títol: Tratado de Fisiología Médica

Autors: Guyton, AC y Hall JE. 

Editorial: Elsevier

Edició: 13ª edicció

ISBN: 9788491130246

 

  EnllaƧ


Disponible la 13th ed en anglčs (2016)  EnllaƧ

Bibliografia complementària:

Títol: Fundamentos de fisiología.

 Autors: Mulroney SE, Myers AK, Netter FH.

Editorial: Elsevier-Mason

Edició: 2ª edició, Barcelona 2016

ISBN10: 8445802003  

ISBN 13: 9788445802007

  EnllaƧ

Bibliografia complementària:

Títol: Fisiología humana: la base de la medicina.

Autors: G. Pocock G & CD Richards

Editorial: Masson

Edició:  2a edició,  2005.

ISBN: 8445810987

  EnllaƧ

Bibliografia especialitzada: 

 1. Purves D. Neurociencia : 5a ed. Madrid : Medica Panamericana; 2016.
 2. West JB. Fisiología respiratoria: fundamentos. 10a ed. L’Hospitalet de Llobregat: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; cop. 2016.
  EnllaƧ


Disponible la 5th ed. en anglčs (2012)  EnllaƧ

Bibliograifa complementària:

Títol: Principios de Fisiología humana.

Autor: Stanfield CL.

Editorial: Pearson Educación; 2011.

Edició, 4ª edició

ISBN: 9788478291304

 

  EnllaƧ


Disponible la 6th ed. en anglčs (2017)  EnllaƧ

Bibliografia complementària:

Títol: Principios de Anatomia y Fisiología

Autors: Gerard J Tórtora & Brian Derrickson.

Editorial: Panamericana

Edició: 15ª Edició- castellano. 2018.

ISBN: 9786078546114

https://www-medicapanamericana-com.sire.ub.edu/VisorEbookV2/Ebook/9786078546121#{%22Pagina%22:%22Portada%22,%22Vista%22:%22Indice%22,%22Busqueda%22:%22%22}  EnllaƧ