Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràcticum

Codi de l'assignatura: 361301

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: M.lourdes Bernuz Camara

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 30

Programa únic: S

 

 

Idioma

 

Català i castellà

 

 

Professorat

 

Grup A
— Coordinació: M. Lourdes Bernuz Camara i Helena Viñas Llebot.

— Professorat: M. Lourdes Bernuz Camara, Julia González Vaca, Helena Viñas Llebot, Antonio Rafael Moreno Poyato,  M. Ángeles Saz Roy, Joaquin Fernández Álvarez

 

Grup B

— Coordinació: M. Lourdes Bernuz Camara i Helena Viñas Llebot.

— Professorat: M. Lourdes Bernuz Camara, Julia González Vaca, Helena Viñas Llebot , Antonio Rafael Moreno Poyato, ,M. Ángeles Saz Roy, Joaquin Fernández Álvarez

 

Grup C

— Coordinació: M. Lourdes Bernuz Camara i Helena Viñas Llebot.

— Professorat: M. Lourdes Bernuz Camara, Julia González Vaca, Helena Viñas Llebot, Antonio Rafael Moreno Poyato, M. Ángeles Saz Roy, Joaquin Fernández Álvarez

 

Grup D

— Coordinació: M. Lourdes Bernuz Camara i Helena Viñas Llebot.

— Professorat: M. Lourdes Bernuz Camara, Julia González Vaca, Helena Viñas Llebot, Antonio Rafael Moreno Poyato, M. Ángeles Saz Roy, Joaquin Fernández Álvarez

 

 

Coordinadora de simulació: Marta Raurell Torredà grups A, B, C i D.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 750

 

Activitats presencials i/o no presencials

500

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

500

Treball tutelat/dirigit

120

Aprenentatge autònom

130

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.3 Execució.2.1.3.1 Aplicar de manera efectiva, d'acord amb el pla previst, les cures a la persona i al grup.2.1.3.2 Respondre amb efectivitat davant situacions imprevistes o que canvien ràpidament.2.1.3.3 Educar la persona i el grup per promoure l'autonomia i el control sobre la salut.2.1.3.4 Utilitzar els recursos de manera efectiva i eficient per promoure cures d'excel·lència.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.5 Comunicació terapèutica i relacions interpersonals.2.1.5.1 Establir, desenvolupar, mantenir i finalitzar apropiadament la relació terapèutica.2.1.5.2 Comunicar-se eficaçment amb la persona i el grup per facilitar la prestació de cures.2.1.5.3 Utilitzar estratègies apropiades per promoure l'autoestima, la dignitat i el benestar de la persona i el grup.2.1.5.4 Afavorir i donar suport a la persona i el grup en la presa de decisions.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.4 Avaluació.2.1.4.1 Avaluar els progressos assolits per a la consecució dels resultats previstos en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.4.2 Documentar i utilitzar els resultats de l'avaluació per modificar el pla de cures.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.3 Pràctica legal.1.3.1 Exercir d'acord amb la legislació pertinent i amb les lleis comunes.1.3.2 Reconèixer les pràctiques que poden posar en perill la seguretat, privacitat o dignitat de la persona, i respondre-hi de manera apropiada.1.3.3 Integrar els coneixements, les habilitats i les actituds per proporcionar cures segures i efectives.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.2 Pràctica ètica.1.2.1 Exercir d'acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió.1.2.2 Exercir amb respecte a la dignitat, la cultura, els valors, les creences i els drets de la persona i els grups.

( Pràctica professional, ètica i legal.1.2 Pràctica ètica.1.2.1 Exercir d’acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió.1.2.2 Exercir amb respecte a la dignitat, la cultura, els valors, les creences i els drets de la persona i els grups.1.2.3 Defensar els drets  de la persona/grups dins del sistema de salut. )

   -

3 Desenvolupament professional.3.1 Identificar la importància de la investigació per a l'assoliment dels objectius de salut de la persona i el grup. 3.2 Utilitzar les millors evidències científiques disponibles, l'experiència infermera i el respecte pels valors i les creences de la persona i el grup, a l'hora de proporcionar i d'avaluar les cures. 3.3 Donar suport i contribuir a la investigació en les cures d'infermeria i de salut en general.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.2 Pràctica interdisciplinària.2.2.2.1 Col·laborar amb l'equip interdisciplinari de salut per proporcionar cures integrals.2.2.2.2 Facilitar la coordinació de les cures per a l'assoliment dels resultats de salut esperats.

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.1 Entorn segur.2.2.1.1 Facilitar un entorn físic, psicosocial, cultural i espiritual que promogui la seguretat de la persona i el grup.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.1 Responsabilitat.1.1.1 Acceptar el fet d'haver de retre comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals.1.1.2 Reconèixer i diferenciar la responsabilitat pròpia de la dels altres membres de l'equip de salut, professionals i no professionals.

(1 Pràctica professional, ètica i legal.1.1 Responsabilitat.1.1.1 Acceptar el fet d’haver de retre comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals.1.1.2 Reconèixer i diferenciar la responsabilitat pròpia de la dels altres membres de l’equip de salut, professionals i no professionals)

   -

2 Prestació i gestió de les cures.2.1 Gestió de cures.2.2.4. Organització de les cures.2.2.4.1 Coordinar, utilitzar i gestionar de manera eficaç i eficient els recursos materials i humans.2.2.4.2 Fomentar, gestionar i avaluar la introducció d'innovacions i canvis en la pràctica infermera i en l'organització de les cures.

(

Prestació i gestió de les cures.2.1 Gestió de cures.2.2.4. Organització de les cures.2.2.4.1 Coordinar, utilitzar i gestionar de manera eficaç i eficient els recursos materials i humans.2.2.4.2 Fomentar, gestionar i avaluar la introducció d’innovacions i canvis en la pràctica infermera i en l’organització de les cures 2.2.4..3 Integrar en la pràctica els protocols i pautes organitzatives i els estàndards professionals.
)

   -

2 Prestació i gestió de les cures.2.2 Gestió de les cures.2.2.3 Delegació i supervisió.2.2.3.1 Dirigir, supervisar i avaluar les cures delegades per assegurar-se que es fan de manera segura i efectiva.2.2.3.2 Delegar en altres persones aspectes de les cures d'acord amb la seva competència.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

   -

3 Desenvolupament professional.3.4 Prendre part en les activitats de millora de la qualitat.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal. 1.2.3 Defensar els drets de la persona/grups dins del sistema de Salut.

   -

 

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar les intervencions segons les necessitats de la persona i el grup.
— Identificar els resultats i indicadors de cures infermeres per avaluar les intervencions.
— Reconèixer les diferents opcions de cures.
— Facilitar un entorn sanitari terapèutic i aplicar les pautes generals per facilitar-lo.
— Integrar a la pràctica les normes, protocols i guies clíniques.
— Identificar les bones pràctiques que es desenvolupen a la unitat.
— Identificar les activitats de formació continuada relacionades amb la professió.
— Descriure el programa de qualitat del centre.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar els fonaments de les cures infermeres en les situacions i problemes de salut que afecten la persona i el grup.
— Utilitzar els instruments per a la valoració.
— Informar la infermera de les alteracions en l’estat de la persona.
— Resoldre les intervencions segons la pertinença i el temps previst.

 

— Respondre als signes i símptomes que són indicatius de possibles complicacions dels problemes de salut.
— Detectar situacions de violència masclista.
— Determinar les intervencions que s’han de dur a terme.
— Demostrar habilitats per dur a terme activitats educatives individuals i grupals. Utilitzar les potencialitats/capacitats de la persona i el grup.
— Fer els controls i les valoracions posteriors a les intervencions desenvolupades.

 

— Establir paràmetres per iniciar la relació d’ajuda.
— Establir una relació empàtica amb la persona i el grup.
— Fomentar l’adaptació a la nova situació de salut.
— Participar en la coordinació de les cures en l’equip.

 

— Fomentar l’excel·lència clínica en el tractament corporal.-

--Donar suport a les necessitats psicosocials i espirituals de la persona i el grup.

 

— Fomentar l’excel·lència clínica en el tractament corporal.-

.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Acceptar els propis errors i prendre les mesures per corregir-los.
— Respectar la confidencialitat de la informació rebuda i de la registrada de la persona, grup i altres professionals.

 

— Proporcionar un tracte digne en les seves intervencions a la persona i grup, amb independència de l’ètnia, religió, cultura, formació i nivell social, sexe o gènere.
— Aplicar el marc legal del desenvolupament de la professió infermera.

 

— Implicar la persona i el grup en l’avaluació del seu procés.
— Promoure l’autonomia de la persona i grup.
—Rraonar amb criteri professional els arguments i decisionsde la persona i el grup..

 

 

 

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

"Avís:aquest Pla docent incloent la metodologia, les activitats i l’avaluació poden ser modificats a causa de la situació sanitària"

 

El Pràcticum està distribuït en dos períodes:

Un primer període de 8 setmanes en un centre hospitalari, en una unitat de cures intensives, o en una d’urgències i en altres unitats especials (hospitalització a domicili, rotatori d’oncologia, centre d’urgències d’atenció primària  i transplantament rena/dialisis etc.),.

Un segon període de 8 setmanes en una unitat de pediatria o de salut sexual i reproductiva o en un centre assistencial  sociosanitari o en una unitat de salut mental.

 

 7è semestre (període especial amb autorització necessària de la Cap d’estudis)

Períodes de Pràctiques

 •   1r període: 13 de setembre al  5 de novembre de 2021

 •   2n període: 8 de novembre de 2021 al  14 de gener de 2022

      Els centres de pràctiques consten a l’enllaç següent:https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4917553/11

    La descripció de les places dels centres es publiquen quan s’obre el Campus Virtual de l’assignatura.

 

8è semestre

Períodes de Pràctiques

 •   1r període: 31 de gener al 25 de març  de 2022

 •   2n període: 28 de març al 27 de maig de 2022

 

Els centres de pràctiques consten a l’enllaç següent:https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4917553/11

La descripció de les places dels centres es publiquen quan s’obre el Campus Virtual de l’assignatura.

 

La metodologia docent inclou les activitats següents:

 

1. Pràctiques clíniques en centres assistencials

Les pràctiques es fan en centres clínics i dins d’un horari, amb  el seguiment d’un tutor/a acadèmica (professorat associat del centre) i la tutorització d’un tutor /a clínic/a institucional, per facilitar el desenvolupament de competències en la formació pràctica.

 

2. Activitats en grups reduïts/ treball tutelat

Consisteixen en treball de grup, intercanvi d’informació i coneixements per aprofundir a partir del debat i l’anàlisi col·lectiva. Són els següents:

1. Normes, protocols i guies clíniques

2. Tractaments, teràpies i autocura

3. Anàlisi i discussió per elaborar el procés de cures

4. Suport vital avançat seguint la normativa vigent i casos clínics

5. Detecció de situacions de violència masclista

6. Presentació del procés de cures o cas clínic

7. Anàlisi de la formació clínica

Tutorització per grups

Té la finalitat de fer un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumnat i resoldre dubtes i situacions específiques que es plantegen durant la formació clínica i les activitats programades.

 

3. Procés de cures

Té la  la finalitat t que l’alumnat demostri el desenvolupament de les competències professionals, fent el seguiment d’un o una pacient d’alta especificitat utilitzant un model infermer i el procés de cures. L’alumnat   presenta i exposa dos plans de cures (un per a cada període de pràctiques).

 

4. Diari reflexiu 

És una estratègia que s’utilitza per a l’aprenentatge en la formació clínica i per conèixer el pensament de l’alumnat i facilitar la reflexió en l’acció.

 

 Campus Virtual i PortafoliUB

S’utilitza el Campus Virtual per enviar  les trameses dels treballs  de l’alumnat i per a la retroacció del professorat.

S’utilitza la plataforma PortafoliUB per recollir les evidències d’aprenentatge de l’ alumnat (procés de cures, cerca bibliogràfica, diari reflexiu).

        

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
1. Pràctiques Clíniques en els diferents àmbits del desenvolupament de la pràctica infermera.

- Primer període. Ponderació: 25 %.de la nota final . L’alumnat que no superi el primer període amb una qualificació de 5 punts sobre 10 no pot fer el segon període i en l’acta consta com a suspès/a (la setmana 8). 

- Segon període. Ponderació: 25 %.de la nota final. L’alumnat que no superi el segon període amb una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 en l’acta consta com a suspès/a  (la setmana 16). 

 

2. Activitats en grups reduïts/ treball tutelat

 

- Primer període: assistència, participació i aportacions de l’alumnat.  Ponderació: 5 % de la nota final. (setmanes 1-8)
- Segon període: assistència, participació i aportacions de l’alumnat. Ponderació: 5 % de la nota final  (setmanes 9-16)

L ´activitat 4 i 5 no pondera en la nota d’activitat en grup, la seva realització és requisit per poder ser avaluat. 

 

3. Procés de cures

- Primer període. Presentació i exposició del primer treball sobre el procés de cures. Ponderació: 15 % de la nota final. (setmanes 6-8)
- Segon període. Presentació i exposició del segon treball sobre el procés de cures. Ponderació:15 % de la nota final. (setmanes 14-16)

 

4. Diari reflexiu

- Primer període: elaboració i entrega dels diaris reflexius. Ponderació: 5 % de la nota final. (setmanes 2-7)
- Segon període: elaboració i entrega dels diaris reflexius. Ponderació: 5 %de la nota final. (setmanes 10-15)

Les rúbriques per avaluar les diferents activitats són al Campus Virtual de l’assignatura.

L’assignatura puntua del 0 al 10, i l’aprovat és un 5. La nota final s’obté de la mitjana dels dos períodes de pràctiques.. En el cas de no superar el primer o el segon període no s’aplicarà la mitjana.

 

Qualificació 

0 a 4,9: suspens
5,0 a 6,9: aprovat
7,0 a 8,9: notable
9,0 a 10: excel·lent 

Un cop publicada la nota, l’alumnat pot demanar la revisió, que es porta a terme entre el tercer i cinquè dia hàbil posterior a la publicació de les qualificacions. No s’accepten sol·licituds de revisió en dates que estiguin fora del límit establert.

 

Activitats mínimes per poder ser avaluat

  • Pràctiques clíniques: assistència obligatòria del 100 % de les pràctiques clíniques i superades amb una nota mínima de 5.
  • Activitats en grups reduïts/ treball tutelat: assistència obligatòria del 90  de l’activitat i superats amb una nota mínima de 5.
  •  Procés de cures/casos clínic: presentació i exposició dels dos processos de cures/casos clínics, un en cada període de pràctiques i superats amb una nota mínima de 5.
  • Diari reflexiu: elaboració i entrega d’un mínim de sis diaris, tres en cada període de pràctiques i superats amb una nota mínima de 5.


L’alumnat  ha de fer les activitats d’avaluació 1, 2, 3  i 4   per poder ser avaluats; en cas contrari, la nota és de no presentat.

 

Requisits per poder ser avaluats:

Haver fet Suport vital avançat seguint la normativa vigent i  un mínim  del 80 % dels  casos clínics  de simulació d’alta fidelitat que es mostren en el campus virtual de Simulació en Ciències de la Salut

 Aprovar la sessió de medicació amb un 6 sobre 10,  segons els ítems de la graella d’avaluació que es mostra en el campus virtual de Simulació en Ciències de la Salut.

Assistir  a la  sessió sobre violència Masclista.        

 

l’alumnat que no tinguin aprovades de manera independent totes les activitats integrades en cadascun dels dos períodes de l’assignatura i que no compleixin amb les evidències mínimes i els requisits, tenen una nota de suspens.

 

.

Es disminueix 0,5 punts la nota final de l’assignatura per cada dia de no assistència (no justificada) a les pràctiques clíniques.

Es consideren motius justificats de falta d’assistència a les pràctiques

— Per malaltia / visita mèdica

— Situació personal / familiar greu

— Altres supòsits degudament justificats i consensuats entre la institució i la UB

Cal justificar l’absència documentalment.

Vacunació COVID-19. Els centres sanitaris on es realitzen les pràctiques clíniques estableixen com a requisit indispensable que l’alumnat estigui vacunat contra la COVID-19.

 

Reavaluació 

No és factible la reavaluació, per les característiques de l’assignatura

 

Avaluació única

.En aquesta assignatura l’alumnat no es pot acollir a l’avaluació única a causa de les característiques de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bulechek Gloria , Butcher Howard K,  Dochterman Joana M, Cheryl Wagner, editors. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 7a ed. Madrid: Elsevier; cop. 2018.  Enllaç

També disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç

Johnson M, et al, editors. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. 3a ed. Madrid: Elsevier; 2012.  Enllaç

Luis Rodrigo MT,  Fernández Ferrín C,  Navarro Gómez  MV.  De la teoría a la práctica: el pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona: Masson; 2008.  Enllaç

Luis Rodrigo MT. Los diagnósticos enfermeros: revisión crítica y guía práctica. 9a ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2013.  Enllaç


https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2088621*  Enllaç

Sue Moorhead, Elizabeth Swanson, Marion Johnson, Meridean Maas. Clasificación  de resultados de Enfermeria (NOC). 6ª ed. Barcelona; Elsevier; cop.2018 

 

  Enllaç


També disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç

NANDA International: diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-220017. Barcelona.: Elsevier; cop..2019.  Enllaç


També disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE).  Enllaç
Disponible 2018-2020 en anglès  Enllaç

Text electrònic

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828756.pdf