Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estades Clíniques II

Codi de l'assignatura: 361299

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Luis Basco Prado

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 24

Programa únic: S

 

 

Llengües d’impartició

 

Català i castellà

 

 

Altres continguts

 

Professorat:


1er període (Grups A i C):

Coordinació de grup: Luis Basco Prado

Professorat:Mª Antonia Martínez Momblan, Ana Belén Fernández Cervilla, Sergio Alonso Fernández, Raúl López Salas, Ángeles Melero Garcia, Ramón Montoya González.

Idioma: català i castellà

2on període (Grups B i D):

Coordinació de grup: : Luis Basco Prado

Professorat: Mª Antonia Martínez Momblan, Ana Belén Fernández Cervilla, Sergio Alonso Fernández, Raúl López Salas, Ángeles Melero Garcia, Ramón Montoya González, Mercè González López

Idioma: català i castellà


Simulació d’alta fidelitat:

Coordinadora simulació: Marta Raurell Torredà grups A,B,C i D

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 600

 

Activitats presencials i/o no presencials

400

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

400

Treball tutelat/dirigit

110

Aprenentatge autònom

90

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

Es recomana a l’estudiant que utilitzi durant tot el curs, per guiar l’autoaprenentatge, la publicació: Manual de Pràctiques Clíniques del grau d’Infermeria. Estades Clíniques II (Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2019-2020, disponible a la Biblioteca i a la llibreria del Campus i de la UB.

Donat que en aquesta assignatura l’estudiant continua amb la simulació d’alta fidelitat com a metodologia formativa, es recomana la lectura del text docent següent: Raurell-Torredà, M.; Sarrà-Guerrero, A.; Hidalgo-Blanco, M. A.; Uya-Muntañà, J.; González-Pujol, A. La simulación en ciencias de la salud (Ediciones UB: Barcelona, 2017, disponible a la biblioteca i a la llibreria del Campus i de la UB.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o vocació d'una manera professional i de demostrar l'assoliment de competències mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CB4. Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CB1. Capacitat per demostrar assoliment i comprensió de coneixements en una àrea d'estudi que es basa en l'educació secundària general, i que en general és a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.3 Execució.2.1.3.1 Aplicar de manera efectiva, d'acord amb el pla previst, les cures a la persona i al grup.2.1.3.2 Respondre amb efectivitat davant situacions imprevistes o que canvien ràpidament.2.1.3.3 Educar la persona i el grup per promoure l'autonomia i el control sobre la salut.2.1.3.4 Utilitzar els recursos de manera efectiva i eficient per promoure cures d'excel·lència.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.5 Comunicació terapèutica i relacions interpersonals.2.1.5.1 Establir, desenvolupar, mantenir i finalitzar apropiadament la relació terapèutica.2.1.5.2 Comunicar-se eficaçment amb la persona i el grup per facilitar la prestació de cures.2.1.5.3 Utilitzar estratègies apropiades per promoure l'autoestima, la dignitat i el benestar de la persona i el grup.2.1.5.4 Afavorir i donar suport a la persona i el grup en la presa de decisions.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.4 Avaluació.2.1.4.1 Avaluar els progressos assolits per a la consecució dels resultats previstos en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.4.2 Documentar i utilitzar els resultats de l'avaluació per modificar el pla de cures.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.3 Pràctica legal.1.3.1 Exercir d'acord amb la legislació pertinent i amb les lleis comunes.1.3.2 Reconèixer les pràctiques que poden posar en perill la seguretat, privacitat o dignitat de la persona, i respondre-hi de manera apropiada.1.3.3 Integrar els coneixements, les habilitats i les actituds per proporcionar cures segures i efectives.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.2 Pràctica ètica.1.2.1 Exercir d'acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió.1.2.2 Exercir amb respecte a la dignitat, la cultura, els valors, les creences i els drets de la persona i els grups.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.2 Pràctica interdisciplinària.2.2.2.1 Col·laborar amb l'equip interdisciplinari de salut per proporcionar cures integrals.2.2.2.2 Facilitar la coordinació de les cures per a l'assoliment dels resultats de salut esperats.

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.1 Entorn segur.2.2.1.1 Facilitar un entorn físic, psicosocial, cultural i espiritual que promogui la seguretat de la persona i el grup.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.1 Responsabilitat.1.1.1 Acceptar el fet d'haver de retre comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals.1.1.2 Reconèixer i diferenciar la responsabilitat pròpia de la dels altres membres de l'equip de salut, professionals i no professionals.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura”

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Descriure la pràctica professional infermera en l’estructura, espais i normatives de les pràctiques en el món hospitalari, treballant les competències assignades a l’assignatura.

• Identificar els procediments, protocols i maneig de material i aparells de les unitats de pràctiques clíniques.

• Identificar el rol i valors de l’equip multidisciplinari.

• Identificar els criteris per valorar las necessitats dins del model conceptual de Virginia Henderson.

 

Referits a habilitats, destreses

• Demostrar habilitats d’observació i comunicació per a la valoració amb la classificació de dades segons manifestacions d’independència, de dependència segons model conceptual de Virginia Henderson en diferents situacions de salut.

• Resoldre exercicis de valoració, diagnòstic, intervenció i avaluació d’activitats de cura.

• Demostrar un ordre i mètode de treball correcte, amb llenguatge científic i professional adequat.

• Demostrar la capacitat d’anàlisi i pensament crític en la resolució dels casos.

• Demostrar responsabilitat pel treball autònom i el cooperatiu.

• Demostrar empatia i escolta activa durant les pràctiques clíniques.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Respectar la confidencialitat de la informació rebuda i de la registrada de la persona, grup i altres professionals.

• Aplicar el marc legal del desenvolupament de la professió infermera.

• Proporcionar un tracte humà en les seves intervencions a la persona i grup, amb independència del gènere, ètnia, cultura, formació i nivell social.

 

 

Blocs temàtics

 

1. I: Pràctiques clíniques

*  Unitat 1. Estructura i espais pràctics:

 1. Ubicació i coneixement de l’entorn físic de la unitat. Estructura i espais.
 2. Identificació de l’organització, rols i valors de l’equip multidisciplinari.
 3. Coneixement i maneig del material i aparells. Utilització a la unitat.
 4. Identificació dels procediments administratius.
 5. Característiques de la població atesa


Unitat 2. Aplicació de la metodologia infermera:
 1. Valoració de les necessitats bàsiques segons el model conceptual de Virginia Henderson.
 2. Identificació de les manifestacions d’independència i de dependència.
 3. Desenvolupament del procés infermer: cas clínic

2. II. Activitats d’aprenentatge dirigides

*   

Sessió 1. Ubicació i Diari Reflexiu

Sessió 2. Desenvolupament del proc infermer: cas clìnic.

Sessió 3. Seminari de Farmacologia

Sessió 4. Dilema ètic: cas clìnic.

Sessió 5. Desenvolupament segon proces infermer

Sessió 6. Seminari de procediments i tecniques

Sessió 7. Simulació alta fidelitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Las pràctiques clíniques estan distribuïdes en quatre grups amb els següents períodes:

PRIMER PERÍODE (Grups A i C):

Pràctiques clíniques: 5 d’octubre 2021 al 28 de gener 2022

1 Sessió Simulació: 13-14-15 Octubre

2 Sessió Simulació: 2-20 Novembre / 18 Gener

SEGON PERÍODE (Grups B i D):

Pràctiques clíniques: 15 febrer 2021 al 27 maig 2022

1 Sessió Simulació: 8-9-10 Febrer

2 Sessió Simulació: 1 Març / 5 Abril / 10 Maig

La metodologia docent inclou les activitats següents:

1.-Pràctiques clíniques. Pràctiques realitzades en un centre clínic o hospitalari, dins d’un horari i amb l’assistència permanent del professor, per tal que l’alumne utilitzi per ell mateix un cert equipament o instrumental d’anàlisi i per facilitar la correlació entre la teoria i la pràctica.

2.-Seminaris. Tenen com a objectiu reforçar coneixements i habilitats sobre els continguts teòrics dels diferents blocs que integren les diverses temàtiques de l’assignatura. Es desenvolupen amb sessions de reflexió i debat sota la coordinació d’una professora associada mèdica, exercicis sobre observació de l’entorn, descripció i  anàlisi de les necessitats, casos d’administració de fàrmacs i posada en comú dels resultats de les activitats  d’aprenentatge. Són els següents:

Sessió 1. Ubicació i Diari Reflexiu

Sessió 2. Desenvolupament del procés infermer: cas clínic.

Sessió 3. Seminari de Farmacologia

Sessió 4. Dilema ètic: cas clínic.

Sessió 5. Desenvolupament segon procés infermer

Sessió 6. Seminari de procediments i tècniques

 

3.- Simulació d’alta fidelitat. Tenen com a objectiu l’adquisició d’habilitats no tècniques (presa de decisions, judici clínic, comunicació i treball en equip) mitjançant la simulació, una metodologia formativa complementària a la realització de pràctiques clíniques, que imita l’entorn real de l’hospital però s’imparteix amb un maniquí interactiu en lloc d´un pacient.

4.-Pràctiques de problemes/ Exercicis pràctics. Activitat didàctica que té per objectiu l’aprenentatge o la pràctica dels coneixements o habilitats programats. Consisteix en la formulació, anàlisi, resolució i/o debat d’un problema relacionat amb la temàtica de l’assignatura.

5.-Tutorització per grups. Tenen un caràcter formatiu, amb la finalitat de reforçar dubtes i preguntes que es plantegen durant els diferents seminaris.

Utilització del Campus Virtual com a mitjà d’aprenentatge i avaluació d’activitats d’aprenentatge.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les competències d’aquesta assignatura s’avaluen mitjançant una avaluació formativa i continuada.

A l’avaluació de l’estudiantat intervenen:

 • L’associada mèdica del centre de pràctiques que informa del procés continuat de l’estudiant.
 • El coordinador del centre de pràctiques, que supervisa el procés d’aprenentatge de l’estudiant.
 • L’estudiant, mitjançant les activitats integrades a la pràctica clínica.
 • La professora responsable de l’assignatura, responsable de l’avaluació global de l’estudiant i de la qualificació.


Activitats d’avaluació dels grups

Els criteris d’avaluació, de ponderació i de qualificació són els següents:

 

Bloc I: Pràctiques clíniques:

Pràctiques Hospitalàries. Proves d’avaluació mitjançant una graella d’avaluació     amb una escala Likert composta per:

0-2 (no ho ha fet, o ho ha fet malament);

3-4 (insuficient, li manquen aspectes importants)

5-6 (suficient, tot i que ha de millorar)

7-8 (correcte, no s’ha deixat cap aspecte important)

9-10 (excel·lent, ho ha fet a la perfecció)

Ponderació total: 50%. Avaluació competencial de:
 • Pràctica professional: Són els objectius nuclears i al finalitzar les pràctiques, tots aquests ítems han d’estar superats. Si no s’han aconseguit tots, l’alumne suspèn les pràctiques. Graella d’avaluació amb 11 ítems. Ponderació de 10%. Data: al finalitzar les pràctiques clíniques.

 • Prestació i gestió de cures: Graella d’avaluació amb 12 ítems. Ponderació 10%. Data: al finalitzar les pràctiques clíniques.
 • Comunicació i gestió de recursos: Graella d’avaluació amb 5 ítems. Ponderació 10%. Data: al finalitzar les pràctiques clíniques.
 • Desenvolupament professional: Graella d’avaluació amb 4 ítems. Ponderació 10%. Data: al finalitzar les pràctiques clíniques.
 • Gestió de recursos: Graella d’avaluació amb 4 ítems. Ponderació 10%. Data: al finalitzar les pràctiques clíniques.


Bloc II : Activitats d’aprenentatge dirigides:

Seminaris. Proves d’avaluació de les activitats integrades en la pràctica clínica i tutoritzades  pel professorat associat. Ponderació total 50%. Avaluació competencial de:
 • Objectius nuclears que al finalitzar els seminaris,  han d’estar superats. Si no s’han aconseguit l’alumne no supera l´assignatura.
 • Seminari de Procés infermer. Ponderació 20%. Data: Segons cronograma del  tutor acadèmic.
 • Seminari de procediments i tècniques. Ponderació 5%. Data: Segons cronograma del tutor acadèmic.
 • Seminari de Dilema ètic: Ponderació 5%. Data: Segons cronograma del tutor acadèmic
 • Seminari d’Ubicació i Diari reflexiu: Ponderació 15%. Data: Segons cronograma del tutor acadèmic
 • Seminari de Farmacologia: Ponderació 5%. Data: Segons cronograma del tutor acadèmic
 • Seminari de simulació d’alta fidelitat: Sense ponderació. Data: Segons coordinadora de l’àrea simulació


 

Evidències mínimes per poder ser avaluat

Bloc I: Pràctiques clíniques i Seminaris:

Pràctiques clíniques:
 • Haver assistir al 90% de les pràctiques hospitalàries.
 • Faltes d’assistència justificades a les pràctiques clíniques:
  • No assistència igual o superior al 25%: No es supera l´assignatura.
  • No assistència inferior al 25%: es planificarà una activitat de recuperació.
  • No assistència no justificada d’un dia esporàdic : cada dia d’absència es penalitza amb 0,5 punts de la nota global de l’assignatura.
  • Entenem com a falta justificada:
   • Per exàmens, ja siguin finals o parcials1*.
   • Per tutories: l’estudiant té permís a les hores indispensables per a la tutoria1.
   • Per visita mèdica1.
   • El temps necessari per dur a terme activitats acadèmiques obligatòries i de representació i participació universitària1.
   • Per malaltia: entre un 10% i un 15% de la durada total d’hores de les pràctiques programades al projecte formatiu. En aquest cas, l’estudiant pot ampliar el període o l’horari de les pràctiques pel nombre d’hores de la malaltia, després d’una justificació mitjançant informe mèdic.
   • Per altres supòsits degudament justificats i consensuats entre l’empresa o institució i la UB1


1 Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Aprovada per Consell de Govern el 8 maig del 2012).

*En aquests casos es consideren les hores indispensables per assistir-hi

Bloc II: Seminaris:

 • Haver assistit al 90% dels seminaris integrats a la pràctica clínica.
 • Simulació (Sessió 7): cal haver complert un 80% d’activitat al Moodle, assistir a les tres sessions presencials programada dins el propi període de pràctiques i aprovar la sessió de medicació amb un 6 sobre 10, segons els ítems de la graella d’avaluació que es mostra en el campus virtual de Simulació en Ciències de la Salut.
 • Presentar amb els criteris de rigor científics les quatre activitats d’avaluació en el temps establert al pla docent de l’assignatura.
 • Entenem com a falta justificada els mateixos criteris que els indicats a les pràctiques clíniques.


1 Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Aprovada per Consell de Govern el 8 maig del 2012).

*En aquests casos es consideren les hores indispensables per assistir-hi

L´estudiantat que no tinguin aprovades de manera independent totes les activitats integrades a l’assignatura (pràctiques clíniques, seminaris, simulació i que no superin l’avaluació de les evidències) obtindran una nota de suspens.

 

L alumnat haurà d’aportar la documentació obligatòria prèviament explicada en les sessions d’informació als estudiants. La falta d’entrega d’alguns documents obligatoris (calendari de vacunació, drets i deures, ...) impedirà l’elecció i l’inici de l’assignatura

 

Qualificació:

-0 a 4.9: Suspens

-5,0 a 6,9: Aprovat

-7,0 a 8,9: Notable

-9,0 a 10:  Excel·lent

 

Vacunació COVID-19. Els centres sanitaris on es realitzen les pràctiques clíniques estableixen com a requisit indispensable que l’alumnat estigui vacunat contra la COVID-19. 

 

 

Avaluació única

Revaluació
Degut a les característiques de l’assignatura, no és factible la revaluació.

Avaluació única

A causa de la singularitat de l’assignatura l’alumne matriculat no es pot acollir a l’avaluació única.

Revisió d’examen

Un cop publicada la nota de cadascuna de les activitats d’avaluació, l’estudiant pot  demanar revisió que serà entre el tercer i el cinquè dia hàbil posterior a la publicació de les qualificacions. No s’accepten sol·licituds de revisió en dates que estiguin fora del termini establert.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Butcher HK, Bulechek GM, Dochterman JM, Wagner C. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 7.a ed. Barcelona : Elsevier; 2019. 528 p.

Johnson M. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. 3a ed. Madrid: Elsevier; 2012

http://cataleg.ub.edu/record=b2045392~S1*cat  Enllaç

Luis Rodrigo  MT, Fernández Ferrín C, Navarro Gómez MV. De la teoría a la práctica: el pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona [etc.]: Masson; 2008. ( cap. 1,2,3,4.)


http://cataleg.ub.edu/record=b1699578~S1*cat  Enllaç

Luis Rodrigo MT. Los Diagnósticos enfermeros: revisión crítica y guía práctica. 9a ed. Barcelona [etc.]: Masson; 2013


http://cataleg.ub.edu/record=b2088621~S1*cat  Enllaç

NANDA International, Kamitsuru S, Herdman HT. Diagnósticos enfermeros : definiciones y clasificación: 2018-2020. Barcelona: Elsevier; 2019. 520 p

Moorhead S, Swanson E, Johnson M, Maas ML. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) Medición de Resultados en Salud. 6a ed. Barcelona: Elsevier; 2019. 688 p