Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Matemàtiques

Codi de l'assignatura: 361591

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Cubedo Cullere

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Conèixer les eines matemàtiques bàsiques aplicades a la modelització de situacions experimentals en biotecnologia.

   -

Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar resultats experimentals.

   -

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer, a una escala elemental, l’elaboració i l’ús de models bàsics amb aplicació al camp de la biotecnologia.

 

 

Referits a habilitats, destreses

• Tenir l’habilitat d’analitzar problemes quantitativament a partir d’eines matemàtiques.

 


• Desenvolupar la capacitat de raonament deductiu.

 


• Redactar documents amb fórmules i gràfics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’anàlisi en una variable i diverses

1.1. Introducció als nombres reals ℝ, complexos ℂ i ℝn

1.2. Representació de sistemes experimentals a través de models matemàtics

1.3. Concepte de variable i funció

1.4. Límits i continuïtat

2. Derivació en una variable i diverses

2.1. Concepte i interpretació de la derivada en una variable

2.2. Concepte i interpretació de les derivades parcials i la diferencial

2.3. Propietats i aplicacions

2.4. Càlcul d’extrems i representació de funcions

2.5. Aproximació polinòmica de funcions

3. Integració en una variable i diverses

3.1. Primitives i integral definida. Teorema fonamental del càlcul. Aplicacions i propietats de la integral

3.2. Integrals múltiples. Aplicacions al càlcul d’àrees i volums

4. Successions i sèries

4.1. Conceptes de successió i sèrie

4.2. Suma d’una sèrie

4.3. Equacions en diferències

5. Equacions diferencials

5.1. Definició i resolució d’equacions diferencials

5.2. Plantejament i resolució de problemes aplicats

5.3. Introducció als sistemes d’equacions diferencials

6. Nocions d’àlgebra matricial

6.1. Definició, tipus i operacions amb matrius

6.2. Sistemes d’equacions lineals

6.3. Vectors i valors propis. Aplicacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’ensenyament en aquesta assignatura se centra en classes teòriques i en classes de problemes. Es programa de la manera següent:

• Teoria (presencial): 12 setmanes amb 2 sessions d’1,5 h (36 h).
• Resolució d’exercicis (presencial): 12 setmanes amb 1 sessió de 2 h per setmana (24 h).
• La resolució de treballs pràctics (conjunts de problemes, modelització de situacions experimentals o qüestionaris de tipus test): són activitats no presencials tutelades pel professorat (40 h).
• Estudi autònom de l’alumnat (50 h).

 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és l’avaluació per defecte. Persegueix potenciar un treball continuat i així facilitar el seguiment de l’assignatura i la interacció entre alumnat i professorat.

L’avaluació continuada de l’assignatura es duu a terme de la manera següent:
• Una prova de tipus test a meitat del curs, no eliminatòria, que compta un 30 % de la qualificació final.
• Unes activitats en línia al llarg del curs que es poden fer des de casa, que compten un 10 % de la qualificació final.
• Una prova de síntesi, en la data marcada pel Consell d’Estudis, que compta un 60 % de la qualificació final.

La data de la prova d’avaluació continuada s’anuncia al Campus Virtual dins de l’espai corresponent a l’assignatura.

 

Avaluació única

Qui vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ho ha de fer constar per escrit, amb una còpia per a l’alumnat i una altra per al professorat. La data màxima per acollir-s’hi és la marcada pel Consell d’Estudis i sempre abans de fer la primera prova. La qualificació final de l’assignatura s’obté amb el 100 % de la qualificació obtinguda a la prova de síntesi.

 

Reavaluació

La prova de reavaluació, que es fa la data marcada pel Consell d’Estudis, és la mateixa tant per a qui hagi fet l’avaluació continuada com per a qui s’hagi acollit a l’avaluació única. S’hi pot presentar tant l’alumnat suspès com el no presentat. Es fa una prova global de tota l’assignatura i la qualificació final s’obté amb el 100 % de la qualificació obtinguda a la prova de reavaluació.