Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infermeria Comunitària

Codi de l'assignatura: 361297

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Victoria Morin Fraile

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Grup A. Professors/es: Victoria Morín Fraile, Raül Sancho Agredano, Sonia Ayuso Margañón, Alba Roselló Novella, Lorena Villa García, Iris Lumillo Gutiérrez, Angelina González Viana.

Grup B. Professors/es: Raül Sancho Agredano, Victoria Morín Fraile, Sonia Ayuso Margañón, Alba Roselló Novella, Lorena Villa García, Iris Lumillo Gutiérrez , Angelina González Viana.

Grup C. Professors/es: Victoria Morín Fraile, Raül Sancho Agredano, Lorena Villa García, Iris Lumillo Gutiérrez, Marta Rafael Cots, Angelina González Viana, Paco Cegri Lombardo.

Grup D. Professors/es: Raül Sancho Agredano, Victoria Morín Fraile, Lorena Villa García, Iris Lumillo Gutiérrez, Marta Rafael Cots, Angelina González Viana, Paco Cegri Lombardo.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

90

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

72

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

60

Aprenentatge autònom

75

 

 

Recomanacions

 

Es disposa d’un Text Docent que s’utilitzarà com a recurs de treball dels continguts del primer semestre de l’assignatura.

Per a cada tema es lliuraran referències bibliogràfiques específiques durant el desenvolupament de les classes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

3 Desenvolupament professional.3.1 Identificar la importància de la investigació per a l'assoliment dels objectius de salut de la persona i el grup. 3.2 Utilitzar les millors evidències científiques disponibles, l'experiència infermera i el respecte pels valors i les creences de la persona i el grup, a l'hora de proporcionar i d'avaluar les cures. 3.3 Donar suport i contribuir a la investigació en les cures d'infermeria i de salut en general.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Comprendre les competències que desenvolupa la infermera de família i comunitària en el processos de tenir cura de les persones, les famílies i la comunitat.
 • Descriure els fonaments, les funcions, els serveis, l’estructura i les orientacions futures de l’atenció primària de salut i de la salut comunitària.
 • Analitzar la promoció de la salut de la comunitat tenint en compte l’evolució històrica, el determinants socials de la salut, les teories, models i programes de promoció de la salut i la seva implicació en la salut i qualitat de vida de les persones, les famílies i la comunitat.
 • Comprendre la importància dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Organització de Nacions Unides (ONU) de la participació de la comunitat en els processos que tenen a veure amb els hàbits de salut i la creació d’entorns saludables.
 • Analitzar l’educació per a la salut tenint en compte l’evolució històrica, la finalitat, els àmbits i condicionants, l’alfabetització per a la salut, els elements de l’aprenentatge i el components dels projectes d’educació per a la salut.
 • Analitzar els processos de malalties prevalents en el nivell d’atenció primària i els factors relacionats.
 • Comprendre els processos de cures infermeres a les persones amb processos de cronicitat prevalents i a les seves famílies, tenint en compte els recursos sanitaris i comunitaris.
 • Comprendre els processos de cures infermeres a les persones amb problemes de salut aguts.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Desenvolupar habilitats per al disseny i posada en pràctica de projectes de promoció de la salut comunitària dirigits a la infància, adolescència, joventut, adultesa i vellesa, en els diversos entorns de cures (escoles, instituts, centres d’atenció a la gent gran, entitats comunitàries, domicilis, centres sanitaris i entorns comunitaris).
 • Identificar i utilitzar les estratègies metodològiques i teòriques per a l’educació per a la salut de les persones, de les famílies i de la comunitat.
 • Desenvolupar habilitats per a les cures infermeres centrades en les persones en situació de cronicitat i les seves famílies, amb una perspectiva integradora amb els recursos comunitaris.
 • Desenvolupar habilitats per a les cures infermeres a les persones amb problemes de salut aguts.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Desenvolupar actituds positives respecte a la cura de la salut de les persones, de les famílies i de la comunitat.
 • Identificar les millors pràctiques infermeres basades en l’evidència científica garantint el respecte als valors de la salut de les persones, de les famílies i de la comunitat.
 • Mostrar una actitud activa, autònoma i col·laborativa en el propi procés d’aprenentatge.

 

 

Blocs temàtics

 

1. INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

*  1.1. Definició d’infermeria familiar i comunitària

1.2. Competències de la infermera familiar i comunitària i àmbits d’intervenció

1.2.1. Competències

1.2.2. Àmbits d’intervenció

2. ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT i SALUT COMUNITÀRIA

*  2.1. Definició

2.2. Elements conceptuals

2.3. Funcions

2.4. Cartera de serveis

2.5. Estructura

2.6. Salut Comunitària. El Procés de Salut Comunitària

2.7. Futur de l’atenció primària i la salut comunitària

3. PROMOCIÓ DE LA SALUT DE LA COMUNITAT

*  3.1. Evolució històrica

3.2. Determinants socials de la salut

            Model de Dahlegran i Whitehead

            Marc conceptual de la Comissió sobre Determinants Socials de la Salut (CDSS)  de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)

            Marc conceptual de la Comissió Espanyola sobre Determinants Socials de la Salut

3.3. Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

3.4. Teories i models de promoció de la salut

Teoria salutogènica

Enfocament Asset-Based Community Development

Model d’actius de salut

Model de promoció de la salut de Pender

3.5. Programes i activitats de promoció de la salut

El Programa d’activitats preventives i promoció de la salut (PAPPS)

Pla integral promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS)

Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES)

Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP)

Programa de Prescripció Social i Salut (PrSiS)

Programa Infància i Salut. Vacunacions

Programa Salut i Escola (PSiE)

Desenvolupament en l’adolescència. Promoció hàbits, seguiment, prevenció malalties 

Suma Salut

Gestió Emocional

4. EDUCACIÓ PER A LA SALUT

*  4.1. Definició i evolució històrica

4.2. Finalitat

4.3. Àmbits i condicionants

4.4. Alfabetització per a la salut

4.5. Elements de l’aprenentatge per a la salut

4.6. Components dels projectes d’educació per a la salut

5. SERVEIS INFERMERS D’ATENCIÓ A LA CRONICITAT I ALS PROBLEMES AGUTS EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

*  5.1. Atenció centrada en les persones i en les famílies

5.2. Activitats de prevenció i promoció de sal salut a l’edat adulta. Prevenció de riscos (laborals, ambientals, d’hàbits tòxics). PAPPS

5.3. Activitats de prevenció i promoció de la salut amb les dones

5.4. Gestió Infermera de la demanda. Abordatge de les persones amb processos de salut aguts més freqüents a l’AP

5.5. Promoció, prevenció i abordatge de les persones amb malalties cròniques del sistema respiratori: asma i MPOC

5.6. Promoció, prevenció, abordatge de les persones amb malalties cròniques metabòliques: obesitat, DLP i DM2

5.7. Promoció, prevenció, abordatge de les persones amb malalties cròniques del sistema cardiovascular: HTA, arítmies cardíaques (TAO), IC

5.8. Promoció, prevenció, abordatge de les persones amb malalties cròniques del sistema nerviós: accidents cerebrovasculars, depressió, demència

5.9. Promoció, prevenció, abordatge persones amb úlceres i ferides (per pressió, vasculars, neoplàsiques i neuropàtiques)

5.10. Promoció de l’envelliment saludable, prevenció, abordatge de les persones amb fragilitat a l’Atenció Primària i Comunitària

5.11. Atenció a les persones amb multi morbiditat i condicions de cronicitat complexa i avançada. Model Gestió de Casos

5.12. Atenció al final de vida i cures pal·liatives

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En el cas que la situació sanitària ho aconsellés, la docència seria mixta o no presencial. En aquest cas, les activitats d’aprenentatge i l’avaluació es modificarien, adaptant-les a la situació.

Es considera que la diversificació metodològica facilita a l’estudiantat l’elaboració dels coneixements (conceptes, habilitats i actituds) segons els estils d’aprenentatge i que de manera autònoma, interactiva i col·laborativa adquireixen les competències esperades en aquesta assignatura, ja que es combinen tècniques d’estudi individual, estudi de casos, classe inversa, treball en grup, simulació, lectura i anàlisi d’articles, tutories, etc.

El desenvolupament dels crèdits pràctics de l’assignatura pot incloure la metodologia d’aprenentatge servei (ApS), que exigeix la participació dels estudiants en entitats socials, institucions o centres externs a la Facultat.

El detall d’aquesta metodologia es publicarà al Campus Virtual de l’assignatura a l’inici de curs. 

Tipus de sessions

Classes magistrals

Sessions expositives amb utilització d’estratègies com treball de casos, discussió i debats.

Classe inversa

Activitats d’estudi autònom guiat abans de les classes, activitats d’assegurament dels aprenentatges individuals a partir de qüestionaris individuals i grupals a classe, discussions en grups dels continguts estudiats i realització d’activitats d’aplicació dels continguts apresos.

Seminaris, pràctiques de laboratori y pràctiques especials

Activitats interactives i de desenvolupament d’habilitats en 4 sessions de seminaris-pràctiques y pràctiques especials. Assistència obligatòria.

Dates previstes:

Pràctica de laboratori 1 i 2 (17 de gener, 24 de gener). Aplicació pràctica de diferents aspectes relacionats amb la promoció de la salut i l’educació per a la salut.

Seminari 1 i 2 (14 de febrer, 30 de maig). Anàlisi, identificació de situacions i intervencions de la infermera en la consulta d’atenció primària.

Les pràctiques especials consisteixen en projectes d’Aprenentatge Servei.

Com a part del seminaris, pràctiques de laboratori y pràctiques especials es faran 2 treballs obligatoris (un en cada semestre) i 1 treball optatiu (al segon semestre).

Tutories grupals

Activitat prevista per a grups de 10-12 estudiants, amb la convocatòria prèvia de l’estudiantat per part del professorat.

El detall de la metodologia i els horaris, així com les possibles modificacions dels mateixos, es publicarà al campus virtual de l’assignatura a l’inici de curs. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Alguns aspectes de l’avaluació es descriuran amb més detall al Campus Virtual en començar l’assignatura. Hi pot haver alguna variació respecte del que està indicat al Pla Docent si per l’evolució dels aprenentatges de l’estudiantat o per les característiques del grup-classe es modifica alguna activitat d’aprenentatge que requereixi una avaluació diferent. També depenent de la situació sanitària.

Seminaris, pràctiques de laboratori i pràctiques especials

Activitats obligatòries en què es controla l’assistència. El total dels 4 seminaris-pràctiques i les pràctiques especials tenen una ponderació del 20% de la nota final.

Proves avaluatives de coneixements

Es fan 2 proves amb els continguts següents:

1. Prova amb preguntes de tipus test de resposta múltiple. Penalitzen els errors. Amb ponderació del 40% de la nota final. Data: 31 de gener de 2022.

2. Prova amb preguntes de tipus test de resposta múltiple. Penalitzen els errors. Amb ponderació del 40% de la nota final. Data: 13 de juny de 2022.

Activitats mínimes per poder ser avaluat

Assistir a els 4 seminaris-pràctiques de laboratori i a les pràctiques especials. Ateses les característiques específiques de les activitats d’aprenentatge que s’hi duen a terme, no es poden recuperar. La no assistència comporta el suspens de l’assignatura.

Fer les dues proves d’avaluació de coneixements.

Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir una qualificació mínima de 5 en cadascuna de les activitats i en cadascuna de les proves de coneixements.

Els estudiants que no tinguin les evidències mínimes no seran avaluats i tindran una nota de no presentat.

Reavaluació

Poden ser reavaluades les activitats corresponents a les proves avaluatives de coneixements.

Poden optar a la prova de reavaluació els estudiants que, havent-se presentat a l’avaluació, tinguin una nota final inferior a 5.

La reavaluació consisteix en una prova amb preguntes de tipus test d’elecció múltiple. Penalitzen els errors. Ponderació del 100 % de la nota de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir una qualificació mínima de 5 en aquesta prova.

Prova de reavaluació: 27 de juny de 2022.

Alguna data pot variar, depenent de modificacions en el calendari de festius per part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament o la Universitat. El professorat de cada grup indicarà les modificacions, si n’hi ha.

 

 

Avaluació única

Els estudiants que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de sol·licitar durant els primers quinze dies de curs, mitjançant l’imprès d’avaluació única, per duplicat i dirigit a la professora.

Aquesta avaluació consisteix en:

Prova escrita per a l’avaluació dels coneixements integrada per preguntes de tipus test amb respostes d’elecció múltiple. Penalitzen els errors. Aquesta prova té una ponderació del 100 % del total de la nota. Data: 13 de juny de 2022.

Reavaluació

Poden optar a la prova de reavaluació els estudiants que, havent-se presentat a l’avaluació, tinguin una nota final inferior a 5.

 La reavaluació consisteix en una prova amb preguntes de tipus test d’elecció múltiple. Penalitzen els errors. Ponderació del 100 % de la nota de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir una qualificació mínima de 5 en aquesta prova.

Prova de reavaluació: 27 de juny de 2022.

 * Alguna data pot variar, depenent de modificacions en el calendari de festius per part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament o la Universitat. El professorat de cada grup indicarà les modificacions, si n’hi ha.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Green L, Kreuter M. Health Promotion Planning: An Educational and Ecological Approach. 4ª ed. Mountain View, CA: Mayfield Publishers; 2005.   Enllaç

Martin Zurro A, Jodar Solá G. Atención familiar y salud comunitaria: conceptos y materiales para docentes y estudiantes. Barcelona: Elsevier; cop. 2011.  Enllaç

Martín Zurro A, Cano Pérez  JF, editors.  Atención primaria. 2 vol. 7a. ed. Barcelona: Elsevier; 2014.   Enllaç

Perea Quesada R. Promoción y educación para la salud: tendencias innovadoras. Madrid: Díaz de Santos; cop. 2009.  Enllaç

Perea Quesada R. Educación para la salud y calidad de vida. Madrid: Díaz de Santos; 2011  Enllaç

Pérez Calvo RM, Sáez Cárdenas S. El grupo en la promoción y educación para la salud. Lleida: Milenio; 2004.  Enllaç

Roca Roger M, Caja López C, Úbeda Bonet I, coord. Enfermería comunitaria: elementos e instrumentos para la práctica profesional de la enfermería comunitaria. Sant Adrià de Besòs: Instituto Monsa de Ediciones; 2011.  Enllaç

Mittelmark MB, Sagy S, Eriksson M, Bauer GF, Pelikan JM, Lindstrom B, Espnes GA. The Handbook of Salutogenesis. 1ed. Heidelberg: Springer;2017 Disponible en: doi:10.1007/978-3-319-04600-6

Pender N, Murdaugh C, Parsons MA. Health promotion in Nursing Practice. (7ª ed.). Upper Saddler River: Pearson;2015.

Morín-Fraile, Victoria (coord.). Infermeria Familiar I Comunitària. Promoció de la salut. Educació per a la salut. Col·lecció textos docents. Barcelona: Universitat de Barcelona; 2020.

Article

O’Donnell MP. The science of health promotion. American Journal of Health Promotion. 2009; 24(1): IV

Eriksson M, Lindstrom B. A salutogenic interpretation on the Ottawa Charter. Health Promot Int. 2008; 23: 190-98

Morgan A y M. Hernán M. Promoción de la salud y del bienestar a través del modelo de activos. Rev Esp Sanid Penit [revista en Internet] 2013; 15: 78-86 Disponible a: https://goo.gl/7ri9aY

Cofiño R, Avino D, Benede CB, et al. Promoción de la salud basada en activos: ¿cómo trabajar con esta perspectiva en intervenciones locales? Gac Sanit [Revista en Internet] 2016; 30: 93-98 Disponible a: https://goo.gl/guUPLW

Noar SM, Chabot M, Zimmerman RS. Applying health behavior theory to multiple behavior change.Considetations and approaches. Preventive Medicine. 2008; 46(3): 275-280.

Nigg C R, Geller K S, Horwath CC, Wertin K K, Dishman R K. A research agenda to examine the efficacy and relevance of the Transtheoretical model for physical activity behavior. Psychology Sport Exercise. 2011; 12(1), 7-12.

Capella J, Braddick F, Schwartz H, Segura L, Colom J. Los retos de la prescripción social en la Atención Primaria de Catalunya: la percepción de los profesionales. Comunidad Septiembre [Revista en Internet] 2016;18(2):7 Disponible a: https://goo.gl/5iK3QN

 

Pàgina web

Departament de Salut [Internet]. Catalunya: Generalitat Catalunya [citat 31 Ago 2017]. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/.

 

  Enllaç

INE: Instituto Nacional de Estadística [Internet]. Madrid: INE [citat 31 Ago 2017]. Disponible a: http://www.ine.es/.

 

  Enllaç

ICS: Institut Català de la Salut. Guíes de pràctica clínica [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya [Citat 31 Ago 2017]. Disponible a: http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/diabetis/diabetis.htm

 

Institut d’Estadística de Catalunya: IDESCAT [Internet]. Catalunya: Generalitat de Catalunya [citat 31 Ago 2017]. Disponible a: http://www.idescat.cat/.

 

  Enllaç

OMS: Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: OMS [citat 31 Ago 2017]. Disponible a: http://www.who.int/es/.

 

  Enllaç

Pla de salut de Catalunya 2016-2020 [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut [citat 31 Ago 2017]. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020/.

 

  Enllaç

PNUD | UNDP: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [Internet]. New York: UNDP [citat 31 Ago 2017]. Disponible a: http://www.undp.org/content/undp/es/home/.

 

  Enllaç

SEMFyC – PAPPS: Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria – Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud [Internet] Madrid. SEMFyC [Citat 31 Ago 2017] Disponible a: http://www.papps.es

ONU. Organización de Naciones Unidas. La agenda de desarrollo sostenible [Internet] Disponible a: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/

AIFICC: Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària [Internet] Disponible a: http://www.aificc.cat/

COIB: Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona [Internet]. Disponible a: https://www.coib.cat/ca-es/inici.html

PAAS: Pla Integral per a la Promoció de la Salut mitjançant l’Activitat Fisica i l’alimentació Saludable [Internet]. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/paas/

ASPCAT: Agència de Salut Pública de Catalunya. PINSAP: Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública [Internet]. Disponible a: http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/

ASPCAT: Agència de Salut Pública de Catalunya. Projecte COMSalut [Internet]. Disponible a: http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/comsalut_comunitat_i_salut/

 

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Programa Salut i escola [Internet]. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/programa_salut_escola/

 

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya (PPAC) [Internet]. Disponible a:  http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/estrategies_salut/cronicitat/

OMS-CDSS Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Subsanar las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2008. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243563701_spa.pdf

Hernan M, Morgan A, Mena AL. Formacion en salutogenesis y activos para la salud[Internet]. Escuela Andaluza de Salud Publica. Consejeria de Salud y Bienestar. Disponible en: https://goo.gl/mh3Xrq

A glass half-full: how an asset approach can improve community health and well-being. [Internet]. IDEA; 2010 Disponible a: https://goo.gl/nDJTzv