Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Llatina d'Època Republicana

Codi de l'assignatura: 361389

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Habilitats d'iniciació a la investigació.

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat d'anàlisi i de síntesi. Capacitat de relació de conceptes.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Coneixement teòric i profund de les literatures grega i llatina, com també de la seva pervivència en la literatura i cultura occidentals.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi literària.

   -

Capacitat per analitzar textos i discursos literaris i no literaris utilitzant adequadament les tècniques d'anàlisi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Entendre la semblança del procés de creació d’una literatura en societats diverses.
— Conèixer els autors, les obres i els gèneres de la literatura llatina de l’època republicana.
— Conèixer l’evolució històrica de la literatura llatina de l’època republicana en el context cultural, social i polític.
— Conèixer les condicions de transmissió i preservació dels textos literaris romans de l’època republicana.
— Conèixer la pervivència i la influència de la literatura de l’època republicana en les literatures i les cultures d’èpoques posteriors.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Desenvolupar destresa en la redacció de treballs acadèmics.
— Iniciar-se en la pràctica del comentari formal i criticoliterari de textos llatins.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, bases de dades, repertoris bibliogràfics, etc.).
— Saber localitzar, interpretar, avaluar, utilitzar i aprofitar la informació dels recursos bibliogràfics i didàctics tant convencionals com en línia.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Esforçar-se a comprendre i saber valorar l’evolució intel·lectual de la societat, lligada als esdeveniments històrics.
— Valorar la importància de l’esforç i l’interès personal en el progrés de la cultura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Literatura romana i literatura llatina: concepte i límits

2. La literatura llatina «desconeguda»: fonts i problemes de reconstrucció

3. Gèneres literaris i periodització

4. Història de la literatura llatina d’època republicana

4.1. L’època denominada preliterària

4.2. La literatura romana com a literatura hel·lenística

4.3. L’època preclàssica

4.4. L’època de Ciceró

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes parteixen de la lectura i el comentari de textos (amb traducció al català o castellà), a partir dels quals s’articula la classe presencial, basada en la lectura i el comentari dels textos del professorat amb la col·laboració activa de l’estudiant.

Les activitats proposades són les següents:
1. Participació activa de l’estudiant mitjançant presentacions orals tutoritzades.
2. Preparació de la lectura i el comentari de la quantitat de text que el professorat consideri necessària, amb anterioritat a cada classe.
3. Elaboració de treballs escrits.
4. Participació en altres activitats proposades pel professorat de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim (entre el 60 % i el 90 % de la nota de l’assignatura). L’últim d’aquests exàmens es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat; la resta, durant el període lectiu.

— Treball personal de l’estudiant, sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes (entre el 10 % i el 40 % de la nota de l’assignatura).

Per aprovar l’assignatura, l’estudiant s’ha d’haver presentat a tots els exàmens, els ha d’haver aprovat tots i ha d’haver fet tots els exercicis i treballs fixats al programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota de l’assignatura.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALBRECHT, M. von (1997-1999), Historia de la literatura romana (trad. de D. Estefanía i A. Pociña). 2 vols., Barcelona, Herder. [Geschichte der römischen Literatur: von Andronicus bis Boethius. Berna, Francke, 1992; Munic, Saur, 1994]  Enllaç

CODOÑER, C., ed., (1997), Historia de la literatura latina. Madrid, Cátedra.  Enllaç

CONTE, G. B. (1992), Letteratura latina. Manuale storico dalle origini alla fine dell’impero romano. Firenze, Le Monnier (successives reimpr.).  Enllaç

HERZOG, R.; SCHMIDT, P. L., edd., (1989), Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. Erster Band: Die archaische Literatur. Von den Anfängen bis zu Sullas Tod. Die vorliterarische Periode und die Zeit von 240 bis 78 v. Chr. (2002), ed. W. Suerbaum. Munich, C. H. Beck (Handbuch der Altertumswissenschaft viii.1).  Enllaç

KENNEY, E. J.; CLAUSEN, W. V., edd., (1982), The Cambridge History of Classical Literature. II Latin Literature. Cambridge, Univ. Press.  Enllaç

WILLIAMS, G. (1968), Tradition and Originality in Roman Poetry. Oxford, Clarendon Press.  Enllaç

FEENEY, D. (2016). Beyond Greek: the beginnings of Latin literature. Cambridge, Ma.-London, Harvard University Press.

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991000728329706708  Enllaç

FLOWER, H. I. ed. (2014). The Cambridge Companion to the Roman Republic. 2ª edició. Cambridge-Nova York, Cambridge University Press.

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/acbrpu/alma991012542944006708  Enllaç