Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Citologia i Histologia

Codi de l'assignatura: 361596

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Albert Martinez Garcia

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

55

 

-  Teoria

Presencial

 

33

 

(Dos dies a la setmana durant 14 setmanes i alguns divendres.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

18

 

(Algunes setmanes del curs. Nou pràctiques de 2 h.)

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

(Capacidad de aprendizaje)

   -

Capacitat de moure's amb seguretat en un laboratori.

   -

Capacitat per estudiar els organismes a nivell cel·lular i molecular per comprendre els processos de la vida.

   -

Conèixer les estructures i els processos que configuren la cèl·lula eucariota.

   -

Manipular, analitzar i caracteritzar mostres biològiques, incloses les d'origen humà.

   -

Descriure l'estructura i el funcionament dels éssers vius a nivell molecular, cel·lular i tissular, i la regulació i integració de les funcions en els organismes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal de l’assignatura de Citologia i Histologia és obtenir els coneixements fonamentals de l’estructura de la cèl·lula i dels diferents teixits vegetals i animals i assimilar-los.

A més, altres objectius de l’assignatura són:

Conèixer i identificar els diferents models cel·lulars vegetals i animals.
• Conèixer les característiques dels diferents teixits vegetals i animals i la seva distribució en els òrgans.
• Adquirir una bona base per conèixer el funcionament tissular.
• Dominar la terminologia pròpia de la matèria.
• Conèixer i utilitzar de manera correcta les eines i tècniques pròpies d’un laboratori de citologia i histologia.
• Adquirir la capacitat de treball en grup.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Histologia vegetal

*  Tema 1. La cèl·lula vegetal
Tema 2. Meristemes
Tema 3. Teixits de recobriment
Tema 4. Teixits parenquimàtics i esquelètics
Tema 5. Teixits vasculars

II. Histologia animal

*  Tema 6. Introducció a la histologia animal    
Tema 7. Epitelis de recobriment
Tema 8. Epitelis glandulars
Tema 9. Localització del teixit epitelial en diferents òrgans     
Tema 10. Teixit conjuntiu     
Tema 11. Teixit cartilaginós     
Tema 12. Teixit ossi        
Tema 13. Sang      
Tema 14. Teixit muscular       
Tema 15. Teixit nerviós

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals teòriques
Les classes magistrals teòriques s’impartiran en una aula de la Facultat de Biologia en grups d’un màxim de 90 alumnes. Seran dues sessions setmanals d’una hora de durada encara que alguna setmana tindrà una sessió de més.

S’empren les eines adequades per a seguir l’explicació que el professor consideri oportunes, entre les quals s’inclouen la pissarra, les presentacions amb suport electrònic (PowerPoint, animacions, vídeos), etc. Totes les presentacions i els altres recursos estan disponibles abans de cada sessió presencial en l’espai virtual.


Classes teoricopràctiques

S’imparteixen classes teoricopràctiques presencials. Una d’elles consisteix en el comentari obert del treball que s’ha de fer durant les primeres setmanes de classe. Altra sessió consisteix en un resum d’imatges histològiques i ultraestructurals dels diferents tipus cel·lulars i de teixits. S’empren les eines adequades per a seguir l’explicació que el professorat consideri oportunes, entre les quals s’inclouen la pissarra, les presentacions amb suport electrònic (PowerPoint, animacions, vídeos), etc.


Classes pràctiques

Les classes pràctiques són presencials, de dues hores de durada, i es duen a terme en el laboratori P7 de la Facultat de Biologia en grups de 12 alumnes.  Les pràctiques són les següents:

Pràctica 1: Histologia de les fulles i els pecíols
Pràctica 2: Histologia de les tiges i les arrels
Pràctica 3: Obtenció de preparacions òrgans animals
Pràctica 4: Histologia del tegument i de l’aparell respiratori 
Pràctica 5: Histologia de l’aparell digestiu (I)
Pràctica 6: Histologia de l’aparell digestiu (II)
Pràctica 7: Histologia de l’aparell excretor i de l’aparell reproductor
Pràctica 8: Histologia de l’ós i dels òrgans hematopoètics
Pràctica 9: Histologia del teixit nerviós 

 
El laboratori està dotat de tot el necessari per fer les pràctiques d’aquesta assignatura. Així, es disposa de microscopis, de col·leccions de preparacions histològiques i de material per a les explicacions (pissarra, suport informàtic, microscopi de projecció, etc.). L’alumnat també disposa d’un guió en format paper i format virtual per seguir les pràctiques i d’altres eines virtuals.


Treball autònom

Feines a fer

Abans de les sessions presencials teòriques, l’alumnat ha de:

• Conèixer la planificació del temari de l’assignatura.
• Conèixer les dates de cada una de les sessions de seminaris.
• Conèixer les activitats que se li demanen.
• Examinar el material docent que el professorat ha fet accessible i que emprarà en les sessions presencials.
• Preparar-se els temes de les classes de seminaris seguint un guió subministrat pel professorat.

Després de cada sessió presencial teòrica, l’alumnat ha de:

• Revisar els conceptes, fer resums i estudiar els continguts.
• Organitzar les tasques que el professorat mana tenint en compte el contingut i els terminis.
• Revisar el material docent, llibres, recursos electrònics que el professor ha comentat a classe per complementar els coneixements emergents de cada sessió i resoldre els possibles dubtes que es plantegin.
• Resoldre els dubtes que el procés d’aprenentatge plantegi mitjançant la participació en fòrums o consultant directament el professorat en els horaris establerts amb aquesta finalitat.
• Elaborar els treballs que el professorat planifiqui dintre del seu procés de formació.

Després de les sessions de pràctiques, ha de:

• Finalitzar els qüestionaris del guió de pràctiques si no ho ha fet en la mateixa sessió.
• Completar els coneixements mitjançant la visualització de col·leccions de fotografies de preparacions histològiques disponibles en suport electrònic a la xarxa de la Universitat.


Estudi autònom

S’han d’estudiar els continguts de les sessions presencials i pràctiques amb l’ajut del material docent disponible: llibres, apunts, material proporcionat pel professorat, etc.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics assolits durant el curs, i també els treballs i les tasques que s’han dut a terme. A l’alumnat d’avaluació continuada se l’avalua mitjançant les activitats següents, amb una valoració de:

— Bloc I. Histologia Vegetal:* 20 %.

— Nota de pràctiques: 25 %.

— Treball tutoritzat:** 10 %.

— Prova de síntesi:*** 45 %.

* La prova parcial és eliminatòria de matèria, amb una nota mínima de 5,0.
** Treball del seminari I.
*** S’ha de treure una nota mínima de 5,0 perquè es pugui computar la nota final.

Estructura de les proves. 

La prova parcial consisteix en diferents parts que combinen preguntes de tipus test (opció múltiple), preguntes de redacció i d’interpretació d’imatges.

La prova de síntesi consisteix en diferents parts que combinen preguntes de tipus test (opció múltiple), preguntes de redacció i d’interpretació d’imatges.

La prova de pràctiques consisteix en la la identificació d’una col·lecció d’imatges o preparacions histològiques. 

Prova de reavaluació

Està prevista una prova de reavaluació, que poden fer tots els alumnes que ho vulguin (els no presentats a la prova de síntesi, els qui vulguin millorar la nota o els reavaluats), tal com explicita la normativa de la Facultat. En tots els casos es renuncia a la nota anterior.
 
Aquesta prova reavaluarà els blocs de l’assignatura que l’alumnat hagi suspès (Blocs I i II o només Bloc II). Així, l’alumnat que només s’hagi d’examinar del Bloc II, la nota que obtingui en la reavaluació ponderarà amb totes les altres activitats avaluables del curs. En el cas que s’hagi d’examinar dels dos bloc, la nota ponderarà amb la nota de les pràctiques i el treball.
 
En tots els casos, la nota mínima de la prova de reavaluació per ponderar amb la resta d’activitats és de 5,0.
 
La prova de reavaluació consisteix en diferents parts que combinen preguntes de tipus test (opció múltiple), preguntes de redacció i d’interpretació d’imatges.

 


Alumnat repetidor

A l’alumnat que va suspendre el curs 2020-2021 l’assignatura de Citologia i Histologia, però que té aprovades les pràctiques, se’ls guarda la nota de pràctiques i se’ls suma (amb una representació del 25 % de la nota final) a les altres qualificacions del curs. A tot l’alumnat repetidor que va aprovar les pràctiques el curs 2019-2020 o anteriors, no se’l guarda la nota i ha de tornar a assistir a les pràctiques, i fer la prova.

 

Avaluació única

A l’alumnat d’avaluació única se l’avalua amb les activitats següents, amb una valoració de:

Prova de pràctiques: 25 %.

Prova de síntesi: 65 %.

Treball: 10 %.

* S’ha de treure una nota mínima de 5,0 perquè es pugui computar la nota final.


La prova de síntesi consisteix en diferents parts que combinen preguntes de tipus test (opció múltiple), preguntes de redacció i d’interpretació d’imatges.

La prova de pràctiques consisteix en la identificació d’una col·lecció d’imatges o preparacions histològiques. 

Prova de reavaluació

Està prevista una prova de reavaluació, que poden fer tots els alumnes que ho vulguin (els no presentats a la prova de síntesi, els qui vulguin millorar la nota o els reavaluats), tal com explicita la normativa de la Facultat. En tots els casos es renuncia a la nota anterior.

En la prova s’avaluen tots els continguts llevat de les pràctiques, que mantenen la mateixa nota obtinguda en la prova de pràctiques (25 % de la nota final) i el treball (que manté el 10% de la nota final). La nota mínima de la prova de reavaluació per ponderar amb la de pràctiques és de 5,0.

La prova de reavaluació consisteix en diferents parts que combinen preguntes de tipus test (opció múltiple), preguntes de redacció i d’interpretació d’imatges.

Alumnat repetidor

A l’alumnat que va suspendre el curs 2020-2021 l’assignatura de Citologia i Histologia, però que té aprovades les pràctiques, se’ls guarda la nota de pràctiques i se’ls suma (amb una representació del 25 % de la nota final) a les altres qualificacions del curs. A tot l’alumnat repetidor que va aprovar les pràctiques el curs 2019-2020 o anteriors, no se’l guarda la nota i ha de tornar a assistir a les pràctiques, i fer la prova.