Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia Vegetal

Codi de l'assignatura: 361535

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Teresa Sauras Yera

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

21

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Integrar les evidències experimentals trobades en els estudis de camp o al laboratori amb els coneixements teòrics.

   -

Planificar, gestionar i conservar els recursos naturals.

   -

Conèixer la funcionalitat, la diversitat i la distribució dels éssers vius.

   -

Conèixer i interpretar les relacions entre els éssers vius i l'ambient en el qual viuen.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Estudiar la diversitat del món vegetal en els aspectes de morfologia, estructura i adaptació al medi dels principals grups taxonòmics. A més s’aporta una visió general del valor que tenen els organismes del món vegetal com a indicadors de la qualitat ambiental.

• Estudiar les funcions de la planta en relació amb el medi extern i regulació interna. Es pretén que els alumnes s’introdueixin en la matèria de la fisiologia vegetal ressaltant la influència dels factors ambientals sobre les principals funcions de les plantes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El món vegetal

1.1. Grans tipus d’organismes. Evolució i diversificació. Què és una planta? Grans canvis apareguts en la colonització del medi terrestre

1.2. Concepte d’espècie vegetal i nomenclatura botànica

1.3. Nivells organització: dels organismes unicel·lulars a les plantes vasculars. Descripció del corm

2. Plantes terrestres

2.1. Diversitat de formes de vida en plantes terrestres: briòfits i plantes vasculars (pteridòfits, gimnospermes, angiospermes)

2.2. Plantes vasculars: característiques cel·lulars, els estomes, les fulles, creixement secundari i anells de creixement, transport (floema i xilema)

2.3. Cicles de vida: l’alternança de generacions

2.4. Diversitat i relacions filogenètiques

2.5. Formació de la llavor en gimnospermes (endosperma primari) i angiospermes (flor, endosperma secundari). Monocotiledònies i dicotiledònies

3. Adaptacions de les plantes al medi

3.1. Adaptacions del corm (creixement, tipus de fulles, tipus d’arrels, transpiració, micorrizes)

3.2. Influència dels factors abiòtics (estrès, aclimatació, adaptació). Concepte de nínxol. Convergència evolutiva

3.3. Plantes xeròfiles (esclerofil·les, malacofil·les, fulles ericoides, afil·les); plantes aquàtiques; formes vitals Raunkiaer (adaptació al període desfavorable)

4. Gimnospermes i angiospermes

4.1. Distribució i característiques dels grans grups principals

4.2. Angiospermes: la flor (pol·linització, agents pol·linitzadors, inflorescències) i el fruit (tipus de fruit i dispersió)

5. Vegetació

5.1. La zonació de vegetació a la terra – biomes freds, tropicals, temperats, càlids

5.2. La vegetació mediterrània. Característiques del clima, formacions vegetals, pertorbacions

6. Plantes i societat

6.1. Importància ecològica i econòmica de les plantes. La diversitat vegetal, un bé per a la societat

7. Relacions de les plantes amb l’ambient

7.1 Introducció a la fisiologia vegetal. La planta en el medi natural

7.2 Percepció de senyals ambientals. Mecanismes de transducció de senyals. Aclimatació i adaptació de les plantes a l’ambient

8. La llum com a efector ecofisiològic

8.1 Fotomorfogènesi. Fitocroms. Fotoreceptors de la llum blava i ultraviolada. Respostes fotomorfogèniques

8.2 Fotosíntesi. Pigments. Reaccions fotoquímiques i bioquímiques de la fotosíntesi. Fotosíntesi en condicions ambientals

9. Absorció i transport d’aigua i nutrients. Transpiració

9.1 Absorció i transport de l’aigua. Transpiració. Factors que regulen la transpiració

9.2 Absorció i transport de nutrients. Elements essencials i funcionals. Deficiències minerals. Cultius hidropònics

10. Hormones vegetals

10.1 Hormones vegetals. Interacció entre hormones. Interacció amb senyals ambientals

11. Pràctiques

*  Pràctiques de laboratori i de camp

Pràctiques especials al laboratori i hivernacle, i pràctiques de camp

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament inclou classes magistrals, activitats al Campus Virtual (resolució de problemes, qüestionaris, etc.) i sessions teoricopràctiques a les pràctiques especials (que es desenvolupen de forma integrada amb experiments a l’hivernacle i al laboratori) i a les pràctiques de camp.

L’assignatura utilitza llenguatge inclusiu i té en consideració la diversitat personal.

Els continguts, les activitats i les metodologies proposats es poden modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics assolits, les habilitats pràctiques adquirides, el grau d’aprofitament i l’interès, entre d’altres.

L’assignatura té una avaluació global que integra la part teòrica i la part pràctica.

En la modalitat d’avaluació continuada es valoren la teoria i les pràctiques. 

Teoria: es fa una prova parcial eliminatòria dels temes 1 a 10, en què es tenen en compte tant els continguts de les classes teòriques com els conceptes treballats a les classes pràctiques. Si la prova se supera amb un valor igual o superior a 5 es considera aprovada la primera meitat de l’assignatura i no cal que s’avaluï en la prova de síntesi que es fa un cop acabada la matèria.

Els coneixements adquirits s’avaluen mitjançant la valoració de les activitats programades (20 %) i una prova de síntesi en acabar el semestre, en què es tenen en compte tant els continguts de les classes teòriques com els conceptes treballats a les classes pràctiques. La prova de síntesi equival a un 60 % de la nota final.

Pràctiques: el 20 % restant de la nota final correspon a l’assistència a les pràctiques i a la presentació d’un treball.

La ponderació de cadascuna de les parts és la següent:

  • Prova de síntesi: un 30 % per als temes 1 a 6 i un 30 % per als temes 7 a 10.
  • Activitats programades: un 10 % per als temes 1 a 6 i un 10 % per als temes 7 a 10.
  • Pràctiques: 10 % per als temes 1 a 6 i 10 % per als temes 7 a 10.


L’aprovat s’assoleix amb una qualificació de 5 sobre 10 després de sumar les puntuacions ponderades obtingudes a cada part, sempre que cadascuna arribi com a mínim al 40 % de la nota ponderada que li correspon.

Les notes de les parts aprovades en la prova de síntesi es guarden fins a la prova de reavaluació i no es guarden d’un curs per a un altre.

Les notes de pràctiques es guarden d’un curs per a un altre, però l’alumne pot optar per repetir-les per millorar la nota.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

Es pot optar per una avaluació única sempre que s’hagi dut a terme la totalitat de les pràctiques presencials. En aquest cas la prova de síntesi té un valor del 80 % i les pràctiques un 20 %.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

TAIZ, ZEIGER, MILLER and MURPHY. Fundamentals of Plant Physiology. Sinauer Associates, Oxford. 2018

WILLEY N. Environmental Plant Physiology. Garland Science, New York 2016

AZCÓN-BIETO, J.; TALÓN, M., (coord.). Fundamentos de fisiología vegetal. 2a ed. Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España ; Barcelona : Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008  Enllaç

SADAVA, D.E. [et al.]. Life, the science of biology. 11th ed. Sunderland, Mass. : Sinauer, 2017  Enllaç

[També, 8a ed., 2009, en castellà]  Enllaç

FOLCH, R. (dir.). Història natural dels Països Catalans. Vol. 6: Plantes superiors. Barcelona : Enciclopèdia Catalana,  1984-1992  Enllaç

SOLOMON, E.P.; BERG, L.R.; Martin, D.W. Biology. 10th ed. Belmont, CA : Cengage Learning, 2013  Enllaç


[També, 9a ed., 2013, en castellà]  Enllaç

STRASBURGER, E. [et al.]. Tratado de botánica: 35 a ed. actualiz. por SITTE, P. [et al.]. [9a ed.]. Barcelona : Omega, 2004.  Enllaç

ROST, T.L. [et al.]. Plant biology. 2nd ed. Belmont (Calif.) : Thomson Brooks/Cole, 2006  Enllaç

TAIZ. L.; ZEIGER, E. Plant physiology and development. 6th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer, 2015  Enllaç


[També, 2006, en castellà]  Enllaç

EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Raven Biology of Plants. 8th ed. New Your, NY : W. H. Freeman and Company Publishers, 2013 

IZCO, J. [et al.] Botánica. 2a ed. Madrid : McGraw-Hill-Interamericana, 2005. 

MAUSAETH, J.D. Botany: an introduction to plant biology. 7th ed. Burlington, Massachusetts : Jones & Bartlett, 2021 

FOLCH, R. (dir.). Història natural dels Països Catalans. Vol. 4 : Plantes inferiors. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1984-1992  

BIDLACK, J.E.; JANSKY, S. Stern’s Introductory Plant Biology. 15th ed. New York, NY : McGraw-Hill Education, 2021 

FREEMAN, S. Biological science 7th ed. New York : Pearson, 2020