Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història Moderna d'Espanya

Codi de l'assignatura: 361424

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jaume Danti Riu

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

53

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

2

 

(20/27 octubre i 3 de novembre - CRAI Biblioteca Reserva UB)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

 

(novembre/desembre. Aula Mediterrània IEMed-UB (en Streaming))

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CE7 - Valoració crítica de la història. Capacitat de fer un balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets històrics.

   -

CE6 - Capacitat d'aprofundir en diversos períodes històrics.

   -

CE12 - Coneixement adequat de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos històrics. Analitzar críticament els models interpretatius principals de la història. Conèixer les obres i els autors bàsics i fonamentals de la historiografia de cada període històric.

   -

CE9 - Capacitat de donar coherència i significat a la informació recopilada a partir de la utilització dels recursos instrumentals de la història. Criteris per establir-ne la fiabilitat. Contrastar, organitzar i sistematitzar la informació. Fonts digitals i fonts orals.

   -

CE5 - Visió integradora. Capacitat de criticar els reduccionismes i les simplificacions que distorsionen la comprensió i l'explicació dels fets històrics.

   -

CE3 - Identificar les forces, les tendències i els processos de caràcter general que condicionen cada una de les etapes de la història. Concretar els fets i els personatges més rellevants i significatius de cada període històric.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Reconèixer les característiques principals dels diversos aspectes econòmics, socials, polítics i culturals que configuren la història moderna d’Espanya.
― Conèixer els principals fets històrics entre els segles xv i xviii en els territoris de la monarquia hispànica.
― Identificar els diversos processos i fets que permeten entendre i interpretar en la seva globalitat el període estudiat.

 

Referits a habilitats, destreses

― Elaborar síntesis sobre qualsevol tema a partir de la bibliografia general i específica.
― Analitzar i interpretar fonts primàries.
― Analitzar i interpretar fonts historiogràfiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

― Interessar-se pels coneixements sobre la història moderna d’Espanya.
― Plantejar-se el valor de la perspectiva històrica per a una interpretació més acurada.
― Implicar-se en el procés d’aprenentatge, participant en les diverses activitats i metodologies docents.
― Esforçar-se en l’hàbit de la lectura crítica de bibliografia específica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. De l’època medieval a l’època moderna. El regnat dels Reis Catòlics

1.1. El procés d’integració territorial

1.2. Les bases econòmiques, socials i polítiques de la nova monarquia

1.3. La unitat religiosa: cristians, jueus, musulmans

1.4. La política exterior i l’expansió internacional: Itàlia, Àfrica, Amèrica

2. El segle xvi. L’hegemonia hispànica

2.1. Món rural i món urbà  

2.2. De l’Espanya imperial de Carles V a la monarquia de Felip II

2.3. Els moviments socials. Comunidades i Germanies

2.4. La cultura del segle d’or

3. La declinació hispànica del segle xvii. Crisi econòmica i crisi política

3.1. Crisi i decadència

3.2. De la declinació al fracàs de la reforma. De Felip III a Felip IV

3.3. Revolucions i revoltes. Portugal, Catalunya, Nàpols i Sicília

3.4. Entre la fallida i el redreç. El regnat de Carles II

4. L’Espanya del segle xviii. Reformisme i iŀlustració

4.1. Les transformacions econòmiques i socials

4.2. El reformisme polític de la nova monarquia borbònica

4.3. Carles III: la culminació de l’absolutisme iŀlustrat

4.4. Iŀlustració i revolució

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència presencial que preveu la UB en un context de normalitat acadèmica. En el cas que l’evolució de la pandèmia no ho permeti, la docència s’ajustarà a les directrius de les autoritats sanitàries vigents en cada moment, existint la possibilitat que calgui implantar un model de docència mixta que combini la presencialitat i la no presencialitat. 

La metodologia bàsica consisteix en la complementarietat entre la teoria, les pràctiques amb documents i l’elaboració d’un treball dirigit a partir de les propostes que s’ofereixen.

.S’exposa cadascun dels temes, seguit del comentari de textos o d’imatges que propiciï la participació de l’alumnat. Es tracta de facilitar els continguts fonamentals perquè després es puguin aprofundir amb altres recursos bibliogràfics, etc.

Assistència i participació en seminaris sobre línies de recerca per tal de conèixer-les i aprofundir en altres temàtiques menys tractades a les classes teòriques.

Les pràctiques seran el comentari de textos primaris i gràfics o mapes que es realitzarà de forma presencial i no presencial. També es realitzarà una sessió pràctica a partir del Fons de Reserva de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona.

El treball dirigit consistirá en l’aprofundiment sobre un tema, que s’escull entre tres, amb la utilització d’una sèrie de documents que s’ofereixen i el suport de la bibliografia específica que correspongui.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es fonamenta en l’assoliment dels objectius referits a continguts i habilitats. Està composta per:

- Un examen sobre els continguts del programa (50 % de la nota final).
- 1 treball sobre un tema, a triar entre tres que es proposen, a partir dels documents que s’ofereixen i amb la bibliografia específica que correspongui ( 40 % de la nota final).
- Participació en la pràctica de documents i en el seminari amb lliurament d’un resum de l’activitat (10 % de la nota final).

 

 

 

Avaluació única

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit degudament signat pel responsable de l’assignatura.

Es fa amb les mateixes condicions de la continuada, però tot a la data de l’examen assenyalada oficialment.

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web de la Facultat.

 

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

La prova de reavaluació és únicament un examen (100 % de la nota final).

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.