Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metabolisme

Codi de l'assignatura: 361601

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Dolores Lopez Tejero

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Quadre resumen d’avaluació continuada de Metabolisme
(codi assignatura 361601)

       Activitats                     Periodicitat                           Participació                          Nota total (100 %)          

 

Metabolisme animal

 

 

 

Teoria

 

 

 

 6 temes

3 h/setmana

 

 

Total: 9-10 setmanes

 

 

 

 

 

Grup sencer

 

 

 

 

 

 

Prova 1 escrita:

(temes 1-4)

3 punts

 

 

Prova 2 escrita:

(temes 5-6)

2,25 punts

 

Total: 5,25 punts 

 

 

Metabolisme vegetal

 

 

 

Teoria

 

4 temes

3 h/setmana

 

 

 

Total:  4-5 setmanes

 

 

 

 

 

 

 

Grup sencer

 

 

 

 

 


Prova 3 escrita:

(temes 7-10)

2,75 punts

 

 

Total: 2,75 punts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pràctiques orals comunicatives

 

(Total 11 PORAL)

 

 

 

 

 

Metabolisme animal

 

8 sessions PORAL

1 h/setmana

 

Total: 8 dies

 

 

 

 

 

Metabolisme vegetal

 

3 sessions PORAL

1 h/setmana

 

Total: 3 dies

 

 

 

 

 

 

 

 

Part del grup:

 

2 subgrups

 

(25 alumnes/subgrup)

 

 

Assistència   recomanada

 

 

     Qüestionaris avaluables

 

 

 

 

 

Total: 2 punts (9 PORAL)

 

 

 

 

 

  

Control

 de l’assistència

 

(mínim 9 d’11 PORAL)

 

 

 

 

 

 

Seminaris

 

2 sessions (1 h/sessió)

 

Total: 2 dies

 

 

 

Grup sencer

 

Assistència recomanada

 

 

No puntuable

 

Control de l’assistència


                                                                                                        

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

44

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

3

 

(tot el grup)

 

-  Pràctiques orals comunicatives

No presencial

 

11

 

(4 grups de 25 alumnes )

 

-  Seminari

No presencial

 

2

 

( 2h no presencial (tot el grup))

Treball tutelat/dirigit

36

Aprenentatge autònom

54

 

 

Recomanacions

 

Cal advertir a l’alumnat que el metabolisme vegetal representa una tercera part d’aquesta assignatura.

Més endavant, al tercer curs del Grau de Biotecnologia, l’alumnat realitza una assignatura obligatòria anomenada Bioquímica i Fisiologia Vegetal, que complementa els continguts d’aquesta assignatura respecte al metabolisme en les plantes (per exemple, s’estudia la fotosíntesi).

Els llibres referents a bioquímica vegetal o fisiologia vegetal són, la majoria, en anglès. Si l’alumnat no el domina (a nivell científic), és molt important que assisteixi a les classes de metabolisme vegetal o que consulti els escassos llibres d’aquesta matèria en castellà.  

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per estudiar els organismes a nivell cel·lular i molecular per comprendre els processos de la vida.

   -

Capacitat per comprendre i explicar els principis químics de les reaccions bioquímiques i les tècniques utilitzades.

   -

Capacitat de Treball en equip (col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú, col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (expressió oral i escrita, buscar i gestionar informació)

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer les vies metabòliques principals.

• Entendre els conceptes principals relatius a la regulació del metabolisme.

• Elaborar esquemes metabòlics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Metabolisme animal

1.1. Introducció al metabolisme

• Conceptes introductoris i generalitats. Rutes metabòliques. Anabolisme i catabolisme.
• Tipus de reaccions metabòliques.
• Tipus de transport dels metabòlits.
• Esquemes bàsics del metabolisme animal interòrgans.
• Conceptes i esquemes bàsics de la digestió dels aliments.

1.2. Repàs de conceptes bioquímics

• Bioenergètica
• Cadena transportadora d’electrones. Fosforilació oxidativa.

1.3. Rutes principals

• Acetil-CoA i complex piruvat-deshidrogenasa (PDH).
• Cicle de Krebs. Generalitats i reaccions.
• Vies anapleròtiques. Cicle de Krebs amfibòlic. Translocases mitocondrials.

1.4. Metabolisme dels glúcids

• Captació i transport de glucosa.
• Glucòlisi.
• Fermentacions.
• Via de les pentoses-fosfato.
• Gluconeogènesi. Sentit fisiològic. Reaccions específiques.
• Glicogen. Síntesi i degradació.

1.5. Metabolisme dels lípids

• Lípids animals. Lipoproteïnes. Lipolisis.
• Àcids grassos. Transport, captació i activació.
• ß-oxidació dels àcids grassos.
• Cossos cetònics. Síntesi i degradació.
• Síntesi de lípids. Esterificació.
• Síntesi d’àcids grassos. Lipogènesi.
• Colesterol.

1.6. Metabolisme nitrogenat

• Catabolisme dels aminoàcids. Destinació del nitrògen amínic.
• Cicle de la urea.

2. Metabolisme vegetal

2.1. Metabolisme secundari

• Introducció al metabolisme vegetal. Organització de la cèl·lula vegetal.
• Característiques del metabolisme secundari. Classificació dels metabòlits secundaris.
• Isoprenoides. Classificació. Biosíntesi.

2.2. Metabolisme energètic

• Cicle de Krebs. Cadena respiratòria. Característiques diferencials.
• Components addicionals. Oxidasa alternativa.

2.3. Metabolisme dels carbohidrats

• Sacarosa. Midó. Fructans. Síntesi i degradació.
• Glucolisis. Característiques diferencials. Localització. Enzims addicionals.
• Glucolisis anaeròbia.
• Via de les pentoses fosfato. Cicle de Calvin.

2.4. Metabolisme lipídic

• Tipus de lípids vegetals.
• Lípids de reserva. Degradació.
• Oleosomes. Glioxisomes. Cicle del glioxilato.
• Biosíntesi d’àcids grassos. Característiques diferencials.

3. Seminaris

*  • Exemples d’integració del metabolisme entre òrgans: el cas concret de l’obesitat i les seves comorbilitats

• Aplicacions biotecnològiques del metabolisme vegetal: metabolisme secundari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Durant aquest curs acadèmic aquesta assignatura presenta la docència teòrica (Blocs A i B) de forma presencial; i les classes de seminaris (Bloc C) i «pràctiques orals comunicatives» (PORAL) de forma virtual síncrona a través del Campus virtual de la UB.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

La metodologia docent emprada i el temps dedicat a aquesta assignatura es distribueix en:
 

Classes teòriques magistrals

Durant el semestre (setembre-gener) s’imparteixen 3 hores setmanals de classes de teoria a tot el grup sencer d’aproximadament 80-100 estudiants, repartides en 2/3 parts sobre el Metabolisme animal i 1/3 part sobre el Metabolisme vegetal.

En aquestes hores de "teoria", s’inclouen també els 2 seminaris. Els seminaris tracten de situacions reals en animals o plantes en què es descriuen canvis del metabolisme i en ells s’apliquen conceptes tractats a la teoria de l’assignatura; per aquest motiu els seminaris es programen a la part final de cada bloc de l’assignatura (Blocs A i B).

Pràctiques orals comunicatives (PORAL)

Aquesta activitat s’imparteix setmanalment a partir del mes de setembre amb el grup sencer subdividit en subgrups; cada subgrup està format per un màxim de 25 estudiants. Cada subgrup i, per tant, cada estudiant rep en total 11 sessions de les PORAL, d’1 hora de durada i en un dia diferent de la teoria. Les sessions estan repartides al llarg del semestre, amb la freqüència aproximada d’una PORAL cada 3-4 hores de classe de teoria.

Durant la connexió virtual i síncrona d’aquesta activitat, el professorat distribuirà aleatòriament l’alumnat en sales de 4-5 persones, on podran discutir les respostes a una sèrie de preguntes que s’hauran lliurat una setmana abans al Campus Virtual de l’assignatura. Aquestes preguntes estan referides als conceptes bàsics de les classes de teoria anteriors. La idea és que cada estudiant hagi resolt individualment o en grup aquestes preguntes abans de cada PORAL, i durant la PORAL es discutirà la resposta adequada i els dubtes de cada pregunta del qüestionari. Durant tot el temps d’aquestes discussions, també hi participen els/les  professor/es, garantint en funció de l’evolució de la classe, que s’atenguin les consultes i els dubtes més generals dels diferents estudiants.

Es controlarà l’assistència a aquesta activitat, i als darrers minuts de cada PORAL s’obrirà  un qüestionari en línea al Campus virtual, de temps limitat i relacionat amb les preguntes de la sessió PORAL precedent. Aquest qüestionari serà avaluable i formarà part de la nota global de l’assignatura.

Aquestes activitats obliguen a l’estudiant a portar la matèria al dia, per la qual cosa els estudiants que vagin a aquestes classes sense haver mirat res, no en trauran profit.

Treball dirigit/tutelat

El treball no presencial que ha de fer cada estudiant consisteix en respondre individualment una sèrie de preguntes que el professorat proporciona unes dies abans de cada PORAL al Campus Virtual, referides als temes tractats en les 3-4 hores de teoria anteriors. Aquestes preguntes (i les seves respostes) es discuteixen posteriorment amb altres estudiants en les sessions de les PORAL. El conjunt del treball individual (tutelat) permet a l’alumnat fer un bon aprenentatge de l’assignatura i així estar preparat per a les proves d’avaluació.

Per tal de fer un seguiment adequat de l’alumnat per part del professorat, és recomanable que des de l’inici del curs l’estudiant s’identifiqui obligatòriament al Campus virtual amb una foto tipus carnet actualitzada.

Treball autònom

Aquest treball es refereix a les hores en què cada estudiant torna a mirar la informació que se li ha donat a classe de teoria, i que també s’ha penjat en forma de presentacions a l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual. Es considera com aproximació, que un estudiant dedica 1 hora de treball autònom per cada hora de classe de teoria. No es pretén que l’estudiant memoritzi tota la informació que apareix a les presentacions, sinó que en faci una lectura comprensiva.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Avaluació continuada

L’avaluació continuada és el sistema normal per avaluar i qualificar l’aprenentatge dels estudiants. Per tant, a l’ inici de l’assignatura (setembre-octubre), es considera que opta per l’avaluació continuada tot l’alumnat que no signi amb la/el coordinadora/r de l’assignatura l’opció d’avaluació única a principis d’octubre (termini establert per la Facultat de Biologia per demanar l’avaluació única). L’alumnat acollit a l’avaluació continuada (que no hagin signat l’avaluació única al mes d’octubre) no podra passar posteriorment a l’avaluació única; la única opció que li queda serà la prova de re-avaluació.

L’avaluació continuada de l’assignatura inclou:

a) 9 PORAL (exceptuant les PORAL 1 i 7) com a activitats avaluables en un 20 % sobre la nota total (2 punts sobre 10 punts, 0,22 punts per PORAL) a partir dels resultats dels qüestionaris que es faran al final de cada PORAL. Per poder tenir l’opció a fer el qüestionari cal haver assistit a la sessió virtual síncrona de la PORAL corresponent.

Això també és vàlid per a l’estudiant d’avaluació única. En aquest cas es pot participar també en les PORAL i la nota obtinguda final d’aquesta part se l’hi guardarà. Si es participa en les PORAL,  la nota obtinguda (2 punts com a màxim) es comptabilitza amb els 8  punts que valdrà  com a màxim la prova escrita al final del semestre.

El professorat també tindrà en consideració l’assistència a un mínim de 9 de les 11 PORAL  així com la participació de l’alumne/a en el cas de que s’hagi d’arrodonir la nota numèrica final únicament quan aquesta estigui a prop dels límits del “Notable”, “Excel·lent” o “Matrícula d’Honor”.

 

b) 3 proves escrites en les que caldrà respondre a preguntes curtes, qüestionaris o esquemes per omplir. Les proves 1 i 2 formen part del temari del Metabolisme animal. També hi ha una prova 3 que forma part de tot el temari del Metabolisme Vegetal i es realitzarà en la data oficial de la Prova de síntesi. Les 3 proves escrites es faran presencialment.

 • Prova parcial 1: sobre la major part dels temes de Metabolisme animal (temes 1-4) durant el mes de novembre.
 • Prova parcial 2: sobre la resta de temes del Metabolisme animal, encara no examinats (temes 5 i 6), al mes de gener (just després de festes de Nadal).
 • Prova parcial 3: sobre tots els temes de Metabolisme vegetal (temes 7-10) durant el mes de gener (en la mateixa data que la prova de síntesi i l’avaluació única).

Valor de cadascuna de les 3 proves sobre els 10 punts totals finals de l’assignatura:

 • Prova parcial 1 (Metabolisme animal, temes 1-4): 3 punts. 
 • Prova parcial 2 (Metabolisme animal, temes 5-6): 2,25 punts.
 • Prova parcial 3 (Metabolisme Vegetal, temes 7-10): 2,75 punts.


Per obtenir la nota numèrica final d’aquest apartat sobre 8 punts, se sumen els punts de les tres proves.

Per aprovar cada prova escrita és imprescindible treure un mínim del 50 % de la nota en cadascuna de les proves:
 • Prova 1: 1,50  punts sobre 3.
 • Prova 2: 1,125 punts sobre 2,25.
 • Prova 3: 1,375  punts sobre 2,75.


Avís!: 

En situacions en què la suma total de les PORAL i les tres proves escrites és superior a 5, però bé la part de vegetal o bé la part d’animal està suspesa, la nota final és de suspens. Per tant, per aprovar, a l’estudiant d’avaluació continuada només li queda l’opció de la prova de re-avaluació i presentar-se a tot el temari de metabolisme animal o el de metabolisme vegetal. Això també és vàlid per a l’estudiant d’avaluació única.

 

Reavaluació

La prova es fa en la data establerta pel Consell d’Estudis del grau de Biotecnologia. Consisteix en una prova escrita de tota la teoria de l’assignatura (Metabolisme animal i Metabolisme vegetal) en què cal respondre a preguntes curtes, qüestionari o omplir esquemes.

Tot estudiant matriculat de l’assignatura es pot presentar a aquesta prova, però amb uns requisits mínims establerts pel professorat de l’assignatura:  

1) haver-se presentat a un mínim de 2 proves parcials de les 3 de l’avaluació continuada, o bé haver-se presentat a la prova escrita de l’avaluació única.

2) i haver assistit a un mínim de 9 de les 11 PORAL i haver participat en els qüestionaris.

Les situacions en què l’estudiant pot presentar-se a la prova de reavaluació són:

 1. Haver obtingut com a nota final de l’assignatura un suspens a l’avaluació continuada.
 2. Haver obtingut com a nota final de l’assignatura un suspens a l’avaluació única.
 3. Haver superat l’assignatura (nota final igual o superior a 5) però vol millorar nota. En aquest cas l’alumne/a ha de presentar-se a tot el temari de l’assignatura,​ comunicar-ho abans al/la coordinador/ra de l’assignatura i en el període de revisió dels exàmens, i  fer la renúncia per escrit de la nota final obtinguda prèviament.
 4. Haver obtingut un suspens únicament a la part de Metabolisme animal o a la part de Metabolisme vegetal: si l’estudiant ha obtingut un suspens en la nota final de la part d’animal (proves 1 més 2) o de la part de vegetal (prova 3), i ha superat clarament l’altra part (animal o vegetal), es pot presentar a la reavaluació, però només de la part suspesa. Únicament en aquests casos l’alumne/a es presenta al temari de la part suspesa (animal: temes 1-6 o vegetal: temes 7-10).

  El professorat té en consideració la nota obtinguda de les PORAL  i l’assistència a un mínim de 9 de les 11 PORAL, en el cas que s’hagi d’arrodonir la nota numèrica final, quan aquesta última estigui a prop dels límits especialment del suspens; també per al cas del notable, excel·lent o matrícula d’honor. Això també és vàlid per a l’estudiant d’avaluació única que accedeixi a la reavaluació.


Si l’estudiant es presenta a la prova de reavaluació, el seu examen es puntuarà entre 0 i 8. Aquests punts es reparteixen entre la part de Metabolisme animal (5,25 punts) i la part de Metabolisme vegetal (2,75 punts). Per aprovar l’assignatura, cal que l’alumne/a tregui un mínim de 4 punts, amb la condició que s’assoleixi el mínim necessari (50 % de la nota) per aprovar cada part: 2,625 punts (Metabolisme animal) i 1,375 punts (Metabolisme vegetal).

Atenció: no s’aprova si no s’arriba a aquest mínim per cada una de les parts, fins i tot si amb la suma de la nota de les PORAL, s’ha obtingut una puntuació total igual o superior a 5 punts.

La nota obtinguda en la prova de reavaluació substituirà la nota final obtinguda de la suma de les 3 proves parcials de l’avaluació continuada i de la prova escrita de l’avaluació única, fins i tot si és més baixa, a més de la nota total de les PORAL. Per tant, la prova de reavaluació és la darrera opció que li queda a un estudiant per aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única

L’estudiant que no vulgui ser avaluat pel sistema d’avaluació continuada, pot demanar acollir-se a l’avaluació única en les condicions que estableix la Facultat de Biologia. L’estudiant ha de signar un acord amb el/la coordinador/a de l’assignatura,  en què indiqui que s’acull a l’avaluació única, document que ha de quedar signat a principis d’octubre. No es podrà signar el document ni demanar l’avaluació única posteriorment.

Per a aquest tipus d’avaluació, no és requisit assistir a les classes de teoria ni a les PORAL. L’assistència i la participació en les PORAL és opcional per a l’alumne/a i ho ha de comunicar en la mateixa sol·licitud de l’avaluació única.

L’estudiant acollit a l’avaluació única ha de fer una prova única al gener o febrer d’acord amb la data establerta pel Consell d’Estudis del Grau de Biotecnologia.

S’aprova aquesta prova escrita de preguntes curtes, en què cal redactar i relacionar conceptes, amb un 5 sobre 10. En aquesta prova entren tots els temes de teoria (Metabolisme animal i Metabolisme vegetal) impartits a l’assignatura. La nota que s’hi ha obtingut serà la nota final de l’assignatura.

Si l’alumne/a vol participar també en les PORAL, la nota final serà la suma de la prova escrita (amb una puntuació màxima de 8 punts) més la nota mitjana dels qüestionaris realitzats durant les PORAL (amb una puntuació màxima de 2 punts). 

De cap manera pot accedir a fer aquest examen únic al gener, un estudiant que NO hagi signat el document de l’avaluació única.

Una vegada obtinguda la nota per l’avaluació única, a l’estudiant li queda l’opció de la prova de reavaluació per intentar aprovar l’assignatura (en cas de tenir un no presentat o un suspens) o per intentar millorar nota (vegeu l’apartat anterior).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman, 2015  Enllaç

[També, Bioquímica con aplicaciones clínicas. 7a ed. en 2 vol., 2015]  Enllaç

NELSON, D.L.; COX, M.M. Principios de bioquímica [de] Lehninger : sexta edición. Barcelona : Omega, 2015  Enllaç


[També, 7th ed., 2017, en anglès]  Enllaç

TYMOCZKO,J.L.; BERG,J.M.;STRYER,L. Bioquímica: Curso Básico. Barcelona : Reverté, 2014  Enllaç

  Traducció al castellà de la segona edició del llibre en anglès de 2013.


[També, 3rd ed., 2015, en anglès]  Enllaç

AZCON-BIETO, J.; TALON, M. Fundamentos de Fisiología Vegetal.  2a ed. Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España ; Barcelona : Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008  Enllaç

BOWSHER, C.; STEER, M.; TOBIN, A. Plant biochemistry. New York : Garland Science, 2008. Metabolisme vegetal.  Enllaç

BUCHANAN, B.B.; GRUISSEM, W.; JONES, R.L., (ed.). Biochemistry & molecular biology of plants. 2nd ed. Chichester : Wiley, 2015  Enllaç

HELDT, H.-W. Plant Biochemistry. 4th ed. Amsterdam : Boston, [Mass.] : Academic, 2011  Enllaç


[També, accés en línia per als usuaris de la UB]  Enllaç

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Plant physiology and development. 6th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer, cop. 2015  Enllaç

  Metabolisme vegetal. Aquesta 6a edició del llibre no està traduïda al castellà, però sí que ho està la 3a edició (2002) en anglès, apareguda en castellà el 2006.


[També, Filosofía vegetal, 2006]  Enllaç

BUCHANAN, B.B.; GRUISSEM, W.; JONES, R.L. (ed.). Biochemistry & molecular biology of plants. Rockville (Md.) : American Society of Plant Physiologists,  2000.  Enllaç

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiología vegetal. Castelló de la Plana: Edicions Universitat Jaume Primer, 2006 (Vol I i VolI).  Enllaç

  Traducció al castellà de la 3a edició (2002) del llibre en anglès. CD-ROM associat.

STRYER, L.; BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L. Bioquímica con aplicaciones químicas: séptima edición. Impr. digital. Barcelona : Reverté, 2015.  Enllaç


[També, 7a ed., 2013]  Enllaç

VOET, D.; VOET, J.G.; PRATT, C.W. Fundamentos de bioquímica : la vida a nivel molecular. Cuarta  edición. Buenos Aires [etc.] : Editorial Médica Panamericana, 2016.