Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria Química

Codi de l'assignatura: 361604

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Hug Badia Corcoles

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

59

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

18

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

41

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Conèixer i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Entendre els conceptes bàsics dels processos químics i biotecnològics.

• Dissenyar i utilitzar protocols experimentals bàsics en enginyeria química.

• Utilitzar les eines bàsiques de l’enginyeria química.

• Utilitzar eines informàtiques i bibliogràfiques per elaborar informes i analitzar dades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als processos i a les operacions en biotecnologia

*  Definició de procés i operació unitària
Diagrama de flux i variables de procés
Classificació de processos

2. Balanços macroscòpics de matèria i energia

*  Balanços de matèria en règim estacionari
Balanços d’energia en règim estacionari
Balanços de matèria i energia en règim no estacionari

3. Equacions de velocitat

*  Lleis de Fick, Newton i Fourier
Coeficients de transport
Introducció als balanços microscòpics

 

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els diferents temes del programa es desenvolupen mitjançant docència presencial (o, si s’escau, no presencial) en forma de classes magistrals en les quals es fa èmfasi en la resolució i discussió de problemes numèrics per aplicació de coneixements i conceptes propis de la matèria. Com que l’assignatura és eminentment pràctica, cal que l’alumnat s’entreni en el plantejament i la resolució de problemes, els quals són subministrats pel professorat amb les respectives respostes perquè l’alumnat pugui resoldre’ls de manera autònoma.

El treball autònom de l’alumnat és necessari per aconseguir consolidar els aprenentatges. En aquest sentit, es fomenta la resolució autònoma de problemes mitjançant un mecanisme d’entrega de problemes resolts per part de l’alumnat, amb repercussió directa sobre la qualificació final de l’assignatura. Així, l’alumnat, seguint les indicacions del professorat, ha de fer treballs puntuals o tasques determinades de manera individual i periòdica que consistiran a resoldre problemes i que seran controlades o avaluades pel professorat, bé sigui de manera individualitzada o mitjançant retroaccions generals. El seguiment d’aquestes tasques es podrà dur a terme tant de manera presencial (resolució de dubtes puntuals dels estudiants a les sessions presencials) com telemàtica (resolució de dubtes per correu electrònic o mitjançant sessions en línia).

D’altra banda, l’assignatura també consta de pràctiques d’ordinadors i de pràctiques de laboratori. Pel que fa a les pràctiques d’ordinadors, es mostraran les bases per a la resolució de problemes complexos propis de l’enginyeria química mitjançant recursos informàtics. Quant a les pràctiques de laboratori, s’introduirà l’alumnat a la utilització pràctica d’alguna de les operacions unitàries bàsiques de l’enginyeria química que tinguin aplicació en l’àmbit de la biotecnologia. En totes dues pràctiques, caldrà que l’alumnat prepari i entregui en temps i forma les tasques específiques que s’hi indicaran per poder optar a superar l’assignatura. Aquestes tasques seran avaluades i tindran repercussió directa sobre la qualificació final de l’assignatura.

El material docent de l’assignatura estarà disponible en el Campus Virtual UB, l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, que a més de ser l’eina bàsica d’intercanvi d’informació serà també l’eina principal de comunicació fora de l’aula física.

Així doncs, l’ensenyament i l’aprenentatge d’aquesta matèria es basa en la realització de les activitats següents:

• Classes magistrals: dues sessions setmanals d’1 h cadascuna durant 14 setmanes.

• Classes de problemes: una sessió setmanal d’1,5 h durant 12 setmanes, amb l’alumnat dividit en grups de fins a 45 persones.

• Pràctiques d’ordinador: una sessió setmanal de 2 h durant dues setmanes, amb l’alumnat dividit en grups de fins a 25 persones.

• Pràctiques de laboratori: tres sessions setmanals de 3 h cadascuna, amb l’alumnat dividit en grups de fins a 12 persones.

• Activitats tutoritzades: resolució de problemes i exercicis pràctics.

• Activitats autònomes: elaboració d’informes, resolució de problemes i estudi.

 

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta dels elements següents:

1. Activitats distribuïdes al llarg del semestre.

En aquesta categoria s’inclouen els elements següents:

  • Tasques individuals de resolució autònoma de problemes (20 %).
  • Qüestionaris realitzats a través del Campus Virtual (10%).
  • Prova parcial (20 %).


2. Tasques relacionades amb les pràctiques d’ordinadors (10 %).

3. Tasques relacionades amb les pràctiques de laboratori (10 %).

4. Prova de síntesi de l’assignatura (30 %).

 

Per poder superar l’assignatura cal complir totes les condicions següents:
  • Haver obtingut una qualificació final superior a 5 (en una escala de 0 a 10) calculada d’acord amb la ponderació que s’indica més amunt.
  • Haver lliurat en temps i forma més del 50 % de les activitats proposades al llarg del curs.
  • Haver assistit a les pràctiques d’ordinadors i haver lliurat en temps i forma les activitats que s’hi proposin.
  • Haver assistit a les pràctiques de laboratori i haver lliurat en temps i forma les activitats que s’hi proposin.


Tot l’alumnat té dret a presentar-se a la prova de reavaluació, independentment de la qualificació final que hagi obtingut. En cas que s’hagi superat l’assignatura però es vulgui presentar a la reavaluació per optar a millorar la qualificació final, és imprescindible que en el període previst per a la revisió se signi un document de renúncia de la nota obtinguda i que s’enviï per correu electrònic a Secretaria amb còpia al professorat.

L’alumnat que vulgui optar per l’avaluació única cal que presenti al professorat la instància que hi ha amb aquesta finalitat al web de la facultat abans de la primera evidència d’avaluació continuada de l’assignatura. Els documents de sol·licitud d’avaluació única o de renúncia de nota s’han de preparar i signar per duplicat; una còpia s’ha de fer arribar al professorat i l’altra és per a la persona interessada.

 

* L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen de síntesi de l’assignatura i en l’avaluació de les tasques relacionades amb les pràctiques d’ordinador i amb les pràctiques de laboratori.

Per poder superar l’assignatura mitjançant el mecanisme d’avaluació única cal complir totes les condicions següents:

  • Haver obtingut una qualificació final superior a 5 (en una escala de 0 a 10) en la prova de síntesi.
  • Haver assistit a les pràctiques d’ordinadors i haver lliurat en temps i forma les activitats que s’hi proposin.
  • Haver assistit a les pràctiques de laboratori i haver lliurat en temps i forma les activitats que s’hi proposin.


Tot l’alumnat té dret a presentar-se a la prova de reavaluació, independentment de la qualificació final que hagi obtingut. En cas que s’hagi superat l’assignatura però es vulgui presentar a la reavaluació per optar a millorar la qualificació final, és imprescindible que en el període previst per a la revisió se signi un document de renúncia de la nota obtinguda i que s’enviï per correu electrònic a Secretaria amb còpia al professorat.

 

* L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

José María Gutiérrez, Esther Chamarro, Alicia Maestro, Came Sans, Ricard Torres. Introducción a la ingeniería química : balances macroscópicos; publicacions UB, 2020

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2380868*  Enllaç

Costa, J. [et al.]. Curso de química técnica : introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte. Barcelona : Reverté, 1984  Enllaç

Díaz Fernández, Mario. Ingeniería de bioprocesos, Madrid : Paraninfo, 2012  Enllaç

Doran, P.M. Bioprocess engineering principles. 2nd ed. Waltham, MA : Elsevier/Academic Press, 2013  Enllaç


[També, accés en línia, per als usuaris de la UB]  Enllaç

Flickinger, Michael C. (ed.). Upstream industrial biotechnology, Hoboken, New Jersey : Wiley, [2013]  Enllaç

Himmelblau, David Mautner. Principios básicos y cálculos en ingeniería química. 6a ed. México, D.F. : Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997  Enllaç

Izquierdo, J.F. [et al.]. Introducción a la ingeniería química : problemas resueltos de balances de materia y energía. 2a ed. Barcelona : Reverté, 2015  Enllaç

Russell, David L. Tratamiento de aguas residuales : un enfoque práctico. Barcelona [etc.] : Reverté, 2012  Enllaç

Sengupta, Debalina ; Pike, Ralph W. Chemicals from biomass : integrating bioprocesses into chemical production complexes for sustainable development,  Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2013]  Enllaç

Sinnott, R. K. ; Towler, Gavin P. Diseño en ingeniería química. Barcelona : Reverté, 2012  Enllaç


[També, 5a ed, 2009, en anglès]  Enllaç

Stuart, P.R.; El-Halwagi, M.M., (ed.). Integrated biorefineries : design, analysis, and optimization, Boca Raton, FL : CRC Press, 2013  Enllaç

SOETAERT, W.; VANDAMME, E.J., (ed.). Industrial biotechnology : sustainable growth and economic success, Weinheim : Wiley-VCH, 2010  Enllaç

Schaschke, Carl, A dictionary of chemical engineering, Oxford University Press, 2014, First edition  Enllaç

O.A. Hougen, K.M. Watson, R.A. Ragatz. Principios de los procesos químicos. Ed Reverté, 1980

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2295572*  Enllaç

Joaquín Ruiz Palacín, Problemas resueltos de balances de materia en estado estacionario, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2281946*  Enllaç

Carl Schaschke, A dictionary of chemical engineering. Oxford : Oxford University Press, 2014

https://cataleg.ub.edu/record=b2172990~S1*cat  Enllaç

Text electrònic

KLASS, D.L. Biomass for renewable energy, fuels, and chemicals [Recurs electrònic] San Diego : Academic Press, 1998  Enllaç

VOGEL, H.C.; TODARO, C.L., (ed.). Fermentation and biochemical engineering handbook [Recurs electrònic] : principles, process design, and equipment. 2nd ed. Westwood, N.J., U.S.A. : Noyes Publications, 1997  Enllaç

NAJAFPOUR, G.D. Biochemical engineering and biotechnology [Recurs electrònic] / Ghasem D. Najafpour, Amsterdam : Elsevier, cop. 2007  Enllaç

LEUNG, W.W. Centrifugal separations in biotechnology [Recurs electrònic] Oxford [etc.] : Elsevier, cop. 2007  Enllaç

Shang-Tian Yang, (ed.). Bioprocessing for value-added products from renewable resources [Recurs electrònic] : new technologies and applications. Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2007  Enllaç