Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia Bàsica

Codi de l'assignatura: 361533

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Cristina Poblet Farres

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50.5

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

5.5

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

49.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat de consideració multidisciplinària d'un problema ambiental.

   -

Comprendre, aplicar i interpretar els conceptes econòmics bàsics aplicats al medi ambient.

   -

Identificar i valorar els costos ambientals.

   -

Conèixer la relació entre els processos productius i la seva repercussió en l'ambient.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Assolir la formació bàsica en economia que permeti fer front a les dimensions econòmiques del medi ambient. Per aquest motiu, cal analitzar els principals aspectes globals (perspectiva macroeconòmica), però també els particulars referents a preus i a mercats i als fonaments de la seva regulació (perspectiva microeconòmica).

• Orientar l’aprenentatge principalment cap als aspectes conceptuals (entendre els conceptes econòmics rellevants) i analítics (assolir capacitat d’interpretació i maneig de magnituds i d’anàlisi d’interrelacions).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Economia bàsica

1.1. Definició d’economia. El flux circular de la renda. La frontera de possibilitats de producció

1.2. Cost d’oportunitat, creixement econòmic. Sistemes econòmics

1.3. Les forces del mercat.  Equilibri i desequilibris del mercat

1.4. Funcionament de l’empresa. Producció i costos

1.5. L’elasticitat. L’elasticitat de la demanda

1.6. Intervenció del sector públic. Preus màxims i mínims. Efectes d’un impost

1.7. Fallades de mercat: externalitats, béns públics, recursos comunals

1.8. Magnituds macroeconòmiques

1.9. Mercat de treball. Ocupació i atur

1.10. El sector públic. Composició i funcions

1.11. El pressupost públic

1.12. Model OA-DA. Polítiques macroeconòmiques

1.13. Els preus i la inflació. Mesura, causes, efectes i control

1.14. Sistema financer, el diner i el tipus d’interès. La política monetària

1.15. Context internacional. Els tipus de canvi i els mercats de divises

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consisteix fonamentalment en l’exposició del professor de conceptes bàsics i l’anàlisi i la interpretació de dades i indicadors econòmics.

Com que hi ha l’assignatura Economia, Recursos Naturals i Medi Ambient (obligatòria), la d’Economia Bàsica serveix també de fonamentació. L’aspecte aplicat d’aquesta última és més genèric que el de l’altra.

Els continguts, les activitats i les metodologies proposats es poden modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Durant el curs es fan dues proves, una de la part de la microeconomia i l’altra, de la macroeconomia. Cadascuna d’elles suposa el 50 % de la valoració de l’assignatura. Si s’aproven cadascuna d’elles amb un mínim de 4 i globalment la mitjana supera el 5, queda aprovada l’assignatura. Si s’aprova només una de les parts, es pot anar a l’examen final de juny només de la part suspesa. Si es torna a suspendre aquesta part a l’examen final, a la reavaluació es va de tota l’assignatura.

Si no s’aproven les dues proves dutes a terme durant el curs, aquesta nota aporta a l’avaluació continuada el 40 % i l’examen final la resta del 60 %. Tot i això, al final l’estudiant obté la millor nota entre l’obtinguda per l’avaluació continuada i l’avaluació única.

 

Avaluació única

Consisteix a fer l’examen final de juny, que proporciona el 100 % de la nota.

Es pot anar directament a la reavaluació, sense passar per la primera prova final de juny.