Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infermeria Clínica I

Codi de l'assignatura: 361294

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Dolores Rodriguez Martin

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Idiomes

 

Castellà, català i anglès

 

 

Professorat

 

Grup A. Dolors Rodríguez, Gemma Via, Jordi Castillo, Elena Maestre, Mónica Montserrat.
Grup B. Dolors Rodríguez, Gemma Via, Sonia Aguirre, Elena Maestre, Mónica Montserrat.
Grup C. Catalina Rodríguez, Sonia Aguirre, Gemma Miranda, Blanca Román, Inés Navarro.
Grup D. Joan Maria Estrada, Catalina Rodríguez, Jordi Castillo, Gemma Miranda, Blanca Román, Inés Navarro.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

66

 

(Per COVID-19 amb el 50 % d?estudiants a l?aula i el 50 % d?estudiants seguint via streaming segons el calendari)

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

9

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

3

 

(Habilitats clíniques aules habilitats)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

80

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 

Es recomana a l’alumnat que utilitzi durant tot el curs, per guiar l’autoaprenentatge, la publicació La infermeria clínica en el grau d’infermeria. Estratègies per a l’ensenyament i l’aprenentatge (Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2012, disponible a la Biblioteca i a la llibreria del Campus i de la UB.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Explicar les causes, manifestacions clíniques, procediments diagnòstics i tractaments de les principals patologies dels aparells i sistemes corporals.

— Identificar la influència dels factors interns i externs en el nivell de salut de les persones i els grups, a partir de l’anàlisi de diferents situacions d’alteració de la salut.

— Conèixer les diferents tècniques i procediments relacionats amb el tractament de les malalties estudiades.

— Identificar les cures d’infermeria associades als tractaments i procediments específics.

— Descriure i identificar els problemes alimentaris i nutricionals de més prevalença en el nostre medi.

— Descriure i identificar els factors de risc de malnutrició associats a hàbits alimentaris no saludables i descriure les intervencions pertinents.

— Descriure els fonaments nutricionals i les recomanacions dietètiques que formen part del tractament de les malalties de més prevalença.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar les complicacions potencials derivades de la malaltia, els tractaments i les proves diagnòstiques i procediments terapèutics.

— Planificar les cures d’infermeria, tant en l’eix autònom com en el de col·laboració, i demostrar habilitats en la resolució de casos clínics.

— Identificar les principals àrees d’intervenció que formaran part del tractament infermer per a cada trastorn.

— Aplicar els principis que sustenten les cures infermeres des d’una perspectiva integral en l’elaboració dels plans de cures i en l’anàlisi de l’assignatura.

— Resoldre casos que permetin seleccionar les recomanacions dietètiques adequades a diverses situacions patològiques.

— Identificar i valorar les necessitats nutricionals (energètiques i nutritives) de les persones sanes al llarg del cicle vital.

— Fer una demostració que permeti valorar l’estat nutritiu de diverses persones en diferents situacions, emprant fórmules i procediments variats.

— Identificar el consell dietètic més adequat en el marc de les cures d’infermeria, amb la valoració prèvia d’una situació determinada al llarg del cicle vital.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Demostrar capacitat d’anàlisi, habilitats i pensament crític en la resolució dels casos.

— Mostrar respecte amb companys/es i amb el professorat en les diferents activitats formatives que es portin a terme.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dietètica humana

1.1. Introducció a la dietètica humana. Alimentació al cicle vital: gestació i alletament; infantil; persona adulta sana i durant l’envelliment

            1.1.1. Concepte i característiques d’un menú. Programació setmanal

1.2. Avaluació de l’estat nutricional: indicadors alimentaris, antropomètrics i biològics     

            — Estudi dels hàbits alimentaris de la població catalana (ENCAT i ESCA)

            — Valoració dels diferents mètodes d’enquesta alimentària

            1.2.1. Desnutrició hospitalària: una realitat invisible. Magnitud del problema: prevenció i tractament

1.3. Dietoteràpia. Concepte i definició. Dietes terapèutiques        

            — Factors que cal tenir en compte en la realització d’una dieta

            — Alimentacions alternatives

            1.3.1. Alimentació hospitalària: menús hospitalaris, derivacions i dietes progressives

            — Alimentació artificial (enteral i parenteral)

            — Paràmetres nutricionals i alimentaris de les dietes terapèutiques en les malalties de més prevalença

2. Aspectes generals de l’atenció infermera a les persones amb trastorns de la salut

2.1. Cura de la persona amb dolor

2.2. Prevenció i control de la infecció

2.3. Cura de la persona durant el procés quirúrgic

2.4. Cura a la persona amb ferides

2.5. Aspectes generals de l’atenció a la persona amb càncer. Aspectes generals del tractament radiològic

3. Cures infermeres a la persona amb trastorns hematològics

3.1. Malalties de la sèrie vermella

3.2. Rol de col·laboració de les malalties de la sèrie vermella

3.3. Tractament infermer de les malalties de la sèrie vermella

3.4. Malalties de la sèrie blanca

3.5. Rol de col·laboració de les malalties de la sèrie blanca. Aspectes relacionats amb els tractaments radiològics

3.6. Tractament infermer de les malalties de la sèrie blanca. Cures infermeres en els tractaments radiològics

3.7. Trastorns de l’hemostàsia

3.8. Rol de col·laboració dels trastorns de l’hemostàsia

3.9. Tractament infermer dels trastorns de l’hemostàsia

4. Cures infermeres a la persona amb trastorns cardíacs

4.1. Malalties cardíaques
— Record fisiopatològic
— Tractament mèdic habitual (farmacològic, quirúrgic, tècniques específiques) i proves diagnòstiques específiques

4.2. Rol de col·laboració

            — Complicacions potencials específiques de la patologia i del tractament
            — Tècniques infermeres per a l’aplicació i control del tractament

4.3. Tractament infermer

5. Cures infermeres a la persona amb trastorns de l’aparell respiratori

5.1. Malalties de l’aparell respiratori. Tractaments (farmacològics, quirúrgics, etc.). Proves diagnòstiques (radiològiques, analítiques, etc.)

5.2. Rol de col·laboració

5.3. Tractament infermer

6. Cures infermeres a la persona amb trastorns vasculars

6.1. Trastorns vasculars arterials. Proves diagnòstiques (radiològiques, ecogràfiques, etc.). Tractaments (farmacològics, quirúrgics, etc.)

6.2. Rol de col·laboració dels trastorns arterials

6.3. Tractament infermer dels trastorns arterials

6.4. Malalties venoses. Proves diagnòstiques (radiològiques, ecogràfiques, etc.). Tractaments (farmacològics, quirúrgics, etc.)

6.5. Rol de col·laboració

6.6. Tractament infermer dels trastorns venosos

7. Cures infermeres a la persona amb trastorns del sistema nefrourinari

7.1. Malalties del ronyó

            — Record fisiopatològic
            — Proves diagnòstiques (radiològiques, analítiques, etc.). Tractament mèdic habitual: farmacològic, quirúrgic, tècniques específiques

7.2. Rol de col·laboració de les malalties del ronyó

            — Complicacions específiques derivades de la patologia i del tractament
            — Tècniques infermeres per a l’aplicació i control del tractament

7.3. Tractament infermer de les malalties del ronyó

7.4. Malalties de les vies urinàries

            — Record fisiopatològic
            — Proves diagnòstiques (radiològiques, analítiques, etc.). Tractament mèdic habitual: farmacològic, quirúrgic, tècniques específiques

7.5. Rol de col·laboració de les malalties urinàries

            — Complicacions específiques derivades de la patologia i del tractament

7.6. Tractament infermer de les malalties de les vies urinàries

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Degut a la situació de crisi sanitària per la COVID-19, es parteix d’un plantejament metodològic determinat que pot tenir alguns canvis segons el context i les recomanacions de les institucions sanitàries i universitàries. El Campus Virtual serà l’espai per on s’informarà l’alumnat sobre com s’implementarà el primer semestre i el segon.

Classes expositives i participatives 
 
Seminaris de la  part de dietètica humana
 
— Seminari d’embaràs
— Seminari de menús d’envelliment
— Seminari de desnutrició hospitalària
— Seminari d’obesitat
— Seminari d’hipertensió
— Seminari de síndrome metabòlica I
— Seminari de síndrome metabòlica II
— Seminari de diabetis I
— Seminari de diabetis II

 

Seminaris de la part d’infermeria clínica 

— Seminari de resolució de casos.

— Seminari de Tècniques de depuració renal.


Pràctiques d’ordinadors*

— Webquesta d’alimentació infantil
— Generalitats de les cures infermeres
— Interpretació a partir d’imatges sobre els temaris de cures a les persones

— CAS FINAL persona amb trastorn de salut.


Altres pràctiques*

— Obesitat: dietes miraculoses
— Desnutrició hospitalària

— CAS en persones amb trastorns hematològics
— CAS en persones amb trastorns cardíacs
— CAS en persones amb trastorns respiratoris
— CAS en persones amb trastorns vasculars
— CAS en persones amb trastorns nefrològics

— CAS en persones amb trastorns urològics

 

Pràctiques de laboratori*

— Habilitats clíniques de cura de ferides i drenatges
— Habilitats clíniques d’oxigenoteràpia, medicació inhalatòria, drenatges toràcics i introducció a les tècniques de fisioteràpia respiratòria

 

Tutories per grup

Són sessions específiques de caràcter formatiu, acreditatiu i de seguiment amb l’objectiu de reforçar coneixements i valorar la capacitat d’autoaprenentatge de l’estudiant. Es duen a terme en funció de les necessitats de cada grup de docència. Seguiment anual amb dates pendents de confirmació.
 
* Planificació prevista susceptible de canvis per motius d’organització. En el cas de canvis de dates, el professor o professora de cada grup de docència ho comunica a l’alumnat mitjançant el Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Degut a la situació de crisi sanitària per la COVID-19, es parteix d’un plantejament d’avaluació determinat que pot tenir alguns canvis de dates o format segons el context i les recomanacions de les institucions sanitàries i universitàries. 

El Campus Virtual serà l’espai per on s’informarà l’alumnat sobre com s’implementarà el primer semestre i el segon. 

Avaluació de la part de dietètica

Bloc 1. Dietètica humana (25 % de la nota final de l’assignatura)

Es duu a terme de forma continuada a partir de la valoració de les 4 activitats següents:

 • Seminari d’envelliment: 4,5 % (planificació de menús). Setmana de l’4 d’octubre de 2021.
 • Seminari de desnutrició: 5 % (anàlisi crítica de la bibliografia actual). Setmana del 18 d’octubre de 2021.
 • Cas clínic 15 % (tractament dietètic de la síndrome metabòlica). Període del 24 al 28 de gener de 2022.
 • Activitats de l’aula 0,5 %. Durant el període de docència de la part de dietètica humana. 


Les activitats d’avaluació corresponen al 25 % de la nota final de l’assignatura.

L’alumnat que obtingui una mitjana inferior a 5 (mitjana realitzada amb la nota del Bloc 1 —dietètica—, prova escrita 1 i 2 —de la part d’Infermeria Clínica—) podrà optar a la reavaluació. Reavaluarà la part de dietètica si a més la nota del Bloc 1 és inferior a 5. La part a reavaluar del bloc 1 (dietètica) serà el cas clínic.


Avaluació de la part d’infermeria clínica

Blocs 2, 3, 4, 5, 6 i 7 (75 % de la nota final de l’assignatura)

Es duu a terme de forma continuada a partir de les 2 proves escrites i 3 seminaris (pràctiques d’ordinador) avaluatives. Aquestes són les següents:
 • Prova 1 de tipus test amb 4 opcions de resposta múltiple (on només una és la correcta) i es penalitza l’error (25 %de la nota global de l’assignatura). (Aquesta modalitat pot variar si es fa de manera presencial o no presencialsincrònica). Dilluns 28 de febrer de 2022 pels grups B/D i dimarts 1 de març de 2022 pels grups A/C
 • Prova 2 de tipus test amb 4 opcions de resposta múltiple (on només una és la correcta) i es penalitza l’error (25% de la nota global de l’assignatura). (Aquesta modalitat pot variar si es fa de manera presencial o no presencial sincrònica).  Dimarts 14 de juny de 2022 pels 4 grups de docència A/B/C/D.
 • Seminari (pràctiques ordinadors) sobre generalitats de les cures infermeres (ponderació del 7’5%). Setmana del 22 al 28 de noviembre de 2021.
 • Seminari (pràctiques ordinadors) d’interpretació d’imatges sobre cures infermeres (ponderació del 7,5%).Setmana del    16 al maig de 2022.
 • Seminari (pràctiques ordinadors) CAS persona amb trastorn de salut (ponderació del 10%). Setmana del 23 al 29 de maig de 2022.


Per poder sumar la nota dels seminaris (practiques d’ordinador) d’infermeria clínica (bloc 2, 3, 4, 5, 6 i 7) i la nota dedietètica (bloc 1) l’alumnat ha de complir les condicions següents:
 • Obtenir una nota final mitjana del Bloc 1 (dietética) i de les proves escrites 1 i 2 igual o superior a 5 sobre 10.
 • Haver fet els 3 seminaris formatius obligatoris (pràctiques d’ordinador) de la part d’Infermermeria Clínica.


Les activitats avaluades de la part d’infermeria clínica corresponen al 75 % de la nota final de l’assignatura.

Les activitats mínimes per ser avaluat en la modalitat d’avaluació continuada són les proves escrites 1 i 2, i els seminaris avaluatius obligatoris (pràctiques ordinador). En el cas de no complir aquests requisits, la nota de l’assignatura és no presentat ino es pot optar a la reavaluació.

 

Reavaluació:

L’alumnat podrà ser reavaluat si la mitja del Bloc 1 i les proves escrites 1 i 2 , és inferior a 5. En aquest cas, haurà de reavaluar la part o les parts suspeses (bloc 1, prova escrita 1 i/o 2).

Dimecres 23 de juny de 2022 per a tots 4 grups de docència (A/B/C/D).

 

 

Avaluació única

L’alumnat que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de comunicar al professor o professora titular del seu grup de docència durant els primers 15 dies de l’inici de les classes de l’assignatura. Cal que aquest document sigui signat conjuntament entre l’estudiant i el professor o professora titular del grup per fer efectiva la sol·licitud d’avaluació única.
 

L’avaluació única es duu a terme mitjançant una prova escrita de coneixements que consta de: 

1. Prova de tipus test amb 4 opcions de resposta, només una de les quals és la correcta. Es penalitza l’error (ponderació del 50 %). 

2. Preguntes per desenvolupar (ponderació del 25 %).

3. Resolució d’un cas clínic (ponderació del 25 %).

 

Dimarts 14 de juny de 2022 pels 4 grups de docència A/B/C/D.

Les activitats mínimes per avaluar-se són les proves 1, 2 i 3. En cas de no fer-les, la nota és de no presentat i no pot optar a reavaluació.

 

Reavaluació

Poden reavaluar-se les proves de coneixements escrites.

Poden optar a la reavaluació l’alumnat que tinguin una nota final inferior a 5 i que no hagin superat una odiverses proves de coneixements escrites.

Dimecres 23 de juny de 2022 per a tots 4 grups de docència (A/B/C/D).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Bulechek G, Butcher HK, Dochterman JMc, editors. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 6a ed. Madrid: Elsevier; cop. 2013.

  Enllaç

  Especialment recomanat.

També disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç

Falcó Pegueroles AM, Luis Rodrigo MT, Estrada Masllorens JM, Via Clavero G, Cueva Ariza L. La infermeria clínica en el grau d’infermeria: estratègies per a l’ensenyament i l’aprenentage. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona; 2012.  Enllaç

  Especialment recomanat.


Disponible també en castellà  Enllaç

Fuente Ramos M, coord. Enfermería médico-quirúrgica. 3 vol. Madrid [etc]: Difusión Avances de Enfermería, 2009.  Enllaç

Galimany Masclans J, Estrada Masllorens JM, Pernas Canadell JC. Manual de interpretación radiográfica. Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona, [2017].  Enllaç

Luis Rodrigo MT, Cueva Ariza L de la. Enfermería clínica : cuidados enfermeros a las personas con trastornos de salud. Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams and Wilkins; 2015.  Enllaç

Luis Rodrigo MT, director. Los Diagnósticos enfermeros: revisión crítica y guía práctica. 9a ed. Barcelona: Masson; 2013.  Enllaç

  Especialment recomanat.

Nanda International: diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2015-2017. Madrid: Elsevier; cop. 2015.  Enllaç

  Especialment recomanat.


També disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç
Disponible 2018-2020 en anglès  Enllaç

Smeltzer SC, editor. Enfermería medicoquirúrgica de Brunner y Suddarth. 2 vols. 12a ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; cop. 2013.  Enllaç

  Especialment recomanat.


Disponible 14th ed. en anglès  Enllaç

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Astiasarán Anchía I, Martínez Hernández JA. Alimentos: composición y propiedades. Madrid: Interamericana McGraw-Hill; 2010.

  Enllaç

Cervera P, Clapés J, Rigolfas R. Alimentación y dietoterapia: nutrición aplicada en la salud y la enfermedad. 4a ed. Madrid: Interamericana McGraw-Hill; 2004.  Enllaç

Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas.  informe de una consulta mixta de expertos OMS/FAO. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2003.  Enllaç


També disponible en versió electrònica  Enllaç

Falcó Pegueroles AM, Moreno Arroyo MC, Estrada Masllorens JM, Sánchez Zaplana I. Manejo integral del paciente con úlceras por presión. Madrid: Elsevier Doyma; cop. 2011.  Enllaç

Farran A, Zamora R, Cervera P. Tablas de composición de alimentos del CESNID = Taules de composició d’aliments del CESNID. 2a ed. reimp.  Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona ; Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España; cop. 2010.  Enllaç

LeMone P, Burke K. Enfermería medicoquirúrgica: pensamiento crítico en la asistencia del paciente. 2 vol. 4a ed.  Madrid: Pearson Educación; cop. 2012.  Enllaç

Lewis SM, Heitkemper MMc, Dirksen SR. Enfermería medicoquirúrgica: valoración y cuidados de problemas clínicos. 2 vol. 6a  ed. Madrid: Elsevier; cop. 2009.  Enllaç

Luis Rodrigo MT, Fernández Ferrín C, Navarro Gómez MV. De la teoría a la práctica: el pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI.  3a ed. Barcelona: Masson; 2008.  Enllaç

McNermey K, Smith V. Smoking cessation. in: Collins-Bride GM y Saxe JM. Clinical guidelines for advanced practice nursing : an interprofessional approach. 3rd edition. Burlington, MA: Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning; 2017.  Enllaç

Muñoz Hornillos M, Aranceta Bartrina J, García-Jalón de la Lama I, editors. Nutrición aplicada y dietoterapia. 2a ed.corr. Pamplona: EUNSA;  2004.  Enllaç

Salas Salvadó J, editor. Nutrición y dietética clínica. 3a ed. Barcelona: Elsevier; 2014.  Enllaç

Serra Majem L, Aranceta Bartrina J, editors. Nutrición y salud pública: métodos, bases científicas y aplicaciones. 2a ed. Barcelona: Masson; 2006.  Enllaç

Swearingen PL, editor. Manual de enfermería médico-quirúrgica: intervenciones enfermeras y tratamientos interdisciplinarios. 6a ed. Madrid: Elsevier; cop. 2008.  Enllaç


Disponible la 6th ed. en anglès (2007)  Enllaç

Article

Adams KW, Tolich D. Blood Transfusion: the patient’s experience. Am J Nurs. 2011 Sep;111(9):24-30; quiz 31-2.  Enllaç


Disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç

Coyer SM, Lash AA. Pathophysiology of anemia and nursing care implications. Medsurg Nurs. 2008 Apr;17(2):77-83, 91; quiz 84.  Enllaç


Disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç

De Luis DA, Terroba MC, Cuellar L, Izaola O, De la fuente B, Martin T, Cabezas G. Association of anthropometric and biochemical markers with length of stay and mortality in the hospital. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 May;17(10):1321-5. [Citat 30 Ago 2017].  Enllaç

Estrada Masllorens JM, Falcó Pegueroles A, Moreno Arroyo C. Drenaje torácico cerrado. Procedimiento y cuidados de  enfermería a propósito de un caso. Nursing 2012; 30(5):50-57.  Enllaç


Disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç

Falcó Pegueroles A, Rodriguez García C, Estrada Masllorens JM. La enfermera en el área quirúrgica: prevención de las complicaciones e implementación de intervenciones en el cuidado de las personas. Rev ROL Enf 2011; 34(12): 32-9.  Enllaç

Levine GN, Steinke EE, Bakaeen FG, Bozkurt B, Cheitlin MD, Conti JB et al. Sexual activity and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2012 Feb 28;125(8):1058-72.  Enllaç


Disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç

Mueller C, Compher C, Ellen DM. A.S.P.E.N. clinical guidelines: Nutrition screening, assessment, and intervention in adults. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2011 Jan;35(1):16-24.  Enllaç


Disponible també en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç

Sánchez Zaplana I, Maestre González E. Alimentación y envejecimiento. Rev ROL Enf. 2013 Jun;36(6):8-15.  Enllaç

Zampieron A, Aldo S, Corso M. A retrospective study of nursing diagnoses, outcomes, and interventions for patients admitted to a cardiology rehabilitation unit. Int J Nurs Terminol Classif. 2011 Oct-Dec;22(4):148-56.  Enllaç


Disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç