Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonts Històriques

Codi de l'assignatura: 361405

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carles Buenacasa Perez

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

9

 

(El pla docent és comú, però no tots els grups fan les sortides als mateixos llocs. El grup es divideix en dos per fer les visites.)

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

54

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CE12 - Coneixement adequat de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos històrics. Analitzar críticament els models interpretatius principals de la història. Conèixer les obres i els autors bàsics i fonamentals de la historiografia de cada període històric.

   -

CE8 - Coneixement i habilitat en el maneig de les fonts d'informació i dels instruments de treball de la ciència històrica: arqueologia, epigrafia, paleografia, numismàtica, diplomàtica, fonts escrites, fonts digitals, fonts orals i mètodes qualitatius.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Conèixer la varietat de fonts utilitzades en la investigació històrica, en un sentit ampli, per a la recerca en història antiga, medieval, moderna i contemporània.

Referits a habilitats, destreses

― Saber què és una font històrica, com es fa servir i les seves tècniques d’anàlisi.

― Cercar i utilitzar les fonts històriques més adients per a un determinat tema de recerca.

Referits a actituds, valors i normes

― Contextualitzar la font històrica dins del seu moment polític, econòmic i social.

― Fer una lectura crítica de les fonts per estudiar la història.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les fonts històriques

*  1.1. Les definicions de font històrica
1.2. L’anàlisi documental i el seu procés
1.3. Adequació de les fonts a la recerca

2. Fonts d’història antiga

*  2.1. La qüestió ominosa: la manca de documents
2.2. El record del passat: annals, llistes reials, inscripcions commemoratives
2.3. El naixement de la història i la història del present: d’Heròdot a Tucídides
2.4. El control de la vida administrativa: arxius i els diversos tipus de suport. Fonts jurídiques. El reflex de la vida social: fonts literàries, epigràfiques i arqueològiques

3. Història medieval i moderna

*  3.1. Fonts per estudiar la demografia
3.2. Fonts per estudiar l’economia
3.3. Fonts per estudiar l’administració pública i l’eclesiàstica
3.4. Fonts per estudiar la societat
3.5. Fonts per estudiar les mentalitats i la cultura

4. Història contemporània

*  4.1. Memòria personal i història general
4.2. La memòria oral com a font històrica
4.3. Les fonts institucionals
4.4. Premsa i publicitat, i la comunicació de masses
4.5. El cinema i la fotografia com a fonts 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència presencial que preveu la UB en un context de normalitat acadèmica i, en qualsevol cas, s’ajustarà a les directrius de les autoritats sanitàries vigents en aquell en cada moment. Hi ha la possibilitat que calgui implantar un model de docència mixta que combini la presencialitat i la no presencialitat.

La metodologia i l’organització general de l’assignatura és única i, per tant, és la mateixa per als diferents blocs temàtics:
― Classes teòriques i pràctiques.
― Elaboració de treballs relacionats amb el contingut de l’assignatura.
― Anàlisi de textos i repertoris de fonts.
― Visita a arxius i centres de documentació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es té en compte i es valora el progrés de cada estudiant en els continguts de la matèria i en les habilitats i competències. La nota final és el resultat de l’avaluació de tot el treball fet durant el curs.

Es pondera adequadament el pes de cada un dels blocs temàtics en l’avaluació final.

― Comentari de textos: 15 % (un treball comentant una font antiga).

― Exercicis pràctics: 50 % (fins a un màxim de dos exercicis pràctics amb fonts medievals i/o modernes).

― Pràctiques avaluades: 35 % (fins a un màxim de quatre pràctiques dutes a terme a l’aula amb fonts contemporànies).

 

Avaluació única

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant document escrit i degudament signat pel responsable de l’assignatura.

Comporta una prova escrita sobre tota la matèria impartida, que constitueix el 100 % de la nota.

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web de la Facultat.

 

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

El format de la prova de reavaluació és el mateix que el de l’avaluació única.

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.