Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Caracterització i Gestió de Residus i Aigües Residuals

Codi de l'assignatura: 361543

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Bernardino Bayarri Ferrer

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es planteja com a presencial. En qualsevol cas, es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. S’informarà oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

(Inclou 1,5 h per a l’examen parcial. )

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

3

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

3

Aprenentatge autònom

93

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Elaborar, implantar, coordinar i avaluar plans de gestió de residus.

   -

Desenvolupar i implantar sistemes de gestió de la qualitat en laboratoris, plantes de tractament, empreses.

   -

Conèixer la relació entre els processos productius i la seva repercussió en l'ambient.

   -

Gestionar el proveïment i tractament de recursos hídrics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer tècniques de prevenció en origen en la generació de residus.

 

— Comprendre i raonar l’impacte que tenen sobre el medi ambient i la societat les solucions tècniques i socials en l’àmbit de la gestió de residus i d’aigües residuals.

 

— Comprendre la problemàtica dels residus i de les aigües residuals, així com la importància dels plans de gestió i solució adoptades.

 

— Conèixer la legislació bàsica de residus i d’aigües residuals.

 

— Conèixer les principals característiques físiques, fisicoquímiques i biològiques dels residus i de les aigües residuals.

 

— Conèixer les possibles vies de gestió i les tecnologies disponibles de valorització, processament i tractament de residus i d’aigües residuals.

 

— Conèixer la bibliografia específica i principals fonts d’informació en l’àmbit dels residus i de les aigües residuals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber seleccionar els millors paràmetres per caracteritzar un residu en funció del seu origen i de la seva destinació, ja sigui un procés de valorització o de tractament i disposició del rebuig.

 

— Saber establir criteris de gestió per a un residu a partir de les seves característiques físiques, fisicoquímiques i/o biològiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

2. Caracterització de residus i aigües residuals

3. Gestió de residus

4. Gestió d’aigües residuals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El temari de l’assignatura es desenvolupa combinant les classes magistrals amb activitats interactives amb l’alumnat. En els temes en què sigui possible, es resolen problemes i casos pràctics a classe.

Es fa una visita a una instal·lació industrial de l’àmbit dels residus i les aigües residuals sobre la qual, posteriorment, els estudiants han de treballar i relacionar amb els continguts impartits a l’assignatura. Al llarg del curs es plantegen treballs grupals complexos que cal defensar oralment. També es poden plantejar activitats intermèdies, problemes senzills o proves curtes de síntesi per avaluar l’assoliment dels coneixements. La resolució dels exercicis pot ser dins l’horari de classe o no.

Les classes són presencials. De totes maneres, es potencia també l’autoaprenentatge mitjançant l’estudi i la reflexió a partir de materials facilitats, i es prioritzen els espais presencials a classe per debatre, aclarir dubtes i fer exercicis. Per tant, el treball autònom és necessari per aconseguir la consolidació dels aprenentatges.

El material docent de l’assignatura està disponible al Campus Virtual de la UB, l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, que, a part de ser l’eina bàsica d’intercanvi d’informació, és també l’eina de comunicació fora de l’aula.

Els continguts, les activitats i les metodologies proposats es poden modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació dels coneixements és formativa i sumatòria, basada en diferents proves individuals i col·laboratives.

Per defecte, l’avaluació de l’estudiant és continuada. Si l’estudiant manifesta no poder complir l’avaluació continuada, es pot acollir a l’avaluació única.

L’avaluació continuada inclou dues proves de síntesi (una a mig semestre i l’altra al final de curs), un treball grupal dirigit de defensa pública obligatòria, la valoració del fòrum de visita i els exercicis proposats (sigui en la sessió d’ordinadors o no). Totes les activitats són obligatòries. La qualificació final de l’assignatura es calcula mitjançant l’expressió:

Qualificació final = prova de síntesi 1 (30 %) + prova de síntesi 2 (30 %) + treball grupal (20 %) + pràctiques de laboratori (10 %) + sortida i altres activitats (10 %)

L’estudiant aprova l’assignatura si aquesta qualificació final és igual o superior a 5, sempre que també sigui igual o superior a 4 en la mitjana de les dues proves de síntesi i en cadascuna de les altres activitats proposades. Si algun d’aquests blocs és inferior a 4, l’assignatura queda suspesa directament sense dret a reavaluació.

En cas que l’estudiant obtingui menys de 4 punts en el conjunt de les proves de síntesi té dret a l’examen de reavaluació i es mantenen les seves notes en les altres activitats. En aquest cas, la qualificació final de l’assignatura es calcula mitjançant l’expressió:

Qualificació final = prova de reavaluació (60 %) + treball grupal (20 %) + pràctiques de laboratori (10 %) + sortida i altres activitats (10 %)

L’avaluació proposada es pot modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

Tot i que, com a norma general, a la UB l’avaluació és continuada, l’estudiant pot sol·licitar la modalitat d’avaluació única mitjançant l’imprès adequat. El termini per a aquesta sol·licitud expira 15 dies després d’haver-se començat a impartir l’assignatura.

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi, a finals de semestre que inclou preguntes sobre tots els continguts impartits a l’assignatura, pràctiques i activitats fetes a classe incloses. Per optar a aquesta modalitat d’avaluació, cal haver fet el treball de grup. A qui justifiqui la impossibilitat de reunir-se amb companys per fer-lo, se li proposa una alternativa de treball individual.

Qualificació final = prova única (80 %) + treball de grup (20 %)

L’avaluació proposada es pot modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CORBITT, R.A. (ed.). Standard handbook of environmental engineering. 2nd ed. New York ; Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1999. (McGraw-Hill handbooks)  Enllaç

[També, edició 2003, en castellà]  Enllaç

FREEMAN, H.M. (ed.). Standard handbook of hazardous waste treatment and disposal. 2nd ed. New York [etc.] : McGraw-Hill, 1998  Enllaç

GIL, M. Procesos de descontaminación de aguas: cálculos informatizados avanzados. Madrid : International Thomson, 2005  Enllaç

LAGREGA, M.D.; BUCKINGHAM, P.L.; EVANS, J.C. Hazardous waste management. 2nd ed. Boston [etc] : McGraw-Hill, 2001. (McGraw-Hill series in water resources and environmental engineering)  Enllaç

METCALF & EDDY, Inc. Wastewater engineering : treatment and resource recovery. 5th ed. New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2014  Enllaç

NEMEROW, N.L.; DASGUPTA, A. Tratamiento de vertidos industriales y peligrosos. Madrid : Díaz de Santos, 1998. (Ingeniería medioambiental)  Enllaç

OROZCO, C. [et al.]. Contaminación ambiental : una visión desde la química. Madrid : Paraninfo, cop. 2011  Enllaç

RAMALHO, R.S. Tratamiento de aguas residuales. Ed. revisada. Barcelona : Reverté, 1996  Enllaç

TCHOBANOGLOUS, G.; THEISEN, H.; VIGIL, S. Gestión integral de residuos sólidos. Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España, 1994   Enllaç

Standard methods for the examination of water and wastewater. 22th ed. Washington, D.C. : American Public Health Association, 2012  Enllaç

Nicholas P. Cheremisinoff, Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies, Elsevier Inc. 2003, https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7507-9.X5000-1

accés CRAI  Enllaç

SPORA, Consultoria Ambiental, Guia i experiències de referència per a la implantació de la recollida selectiva de residus municipals, Biblioteca de Catalunya. 628.463(460.23)(035)

link descàrrega  Enllaç

Pàgina web

Agència de Residus de Catalunya  Enllaç

Agència Catalana de l’Aigua  Enllaç

Borsa de Subproductes i Matèries Primeres de Catalunya  Enllaç

Deixalleries de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  Enllaç

Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient  Enllaç

Gobierno de España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  Enllaç

European Environment Agency  Enllaç

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)  Enllaç

European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production  Enllaç

European Comission. Environment  Enllaç

Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat  Enllaç