Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Món Actual

Codi de l'assignatura: 361415

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Andres Mayayo Artal

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

82,5

 

-  Teoria

Presencial

 

67,5

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

54,5

(Tutorització. Direcció de treballs, preparació de ressenyes i debats. Avaluació)

Aprenentatge autònom

88

(Preparació d' exàmens i lectures)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

CE7 - Valoració crítica de la història. Capacitat de fer un balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets històrics.

   -

CE11 - Oferir una visió autènticament universal de la història. Capacitat de qüestionar els plantejaments i les visions unilaterals i eurocentristes. Consciència, respecte i crítica per punts de vista o experiències històriques que es derivin d'altres experiències culturals.

   -

CE5 - Visió integradora. Capacitat de criticar els reduccionismes i les simplificacions que distorsionen la comprensió i l'explicació dels fets històrics.

   -

CE2 - Periodificar. Dividir la història en períodes. Saber explicar i raonar què és el que caracteritza i diferencia cada període, i com i per què es passa al següent.

   -

CE10 - Consciència dels temes i problemes de la societat actual. Arrels històriques de les problemàtiques actuals (sostenibilitat, globalització, drets humans, igualtat de gènere, cultura de la pau). Relació entre el passat i el present.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

― Entendre el present en clau històrica.
― Analitzar correctament les fonts periodístiques i audiovisuals.
― Seleccionar la informació generada a Internet i contrastar-la.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La derrota del nazisme i el feixisme

*  1.1. El nou món sorgit després de la Segona Guerra Mundial
1.2. La formació dels governs de fronts populars a Europa
1.3. La creació de l’ONU. La creació de l’estat d’Israel i la Declaració universal de drets humans
1.4. La constitució de la República Popular de la Xina

2. La Guerra Freda (1947-1962)

*  2.1. La Guerra Civil grega. La doctrina Truman
2.2. El bloqueig de Berlín. La constitució de l’RFA i de l’RDA
2.3. La política de blocs. L’OTAN i el Pacte de Varsòvia
2.4. La guerra de Corea
2.5. El maccarthisme
2.6. La revolta de Budapest (1956)
2.7. El conflicte dels míssils nuclears a Cuba

3. L’esclat del Tercer Món

*  3.1. La Conferència de Bandung. El Moviment de Països No-alineats
3.2. El panarabisme. Nasser. El conflicte araboisraelià
3.3. La descolonització britànica: l’Índia i el Pakistan
3.4. La descolonització francesa: Vietnam i Algèria
3.5. El paper de l’ONU en els processos de descolonització
3.6. La revolució cubana

4. La construcció política de la Unió Europea

*  4.1. Els orígens de la Comunitat Econòmica Europea
4.2. El Tractat de Roma (1957)
4.3. L’estat del benestar
4.4. La societat del benestar

5. La coexistència pacífica i els conflictes regionals

*  5.1. Les regles de joc de la política de blocs
5.2. La lluita pels drets civils als EUA
5.3. Burocràcia i triomf de la «nomenklatura» soviètica. L’era Brejnev (1964-1982)
5.4. La guerra del Vietnam
5.5. L’Amèrica Llatina sota la influència dels EUA
5.6. Conflictes a l’Àfrica subsahariana. L’assassinat de Lumumba i la política de l’apartheid a Sud-àfrica
5.7. La Primavera de Praga (1968) i la Primavera xilena (1970-1973)

 

6. La crisi econòmica dels anys setanta i la revolució neoliberal

*  6.1. La fi d’una il·lusió. La fi del creixement econòmic il·limitat
6.2. La factura del petroli i els costos laborals
6.3. Nous temps. Nous paradigmes. Nous líders. Margaret Thatcher i Ronald Reagan
6.4. El reescalfament de la Guerra Freda

7. La desaparició de l’URSS

*  7.1. La perestroika de Mikhaïl Gorbatxov
7.2. La fallida de l’URSS
7.3. L’obertura del mur de Berlín i les transicions a l’Europa de l’Est
7.4. La reunificació alemanya
7.5. La implosió dels Balcans
7.6. El ressorgiment de la Xina
7.7. La fi de l’apartheid a Sud-àfrica

8. El món després del 11-S

*  8.1. L’atemptat de l’11-S de 2001
8.2. El món unipolar i la guerra preventiva
8.3. L’ocupació militar de l’Afganistan i l’Iraq
8.4. Llums i ombres en la construcció de la UE
8.5. La caiguda de Wall Street. La globalització de la crisi financera

8.6. L’impacte de la Covid-19.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es busca relacionar els conceptes bàsics amb l’anàlisi de texts, gràfiques, fotografies i audiovisuals. Cal tenir cura de l’expressió escrita i l’expressió oral.

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència presencial que preveu la UB en un contextt de normalitat acadèmica. En el cas que l’evolució de la pandèmia no ho permeti, la docència s’ajustarà a les directrius de les autoritats sanitàries vigents en cada moment, existint la possibilitat que calgui implantar un model de docència mixta que combini la presencialitat i la presencialitat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta de diferents proves:

― Dos exàmens conceptuals (amb un valor total del 40 % de la nota final).

― Examen sobre la lectura de llibres o articles (20 % de la nota final).

― Comentaris de text i de documents audiovisuals (20 % de la nota final).

― Pràctiques orals comunicatives  (20 % de la nota final).

En cas de l’avaluació continuada és necessari realitzar totes les proves per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura. Si no s’aporten totes les proves, la qualificació final serà un "No presentat".

 

Avaluació única

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant document escrit i degudament signat pel responsable de l’assignatura.

Estructura de la prova:

― Preguntes conceptuals (60 % de la nota final).
― Preguntes sobre lectures (40 % de la nota final).

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web de la Facultat.


Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. 

La prova de reavaluació és la mateixa que la d’avaluació única.

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

HOBSBAWM, E. Historia del siglo XX: 1914-1991. Barcelona: Crítica, 1995.  Enllaç

Tony Judt: Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Taurus, Madrid, 2006  Enllaç

Josep Fontana: El siglo de la revolución, Crítica, Barcelona, 2017.  Enllaç

Josep Fontana, Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945 ( y hasta hoy), Pasado & Presente, Barcelona, 2011.

Peter Frankopan: Las nuevas rutas de la seda. Presente y futuro del mundo, Crítica, Barcelona, 2019.

Yuval Noah Harari: 21 lliçons pel segle XXI, Ed. 62, Barcelona, 2018.

Donald Sasson: Síntomas mórbidos. Anatomía de un mundo en crisis, Crítica, Barcelona, 2020.

Timothy Snyder: El camino hacia la no libertad, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2018.

Ian Kershaw, Ascenso y crisis: Europa 1950-2017: un camino incierto, Crítica, Barcelona, 2019

Antoni Segura: El món d’avui. De la Guerra Freda a la Globalització, Edicions UB, 2 vols., Barcelona, 2022.