Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infermeria Clínica II

Codi de l'assignatura: 361295

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Carmen Moreno Arroyo

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Idiomes

 

Català i castellà

 

 

Professorat

 

GRUP A3:  Dra. Marta Prats

GRUP B3: Dra. Carmen Moreno

GRUP C3: Laia Ferrerons

GRUP D3: Albert González

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

88

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

66

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

2

 

(Cada grup (A, B, C i D) dividit en 9 subgrups)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Pràctiques especials

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

62

Aprenentatge autònom

75

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.3 Execució.2.1.3.1 Aplicar de manera efectiva, d'acord amb el pla previst, les cures a la persona i al grup.2.1.3.2 Respondre amb efectivitat davant situacions imprevistes o que canvien ràpidament.2.1.3.3 Educar la persona i el grup per promoure l'autonomia i el control sobre la salut.2.1.3.4 Utilitzar els recursos de manera efectiva i eficient per promoure cures d'excel·lència.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament d´aquesta assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Definir el concepte de cada malaltia.

— Conèixer la incidència i prevalença de les malalties en el nostre context sociocultural i ambiental.

— Conèixer les causes, manifestacions clíniques, procediments diagnòstics, complicacions i tractament de les principals patologies dels aparells i sistemes corporals.

— Conèixer les proves radiodiagnòstiques i d’imatge relacionades amb les principals patologies dels aparells i sistemes corporals.

— Planificar, de manera integral, les cures infermeres que requereixen les persones amb trastorns de salut i les seves famílies, tant en l’eix autònom com en el de col·laboració.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar les complicacions derivades de la malaltia, els tractaments i les proves diagnòstiques i procediments terapèutics.

— Planificar les cures d’infermeria, tant en l’eix autònom com en el de col·laboració, i demostrar habilitats en la resolució de casos clínics.

— Identificar les principals àrees d’intervenció que formaran part del tractament infermer per a cada trastorn.

— Promoure i reforçar la capacitat d’anàlisi i pensament crític en la resolució dels casos:

• Argumentació o justificació de les decisions a l’hora de determinar les cures que cal donar a la persona amb alteracions de salut.

• Presa de decisions davant la manca de col·laboració de la persona amb alteracions de salut, en la realització de les cures.

 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar una actitud reflexiva en la resolució de casos i treballs realitzats.

— Mantenir un ordre i mètode de treball correctes.

— Mostrar respecte amb els companys i amb el professorat 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Cures infermeres a la persona amb trastorns oftàlmics

2. Cures infermeres a la persona amb trastorns otorrinolaringològics

3. Cures infermeres a la persona amb trastorns endocrins

4. Cures infermeres a la persona amb trastorns digestius

4.1. Conèixer les proves radiodiagnòstiques i d’imatge relacionades amb el sistema digestiu

5. Cures infermeres a la persona amb trastorns neurològics

5.1. Conèixer les proves radiodiagnòstiques i d’imatge relacionades amb neurologia i neurocirurgia

6. Cures infermeres a la persona amb trastorns musculoesquelètics

6.1. Conèixer les proves radiodiagnòstiques i d’imatge relacionades amb traumatologia i ortopèdia

7. Aspectes generals de la cura del pacient crític

8. Cures infermeres a la persona en estat de xoc

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent utilitzada per la implementació d´aquesta assignatura, es detalla a continuació:

— Classes expositives i participatives

— Activitats docents: Seminaris/Pràctiques de Laboratori/ Altres pràctiques

Seminaris: 
• Cures infermeres a la persona amb alteracions otorrinolaringològiques
• Cures infermeres a la persona amb alteracions endocrines
• Cures infermeres a pacients amb alteracions neurològiques
• Cures infermeres a pacients amb alteracions crítiques

Pràctiques de Laboratori

• Cures infermeres a pacients amb alteracions otorrinolaringològiques: cànules traqueals.

• Cures infermeres a pacients amb alteracions digestives: cures a la persona portadora de colostomies.

• Cures infermeres a pacients amb alteracions traumatològiques: embenats inmobilitzadors 

· Cures infermeres a pacients amb alteracions crítiques de salut: maneig del malalt crític.

Pràctiques especials (Simulació Clinica Virtual)

• Cures infermeres a la persona amb alteracions digestives
• Cures infermeres a la persona amb alteracions neurotraumatològiques
• Cures infermeres a pacients amb alteracions crítiques de salut i estat de xoc.

 

— Tutorització per grups

Com a metodologies docents, s’introdueixen la gammificació i la simulació clínica 

També s’ha introduït la visió del malalt: percepció de la persona que té algun dels trastorns treballats en aquesta assignatura.

*Aquesta metodologia podrà canviar en funció de la situació sanitària del moment. 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Proves de coneixements

— Test de 50 preguntes amb 5 respostes. Cada pregunta errònia descompta 0,25 punts. Data: 21 de febrer del 2022*. Ponderació: 40 %
— Test de 50 preguntes amb 5 respostes. Cada pregunta errònia descompta 0,25 punts. Data: 30 de maig de 2022*. Ponderació: 40 %


Seminaris

— Cures infermeres a pacients amb alteracions ofalmològiques / otorrinolaringològiques
— Cures infermeres a pacients amb alteracions endocrines
— Cures infermeres a pacients amb alteracions digestives
— Cures infermeres a pacients amb alteracions neurològiques
— Cures infermeres a pacients amb alteracions traumatològiques
— Cures infermeres a pacients amb alteracions crítiques
— Cures infermeres a pacients en estat de xoc

L’avaluació de tots els seminaris es fa a través d’un cas clínic amb preguntes curtes i/o de tipus test que incorpora tots els conceptes treballats en aquests seminaris. Data: 30 de maig de 2022*. Ponderació: 20 %.

La nota resultant de l’avaluació dels seminaris (20 %) només es pot sumar amb la nota de les proves de coneixements si la mitjana d’aquestes dues proves és igual o superior a 5 sobre 10 (o a 4 sobre 8).

Activitats mínimes per poder ser avaluat

Les proves de coneixements i el cas clínic.

Els estudiants que no facin totes les activitats mínimes no són avaluats i tenen una nota de no presentat.

Reavaluació

Poden ser reavaluades les proves de coneixements.

Poden optar a la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final inferior a 5 i que no hagin superat una o diverses proves de coneixements.

Data: 20 de juny de 2022*

* Aquestes dates son per a tots els grups-classe

 

Avaluació única

Els estudiants que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de sol·licitar per escrit a la professora corresponent els 15 primers dies del curs acadèmic. L’avaluació única consta de dues parts:

Prova de coneixements: 

Es fa mitjançant dues proves escrites: la primera consisteix en una prova de tipus test amb 25 preguntes i 5 opcions de resposta (40 % de la nota final), la segona prova és de tipus test amb 25 preguntes i 5 opcions de resposta (40 % de la nota final). Data: 30 de maig 2022*

Seminaris: 

Cas clínic amb preguntes curtes i/o de tipus test que incorpora tots els conceptes treballats als seminaris. Ponderació 20 %. Data: 30 de maig de 2022*.

Poden optar a la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final inferior a 5.

Data: 20 de juny de 2022*

* Aquestes dates son per a tots els grups-classe

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bulechek G, Butcher HK, Dochterman JMc, editors. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 6a ed. Madrid: Elsevier; cop. 2013.  Enllaç

  Especialment recomanat.

També disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç

Luis Rodrigo, MT et al. Los Diagnósticos enfermeros:revisión crítica y guía práctica.9a ed. Barcelona:Masson;2013  Enllaç

  Bibliografia bàsica per l’assignatura d’Infermeria Clínica

Luis Rodrigo MT et al. Enfermería clínica : cuidados enfermeros a las personas con trastornos de salud. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2015.  Enllaç

  Llibre especialment recomanat

Farreras Valentí P, Rozman C.  Medicina interna. 18a ed. Barcelona: Elsevier; 2016. 2 vols.  Enllaç

Kanski JJ, Bowling Brad. Oftalmología clínica. 8a ed. Barcelona: Elsevier; 2016.  Enllaç


Disponible la 8th ed. en anglès (2016)  Enllaç

Kanski JJ. Signos en oftalmología: causas y diagnóstico diferencial. Barcelona: Elsevier; cop. 2011.  Enllaç


Disponible en anglès (2010)  Enllaç

LeMone P, Burke K. Enfermería medicoquirúrgica: pensamiento crítico en la asistencia del paciente. 2 vol. 4a ed. Madrid: Pearson Educación; cop. 2012.  Enllaç

Bartumeus Jené F. Nociones bàsicas de neurocirugía. 2a ed. Barcelona: Permanyer; cop. 2011.  Enllaç

Miller MD, editor. Ortopedia y traumatología: revisión sistemática. 5a ed. Barcelona: Elsevier; cop. 2009.  Enllaç


Disponible la 7th ed. en anglès  Enllaç

Nicolás JM. Enfermo crítico y emergencias. Barcelona: Elsevier; cop. 2011.  Enllaç

Riordan-Eva P, Cunningham ET, editors. Oftalmología general: Vaughan y Asbury. 18a ed. México, D.F. : McGraw-Hill/Interamericana Editores; cop. 2012.  Enllaç

Smeltzer SC, editor. Enfermería medicoquirúrgica de Brunner y Suddarth. 2 vols. 12a ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; cop. 2013  Enllaç


Disponible 14th ed. en anglès  Enllaç

Swearingen PL, editor. Manual de enfermería médico-quirúrgica: intervenciones enfermeras y tratamientos interdisciplinarios. 6a ed. Madrid: Elsevier; cop. 2008.  Enllaç


Disponible la 6th ed. en anglès (2007)   Enllaç

Zarranz JJ. Neurología. 5a ed. Barcelona: Elsevier; cop. 2013.  Enllaç

Article

Wilmot LA. Shock: Early recognition and management. J Emerg Nurs. 2010 Mar;36(2):134-9.  Enllaç