Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infermeria de Salut Pública i Comunitària

Codi de l'assignatura: 361296

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Galimany Masclans

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Es disposa de dos textos docents que s’utilitzaran com a recurs de treball dels continguts de l’assignatura.

 

 

Idioma

 

Català i Castellà

 

 

Professorat

 

Professorat: Montserrat Díaz Membrives, Cristina Font Cabrera, David Bueno Jiménez, Angelina González Viana i Jordi Galimany Masclans.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

66

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10.5

 

-  Seminari

Presencial

 

10.5

Treball tutelat/dirigit

34

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.1 Entorn segur.2.2.1.1 Facilitar un entorn físic, psicosocial, cultural i espiritual que promogui la seguretat de la persona i el grup.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure els diferents models explicatius dels determinants de salut.
— Descriure els diferents models i sistemes de salut.
— Comprendre les funcions i activitats de la infermeria de salut pública i comunitària i els diferents models de provisió de serveis.
— Descriure les fases de la història natural de la malaltia i els diferents nivells de prevenció.
— Conèixer la relació entre el binomi medi ambient i salut.
— Adquirir coneixements i capacitats per aplicar els principis a la promoció de la salut, la prevenció de les malalties i l’educació terapèutica del malalt i la família.
— Conèixer les bases fonamentals de la interrelació entre hoste i microorganismes del procés infecciós i dels factors determinants de l’acció patògena.
— Comprendre els conceptes relacionats amb l’epidemiologia i els mecanismes de prevenció i control dels processos infecciosos.

 
 

Referits a habilitats, destreses

— Planificar activitats preventives en funció de l’evolució natural de la malaltia.
— Identificar els riscos potencials per a la salut dels individus que integren una comunitat, derivats de l’exposició als diferents contaminants presents en el microambient i macroambient.
— Adquirir habilitats per aplicar tècniques didàctiques individuals i grupals i per dissenyar material educatiu adaptat a la població objecte d’intervenció.
— Demostrar habilitats en l’aplicació de mesures bàsiques de vigilància i control de les infeccions, així com mesures preventives adequades (autoprotecció).

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conèixer els principals models del procés d’ensenyament-aprenentatge, així com els principis ètics que han de regir les intervencions de l’educació per a la salut.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la salut pública

*  -       Model de Salut. Sistema de Salut: Conceptes i definicions. 

-       Model i Sistema de Salut Estatal. Model i Sistema de Salut Català.

-       Organització Atenció Primària de Salut.

-       Evolució de la salut pública i de la Infermera familiar i de salut comunitària.

-       Concepte de salut. Aspectes crítics del concepte de salut.

-       Determinants de salut.

-       Història natural de la malaltia. Nivells de prevenció.

-      Context, indicacions, principals elements d’innovació del diagnòstic per la imatge en els sistemes de salut moderns.

2. Epidemiologia de les infeccions

*  — Història i evolució de les infeccions en el món.
— Infeccions respiratòries transmissibles.
— Infeccions entèriques transmissibles.
— Infeccions de transmissió sexual i parenteral.
— Infeccions nosocomials.
— Mesures preventives d’autoprotecció del personal sanitari en els diferents entorns assistencials.

3. Educació per a la salut

*  Definició i evolució històrica de l’educació per a la salut.

Enfocaments de l’educació per a la salut.

Finalitat de l’educació per a la salut.

Àmbits de l’educació per a la salut.

Condicionants de l’educació per a la salut.

4. Salut i medi ambient

*  Determinants ambientals de la Salut:

o   Atmosfèrics 

o   Habitatge

o   Alimentació

o   Exposició a substàncies tòxiques

o   Pràctiques agrícoles

o   Radiacions i camps electromagnètics

o   Contaminació acústica

o   Residus.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

One Health.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les condicions descrites en la metodologia previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia. En el cas que la situació sanitària ho aconsellés, la docència seria mixta (presencial / no presencial) o no presencial”.

Classes presencials. Es porten a terme classes expositives magistrals, amb el suport de tècniques audiovisuals i amb la participació interactiva dels alumnes. En cas de força major que impedeixi la presencialitat, la universitat adoptarà les mesures necessàries per garantir l’aprenentatge, encara que no es puguin impartir classes presencials.

Tutorització per grups. Es fan 7 tutories presencials d’una hora i mitja, corresponents a les diferents unitats temàtiques. L’objectiu és plantejar, resoldre i aclarir aspectes i dubtes relacionats amb la metodologia i la resolució de les diferents activitats que els alumnes han de dur a terme.  

Seminaris. Es treballen els temes relacionats amb l’assignatura i amb els continguts impartits en les sessions magistrals. Es fan dos seminaris de cada temàtica presentada a continuació. Total de seminaris: 8 per grup.

1. Història natural de la malaltia i nivells de prevenció.
2. Salut pública i malalties transmissibles.
3. Educació per a la salut.
4. Residus sanitaris.

Tutories. Són personalitzades o en grups reduïts, amb l’objectiu de fer de guiatge en l’aprenentatge autònom i donar suport i assessorar en la resolució de problemes, dubtes i aprenentatge dels continguts de l’assignatura.

NOTA. Es responen exclusivament els correus electrònics referents als continguts de l’assignatura. En cap cas es responen missatges d’aspectes ja recollits en el pla docent, web de l’ensenyament o Campus Virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les condicions descrites en la metodologia previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia. En el cas que la situació sanitària ho aconsellés, la docència seria mixta (presencial/no presencial) o no presencial.

Avaluació continuada

L’assignatura s’aprova amb un 5 sobre 10.

Alguns aspectes de l’avaluació pot ser que es descriguin amb més detall al Campus Virtual en començar l’assignatura, d’acord amb les necessitats docents. Hi pot haver alguna variació respecte del que està indicat al pla docent si per l’evolució dels aprenentatges de l’alumnat o per les característiques del grup classe es modifica alguna activitat d’aprenentatge que requereixi una avaluació diferent.

Proves escrites de coneixements

— Prova escrita de coneixements 1. Examen de tipus test d’elecció múltiple amb penalització dels errors i/o examen de resposta oberta. L’examen (prova escrita de coneixements) consta dels continguts teòrics i pràctics impartits fins a la data. Valoració: 40 % de la nota final. Data de la prova dia 28 de març grups A i C, i dia 29 de març grups B i D.

— Prova escrita de coneixements 2. Examen de tipus test d’elecció múltiple amb penalització dels errors i/o examen de resposta oberta. L’examen consta de la totalitat dels continguts teòrics i pràctics impartits a l’assignatura. Valoració: 60  % de la nota final. Data de la prova dia 13 de juny grups A, B, C i D.

És necessari superar les dues proves de coneixements (exàmens) per separat per poder calcular la nota final de coneixements.

Seminaris

Seminaris: activitat interactiva i obligatòria a l’aula. El grup d’alumnat es pot dividir en dos subgrups en funció de les necessitats docents. Les dates i les setmanes previstes es poden modificar d’acord amb les necessitats detectades al llarg del curs. Es treballen els temes relacionats amb l’assignatura i amb els continguts impartits en les sessions magistrals. Es fan dos seminaris de cada temàtica presentada a continuació. Total de seminaris: 8 per grup.

1. Història natural de la malaltia i nivells de prevenció.
2. Salut pública i malalties transmissibles.
3. Educació per a la Salut.
4. Residus sanitaris.

 

Treballs

Realització d’exercicis de nivells de prevenció i de gestió avançada dels residus sanitaris.

Evidències mínimes per poder ser avaluat: assistència a les activitats.

Cal fer totes les activitats proposades:

1. Proves de coneixements: 2 exàmens.
2. Treballs: Treball de nivells de prevenció i treball de residus sanitaris.

L’alumnat que no fa totes les activitats obligatòries no serà avaluat i la nota és no presentat.

Reavaluació

Poden ser reavaluades les proves de coneixements (exàmens 1 i 2).

La prova consisteix en un examen de tipus test d’elecció múltiple amb penalització dels errors i/o examen de resposta oberta on s’avaluen la totalitat dels continguts teòrics i pràctics impartits a l’assignatura.

Poden optar a la prova de reavaluació l’alumnat que tingui una nota final inferior a 5 i/o no hagi superat una o diverses proves de coneixements.

En cas de suspendre una de les dues proves de coneixements (exàmens) cal reavaluar la totalitat dels continguts teòrics i pràctics de l’assignatura.

Data de l’examen de reavaluació dia 20 de juny grups A, B, C i D. 

 

Avaluació única

Les condicions descrites en l’avaluació es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia. En el cas que la situació sanitària ho aconsellés, la docència seria mixta (presencial / no presencial) o no presencial.

L’assignatura s’aprova amb un 5 sobre 10.

Alguns aspectes de l’avaluació pot ser que es descriguin amb més detall al Campus Virtual en començar l’assignatura, d’acord amb les necessitats docents. Hi pot haver alguna variació respecte del que està indicat al pla docent si per l’evolució dels aprenentatges de l’alumnat o per les característiques del grup classe es modifica alguna activitat d’aprenentatge que requereixi una avaluació diferent.

L’alumnat que manifesti que no pot complir els requisits de l’avaluació continuada pot acollir-se a l’avaluació única. Per poder-se acollir a aquesta modalitat d’avaluació, ha de presentar personalment i presencialment dues còpies del document escrit i signat (document disponible al Campus Virtual). Aquest document s’ha de lliurar en mà personalment i presencialment al coordinador de l’assignatura durant els primers 15 dies de docència.

El sistema d’avaluació única d’aquesta assignatura consisteix en un examen de tipus test d’elecció múltiple (penalitzen els errors) i/o preguntes curtes i/o preguntes amb resposta oberta. Valoració: 100% de la nota final. Data de la prova dia 13 de juny.

Cal fer l’examen per poder alliberar l’assignatura. La nota mínima per aprovar l’assignatura és d’un 5 sobre 10.

 

 

Reavaluació

Pot ser reavaluada la prova de coneixements (examen 1).

La prova consisteix en un examen de tipus test d’elecció múltiple amb penalització dels errors i/o examen de resposta oberta on s’avaluen la totalitat dels continguts teòrics i pràctics impartits a l’assignatura.

Poden optar a la prova de reavaluació l’alumnat que tingui una nota final inferior a 5 i/o no hagi superat una o diverses proves de coneixements.

En cas de suspendre la prova de coneixements (examen) cal reavaluar la totalitat dels continguts teòrics i pràctics de l’assignatura.

Data de l’examen de reavaluació dia 20 de juny.

Alguna data pot variar, depenent de modificacions en el calendari de festius per part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament o la Universitat. El professorat de cada grup indicarà les modificacions, si n’hi ha.

En els treballs o activitats avaluatives presentades per l’alumnat es valoren l’ortografia, la redacció i l’ús adequat de la terminologia infermera, a més del contingut, la bibliografia i tot el que s’especifica en les normes de l’activitat avaluativa. 

No es fan tutories, revisions i consultes per via telemàtica o no presencial si no és per causes majors. No es contesten missatges de correu electrònic sobre informació o aspectes que ja estiguin reflectits en el Campus Virtual de l’assignatura o en el pla docent.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Caja  C. Enfermería comunitaria III: atención primaria. 2a ed. Barcelona: Masson; 2003.  Enllaç

Colomer C, Alvarez C, editors. Promoción de la salud y cambio social. Barcelona: Masson; cop. 2011.  Enllaç

Costa M, López E. Educación para la salud: guía práctica para promover estilos de vida saludables. Madrid: Pirámide; 2008.  Enllaç

Galimany Masclans J, Estrada Masllorens JM, Pernas Canadell JC. Manual de interpretación radiográfica. Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona, [2017].  Enllaç

Girbau MR. Enfermería comunitaria I: salud pública.  Barcelona: Masson; 2004.  Enllaç

Girbau MR, Galimany J, Salas K. El Medi ambient com a factor determinant de la salut. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; DL 2011.  Enllaç

Icart MT, Guàrdia J, Isla P. Enfermería comunitaria II: epidemiología. 2a ed. Barcelona: Masson; 2004.  Enllaç

Macip S. Les grans epidèmies modernes: la lluita de l’home contra els enemics invisibles. Barcelona: La Campana; 2010.  Enllaç

Macip S. Las Grandes plagas modernas : la gripe, el sida y otros enemigos invisibles. Barcelona : Destino; 2010.   Enllaç

Mandell GL, editor.  Enfermedades infecciosas: principios y práctica: Mandell, Douglas y Bennett.  3 v. 8a ed. Madrid: Elsevier; cop. 2016.  Enllaç


Disponible la 8th ed. en anglès (2015)  Enllaç

Martín Zurro A,  Jodar G. Atención familiar y salud comunitaria: conceptos y materiales para docentes y estudiantes. Barcelona: Elsevier; cop. 2011.  Enllaç

Galimany J, Fabrelles N. Enfermería de Salud Pública y Atención Comunitaria. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona; 2019

Article

Galimany J, Girbau MR, Salas C, Roige A. Gestión de residuos sanitarios en el siglo 21 en la atención primaria. Nursing. 2007;25(6):62–6.  Enllaç

Galimany Masclans J, Blanca Yela I. El riesgo de radiación en la unidad de cuidados intensivos. Enferm Intensiva. 2013; 24(2); 49-50.  Enllaç


També disponible en versió electrònica. Accés restringit a usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE)  Enllaç

Galimany-Masclans, J Guix-Comellas, EM Estrada-Masllorens J. La integración de la información de salud del paciente. Rev Rol Enferm. 2016;39(11–12):720–4.  Enllaç

Galimany J, Garrido E, Estrada JM, Girbau. La formación de los profesionales de la salud en un contexto asistencial con uso de las tecnologias de la información y la comunicación (TIC). FEM. 2013; 16(3): 127-130.  Enllaç


També disponible en versió electrònica. Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)  Enllaç

Galimany J, Roca M, Girbau MR. Las tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas sanitarios: un nuevo reto para la enfermera. Metas Enferm. 2012; 15(3): 6-10.  Enllaç

Galimany Masclans J. Continuidad asistencial e integración de la información. Atención Primaria y TIC. Risai. 2014;6(1):1–4.  Enllaç

Girbau MR, Galimany J, Salas C, Roige A, Torrens ML. Gestión de residuos sanitarios ¿Conocemos lo que saben y piensan los profesionales de la salud? Nursing. 2006;24(6):58–63.  Enllaç

Pàgina web

Canal Salut [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. [citat 20 setembre 2017]. Recuperat de: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/  Enllaç

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC [Internet] Atlanta: CDC. [citat 20 setembre 2017]. Recuperat de: https://www.cdc.gov/spanish/  Enllaç

Portal salut Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona [Internet]. [citat 20 setembre 2017]. Recuperat de: http://www.infermeravirtual.com/cat  Enllaç

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [Internet]. [citat 20 setembre 2017]. Recuperat de: http://www.msps.es/  Enllaç

OMS | Organización Mundial de la Salud. WHO. World Health Organization; 2017; [citat 20 setembre 2017]. Recuperat de: http://www.who.int/es/  Enllaç

Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP). Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) [Internet]. [citat 20 setembre 2017]. Recuperat de: http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/pinsap/

El Programa de prevenció i atenció a la cronicitat. 2011; [Internet]. [citat 20 setembre 2017]. Recuperat de: http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/linies_dactuacio/model_assistencial/atencio_al_malalt_cronic/destacats_a_la_dreta/avaluacio_cronicitat_2011_2014.pdf

Pla de salut 2016-2020. Departament de Salut [Internet]. [citat 20 Set 2017]. Recuperat de: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020/

World Health Organization. El enfoque multisectorial de la OMS «Una salud» [Internet]. WHO. World Health Organization; 2017 [cited 2021 Feb 26]. Available from: http://www.who.int/features/qa/one-health/es/

National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases. Operationalizing “One Health”: A Policy Perspective - Taking Stock and Shaping an Implementation Roadmap [Internet]. Georgia; 2010 [cited 2021 Feb 26]. Available from: https://www.cdc.gov/onehealth/pdf/atlanta/meeting-overview.pdf