Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Contaminació i Anàlisi Química

Codi de l'assignatura: 361542

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Esther Santamaria Hernandez

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Podeu consultar recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

• Cuina lingüística per a químics, www.ub.edu/sl/facultat/quimica

• Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

• Vocabulari d’enginyeria química, www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/ubterm/enginyeria-quimica/lexic.html

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat de consideració multidisciplinària d'un problema ambiental.

   -

Coneixement dels contaminants ambientals, de les tècniques d'anàlisi i quantificació en diferents matrius (residus, terra, aigua, aire...).

   -

Conèixer les tecnologies aplicades a l'ambient.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Introduir els futurs professionals del medi ambient en el camp de la contaminació.

• Interpretar fenòmens de canvi de concentració.

• Adquirir la base metodològica i instrumental necessària per analitzar, vigilar i controlar els contaminants.

• Conèixer eines informàtiques per predir i analitzar episodis de contaminació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Contaminació

1.1. Contaminació ambiental. Definició i tipus. Origen i classificació. Principals processos contaminants. Introducció al fenomen de transport de contaminants

1.2. Contaminació atmosfèrica. Atmosfera i principals substàncies contaminants. Efectes de la contaminació atmosfèrica. Sistemes de control i prevenció. Tractaments

1.3. Contaminació de l’aigua. Principals contaminants i processos de contaminació. Transport i reacció de compostos en rius i llacs. Tractaments

1.4. Contaminació del sòl. Processos de contaminació. Tractaments

2. Anàlisi química

2.1. El procés analític. Classificació dels mètodes analítics. Escales de treball. Presa i preparació de la mostra

2.2. Tècniques clàssiques d’anàlisi. Volumetria. Gravimetria. Aplicacions

2.3. Introducció a les tècniques instrumentals d’anàlisi. Classificació. Calibratge. Paràmetres de qualitat

2.4. Tècniques òptiques. Classificació. Fonaments: absorció i emissió de radiació. Espectroscòpia molecular. Espectroscòpia atòmica. Aplicacions

2.5. Tècniques electroanalítiques. Classificació. Fonaments. Potenciometria. Conductimetria. Aplicacions

2.6. Tècniques radioquímiques. Tipus de desintegracions. Fonaments dels detectors. Classificació. Espectrometria gamma d’alta resolució. Aplicacions

2.7. Tècniques de separació. Classificació. Tècniques cromatogràfiques: fonaments. Cromatografia de gasos. Cromatografia de líquids. Aplicacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través de:

  • Classes expositives dialogades amb l’ús de mètodes audiovisuals.
  • Classes de problemes amb participació d’alumnes.
  • Metodologia de classe inversa.
  • Seminaris amb activitats dirigides (per exemple, estudi de casos).


Durant el curs, l’eina bàsica de consulta i comunicació (avisos, fòrums, etc.) és el dossier de l’assignatura en el Campus Virtual de la Universitat de Barcelona (Moodle). En aquest dossier es té accés al material docent del curs.

Els continguts, activitats i metodologies proposats es poden modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

A final de semestre es fa una prova escrita global (prova de síntesi), que constitueix un 60 % de la qualificació final de l’assignatura. El 40 % restant s’obté mitjançant la valoració d’exercicis, qüestionaris o qualsevol altra aportació sol·licitada pel professorat. Totes aquestes parts s’han de superar amb una nota mínima de 3,5. L’assignatura se supera amb una nota mínima de 5.

Per superar l’assignatura és imprescindible que totes les proves se superin amb un 3,5. La prova de síntesi final consta d’una prova de la part de contaminació i una prova de la part d’anàlisi química. Per poder superar l’assignatura cada una d’aquestes dues proves de síntesi ha de tenir una nota mínima de 3,5. 

Si l’alumne es presenta a la prova de síntesi i no la supera o no supera globalment l’assignatura (ponderació inferior al 50 %), es pot presentar a la prova de reavaluació.

La prova de reavaluació consisteix en una prova de síntesi de tot el temari de les dues parts. La nota final de l’assignatura serà únicament la nota de l’examen de reavaluació i els treballs d’avaluació continuada i exàmens parcials duts a terme durant el curs no ponderaran. 

Tant per accedir a la prova de síntesi com a la reavaluació de la prova de síntesi cal haver fet totes les pràctiques i/o activitats que es fixin com a necessàries per poder superar l’assignatura.

Els alumnes que, tot i haver aprovat l’assignatura, vulguin millorar nota presentant-se a la prova de reavaluació, cal que renunciïn abans a la qualificació final provisional.

L’avaluació proposada es pot modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

Es fa un examen escrit al final de l’assignatura, que constitueix el 100 % de la qualificació.

Si l’alumne es presenta a la prova final i no la supera (nota inferior a 5) es pot presentar a la prova de reavaluació.

Els alumnes que, tot i haver aprovat l’assignatura, vulguin millorar nota presentant-se a la prova de reavaluació, cal que renunciïn abans a la qualificació final provisional.

L’avaluació proposada es pot modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

SCHWARZENBACH, R.P.; GSCHWEND, P.M.; IMBODEN, D.M. Environmental organic chemistry. 3rd ed. Hoboken, New Jersey : Published by John Wiley & Sons, 2017  Enllaç

MANAHAN, S.E. Environmental chemistry. 10th ed. Boca Raton : Taylor & Francis, 2017  Enllaç

[També, Fundamentals of environmental and toxicological chemistry. 4th ed., 2013]  Enllaç
[També, ed. 2007, en castellà]  Enllaç

VANLOON, G.W.; DUFFY, S.J. Environmental chemistry : a global perspective. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2011  Enllaç

DE NEVERS, N. Air pollution control engineering. 2nd ed. Boston (Mass.) [etc.] : McGraw-Hill, 2000. (McGraw-Hill chemical engineering series) (McGraw-Hill series in water resources and environmental engineering)  Enllaç

COSTA, J. [et al.]. Curso de química técnica : introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte en la ingeniería química. Barcelona : Reverté, 1984  Enllaç

FIFIELD, F.W.; HAINES, P.J., (ed.). Environmental analytical chemistry. 2nd ed. Oxford [etc.] : Blackwell Science, 2000  Enllaç

HARRIS, D.C. Quantitative chemical analysis. 9th ed. New York : W. H. Freeman, 2015  Enllaç


[També, 2006, en castellà]  Enllaç
[També, accés en línia restringit als usuaris de la UB]  Enllaç

SKOOG, D.A. [et al.]. Fundamentos de química analítica. 9a ed. México, D.F. : Cengage Learning, 2015  Enllaç

SKOOG, D.A.; HOLLER, F.J.; CROUCH, S.R. Principios de análisis instrumental : sexta edición. México : Cengage Learning, 2008  Enllaç

POPEK, E.P. Sampling and analysis of environmental chemical pollutants : a complete guide. Amsterdam [etc.] : Academic Press/Elsevier Science, 2003  Enllaç


[També, accés en línia per als usuaris de la UB]  Enllaç