Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història Moderna

Codi de l'assignatura: 361413

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francisco Javier Gil Pujol

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

82,5

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

67,5

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

52,5

Aprenentatge autònom

90

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CE7 - Valoració crítica de la història. Capacitat de fer un balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets històrics.

   -

CE1 - Consciència de la diversitat d'àmbits i escales del coneixement històric: història universal, història d'Europa, històries nacionals, regionals i locals (macrohistòria i microhistòria).

   -

CE11 - Oferir una visió autènticament universal de la història. Capacitat de qüestionar els plantejaments i les visions unilaterals i eurocentristes. Consciència, respecte i crítica per punts de vista o experiències històriques que es derivin d'altres experiències culturals.

   -

CE12 - Coneixement adequat de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos històrics. Analitzar críticament els models interpretatius principals de la història. Conèixer les obres i els autors bàsics i fonamentals de la historiografia de cada període històric.

   -

CE5 - Visió integradora. Capacitat de criticar els reduccionismes i les simplificacions que distorsionen la comprensió i l'explicació dels fets històrics.

   -

CE4 - Entendre, definir i explicar el significat dels conceptes principals de la història, i situar-los en els períodes en els quals tenen més rellevància. Explicar el canvi de significació d'un mateix concepte al llarg del temps.

   -

CE2 - Periodificar. Dividir la història en períodes. Saber explicar i raonar què és el que caracteritza i diferencia cada període, i com i per què es passa al següent.

   -

CE10 - Consciència dels temes i problemes de la societat actual. Arrels històriques de les problemàtiques actuals (sostenibilitat, globalització, drets humans, igualtat de gènere, cultura de la pau). Relació entre el passat i el present.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Adquirir els coneixements bàsics sobre les diferents cultures de l’època moderna, mitjançant una visió diacrònica i general dels fets de pensament, sociopolítics i econòmics principals que les caracteritzen.
― Introduir-se en els problemes i límits de l’estudi del món modern.
― Familiaritzar-se amb els instruments documentals i de treball.

 

Referits a habilitats, destreses
Derivats de les classes teòriques
― Assolir un bagatge metodològic sobre l’aplicació de les tècniques i els mètodes que fonamenten la ciència de la història moderna.
― Conèixer els diferents corrents historiogràfics i les línies d’investigació principals.
― Emprar adequadament els instruments documentals i de treball principals.
― Conèixer la terminologia pròpia de la disciplina.
― Sospesar tant el pes com la distància del món modern respecte del món actual.

Derivats de les classes pràctiques
― Aprendre a planificar un treball escrit: recollir informació, processar-la de manera crítica i redactar un text coherent i ben estructurat.
― Aprendre a analitzar i comparar testimonis textuals dels autors del moment per extreure’n deduccions històriques.
― Aprendre a elaborar una anàlisi històrica degudament basada en les fonts documentals, arqueològiques i d’altres tipus de la història moderna, acompanyada del tractament historiogràfic necessari.
― Habituar-se a llegir críticament tant les fonts documentals com els diversos corrents interpretatius.

 

Referits a actituds, valors i normes
― Implicar-se en el procés d’aprenentatge, amb un fort component de lectures.
― Formar-se una visió i desenvolupar un tipus d’anàlisi de caràcter marcadament històric.
― Plantejar-se les formes de difusió del coneixement històric, tant orals com escrites.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Concepte d’època moderna a Europa i al món

2. Mitjan segle xv-segle xvi

2.1. Humanisme, Renaixement i Reformes

2.2. Política i formes de govern

2.3. Nous mons, inicis de la mundialització i orígens de l’hegemonia europea.

3. El segle xvii

3.1. Barroc i racionalisme

3.2. Absolutisme i guerra

3.3. Recessió econòmica, protoindustrialització i urbanització

4. El segle xviii

*  4.1. La Il.lustració

4.2. Reformisme iŀlustrat i conflictes colonials

4.3. Desenvolupament desigual al món

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència presencial que la UB preveu en un context de normalitat acadèmica. En el cas que l’evolució de la pandèmia no ho permeti, la docència s’ajustarà a les directrius de les autoritats sanitàries vigents en cada moment, existint la possibilitat que calgui implantar un model de docència mixta que combini la presencialitat i la no presencialitat.

Classes teòriques

Comporten la impartició de classes magistrals en què s’empren eines que faciliten l’assimilació dels continguts teòrics bàsics. Al mateix temps, es desenvolupen estratègies que propicien la màxima participació possible de l’alumnat.

Classes pràctiques
Poden combinar activitats presencials a l’aula o no presencials (com ara l’anàlisi de textos o de mapes històrics, l’aprofundiment d’algun aspecte de les classes teòriques) i alguna activitat a dur a terme fora de la Facultat, segons un programa específic.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

― Una prova escrita: 60 % de la qualificació final.

― Un treball escrit que s’especifica a l’inici de curs: 30 % de la qualificació final.

― Activitats avaluables com a resultat de les activitats teòriques i pràctiques que s’especifiquen a l’inici de curs: 10 % de la qualificació final.

En l’avaluació continuada és necessari realitzar totes les proves per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura. Si no s’aporten totes les proves, la qualificació final serà un "No presentat".

 

 

Avaluació única

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant document escrit i degudament signat pel responsable de l’assignatura.

Consisteix en una prova escrita sobre la totalitat del temari amb un valor del 100 % de la nota final.

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web de la Facultat.


Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

La prova de reavaluació és la mateixa que la de l’avaluació única.

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.