Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Societat i Medi Ambient

Codi de l'assignatura: 361528

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Helena Perxacs i Motgé

Departament: Departament de Geografia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

38

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

6

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

5

 

(El treball de camp es fa tres vegades, una per cada grup de pràctiques.)

 

-  Seminari

Presencial

 

1

 

(El seminari es fa dues vegades, una per cada grup assignat.)

Treball tutelat/dirigit

50

(Suport a la preparació dels treballs en equip, les pràctiques orals i el seminari.)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assistència a les classes és molt recomanable. L’assistència al seminari i a la sortida de camp és obligatòria. Si no s’hi pot assistir es recomana seguir l’avaluació única.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat de consideració multidisciplinària d'un problema ambiental.

   -

Conèixer la relació entre els processos productius i la seva repercussió en l'ambient.

   -

Conèixer i interpretar les relacions entre els éssers vius i l'ambient en el qual viuen.

   -

Saber les bases geogràfiques relacionades amb el medi ambient tant en aspectes físics com històrics i socials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Introduir-se en els coneixements generals bàsics de les ciències socials sobre les interaccions entre la població humana i el medi ambient.

— Tractar els principals factors geogràfics que interactuen amb el medi ambient, especialment els que fan referència als aspectes socials i que condicionen l’ús del medi ambient.

— Ser capaç d’analitzar les relacions entre els processos globals de tipus econòmic i cultural i les característiques específiques del medi ambient en els espais concrets.

— Entendre les relacions socioambientals des de diferents escales territorials i la seva interrelació.

— Conèixer criteris i plantejaments de sostenibilitat i de transició en l’àmbit de les relacions socioambientals.

— Ser capaç de dur a terme l’anàlisi i la síntesi d’informació, i la reflexió, la crítica, el debat i la resolució de conflictes socioambientals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Relacions societat-medi ambient i canvi global

1.1. L’evolució de les relacions entre societat i medi ambient

1.2. El canvi global

1.3. Transicions cap a la sostenibilitat

2. Reptes socioambientals contemporanis

2.1. El repte de l’alimentació i l’explotació dels recursos naturals

2.2. El repte de les ciutats

2.3. El repte sociodemogràfic i la societat del risc

3. Com avancem en les transicions cap a la sostenibilitat

3.1. Els moviments ambientals

3.2. La cultura ambiental i la ciutadania com a motor de canvi

3.3. Les polítiques ambientals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El programa de l’assignatura inclou classes teòriques i pràctiques a l’aula i virtuals. També hi ha programada una pràctica de treball de camp que és d’assistència obligatòria.

Les sessions són presencials a l’aula i virtuals, i consisteixen en:

  • Classes teòriques.
  • Classes amb la participació de l’estudiant (teoricopràctiques).
  • Comentari de gràfics i documents escrits.


L’assignatura inclou també dos treballs en grup (2 o 3 persones): 
  • El primer treball se centra en l’anàlisi d’un llibre de referència en la transició ambiental i la relació amb un cas/problemàtica ambiental actual. 
  • El segon treball se centra en la sortida de camp i es basa en la descripció i reflexió de problemàtiques i solucions ambientals concretes en un espai determinat. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en:

  • Una prova escrita individual (50 % de la nota) que cal aprovar per calcular la nota mitjana del curs.
  • Dos treballs en equip (25 % cada un).


Es fa un seguiment de la participació dels alumnes a les activitats proposades a classe (individuals o en grup) que pot ajudar a millorar la nota final. 

L’alumnat que no assisteixi regularment a classe pot acollir-se a l’avaluació única en el marc de la regulació de la Facultat.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova escrita.

Reavaluació

Es preveu una convocatòria de reavaluació d’acord amb la normativa vigent de la Facultat de Biologia.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALIÓ, M. Àngels; TELLO, Enric; PERXACS, Helena. Què hi ha darrere la crisi ambiental?: aportacions des de l’ecologia social. Universitat de Barcelona, 2020.  Enllaç

  Llibre de referència de l’assignatura Societat i Medi Ambient.

CARSON, Rachel. Primavera silenciosa: Edición y traducción de Joandomènec Ros. Editorial Crítica, 2016.  Enllaç

  Lectura a escollir per fer el primer treball de l’assignatura.

COMMONER, Barry. En paz con el planeta. Barcelona : RBA, 1994  Enllaç

  Lectura a escollir per fer el primer treball de l’assignatura.

HOPKINS, Rob. El Manual de transición. De la dependencia del petróleo a la resiliencia local, 2008.  Enllaç

  Lectura a escollir per fer el primer treball de l’assignatura.

LEOPOLD, Aldo. Una ética de la tierra (edición de Jorge Riechmann).  Los libros de la Catarata, 2019.  Enllaç

  Lectura a escollir per fer el primer treball de l’assignatura.

MAATHAI, Wangari. Devolver la abundancia a la Tierra: valores espirituales para sanarnos a nosotros mismos y al mundo. Buenos Aires: Obelisco, 2011.  Enllaç

  Lectura a escollir per fer el primer treball de l’assignatura.

RIECHMANN, J.; FERNÉNDEZ, F. Redes que dan libertad : introducción a los nuevos movimientos sociales. [sl.] : Paidós, 1994  Enllaç

SEMPERE, J.; RIECHMANN, J. Sociología y medio ambiente. Madrid : Síntesis, DL 2000  Enllaç

SHIVA, Vandana. Manifiesto para una democracia de la tierra : justicia, sostenibilidad y paz. Barcelona, Paidós, 2006.  Enllaç

  Lectura a escollir per fer el primer treball de l’assignatura.

VALDIVIELSO, J. (Ed.). Les dimensions socials de la crisi ecològica. Palma : Edicions UIB, 2004  Enllaç

Text electrònic

CASTELL, Carles i TERRADAS, Jaume (eds.). Som Natura. El repte de l’Antropocè. Barcelona: Generalitat de Catalunya i Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 2019.   Enllaç

ALIÓ, A.; JORI, G. (Eds.). Les societats urbanes davant la reforma ambiental. Visions y propostes al voltant de la sostenibilitat. Universitat de Barcelona, 2011.  Enllaç

WWF (2020) Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss. Almond, R.E.A., Grooten M. and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland.  Enllaç

Resum en castellࠠEnllaç