Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sintaxi Grega

Codi de l'assignatura: 361365

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ernest Emili Marcos Hierro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per cursar aquesta assignatura es recomana haver cursat Introducció al Grec II, Introducció al Grec III, Textos Grecs I i Gramàtica Grega.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat d'utilització de les TIC.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

   -

Fluïdesa gramatical necessària per a la lectura i comprensió de textos clàssics grecs.

   -

Capacitat per fer anàlisis i comentaris lingüístics.

   -

Coneixement de la història i de les variacions diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de les llengües clàssiques.

   -

Coneixement de les disciplines auxiliars de la filologia clàssica (epigrafia, paleografia, papirologia, etc.).

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi lingüística.

   -

Domini de la llengua grega clàssica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç de descriure les característiques específiques de la sintaxi grega.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar els coneixements de sintaxi als textos.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar interès per entendre els textos mitjançant la seva anàlisi sintàctica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estudi de les estructures sintàctiques de la llengua sobre la base d’alguns autors

1.1. Demòstenes

1.2. Plató

1.3. Tucídides

1.4. Lísies

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura pretén aprofundir en l’habilitat d’entendre els textos a través de la seva anàlisi sintàctica. La metodologia és fonamentalment de tipus pràctic; és a dir, d’anàlisi de textos en grec i traducció. En les sessions presencials es duen a terme les pràctiques i les explicacions teòriques necessàries. L’estudiant també ha de preparar pel seu compte el comentari sintàctic i la traducció d’un text.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consisteix en els aspectes següents:

— Dos exàmens com a mínim (entre el 60 % i el 80 % de la nota de l’assignatura). L’últim d’aquests exàmens es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat; la resta, durant el període lectiu.

— Exercicis de lèxic i morfosintaxi com a treball tutelat o dirigit (fins a un 40 % de la nota de l’assignatura).

— Participació activa a les classes mitjançant exercicis orals i traduccions (fins a un 25 % de la nota de l’assignatura).

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota de l’assignatura, que es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única. Els criteris d’avaluació es concreten amb més detall en el programa de l’assignatura que es publica al Campus Virtual.