Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Farmacologia Clínica

Codi de l'assignatura: 361282

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Gema Martinez Estalella

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Idioma d’impartició

 

Les Classes es faran en català i/o castellà. La documentació i material audiovisual poden estar en català, castellà o anglès. Obviament, els treballs de l’estudiantat poden entregar-se en català o castellà, indistintament de quina sigui la llengua utilitzada pel professor del grup.

 

Català i castellà

 

 

Professorat

 

COORDINADORA DE L’ASSIGNATURA: Gemma Martínez Estalella

GRUP A.  Sandra Gómez,  Miquel Angel Fernández
GRUP B.  Silvia Izquierdo,  Miquel Angel Fernández
GRUP C. Gemma Martínez,  Miquel Angel Fernández
GRUP D.  Gerard Domene,  Miquel Angel Fernández

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

16.5

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

1.5

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els conceptes clau de la farmacologia en infermeria.

• Conèixer els principis actius bàsics més utilitzats en la terapèutica farmacològica a partir dels coneixements teòrics necessaris.

• Saber donar informació sanitària per a pacients i família, relacionada amb la conservació, preparació, administració de medicaments, efecte terapèutic esperat i possibles reaccions adverses.

• Conèixer les tècniques perquè l’administració de fàrmacs sigui segura, eficaç i amb un risc mínim per al/la pacient.

• Conèixer les tècniques perquè la preparació i l’administració de fàrmacs bioperillosos sigui segura per al/la professional.

 

Referits a habilitats, destreses

• Adquirir elements científics d’aprenentatge per comprendre els temes relacionats amb la farmacologia, les persones malaltes i la societat, i l’ús correcte dels medicaments i els procediments de seguretat assistencial relacionada amb la gestió i l’administració dels fàrmacs.

• Adquirir autonomia d’estudi (lectura i comprensió de textos, capacitat crítica i argumental).

• Assolir la capacitat d’estudi i de treball en grup per aclarir dubtes i per fer una presentació oral i escrita coherent. Assolir la capacitat d’aportar els conceptes de forma argumentada, tant en el debat oral com en la reflexió escrita.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Fer-se responsable, tant des de l’àmbit individual, com des de l’àmbit col·lectiu de les dinàmiques d’aprenentatge.

• Saber fer ús de les tutories i de les intervencions a classe per aclarir conceptes o plantejar dubtes i així promoure l’esperit crític i reflexió.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Farmacologia clínica i terapèutica

*  Introducció als conceptes bàsics. Marc conceptual

1.1. Introducció a la farmacologia: conceptes bàsics

1.1.1 Malaltia, medicament, fàrmac, droga i tòxic
1.1.2 Efecte placebo
1.1.3 Terapèutica farmacològica
1.1.4 Normes per a l’administració de fàrmacs. Prevenció d’errors de medicació
1.1.5 Vies d’administració
1.1.6 Formes farmacèutiques 

1.2. Farmacopea espanyola

1.2.1 Productes oficials, preparacions magistrals
1.2.2 Concepte d’especialitat farmacèutica
1.2.3 Nomenclatura dels fàrmacs
1.2.4 Símbols del cartonatge

1.3. Aspectes organitzatius relacionats amb la farmacologia

1.3.1 Prescripció de medicaments
1.3.2 Sistemes de dispensació de medicaments
1.3.3 Prescripció infermera

1.4. Farmacocinètica: AADME (LADME)

1.4.1  Alliberació
1.4.2  Adsorció
1.4.3  Distribució
1.4.4  Metabolització

1.4.5 Eliminació

1.5. Farmacodinàmica

1.5.1 Concepte de receptor farmacològic. Cèl·lula diana
1.5.2 Mecanismes d’acció dels fàrmacs: agonistes-antagonistes
1.5.3 Accions farmacològiques: terapèutiques, adverses, tòxiques. Concepte d’índex terapèutic
1.5.4 Interaccions farmacològiques

1.6. Farmacovigilància

1.6.1 Llei del medicament
1.6.2 Concepte de tolerància, farmacodependència

1.7. Seminari de seguretat en l’administració de medicaments

S .1. Seminari de seguretat en l’administració de medicaments. Fàrmacs bioperillosos. Identificació del llistat NIOSH List of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Healthcare Setting. Sistemes de protecció individual, circuits tancats, eliminació de residus

1.8. Seminari de cartonatge

S.2. Seminari de cartonatge. Identificació dels codis. Administració terapèutica de fàrmacs: normes de seguretat per a l’administració correcta, segura i eficaç dels medicaments

2. Farmacologia dels processos infecciosos

*   Antimicrobians, antibiòtics, antimicòtics i antivírics

2.1. Introducció a la quimioteràpia

2.1.1 Concepte de malaltia infecciosa
2.1.2 Concepte d’antimicrobians
2.1.3 Concepte d’antibiòtic
2.1.4 Fonaments d’acció dels fàrmacs antimicrobians
2.1.5 Diagnòstic bacteriològic
2.1.6 Terapèutica antimicrobiana

2.2. Farmacologia dels antibiòtics

2.2.1 Resistències bacterianes als antibiòtics. Causes
2.2.2 Toxicitat dels antimicrobians
2.2.3 Accions farmacològiques adverses dels antibiòtics
2.2.4 Terapèutica antimicrobiana. Classificació i principals característiques dels antibiòtics: betalactàmics, cefalosporines, aminoglicòsids i quinolones
2.2.5 Precaucions en l’administració d’antibiòtics

2.3. Farmacologia dels antimicòtics

Mecanisme d’acció, indicació i accions farmacològiques, reaccions adverses més importants, vies d’administració, precaucions d’infermeria en l’administració, control del/la pacient i educació sanitària
2.3.1 Fluconazole: mecanisme d’acció, precaucions i indicacions, efectes indesitjats

2.4. Farmacologia dels antivírics

Mecanisme d’acció, indicació i accions farmacològiques, reaccions adverses més importants, vies d’administració, precaucions d’infermeria en l’administració, control del/la pacient i educació sanitària
2.4.1 Aciclovir: mecanisme d’acció, indicacions, reaccions adverses i precaucions d’administració

2.5. Seminari: càlcul de dosi

S.3. Seminari: càlcul de dosi I. Conversions, pautes d’administració, horaris, planificació

3. Terapèutica farmacològica del dolor i la inflamació

3.1. El dolor com a símptoma: abordatge terapèutic

3.1.1 Fisiopatologia del dolor
3.1.2 Tipus de dolor
3.1.3 Valoració de dolor
3.1.4 Fonaments en el tractament del dolor

3.2. Classificació dels analgèsics

3.3. Analgèsics menors

3.3.1 Analgèsics menors no opioides: salicilats, paraaminofenols, pirazolones, derivats d’àcid acètic, derivats àcid propiònic. Accions farmacològiques, aplicacions clíniques, efectes tòxics i indesitjats
3.3.2 Analgèsics menors opioides: dextropropoxifè, codeïna, tramadol. Accions farmacològiques, aplicacions clíniques, efectes tòxics i indesitjats

3.4. Analgèsics majors

3.4.1 Opioides majors: morfina, metadona, meperidina, buprenorfina, pentazocina, naloxona, naltrexona. Accions farmacològiques, aplicacions clíniques, efectes tòxics i indesitjats

3.5. Fàrmacs coadjuvants: corticoesteroides

3.5.1 Cortisol. Accions farmacològiques, aplicacions clíniques, efectes tòxics i indesitjats
3.5.2 Dexametasona. Accions farmacològiques, aplicacions clíniques, efectes tòxics i indesitjats

3.6. Seminari de casos clínics

S.4. Seminari de casos clínics del dolor

4. Farmacologia clínica i terapèutica per a sistemes i aparells

4.1. Farmacologia de l’aparell cardiocirculatori

Mecanisme d’acció, indicació i accions farmacològiques, reaccions adverses més importants, vies d’administració, precaucions d’infermeria en l’administració, control del/la pacient i educació sanitària
4.1.1 Fàrmacs ionotròpics digitàlics: digoxina
4.1.2 Fàrmacs ionotròpics adrenèrgics: dobutamina, dopamina, noradrenalina
4.1.3 Fàrmacs antihipertensius: diürètics, betablocadors, IECA, calciantagonistes, vasodilatadors directes, ARA II, hipotensors d’acció central. Tractament de l’HTA
4.1.4 Fàrmacs antianginosos: nitrats, blocadors del canal del calci, betablocadors
4.1.5 Fàrmacs de la coagulació: antiagregants plaquetaris, anticoagulants, fibrinolítics, hemostàtics
4.1.6 Potassi

4.2. Farmacologia de l’aparell urinari

Mecanisme d’acció, indicació i accions farmacològiques, reaccions adverses més importants, vies d’administració, precaucions d’infermeria en l’administració, control del/la pacient i educació sanitària
4.2.1 Diürètics del túbul distal: hidroclorotiazida
4.2.2 Diürètics. Nansa de Henle: furosemida

4.3. Farmacologia de l’aparell respiratori

Mecanisme d’acció, indicació i accions farmacològiques, reaccions adverses més importants, vies d’administració, precaucions d’infermeria en l’administració, control del/la pacient. Educació sanitària sobre l’ús correcte dels inhaladors
4.3.1 Fàrmacs broncodilatadors beta-2-adrenèrgics: salbutamol
4.3.2 Fàrmacs broncodilatadors metilxantines: teofil·lina
4.3.3 Broncodilatadors anticolinèrgics. Bromur d’ipratropi
4.3.4 Fàrmacs antitussígens: codeïna
4.3.5 Fàrmacs mucolítics: N-acetilcisteïna

4.4. Farmacologia de l’aparell digestiu

Mecanisme d’acció, indicació i accions farmacològiques, reaccions adverses més importants, vies d’administració, precaucions d’infermeria en l’administració, control del/la pacient i educació sanitària
4.4.1 Fàrmacs antiulcerosos: antiàcids, antisecretors gàstrics, protectors de la mucosa i tractament per Helycobacter pylori
4.4.2 Farmacologia de les síndromes diarreiques: hidratació oral, fàrmacs antidiarreics
4.4.3 Farmacologia de l’estrenyiment: laxants
4.4.4 Fàrmacs antiemètics: metoclopramida
4.4.5 Fàrmacs emetitzants: apomorfina, xarop d’ipecacuana

4.5. Farmacologia del sistema nerviós

Mecanisme d’acció, indicació i accions farmacològiques, reaccions adverses més importants, vies d’administració, precaucions d’infermeria en l’administració, control del/la pacient i educació sanitària
4.5.1 Fàrmacs antidepressius: IMAO, tricíclics, inhibidors de la recaptació de serotonina
4.5.2 Fàrmacs antipsicòtics: fenotiazines, clorpromazina i haloperidol
4.5.3 Fàrmacs ansiolítics, sedants, hipnòtics: benzodiazepines, barbitúrics
4.5.4 Fàrmacs antiepilèptics: fenitoïna, àcid valproic, carbamazepina, barbitúrics

4.6. Farmacologia del sistema endocrí

Mecanisme d’acció, indicació i accions farmacològiques, reaccions adverses més importants, vies d’administració, precaucions d’infermeria en l’administració, control del/la pacient i educació sanitària. Diabetis. Conceptes bàsics
4.6.1 Fàrmacs antidiabètics orals: sulfonilurees, biguanides
4.6.2 Fàrmacs antidiabètics parenterals: insulina

4.7. Productes sanitaris per a les cures de ferides cròniques.

4.7.1. Valoració inicial del/la pacient.
• Història i exploració física.
• Valoració nutricional.
• Valoració psicosocial.
• Valoració de la lesió. Localització i classificació de la ferida. Registre.
4.7.2. Tractament local de la ferida.
• Concepte TIME.
• Teixit desvitalitzat. Preparació de la llera de la ferida: neteja i desbridament. Productes indicats.
• Infecció i inflamació. Tipus de colonització. Productes indicats.
• Exsudat. Característiques i tipus. Productes indicats. Pell perilesional i productes indicats.
• Epitelització. Productes indicats.

4.8. Seminari de càlcul de dosis

S.5. Seminari de càlcul de dosis II. Conversions, planificació, horaris

4.9. Seminari de fitoteràpia

S.6. Seminari de fitoteràpia: plantes d’ús terapèutic. Precaucions, interaccions, indicacions

4.10. Seminari sobre fàrmacs de la coagulació

S.7. Seminari sobre fàrmacs de la coagulació. Identificació de fàrmacs que interactuen entre ells o amb els aliments. Anàlisi dels efectes. Educació al/la pacient

4.11. Seminari sobre educació sanitària a la persona insulinizada.

S.8. Seminari sobre educació sanitària a la persona insulinitzada. Diferents tipus d’insulines, formes de presentació i administració, actuació en cas d’hipoglicèmia, hiperglicèmia. Informació al/la pacient

4.12. Seminari de medicació en situació d’urgència

S.9. Seminari de medicació en situació d’urgència. Identificació dels fàrmacs d’un carretó d’aturada, fàrmacs en una farmaciola domèstica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquest Pla docent (incloent la metodologia,les activitats i l’avaluació) poden ser modificats a causa de la situació sanitària. La docència serà impartida segons les mesures sanitàries vigents i les directrius del Rectorat.

L’assignatura s’imparteix en forma de:

  • Classes magistrals presencials i no presencials : sessions impartides oralment per un professorat; l’alumnat hi pot participar en qualsevol moment. Hi ha ajuda de mitjans audiovisuals com ara PowerPoint, vídeos, chads,etc.
  • Seminaris de resolució de casos: el professorat estableix diferents dinàmiques de grup per comentar casos reals. S’identifiquen diferents situacions de la pràctica clínica en què l’estudiant ha d’aplicar els coneixements de farmacologia adquirits i també els d’altres assignatures. L’objectiu és aprendre a integrar els fàrmacs en la individualitat de cada ésser humà.
  • Seminaris de problemes de càlcul de dosis: el professorat programa diferents exercicis de pautes de prescripció farmacològica que l’estudiantat ha de resoldre adaptant-los a les característiques del fàrmac i del pacient.
  • Exercici col·laboratiu d’educació sanitària: mitjançant l’eina WebQuest l’alumne dissenya en grup una eina d’educació sanitària per la persona insulinitzada.
  • Exercicis pràctics de revisió bibliogràfica i dissertació de grup (8-10 estudiants), amb la finalitat d’aprendre a buscar recursos i debatre aspectes ètics relacionats amb la farmacologia que han de ser exposats a classe per grups. D’aquesta manera es treballa també l’expressió oral davant la resta de l’estudiantat.
  • Tutorització de grups.


 

Seminaris

S-A. Aspectes organitzatius de la farmàcia
S-B. Seguretat en l’administració de medicaments. Prevenció d’errors de medicació.

1.Seminari de seguretat en l’administració de medicaments. Fàrmacs bioperillosos

2. Seminari sobre cartonatge

3. Seminari sobre càlcul de dosi I

4. Casos clínics del dolor

5. Seminari sobre càlcul de dosi II

6. Seminari sobre fitoteràpia

7. Seminari sobre fàrmacs de la coagulació

8. Seminari sobre educació sanitària a la persona insulinitzada

9. Seminari sobre medicació a urgències

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Proves escrites de coneixements

• Prova de coneixements 1: tipus test d’elecció múltiple amb ponderació del 30 %. Penalitzen els errors.
Data: 10a setmana (A2-C2: 17 de novembre de 2021; B2-D2: 18 de novembre de 2021)

•  Prova de coneixements 2: Tipus test d’elecció múltiple amb ponderació del 60 %. Penalitzen els errors.
Data: 18a setmana (A2-C2: 19 de gener de 2022; B2-D2: 20 de gener de 2022)


Seminaris. Amb ponderació del 10 %: realització de les tasques dels seminaris descrites en el campus virtual 4, 5 i 8. Realització de les tasques d’un mínim de 6 seminaris dels numerats de l’1 al 9 (4 , 5, 8 obligatoris)

Les graelles per avaluar les diferents activitats són al Campus Virtual de l’assignatura.

Las dates dels seminaris poden patir canvis que seràn comunicats a l’estudiantat mitjançant el campus virtual.
  Grups A2 -C2  
4 Casos clínics del dolor 10/11/2021
5 Seminari Sobre càlcul de dosi II 01/12/2021
8 Seminari Educació sanitària a la persona insulinitzada 12/01/2022


 
  Grups B2 - D2  
4 Casos clínics del dolor 11/11/2021
5 Seminari Sobre càlcul de dosi II 02/12/2021
8 Seminari Educació sanitària a la persona insulinitzada
13/01/2022


Evidències mínimes per ser avaluat

Les proves de coneixements 1 i 2, i la realització de 6 seminaris; els seminaris 4, 5 i 8 són obligatoris.

L’estudiantat que no faci totes les activitats mínimes no és avaluat i té una nota de no presentat/da.Reavaluació

Poden ser reavaluades les proves de coneixements 1 i 2: reavaluació amb examen de tipus test d’elecció múltiple de tot el contingut de l’assignatura. Penalitzen els errors.

Pot optar a la reavaluació l’estudiantat que tingui una nota final inferior a 5 i que no hagi superat una o diverses proves de coneixements.

Data: 19a setmana (26 de gener de 2022)

Barem de qualificació:

0 -4,9  suspens

5 - 6,9 aprovat

7 - 8,9 notable

9 - 10 excel·lent

 

Avaluació única

L’alumnat que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de sol·licitar dintre dels primers 15 dies de curs, mitjançant l’imprès d’avaluació única, per duplicat i dirigit a la professora.

 

Proves escrites de coneixements

•  Prova de coneixements tipus test d’elecció múltiple amb ponderació del 90 %. Penalitzen els errors. 
Data: 18a setmana (19 de gener de 2022). Per fer aquesta prova és necessari que l’alumnat prèviament hagi lliurat el treball escrit

• Lliurament d’un treball (especificat en el Campus virtual), amb ponderació del 10 %. 10 de gener de 2022. 

 

Reavaluació

Es pot reavaluar la prova de coneixements.

Pot optar a la reavaluació l’estudiantat que tingui una nota final inferior a 5 i no hagi superat la prova de coneixements.

Data: 19a setmana (26 de gener de 2022). Prova tipus test d’elecció múltiple amb penalització dels errors.

Barem de qualificació:

0 -4,9  suspens

5 - 6,9 aprovat

7 - 8,9 notable

9 - 10 excel·lent

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Castells Molina S. Hernández Peréz M, directores. Farmacología en enfermería. 3a ed. Barcelona: Elsevier; cop. 2012.  Enllaç

Flórez J, director. Farmacología humana. 6a ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2014.  Enllaç

Goodman LS,  Gilman AG, editors. Las bases farmacológicas de la terapéutica. 12a ed. México: McGraw-Hill; cop. 2012.  Enllaç

Disponible 12th ed. en anglès (2011)   Enllaç

Hitner H, Nagle B. Introducción a la Farmacología. 5a. ed. México: McGraw-Hill/Interamericana; 2007.  Enllaç

Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Farmacología básica y clínica. 13a edición. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana Editores; [2016].  Enllaç


Disponible la 13th ed. en anglès (2015)   Enllaç

Mosquera González JM, Galdós Anuncibay P. Farmacología clínica para enfermería. 4a ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España; 2010.  Enllaç

Ranade VV, Cannon JB. Drug delivery systems. 3rd ed. Boca Raton, Fla.: CRC;  cop. 2011.  Enllaç

Rang HP, Dale MM. Farmacología: Rang y Dale. 8a ed. Barcelona: Elsevier; cop. 2016.  Enllaç


Disponile la 8th ed. en anglès (2016)  Enllaç

Somoza Hernández B, Cano González MV, Guerra López P, coordinadors. Farmacología en enfermería: casos clínicos. Madrid: Médica Panamericana;  cop. 2019.  Enllaç

Zabalegui Yárnoz A, Lombraña Mencia M, editors. Administración de medicamentos y cálculo de dosis. 3a ed. Barcelona: Elsevier/Masson; 2019.  Enllaç

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)  Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención para su preparación y administraciónBarcelona, septiembre 2016

Bases de dades

Vademecum [Internet]. Madrid: UBM Medica [citat 23 Ago 2017]. Disponible a: http://www.vademecum.es/.  Enllaç

Pàgina web

ON - OFF. Sin tu ayuda, los antibióticos pueden perder su eficacia. Campaña para el uso responsable de los antibióticos [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social [citat 23 Ago 2017]. Disponible a: http://www.antibioticos.msssi.gob.es/.  Enllaç

Text electrònic

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A1995-24292-consolidado.pdf • Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE nº 104, 01/05/2001. http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/01/ pdfs/A15893-15899.pdf.

NIOSH 2014 List of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Healthcare Settings, 2014. http://www.cdc.gov/niosh/docs/2014138/pdfs/2014-138.pdf

Proposed Additions to the NIOSH 2016 Hazardous Drugs List. https://www.cdc.gov/niosh/docket/review/docket233a/pdfs/proposed-additions-to-the-niosh-2016-hazardous-drugs-list-05-11-2015. pdf