Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Geografia Física i Climatologia

Codi de l'assignatura: 361529

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fco. Javier Martin Vide

Departament: Departament de Geografia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

(Presencial, excepte en el cas d’instruccions oficials en sentit contrari per motiu de l’estat de la pandèmia.)

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Tot i que no compta per a la qualificació final de l’assignatura, és molt convenient assistir regularment a classe, sigui presencial o virtual.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Saber les bases geogràfiques relacionades amb el medi ambient tant en aspectes físics com històrics i socials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar els diferents elements del temps i del clima en un context geogràfic, conèixer els mecanismes fonamentals del funcionament de l’atmosfera i comprendre el comportament del sistema climàtic en diferents resolucions espacials i temporals, especialment l’escala sinòptica.

 

— Augmentar la capacitat d’observació de la natura, especialment de l’atmosfera.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa teòric

*  1 La geografia física i el sistema climàtic

2 Els factors del clima

3 L’atmosfera

4 L’energia de l’atmosfera

5 La temperatura

6 La humitat i la nuvolositat

7 Els moviments verticals de l’aire

8 La precipitació

9 La pressió atmosfèrica i el vent

10 Les masses d’aire i els fronts

11 La circulació general atmosfèrica

12 Classificacions climàtiques

2. Programa pràctic

*  1 Moviment aparent del Sol

2 Sèries climàtiques

3 Classificació internacional de núvols

4 Estabilitat i inestabilitat atmosfèrica

5 Índexs pluviomètrics

6 Els mapes del temps: anàlisi

7 Els mapes del temps: situacions sinòptiques

3. Programa complementari (facultatiu)

*  Treball de curs

Participació en cursos/conferències de temàtiques afins

Altres activitats relacionades amb l’assignatura

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals de teoria.

— Aula inversa.

— Resolució d’exercicis (pràctiques).

— Visionament de vídeos.

— Presentació d’aparells i materials meteorològics.

— Treballs de curs facultatius.

Els continguts, activitats i metodologies proposats es poden modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en dos exàmens parcials (el segon en la data corresponent a la prova final) dels continguts teòrics i pràctics impartits. La qualificació final correspon a la mitjana de les notes dels exàmens parcials un cop aprovats per separat i fets els exercicis de les pràctiques. La qualificació obtinguda pot incrementar-se si es fa un treball de curs opcional i si es participa en cursos o conferències sobre la temàtica.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

Consisteix en una prova de síntesi final i en el lliurament dels exercicis de les pràctiques.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CUADRAT J.M.; PITA M.F. Climatología. Madrid : Cátedra, 1997. (Geografía)  Enllaç

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2098200*  Enllaç

GIL OLCINA, A.; OLCINA, J. Tratado de Climatología. Alicante : Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2017.   Enllaç

MARTÍN VIDE, J. Fundamentos de climatología analítica. Madrid : Síntesis, 1991. (Espacios y sociedades ; 5)  Enllaç

MARTÍN VIDE, J. Los Mapas del tiempo. Mataró : Davinci, 2005. (Geoambiente XXI)  Enllaç

MARTÍN-VIDE J. y PUERTAS, A. (2018): Atles de Núvols de l’Observatori Fabra /Atlas de Nubes del Observatorio Fabra, Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, ISBN: 978-84-937317-6-2.

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190920/47495054629/entrevista-experto-clima-javier-martin-vide.html

Duració: 3:35

https://twitter.com/lanoche_24h/status/1110670234908712960

Duració: 6:33

https://www.youtube.com/watch?v=4rhZRGFMSF0

Duració: 1:00:24.

Proveu aquesta altra adreça per si la qualitat del vídeo és millor:

https://www.ub.edu/ubtv/video/emergencia-climatica-y-recursos-hidricos-en-la-peninsula-iberica

https://www.youtube.com/watch?v=QiuPWqVvFKE&t=15s

Duració: 35:16

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/canvi-climatic-nivell-critic-/video/5914969/

Duració: 31:36

Pàgina web

Agencia Estatal de Meteorología  Enllaç

Servei Meteorològic de Catalunya  Enllaç

https://earth.nullschool.net/