Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història Contemporània

Codi de l'assignatura: 361414

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Paola Lo Cascio

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

81

 

-  Teoria

Presencial

 

67,5

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

1,5

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

55

(Tutorització. Direcció de treballs, ressenyes i debats. Avaluació)

Aprenentatge autònom

89

(Preparació d?exàmens i lectures)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

CE7 - Valoració crítica de la història. Capacitat de fer un balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets històrics.

   -

CE11 - Oferir una visió autènticament universal de la història. Capacitat de qüestionar els plantejaments i les visions unilaterals i eurocentristes. Consciència, respecte i crítica per punts de vista o experiències històriques que es derivin d'altres experiències culturals.

   -

CE12 - Coneixement adequat de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos històrics. Analitzar críticament els models interpretatius principals de la història. Conèixer les obres i els autors bàsics i fonamentals de la historiografia de cada període històric.

   -

CE5 - Visió integradora. Capacitat de criticar els reduccionismes i les simplificacions que distorsionen la comprensió i l'explicació dels fets històrics.

   -

CE2 - Periodificar. Dividir la història en períodes. Saber explicar i raonar què és el que caracteritza i diferencia cada període, i com i per què es passa al següent.

   -

CE10 - Consciència dels temes i problemes de la societat actual. Arrels històriques de les problemàtiques actuals (sostenibilitat, globalització, drets humans, igualtat de gènere, cultura de la pau). Relació entre el passat i el present.

   -


 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions). 

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques). 

 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques). 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements 


 • Aconseguir uns coneixements de conjunt sobre els processos que caracteritzen la història contemporània, des del darrer quart del segle XVIII fins al 1945. 


 • Conèixer els esdeveniments i processos principals del període. 

 • Analitzar correctament les fonts històriques del període com ara les fonts periodístiques i audiovisuals. 

 • Familiaritzar-se amb la historiografia de la contemporaneïtat 

 • Introduir la perspectiva de gènere en l’estudi dels processos de la història contemporània 

 • Aprendre a exposar, argumentar i debatre de manera informada, lògica, coherent i amb llenguatge adequat, tant de forma escrita com oral.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Introducció a la història contemporània

2

El món en l’últim terç de segle XVIII i el debat sobre la modernitat

3

Canvis demogràfics i econòmics

4

Canvis polítics, ideològics i socials: l’època de les revolucions

5

El món extraeuropeu i la contemporaneïtat

6

Crisi capitalista, colonialisme i imperialisme

7

El món, de 1870 a 1914: cap a la Primera Guerra Mundial

8

De la Primera a la Segona Guerra Mundial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de la assignatura combina la transmissió de coneixements per part de la docent amb el treball autònom de l’alumnat (tant de forma individual com grupal), realitzat a partir de fonts primàries i secundàries i en diferents modalitats d’activitats formatives realitzades tant a casa com en l’aula. 

Aquesta  metodologia  s’adequa a l’escenari de docència presencial que preveu la UB en un context de normalitat acadèmica i, en qualsevol cas, s’ajustarà a les directrius de les autoritats sanitàries vigents en aquell en cada moment existint la possibilitat que calgui implantar un model de docència mixta que combini la presencialitat i la no presencialitat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en les proves següents: 


 • Proves i exercicis de contingut (60 % de la nota final). 

 • Activitats i exercicis avaluables sobre documents, en format presencial o no presencial (40 % de la nota final). 

 

Avaluació única

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit, degudament signat pel responsable de l’assignatura.

L’avaluació única es valora mitjançant una prova de preguntes conceptuals (100 % de la nota final).

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web de la Facultat.


Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

La prova de reavaluació és la mateixa que la d’avaluació única.

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aróstegui, Julio; Buchrucker, Cristian; Saborido, Jorge (dirs.), El mundo contemporáneo: historia y problemas. Barcelona: Ed Bíblos-Crítica, 2001.  

Bayly, Christopher A., El nacimiento del mundo moderno  1780-1914. Conexiones y comparaciones globales. Madrid: Siglo XXI, 2010. 

Blanning, Timothy C. W. (ed.), El siglo XIX, Historia de Europa Oxford, Barcelona: Crítica, 2002 

Brower, Daniel R., Historia del mundo contemporáneo, 1900-2001, Madrid: Prentice Hall, 2002 

Casanova, Julián, Europa contra Europa 1914-1945. Barcelona: Crítica, 2012 

Casassas, Jordi (coord.), La construcción del presente. El mundo desde 1848 hasta nuestros días. Barcelona: Ariel, 2005.   

Darwin, John, El sueño del imperio: auge y caída de las potencias globales, 1400-2000. Madrid: Taurus, 2012 

Evans, Richard J., La lucha por el poder. Europa 1815-1914. Barcelona: Crítica, 2017. 

Ferguson, Niall, La guerra del mundo, Barcelona: Debate, 2007 

Fontana, Josep, El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914. Barcelona: Crítica, 2017. 

Fontana, Josep, Capitalismo y democracia 1756-1848. Barcelona:Crítica, 2019. 

Hobsbawm, Eric J., Historia del siglo xx 1914-1991. Barcelona: Crítica, 1995. 

Hobsbawm, Eric J., La era de la Revolución 1789-1848. La era del capital 1848-1875. La era del imperio 1875-1914. Barcelona: Crítica, 2014. 

Kershaw, Ian, Descenso a los infiernos. Europa 1914-1949. Barcelona: Crítica, 2016. 

Luebbert, Gregory, Liberalismo, fascismo o socialdemocracia: clases sociales y orígenes políticos de los regímenes de la Europa de entreguerras. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2005. 

Mazower, Mark, La Europa Negra. Desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo. Valencia: Barlín, 2018. 

Osterhammel, Jürgen, La transformación del mundo. Una historia global del siglo xix. Barcelona: Crítica, 2015. 

Traverso, Enzo, A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945). Valencia: Universitat de València, 2009. 

Wallerstein, Immanuel M., El moderno sistema mundial IV: El liberalismo centrista triunfante, 1789-1914, Madrid: Siglo XXI, 2016.

Wasserstein, Bernard, Barbarie y civilización. Una historia de la Europa de nuestro tiempo. Barcelona: Ariel, 2010 

Eurodocs

  Recursos on-line per a la història europea

http://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Main_Page  Enllaç

Portal Europeo de Archivos

  Accés als catàlegs i alguns documents. Té índex temàtic

http://www.archivesportaleurope.net/  Enllaç

Pàgina web

Europeana 

  Europeana compta amb milers d’arxius, biblioteques i museus per compartir l’herència cultural amb fins d’educació, investigació i lleure. Europeana Collections proporciona accés a més de 50 milions d’arxius digitalitzats -llibres, música, material gràfic, etc.

https://www.europeana.eu/es  Enllaç

Biblioteca UNESCO

  Inclou cronologies, entre altres coses.

https://www.wdl.org/es/  Enllaç

Zotero

  Programa i Web de gestió i catalogació de recursos documentals, bibliogràfics i audiovisuals

http://zotero.org  Enllaç

Portal de Archivos Españoles

  Des premsa històrica a cercador de migracions a Amèrica

http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html  Enllaç

First World War Docs

  Accés a documents relacionats amb la Primera Guerra Mundial

http://www.gwpda.org/  Enllaç

Old Maps

  Col·lecció de mapes actuals i antics. Es tria l’àrea, regió, país, etc. i de forma automàtica mostra els mapes històrics d’aquesta zona

http://www.oldmapsonline.org/  Enllaç