Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gramàtica Llatina I

Codi de l'assignatura: 361370

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat amb profit les assignatures Llatí II i Llengua Llatina.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat d'utilització de les TIC.

   -

Capacitat per fer anàlisis i comentaris lingüístics.

   -

Coneixement de la història i de les variacions diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de les llengües clàssiques.

   -

Fluïdesa gramatical necessària per a la lectura i comprensió de textos clàssics llatins.

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi lingüística.

   -

Domini de la llengua llatina clàssica.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Consolidar de manera pràctica els coneixements teòrics de la sintaxi llatina aplicant-los a una selecció de textos d’autors diversos.

— Conèixer detalladament la sintaxi descriptiva del llatí.

— Reconèixer i saber analitzar les estructures sintàctiques d’un text.

— Assolir la destresa necessària per fer anàlisis i comentaris sintàctics dels textos.

— Conèixer la terminologia específica relacionada amb els continguts de l’assignatura.


 

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber fer una exposició oral en públic.
— Aprofitar els avantatges del treball en grup per a l’aprenentatge de la matèria.
— Ser capaç de llegir correctament en veu alta un text llatí d’acord amb les normes de la prosòdia.
— Assolir un bon domini de l’anàlisi morfològica i sintàctica com a eina fonamental per a la comprensió correcta dels textos llatins.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, etc.).

— Saber localitzar, interpretar, avaluar, utilitzar i aprofitar la informació dels recursos bibliogràfics i didàctics, tant convencionals com d’Internet.
— Saber interpretar el contingut lèxic, prosòdic, morfològic, sintàctic i semàntic dels lemes dels diccionaris llatins.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Valorar la importància del treball metòdic, crític i rigorós.
— Esforçar-se a comprendre i saber valorar l’evolució intel·lectual de la societat, lligada als esdeveniments històrics.
— Plantejar-se les diverses maneres possibles d’analitzar la realitat i de concretar-les en una llengua.
— Mantenir una actitud participativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Continguts teòrics: sintaxis oracional i del període

1.1. Oració simple

a. Tipologia de l’oració

                b. Classificació sintàctica

                c. Classificació semàntica

1.2. Coordinació

a. Coordinació copulativa

                b. Coordinació disjuntiva

                c. Coordinació adversativa

                d. Coordinació explicativa

                e. Coordinació il·lativa

1.3. Subordinació

a. Proposicions subordinades substantives

                b. Proposicions subordinades adjectives

                c. Proposicions subordinades adverbials

1.4. Discurs indirecte

2. Desenvolupament pràctic

*  Comentari sintàctic de frases i textos llatins de cronologia diversa.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament és dinàmica, atès que es combinen les classes teòriques amb la reflexió lingüística i amb exercicis de comentari morfosintàctic de textos literaris.

Les activitats proposades són les següents:


1. Participació activa de l’estudiant mitjançant presentacions orals tutoritzades.

2. Preparació de la quantitat de text que el professor consideri necessària, amb anterioritat a cada classe.

3. Resolució i presentació d’exercicis de dificultat progressiva.

4. Anàlisi morfosintàctica, traducció i interpretació d’una selecció de frases i textos de cronologia diversa.

5. Correcció dels exercicis de manera col·lectiva i/o individual.

6. Preparació i autocorrecció autònoma de la quantitat de text que el professorat consideri necessària, amb la posterior resolució de dubtes a través de sessions de tutoria o altres eines.

7. Participació en altres activitats proposades pel professorat de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents: 

— Un examen final (entre el 20 % i el 60 % de la nota de l’assignatura) que es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat

— Un altre examen, com a mínim, que es fa durant el període lectiu o bé, alternativament, el lliurament d’exercicis o treballs (entre el 10 % i el 40 % de la nota de l’assignatura)

— Treball personal de l’estudiant, sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes (entre el 10 % i el 40 % de la nota de l’assignatura).

Per aprovar l’assignatura cal haver-se presentat a tots els exàmens, haver-los aprovat tots i haver fet tots els exercicis i treballs fixats en el programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota de l’assignatura.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAÑOS, J.M., coord., (2009), Sintaxis del latín clásico. Madrid, Liceus.

BASSOLS, M (1956), Sintaxis latina. Madrid, C.S.I.C. [BASSOLS, M., Sintaxis latina, ed. de L. Ferreres, P.J- Quetglas y P. Borrell, Barcelona, 2015, Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions].

LAVENCY, M. (1985), Vsus. Grammaire latine. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs. París. Duculot.

PINKSTER, H. (1995), Sintaxis y semántica del latín. Madrid, Ediciones Clásicas [trad. española de M. E. Torrego y J. de la Villa del original holandés de 1984]

RUBIO, L.; GONZÁLEZ ROLÁN, T. (1996), Nueva gramática latina, Madrid, Coloquio.

TRAINA, A.; BERTOTTI, T. (1985), Sintassi normativa della lingua latina. Teoria. Bolonya, Capelli (2a. ed., 1993).