Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Poesia Lírica Llatina

Codi de l'assignatura: 361381

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de crítica, d'autocrítica i de raonament lògic.

   -

Competència general en traducció.

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Planificació i gestió del temps. Capacitat de treballar sota pressió.

   -

Capacitat de gestió de la informació, resolució de problemes i presa de decisions.

   -

Alta competència en traducció de textos llatins.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per al raonament crític.

   -

Coneixements de crítica textual i d'edició de textos grecs i llatins.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

   -

Fluïdesa gramatical necessària per a la lectura i comprensió de textos clàssics llatins.

   -

Coneixements de retòrica i estilística.

   -

Capacitat per analitzar textos i discursos literaris i no literaris utilitzant adequadament les tècniques d'anàlisi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Consolidar de manera pràctica els coneixements teòrics de la sintaxi, la mètrica i l’estilística llatina aplicant-los a la selecció de textos proposada.
— Adquirir els coneixements necessaris per llegir, comprendre i traduir textos de poesia lírica llatina.
— Assolir la destresa necessària per fer anàlisis i comentaris literaris i metricoestilístics dels textos.
— Conèixer la terminologia específica relacionada amb els continguts de l’assignatura.
— Conèixer a bastament l’argument de les obres literàries proposades per llegir en traducció.
— Comprendre i conèixer la connexió entre la llatinitat i el món actual.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Aprofitar els avantatges del treball en grup per a l’aprenentatge de la matèria.
— Ser capaç de llegir correctament en veu alta un text llatí d’acord amb les normes de la prosòdia.
— Assolir un bon domini de l’anàlisi mètrica i estilística, i del comentari literari dels textos llatins.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, bases de dades, repertoris bibliogràfics, etc.).
— Saber localitzar, interpretar, avaluar, utilitzar i aprofitar la informació dels recursos bibliogràfics i didàctics, tant convencionals com d’Internet.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Valorar la importància del treball metòdic, crític i rigorós.
— Esforçar-se a comprendre i saber valorar l’evolució intel·lectual de la societat, lligada als esdeveniments històrics.
— Plantejar-se les diverses maneres possibles d’analitzar la realitat i de concretar-les en una llengua.
— Mantenir una actitud participativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Pressupòsits teòrics

1.1. La mètrica llatina en els poetes lírics

1.2. L’estilística en la poesia llatina

1.3. Tòpics literaris en la poesia lírica

1.4. La llengua poètica llatina

2. Desenvolupament pràctic: lectura, traducció i comentari literari, estilístic i mètric d’una selecció de poesia lírica llatina (Horaci i/o Catul i poetes elegíacs)

3. Lectura (en traducció) d’una obra o d’una selecció d’obres d’Horaci i/o de poesia lírica llatina

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament és dinàmica, atès que la lectura comprensiva i la traducció dels textos proposats es combinen amb el comentari mètric, estilístic i de realia, i amb el plantejament i resolució d’exercicis diversos.

Les activitats proposades són les següents:
— Participació activa de l’estudiant mitjançant presentacions orals tutoritzades.
— Preparació de la quantitat de text que el professorat consideri necessària, amb anterioritat a cada classe.
— Resolució i presentació d’exercicis de dificultat progressiva.
— Anàlisi mètrica i estilística, comentari literari, interpretació i traducció de la selecció de textos esmentada.
— Correcció dels exercicis de manera col·lectiva i/o individual.
— Participació en altres activitats proposades pel professorat de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim (entre el 60 % i el 90 % de la nota de l’assignatura). L’últim d’aquests exàmens es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat; la resta, durant el període lectiu.

— Treball personal de l’estudiant, sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes (entre el 10 % i el 40 % de la nota de l’assignatura).

Per aprovar l’assignatura cal haver-se presentat a tots els exàmens, haver-los aprovat tots i haver fet tots els exercicis i treballs fixats en el programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota de l’assignatura.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Q. Horati Flacci Opera (ed. F. Klingner). Leipzig, Teubner, 1970.  Enllaç

ADAMS, J. N.; MAYER, R. G., edd., (1999), Aspects of the Language of Latin Poetry. Oxford, Univ. Press.  Enllaç

AVILÉS, J. (2013), Introducció a l’estilstica llatina. Barcelona, Publ. de la UB.  Enllaç

CECCARELLI, L. (1999), Prosodia y métrica del latín clásico (trad. de R. Carande). Sevilla, Publ. de la Univ. [Prosodia e metrica latina classica con cenni di metrica greca.  Roma, Soc. Ed. Dante Alighieri, 1998]  Enllaç

HOFMANN, J. B.; SZANTYR, A. (2002), Stilistica latina (dir. A. Traina, trad. C. Neri, add. R. Oniga, rev. i índ. B. Pieri). Bolonya, Pàtron. [Lateinische Stilistik. Munic, Beck, 1965]  Enllaç

KROLL, W.; JANSSEN, H. H.; LEUMANN, M. (1974), La lingua poetica latina (introd., bibliog. i add. d’A. Lunelli), Bolonya, Pàtron.  Enllaç

Lausberg, H. (1968), Manual de retórica literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura (trad. de J. Pérez Riesco). 3 vols. Madrid. Gredos

 [Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. Munic. M. Hueber. 1960]

  Enllaç

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1357163*  Enllaç

QUICHERAT, L. M. (1836), Thesaurus poeticus linguae Latinae ou Dictionnaire prosodique et poétique de la langue latine contenant les mots employés dans les ouvrages ou les fragments qui nous restent des poètes latins. París, Hachette (31a. ed. rev. i corr. per É. Chatelain, Hildesheim, 1967)  Enllaç