Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Geografia i Història

Codi de l'assignatura: 361408

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joan Tort Donada

Departament: Departament de Geografia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

55

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

6

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

4

 

(En dos grups)

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

52

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

CE13 - Interdisciplinarietat. Coneixement dels mètodes d'altres disciplines del camp de les ciències humanes i socials, com ara l'antropologia, la geografia i la història de l'art, que puguin ser útils per a la història.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Reconèixer les relacions i interdependències entre la geografia i la història.
― Identificar els problemes, les fonts i les tècniques de la recerca que són d’interès comú per a historiadors i geògrafs.
― Demostrar l’adquisició dels conceptes geogràfics bàsics per estudiar la història.
― Prendre consciència de la transformació humana de l’entorn al llarg del temps i la seva relació amb els problemes o situacions actuals.

 

Referits a habilitats, destreses

― Analitzar en termes de causalitat els canvis territorials en el temps, i utilitzar mostres documentals (mapes i textos) i no documentals (morfologia i toponímia) en l’anàlisi territorial.

 

Referits a actituds, valors i normes

― Plantejar-se l’oportunitat i la necessitat de conservar el patrimoni ambiental i cultural.
― Ser capaç de trobar informació sobre fets geogràfics en els suports informàtics i bibliogràfics que tinguin solvència científica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Geografia i Història: dos camps del coneixement interrelacionats

2. El lloc de la Geografia: la interacció entre el medi i la societat

3. El territori com a construcció històrica: el lloc, la regió, el país, el paisatge

4. Del rur a l’urbs. El concepte de ciutat i el desenvolupament de les xarxes urbanes

5. La Geografia com a prospectiva del món: del repte ambiental al conflicte geopolític

6. Els llenguatges de la Geografia. De la cartografia a la toponímia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència presencial que preveu la UB en un context de normalitat acadèmica i, en qualsevol cas, s’ajustarà a les directrius de les autoritats sanitàries vigents en cada moment. Hi ha la possibilitat que calgui implantar un model de docència mixta que combini la presencialitat i la no presencialitat.

En aquesta assignatura es combinen diverses metodologies:
- Classes teòriques
- Classes pràctiques
- Treball de camp (en funció dels grups, les sortides d’estudi es farien en dissabte)
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada se supera a partir de les activitats següents:

- Assistència participativa a les classes tèoriques

- Assistència participativa a les classes pràctiques
- Presentació dels exercicis escrits que es demanen al llarg al llarg del curs (i que representen el 50% de la nota final)
- Prova escrita sobre els continguts de les classes teòriques, de les classes pràctiques i de les lectures recomanades (representa l’altre 50% de la nota final).

La qualificació final és el resultat de l’aplicació de la mitjana ponderada.

 

Avaluació única

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit, degudament signat pel responsable de l’assignatura.

L’avaluació única es materialitza en una prova escrita que abraça la globalitat dels continguts, teòrics i pràctics, del curs (i que fan referència tant a les lectures obligatòries treballades a classe o a casa, com a les pràctiques de camp i als exercicis complementaris desenvolupats al llarg del curs). Aquesta prova escrita significarà el 100 % de la qualificació final, i podrà ser substituïda, en funció de les circumstàncies, per un examen oral.

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web de la Facultat. 


Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. 

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. 

La prova de reavaluació és la mateixa que la d’avaluació única, i representa, també, el 100 % de la qualificació final.

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DIAMOND, Jared (2006) [1998]: Armas, gérmenes y acero. Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años. Madrid: DeBolsillo  Enllaç

GÓMEZ MENDOZA, Josefina.; MUÑOZ, Julio; ORTEGA, Nicolás, eds. (1987): El pensamiento geográfico. Estudio interpretativo y antología de textos. (De Humboldt a las tendencias radicales.) Madrid: Alianza Universidad

  Enllaç

HARARI, Yuval N. (2014): Sapiens: de animales a dioses. Breve historia de la humanidad. Barcelona: Debate

  Enllaç

HUMBOLDT, Alexander Von (2011) [1845-1862]: Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo. Madrid: Los Libros de la Catarata-CSIC

KAPLAN, Robert D. (2013): La venganza de la geografía. Cómo los mapas condicionan el destino de las naciones. Barcelona: RBA

MURPHY, Alexander B. (2020): Geografía. ¿Por qué importa?. Madrid: Alianza

ORTEGA, Nicolás (1987): Geografía y cultura. Madrid: Alianza Universidad

ROIG, Arturo A. (1980): “Introducción”. In Estrabón. Geografía. Prolegómenos [Ignacio GRANERO, traductor i editor]. Madrid: Aguilar, pp. IX a LX

VILAR, Pierre (1964): “El medi natural” in Catalunya dins l’Espanya moderna. Barcelona: Edicions 62, 4 vol. Volum I, pp. 163-434

WULF, Andrea (2016): La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander von Humboldt. Barcelona: Taurus