Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestiˇ i Lideratge Infermer

Codi de l'assignatura: 366673

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Lucia Benito Aracil

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquir˙rgica

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Professorat

 

Segon d’Infermeria:
Coordinadora grups A, B, C i D: Llúcia Benito

 • Professora Grup A, B, C i D: Montse Benitez
 • Professora Grup A, B, C i D: Gemma Berga
 • Professora Grup A, B, C i D: Amparo Grijota
 • Professor Grup A, B, C i D: Adrià Marquez


Quart d’Infermeria:
 • Grup A. Professora: Imma Rodríguez
 • Grup B. Professora: Lia Tamar Sánchez
 • Grup C. Professora: M. José Morales
 • Grup D. Professora: Montserrat Montaña

 

 

Llengua imparticiˇ

 

Català i castellà

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

33

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

7

 

-  Altres prÓctiques

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anÓlisi, de sÝntesi, de visions globals i d'aplicaciˇ dels coneixements a la prÓctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciˇ a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la prÓctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

   -

2 Prestaciˇ i gestiˇ de les cures.2.1 Gestiˇ de cures.2.2.4. Organitzaciˇ de les cures.2.2.4.1 Coordinar, utilitzar i gestionar de manera eficaš i eficient els recursos materials i humans.2.2.4.2 Fomentar, gestionar i avaluar la introducciˇ d'innovacions i canvis en la prÓctica infermera i en l'organitzaciˇ de les cures.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la prÓctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pr˛pies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenciˇ de salut.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure l’evolució i desenvolupament del sistema sanitari espanyol i català, elaborant un treball de síntesi del sistema sanitari català.

— Conèixer les polítiques sanitàries del nostre país i les més rellevants en l’àmbit internacional.

— Conèixer les polítiques institucionals així com el valor afegit que aporten les cures infermeres.

— Comprendre els conceptes relacionats amb la gestió sanitària, descriure les etapes del procés administratiu.

— Identificar les característiques de la funció de lideratge dels serveis d’infermeria i la gestió de les cures.

— Identificar les característiques de la gestió que es porta a terme en els diferents àmbits sanitaris.

— Explicar els conceptes de qualitat i seguretat així com les seves repercussions en els serveis de salut.

— Descriure els principals mètodes de garantia de qualitat assistencial.

— Descriure els components dels processos assistencials.

— Identificar la responsabilitat de la infermera generalista en la gestió dels recursos humans, materials i econòmics.

— Identificar el desenvolupament de les funcions infermeres tant pel que fa a l’àmbit individual com a l’àmbit col·lectiu i en el si d’un equip de salut.

 

Referits a habilitats, destreses

— Diferenciar els models sanitaris existents, fent un treball de síntesi sobre el sistema sanitari espanyol, el seu marc legal i el seu finançament.

— Analitzar, mitjançant un cas, les relacions entre les polítiques institucionals i el model infermer / sistema de valors infermer, adoptat pel departament d’infermeria.

— Analitzar els components dels processos assistencials.

— Aplicar la gestió dels recursos humans, materials i econòmics a una situació simulada d’una unitat o servei d’infermeria.

— Identificar la responsabilitat de l’infermer generalista en la gestió dels recursos humans, materials i econòmics.

— Dissenyar un procés d’avaluació de la qualitat de les cures infermeres.

— Aplicar el procés administratiu als serveis d’infermeria.

— Analitzar el valor afegit que aporten les cures d’infermeria a la persona, la família i la comunitat, en el lideratge, avaluació i prestació de cures infermeres integrals.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar respecte amb els companys i amb el professorat en les diferents activitats formatives.

— Mostrar una actitud reflexiva en la resolució de seminaris i treballs realitzats.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. AnÓlisi dels entorns sanitaris

1.1. Característiques dels sistemes de salut

1.2. Desenvolupament del Sistema de Salut Estatal i Sistema de Salut Català

2. Conceptualitzaciˇ de la gestiˇ sanitÓria i la seva aplicaciˇ als serveis de salut

2.1. Teories administratives

2.2. Concepte del procés administratiu

2.3. Gestió de les cures

 • Concepte de gestió de les cures
 • Nivells de gestió
 • Funcions dels nivells de gestió

 

3. Gestiˇ dels serveis infermers

3.1. Procés de planificació i organització dels serveis de salut

 1. Planificació
  • Estratègia sanitària i competència política infermera
 2. Organització
  • Desenvolupament professional
 3. Direcció
  • Lideratge i gestió dels serveis infermers
 4. Avaluació
  • Qualitat i seguretat del / la pacient

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

AVÍS: Aquest pla docent (incloent la metodologia, les activitats i l’avaluació) poden ser modificades a causa de la situació sanitària

— Classes magistrals i participatives

— Seminaris: Es detallen en l’apartat d’avaluació

 • Seminari Unitat 1
 • Seminari Unitat 2
 • Seminaris Unitat 3


— Tutories

— Altres pràctiques

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Prova escrita de coneixements. Té un valor d’un 60 % repartit en un 30 % per a la part de les 20 preguntes d’elecció múltiple (els errors resten un 0,25) i 30 % per a la part de les 5 de resposta curta.

Les dates són:

Segon d’infermeria

• Grups A, B, C i D: 16 de Juny de 2022

Quart d’infermeria:

• Grups A i C: 12 de gener de 2022

• Grups B i D: 13 de gener de 2022

Seminaris. Tenen un valor del 40 % de la nota final. S’avaluen 4 treballs de seminaris cadascun dels quals consta de la presentació d’un treball escrit i la corresponent presentació oral. Els treballs es realitzaran en grups de 4-6 persones.

1. Seminari. Unitat didàctica 1. Té una ponderació del 10%.

Segon d’Infermeria: Data: Març 2022

Quart d’infermeria: Data: Octubre 2021

2. Seminari. Unitat didàctica 2. Té una ponderació del 10%.

Segon d’infermeria: Data: Abril 2022

Quart d’Infermeria: Data Novembre 2021

3. Seminari. Unitat didàctica 3. Té una ponderació del 10%.

Segon d’Infermeria: Data: Abril 2022

Quart d’Infermeria: Data: Novembre 2021

4. Seminari. Unitat didàctica 3. Té una ponderació del 10%.

Segon d’Infermeria: Data: Maig 2022

Quart d’Infermeria: Data: Desembre 2021

Els criteris d’avaluació per a cada seminari estan disponibles al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Activitats mínimes per poder ser avaluat

Haver fet un mínim de 3 seminaris.

L’alumnat que no faci totes les activitats mínimes no s’avaluen i la nota final de l’assignatura és de no presentat.

 

Reavaluació

— Només es pot reavaluar la prova de coneixements que estigui suspesa.

— La data de reavaluació de la prova de coneixements és:

Segon d’Infermeria: 21 de juny de 2022 (grups A, B, C i D).

Quart d’Infermeria: 19 de gener de 2022 (grups A i C) i el 20 de gener de 2022 (grups B i D).

— Només poden optar a la reavaluació l’alumnat que tingui una nota final de l’assignatura inferior a 5.

 

Barem de qualificació

— 0-4,9 suspès

— 5-6,9 aprovat

— 7-8,9 notable

— 9-10 excel·lent

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumnat que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de sol·licitar durant els primers 15 dies de curs, mitjançant l’imprès d’avaluació única, per duplicat i dirigit a la coordinació de l’assignatura.

- Prova escrita de coneixements. Té un valor d’un 60 % repartit en un 30 % per a la part de les 20 preguntes d’elecció múltiple (els errors resten un 0,25) i 30 % per a la part de les 5 de resposta curta.

Les dates són:

Segon d’Infermeria:

Grups A, B, C i D: 16 de juny de 2022

Quart d’Infermeria:

Grups A i C: 12 de gener de 2022

Grups B i D: 13 de gener de 2022

- Elaboració del treball descriptiu i analític. S’elaborarà un informe relacionat amb les unitats 1, 2 i 3. Té un valor d’un 40 %. Les característiques del treball estaran descrites al Campus Virtual

Les dates d’entrega són:

Segon d’Infermeria:

• Grups A, B, C i D: 31 de maig de 2022

Quart d’Infermeria:

• Grups A i C: 13 de desembre de 2021

• Grups B i D: 14 de desembre de 2021

Els criteris d’avaluació per al treball estan disponibles al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Evidències mínimes per poder-se avaluar

Haver fet una tutoria per a cada una de les tres parts del treball, sigui presencialment o bé en línia.

L’alumnat que no faci totes les activitats mínimes no s’avalua i la nota final de l’assignatura és de no presentat.

 

Reavaluació

— Només pot ser reavaluada la prova escrita de coneixements que estigui suspesa.

— La data de reavaluació és:

Segon d’Infermeria: el 21 de juny de 2022 (grups A, B, C i D).

Quart d’Infermeria: el 19 de gener de 2022 (grups A i C) i el 20 de gener de 2022 (grups B i D).

— Poden optar a la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final de l’assignatura inferior a 5.

 

Barem de qualificació

— 0-4,9 suspès

— 5-6,9 aprovat

— 7-8,9 notable

— 9-10 excel·lent

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ayuso Murillo D, Grande Sellera R, coordinadors. La Gestión de enfermería y los servicios generales en las organizaciones sanitarias. Madrid: Díaz de Santos; cop. 2006. 

Balderas Pedrero, María de la Luz. Administración de los servicios de enfermería. 7a ed. México D.F. : McGraw-Hill Interamericana, 2015 

Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya. Direcció del projecte: Albert Oriol i Bosch, Rafael de Oleza. 2a ed.  Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social; 2003

Marriner Tomey Ann. Guía de gestión y dirección de enfermería. 8a ed. Barcelona: Elsevier; 2010.

Teixidor Freixa Montserrat. Marc de referència professional per a la funció de supervisor/a d’infermeria de la demarcació pilot de Barcelona. Barcelona: EUI Santa Madrona de la Fundació "la Caixa" : Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; 2003.

Article

Abizanda A. Desarrollo operativo de un programa de calidad: protocolización y monitorización de las actividades de enfermería. Nursing.  2004; 22(4): 60-72.

Abizanda A, Peya M. Evaluación de la calidad asistencial. Nursing. 2004; 22(2): 62-3. 

Alberdi Castell Rosa Maria, Cuxart Ainaud Núria. Las enfermeras y el derecho a la salud: la defensa del Servicio Nacional de Salud. Metas Enferm. 2013; 16(10): 21-27

Alberdi Castell Rosa Maria, Cuxart Ainaud Núria. Cuidados, enfermeras y desarrollo profesional: una reflexión sobre las bases del ejercicio profesional. Presencia [Internet].  2005 jul-dic [citat 28 Ago 2017];1(2): [aprox. 5 p]. Disponible a: http://www.index-f.com/presencia/n2/r23articulo.php

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Anàlisi provisional des de la Direcció de Programes del COIB sobre el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones [Monografia a Internet]. [citat 28 Ago 2017]. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona; 2012; Disponible a: https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/e1368a6c-d800-402d-968b-4afb0a99986

Cuxart Ainaud Núria. La gestión de los cuidados: el poder de las enfermeras y su legitimación social. Nursing. 2010;28(4): 56-63. 

Macphee M, Suryaprakash N. First-line nurse leaders’ health-care change management initiatives. J Nurs Manag. 2012 Mar; 20 (2): 249-59.

Peya Gascons Marga. El modelo europeo de calidad. Nursing. 2004; 22(10): 62-5.

Peya Gascons Marga. Un repaso a la evolución de los estudios de calidad de los cuidados de enfermería. Nursing. 2004; 22(9): 56-65.

Ridao March M, Garzón Martinez P, Garcia Diez A, Salazar Soler A, Corbella Virós X. Incorporar la enfermera clínica y la enfermera gestora en los nuevos modelos organizativos de enfermería. Nursing. 2011;29(3):56-61.

Vidal Milla A. Implantación de un sistema de calidad global basado en el modelo europeo de calidad en el Instituto Catalán de Oncología (ICO). Nursing. 2005;23(1):62-5.

Alberdi Castell, Rosa Maria. La competencia política enfermera: Contexto, conecptualización y ámbitos de desarrollo. Revista Rol de Enfermería 2019 ; 42(1) : 22-30

PÓgina web

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona [Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona [citat 28 Ago 2017]. Disponible a: http://www.coib.cat/home.aspx

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; [citat 28 Ago 2017]. Disponible a: http://www.msc.es/

Pla de Salut de Catalunya [Internet]. Barcelona: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; [citat 28 Ago 2017]. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020/

Temes de Salut. Departament de Salut [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya [citat 6 Set 2016]; Disponible a: http://www.gencat.cat/temes/cat/salut.htm

Text electr˛nic

Ley General de Sanidad, Ley 14/1986, de 25 de abril, BOE núm. 102 (29 abril 1986) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]: [18p.]. Disponible a: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-10499

Medidas urgentes para gantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, BOE núm 98 (24 abril 2012) [Internet].. [citat 28 Ago 2017]: [aprox. 35 p.]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf

Corrección de errores del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, BOE núm 116 (15 maig de 2012) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]: [aprox. 5 p.]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6364.pdf

Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, Ley 16/2003, de 28 de mayo,  BOE núm. 128 (29 de mayo 2003) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]: [aprox. 22 p.]. Disponible a: http://www.msc.es/organizacion/consejoInterterri/docs/LeyCohesionyCalidad.pdf

Ordenación de las profesiones sanitarias, Ley 44/2003, de 21 de noviembre, BOE, núm. 280 (22 noviembre 2003) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]:[aprox. 17 p.]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41442-41458.pdf

Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). Enfermería, una voz para liderar. La salud es un derecho humano. Carpeta del Día Internacional de la Enfermera 2018. Disponible a: https://2018.icnvoicetolead.com/wp-content/uploads/2017/04/ICN_Guidence_Pack_2018_ES_Low-Res.pdf