Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Instruments dels Estudis de la Salut

Codi de l'assignatura: 361303

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Margarita Pla Consuegra

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

GRUP A: Eva Garrido / Marga Pla
Idioma: català / castellà

GRUP B: Eva Garrido / Marga Pla
Idioma: català / castellà

GRUP C: Jorge Curto/Marcela Fu
Idioma: català / castellà

GRUP D: Jorge Curto / Marcela Fu
Idioma: català / castellà

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

12

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

(En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en aquestes competències i en el temari de l’assignatura.)

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

(En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en aquestes competències i en el temari de l’assignatura.)

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i comprendre la utilitat dels mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les poblacions.

— Entendre els conceptes i aplicacions de les tècniques d’investigació quantitativa descriptiva i inferencial univariant i bivariant per poder utilitzar-les en les situacions adequades.

— Reconèixer com es defineixen, mesuren i treballen les variables que intervenen en un treball científic.

— Identificar les variables bàsiques de la demografia que tenen més utilitat en l’àrea de salut, incloent la perspectiva de gènere.

— Reconèixer les diferents estructures que tenen les piràmides de població.

— Conèixer les diferències entre l’epidemiologia descriptiva, l’analítica i l’avaluativa, i reconèixer-ne les aplicacions.

— Conèixer els sistemes d’informació sanitària.

— Conèixer els paràmetres de les proves de cribratge i valorar la utilitat de la inclusió dels cribratges en el sistema sanitari.

 

Referits a habilitats, destreses

— Resoldre, analitzar i interpretar els problemes de salut utilitzant l’estadística descriptiva i inferencial.

— Interpretar críticament els resultats obtinguts en una investigació quantitativa mitjançant els coneixements teòrics i pràctics adquirits.

— Ser capaç de calcular i interpretar a partir de les dades poblacionals els índexs més actuals i rellevants en l’àmbit sanitari.

— Analitzar la realitat demogràfica del país i les diferents polítiques de població i el que implica en el sistema sanitari.

— Analitzar l’epidemiologia com un fenomen de masses.

— Identificar, emprar i desenvolupar habilitats en el càlcul de les mesures de freqüència, associació, impacte i proves de cribratge en els estudis epidemiològics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar la importància de la investigació com a element imprescindible per a l’evolució de la pràctica infermera a partir del coneixement de la distribució dels problemes de salut i desenvolupar nous models de cures d’infermeria.

— Comprendre la importància demogràfica, epidemiològica i social de l’envelliment i la immigració actual en el nostre país i seva repercussió en el sistema sanitari.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bioestadística

1.1. Introducció a la bioestadística

1.2. Estadística descriptiva univariant

1.3. Estadística descriptiva bivariant

1.4. Models de distribucions de probabilitat

1.5. Estadística inferencial

2. Demografia

2.1. Introducció a la demografia

2.2. Les fonts de la informació demogràfica

2.3. L’estructura de la població

2.4. Els índexs demogràfics més útils en l’àmbit sanitari

2.5. La natalitat i la fecunditat

2.6. La mortalitat

2.7. L’envelliment de la població i l’esperança de vida

2.8. La migració

2.9. Les polítiques de població

3. El mètode epidemiològic

3.1. Bases conceptuals en epidemiologia

3.2. Aplicacions de l’epidemiologia

3.3. Mesura dels fenòmens epidemiològics

3.4. Mesures de freqüència

3.5. Mesures d’associació i d’impacte

3.6. Cribratges

3.7. Sistema d’informació sanitària i vigilància epidemiològica

3.8. Fonts d’informació en epidemiologia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Principis de procediment
Afavorir el procés d’aprenentatge, fomentar la participació activa de l’estudiant i treballar en equip són els principis de procediment que guien tant la pràctica docent com la manera com l’alumnat ha de treballar l’assignatura.

Les estratègies metodològiques que es fan servir són:

Classes magistrals. Sessions expositives, explicatives i demostratives dels continguts per explicar els conceptes bàsics necessaris per comprendre la matèria.

Seminaris. Sessions de treball en grup per a l’estudi i la discussió de casos, l’anàlisi i la resolució de problemes i, el disseny i l’anàlisi d’un cas simulat.

Bioestadística

  • Seminari 1. Formatiu d’anàlisi descriptiva i d’un cas simulat 
  • Seminari 2. Formatiu d’anàlisi inferencial i d’un cas simulat
  • Seminari 3. Valoratiu d’anàlisi descriptiu i inferencial i d’un cas simulat (aules d’informàtica o aula virtual)


Demografia
  • Seminari 4. Valoratiu de càlcul i interpretació de mesures demogràfiques  


Mètode epidemiològic
  • Seminari 5. Valoratiu de càlcul i interpretació de mesures epidemiològiques


Pràctiques amb ordinador (bioestadística). Aplicació pràctica de l’estadística mitjançant programari estadístic.

• Grup A, B, C i D, setmanes 4 i 8, tota la franja horària 

Altres Pràctiques. Sessions de casos de posada en pràctica dels coneixements i habilitats. 

Tutorització per grups. Sessions de seguiment i orientació en grup per preparar i desenvolupar activitats que afavoreixen el procés d’aprenentatge.

Tutories personalitzades. Orientació i acompanyament a l’estudiant en les activitats que, de manera autònoma, ha de desenvolupar per facilitar el seu procés d’aprenentatge.

*Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Activitats d’avaluació
— Proves escrites de coneixements. Ponderació total 64 %. 

1a prova: tipus test d’elecció múltiple (Bioestadística). Penalitzen els errors. Ponderació del 34 %. Data:  04/04/22

2a prova: tipus test d’elecció múltiple (Demografia). Penalitzen els errors. Ponderació del 15 %. Data: 10/05/22

3a prova: tipus test d’elecció múltiple (Epidemiologia). Penalitzen els errors. Ponderació del 15 %. Data: 14/06/22

— Seminaris. Ponderació total 36 %

• Seminari 3 : valoratiu (Bioestadística) amb ponderació del 18 %. Data:  28/03/22

• Seminari 4: valoratiu (Demografia) amb ponderació del 9 %. Data: 10/05/22

• Seminari 5: valoratiu (Mètode epidemiològic) amb ponderació del 9 %. Data: 14/06/22

Activitats mínimes per poder ser avaluat

Haver fet les proves escrites de coneixements 1, 2, i 3 i els seminaris 3, 4, 5 . Els estudiants que no facin totes les activitats mínimes no són avaluats i tenen una nota de no presentat.

Per aplicar els percentatges corresponents a cada prova (1, 2 i 3) la nota ha de ser com a mínim de 4 a cada una. En cas contrari, la nota de la prova corresponent és 0 i no pondera.

Per aplicar els percentatges corresponents a cada seminari valoratiu (3,4,5) la nota ha de ser com a mínim de 4,5 a cada un. En cas contrari, la nota del seminari corresponen és de 0 i no pondera.

Perquè les puntuacions obtingudes als seminaris valoratius comptabilitzin a la nota final de l’assignatura, la mitjana de les notes obtingudes a les proves 1, 2 i 3 (ja ponderades) ha de ser com a mínim de 5 punts sobre 10. En cas contrari, la nota dels seminaris no comptabilitza en la nota final.

Cal tenir una qualificació mínima de 5 de nota final   per superar l’assignatura.

Reavaluació

Poden ser reavaluades les proves escrites de coneixements 1, 2 i 3. Poden optar-hi els estudiants que tinguin una nota final inferior a 5 i/o no hagin superat una o diverses proves de coneixements.

Data: 21/06/22

*Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia”.

 

 

Avaluació única

L’estudiant que es vulgui acollir a aquest tipus d’avaluació ha de comunicar-ho per escrit els primers 15 dies des de l’inici de les classes. Cal que empleni i signi per duplicat, juntament amb el professor, el document pertinent i en lliuri una còpia per fer-lo efectiu.

Activitats d’avaluació

— Prova escrita de coneixements i habilitats

Tipus test d’elecció múltiple integrat per tres parts (demografia, estadística i epidemiologia). Penalitzen els errors. Ponderació total 70 %.

• 1a part: Bioestadística Ponderació del 35% 
• 2a part: Demografia. Ponderació del 17,5%
• 3a part: Mètode epidemiològic. Ponderació del 17,5 %

Data: 14/06/22

— Cas simulat

Informe escrit d’anàlisi d’un cas simulat que integra les àrees de demografia, estadística i epidemiologia, que l’estudiant ha de defensar oralment. Ponderació total 30 %. Data de lliurament: 14/06/22

Activitats mínimes per poder ser avaluat

Les activitats mínimes per ser avaluat són: la prova escrita de coneixements i habilitats i l’informe. Els estudiants que no facin totes les activitats mínimes no són avaluats i tenen una nota de no presentat.

Per aplicar els percentatges corresponents a cada part de la prova la nota ha de ser com a mínim de 4 en cadascuna. En cas contrari, la nota de la part corresponen és 0 i no pondera.

Per aplicar el percentatge corresponent a l’informe la nota ha de ser com a mínim de 5. En cas contrari, la nota és de 0 i no pondera.

Perquè la puntuació obtinguda a l’informe comptabilitzi a la nota final de l’assignatura, la nota de la final de la prova escrita (ja ponderada) ha de ser com a mínim de 5. En cas contrari, la nota de l’informe no comptabilitza a la nota final.

Cal tenir una qualificació mínima de 5 en la nota final per superar l’assignatura.

Reavaluació

Poden optar-hi els estudiants que no hagin superat la prova escrita de coneixements i habilitats.

Data: 21/06/22

*Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ahlbom A. Fundamentos de epidemiología. 6a ed. Madrid: Siglo XXI; 2007.  Enllaç

Daniel WW. Bioestadística: base para el análisis de las ciencias de la salud. 4a ed. México: Limusa Wiley; cop. 2002.  Enllaç

Gordis L. Epidemiología. 5a ed. Madrid: Elsevier; cop. 2015.  Enllaç

Disponible la 5th ed. en anglès (2014)  Enllaç

Icart Isern MT,  Guàrdia Olmos J,  Isla Pera P. Enfermería comunitaria II: epidemiología. 2a ed. Barcelona: Masson; 2004.  Enllaç

Martín Andrés A,  Luna del Castillo J. Bioestadística para las Ciencias de la Salud. 5a ed.  Madrid: Norma; 2004.  Enllaç

Peña D, Romo J. Introducción a la estadística para las ciencias sociales. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España; cop. 2003.  Enllaç


També disponible en versió electrònica. Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)  Enllaç

Pressat R. Introducción a la demografía. 2a ed. Barcelona: Ariel; 1989.  Enllaç

Salas Miravitlles K, Girbau García MR, Galimany Masclans J. Bases de demografia sanitària. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2007.  Enllaç

Tomás-Sábado J. Fundamentos de Bioestadística y análisis de datos para enfermería. Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona; 2009.  Enllaç


Disponible edició en català  Enllaç

Wonnacott TH, Wonnacott RJ. Introducción a la estadística. 2a ed. Mèxico: Limusa: Noriega; 2006.  Enllaç

Pàgina web

IDESCAT [Internet]. Catalunya: Institut d’Estadística de Catalunya [citat 23 Ago 2017]. Disponible a: http://www.idescat.cat/.  Enllaç

INE: Instituto Nacional de Estadística [Internet]. Madrid: INE [citat 23 Ago 2017]. Disponible a: http://www.ine.es/.  Enllaç

OMS: Organitzacion Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: World Health Organization; c2013 [citat 23 Ago 2017]. Disponible a:  http://www.who.int/es/.  Enllaç

United Nations Population Fund  [Internet]. New York: UNFPA [citat 23 Ago 2017].  Disponible a: http://www.unfpa.org/issues/index.html.  Enllaç