Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Ambiental

Codi de l'assignatura: 361531

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Teresa Vadri Fortuny

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

55

 

-  Teoria

Presencial

 

29

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Conèixer les interrelacions gestor-científic-tecnòleg-ciutadà en els problemes ambientals.

   -

Capacitat de consideració multidisciplinària d'un problema ambiental.

   -

Elaborar i gestionar projectes ambientals.

   -

Saber els continguts i procediments de legislació ambiental i de l'ordenació i gestió del territori.

   -

Avaluar i gestionar el medi natural.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En el marc dels objectius del pla d’estudis del grau de Ciències Ambientals, l’objectiu general d’aprenentatge d’aquesta assignatura és conèixer a final de curs els aspectes bàsics del dret ambiental, especialment en relació amb la intervenció de les diferents administracions públiques en l’àmbit de la protecció del medi ambient. Aquest objectiu es desenvolupa posant una atenció especial al caràcter complex, transversal i instrumental d’aquesta matèria en el context del grau.

Així, els objectius concrets són:

— Conèixer els aspectes bàsics del dret públic.

— Conèixer el concepte de funció pública de protecció del medi ambient i la seva relació amb altres funcions públiques.

— Conèixer els aspectes bàsics del dret internacional del medi ambient i del dret ambiental de la Unió Europea.

— Conèixer les conseqüències més rellevants de les bases constitucionals i estatutàries en relació amb la intervenció pública per a la protecció del medi ambient.

— Conèixer la rellevància del model d’organització administrativa en el desenvolupament de polítiques públiques mediambientals.

— Adquirir el coneixement bàsic dels instruments jurídics per protegir el medi ambient.

 

Referits a habilitats, destreses

En relació amb els continguts anteriors, l’estudiant ha de desenvolupar les habilitats següents:

— Aprendre a utilitzar amb seguretat i rigor jurídic els diferents conceptes i institucions que apareixen en els diferents temes.

— Aprendre a cercar i interpretar el marc jurídic vigent aplicable a l’activitat de les administracions públiques.

— Iniciar-se en l’aprenentatge de la identificació i anàlisi de l’activitat de l’Administració pública en l’àmbit de les polítiques públiques mediambientals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’assignatura. Aspectes bàsics i generals del dret públic

*  1. Els poders de l’Estat: legislatiu, executiu i judicial. El model d’estat social, democràtic, de dret i autonòmic que configura la Constitució espanyola de 1978. El model d’organització territorial de l’Estat: Estat, comunitats autònomes i Administració local. El sistema normatiu

2. Delimitació de l’objecte

*  2. El concepte de medi ambient des d’una perspectiva jurídica operativa. La funció pública de protecció del medi ambient. La seva relació amb altres funcions públiques: premissa important per a una actuació pública adequada

3. Els principis del dret ambiental. Principis estructurals i principis funcionals

3. Dret internacional del medi ambient

*  4. Les organitzacions internacionals i el medi ambient

5. Fonts del dret internacional del medi ambient

4. Dret ambiental de la Unió Europea

*  6. L’organització administrativa del medi ambient a la Unió Europea

7. Les bases jurídiques de l’acció comunitària en matèria de medi ambient. Les fonts del dret ambiental de la UE

5. Les bases constitucionals i estatutàries de la protecció del medi ambient

*  8. Model d’estat i medi ambient. L’article 45 de la Constitució i la seva relació amb altres preceptes constitucionals. Les previsions a l’Estatut d’autonomia de Catalunya

9. Les competències de les diferents administracions públiques en matèria de medi ambient: Estat, comunitats autònomes i administracions locals

6. El model d’organització administrativa en l’àmbit del medi ambient

*  10. L’organització administrativa. L’Administració de l’Estat. L’Administració de les comunitats autònomes. L’Administració local

7. Introducció als instruments jurídics per protegir el medi ambient

*  11. Els instruments jurídics ambientals. Aproximació general. Fonaments. Característiques generals. Classificació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura combina les classes magistrals teòriques amb activitats pràctiques i exercicis de seguiment que els alumnes d’avaluació continuada han de fer i entregar obligatòriament:

— Sessions teòriques: en aquestes sessions la professora explica el contingut bàsic dels diferents temes.

— Exercicis de seguiment i valoració dels aprenentatges de l’assignatura: en acabar cada tema es fa un exercici breu, que consisteix en la resolució de diverses preguntes concretes sobre el contingut del tema exposat en les sessions teòriques.

— Activitats pràctiques: al llarg del curs es proposen activitats que han de permetre als alumnes l’aplicació pràctica dels conceptes tractats en les classes teòriques.

— Altres activitats que es proposen amb caràcter voluntari.

 

Activitats no presencials

— Estudi conceptual dels continguts explicats a les classes presencials.

— Cerca de la legislació objecte d’estudi.

— Estudi de la legislació i documentació proposada.

— Elaboració de les activitats pràctiques.

— Elaboració voluntària d’altres activitats proposades.

 

Activitats tutorades

— En general, l’orientació en el treball autònom és imprescindible per assolir els objectius d’aprenentatge establerts.

— Consulta dels conceptes explicats a les classes presencials.

— Orientació en la cerca del material necessari per dur a terme les activitats pràctiques.

— Orientació en l’elaboració de les diferents activitats pràctiques i activitats voluntàries proposades.

Nota. Els continguts, activitats i metodologies proposats es poden modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries, per adaptar-les de la manera més adequada a les circumstàncies i necessitats que puguin sorgir. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen tant els coneixements adquirits com també el grau d’aprofitament i l’interès de l’alumne, d’acord amb els objectius d’aprenentatge fixats. El sistema per avaluar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge és el d’avaluació continuada.

Els criteris d’avaluació són els següents:

— La participació a classe. Es té en compte com a element addicional en la qualificació final.

— La resolució d’activitats voluntàries que es proposin. Es tenen en compte com a element addicional en la qualificació final.

— La resolució i el lliurament de les activitats pràctiques i dels exercicis de seguiment. La valoració conjunta de les activitats i els exercicis és d’un 20 % de la qualificació final. Aquest percentatge només s’aplica en els casos en què l’alumne hagi elaborat i entregat tots els exercicis de seguiment i totes les activitats proposades durant el curs.

— L’examen final (o prova de síntesi), que s’adapta a la metodologia seguida al llarg del curs per impartir l’assignatura, consisteix en preguntes concretes i breus sobre el temari de l’assignatura. S’ha d’obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per aprovar l’assignatura. La valoració és d’un 80 % de la qualificació final.


Criteris per a la reavaluació

S’apliquen els criteris generals de reavaluació aprovats pels òrgans competents de la Facultat de Biologia per als ensenyaments de grau. Els criteris específics per a l’assignatura són els següents:

— És imprescindible haver fet i entregat tots els exercicis de seguiment (10 %) i totes les activitats pràctiques (30 %).

— La reavaluació consisteix en una prova de síntesi que s’adapta a la metodologia seguida al llarg del curs per impartir l’assignatura. Aquesta prova consisteix en preguntes concretes i breus sobre el temari de l’assignatura, que han de resoldre els alumnes. S’ha d’obtenir una nota mínima de 5 sobre 10. La valoració és d’un 60 % de la qualificació final.

 

Avaluació única

L’avaluació dels alumnes que no segueixin la metodologia d’aprenentatge continuada es fa a partir d’una prova final única, que consta de dues parts. La primera part és de preguntes breus i eliminatòria (s’ha d’obtenir una nota mínima de 10 sobre 20). En la segona part l’alumne ha d’exposar i desenvolupar dues preguntes corresponents al temari de l’assignatura (s’ha d’assolir una nota mínima de 10 sobre 20). Per obtenir la qualificació final, en aquest cas, es calcula la nota mitjana entre la qualificació obtinguda en la primera i la segona part de l’examen.