Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioquímica i Fisiologia Vegetal

Codi de l'assignatura: 361615

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergi Munne Bosch

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

58

 

-  Teoria

No presencial

 

30

 

(Aula virtual.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

18

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Dominar la recerca i la interpretació de les bases de dades biològiques i químiques i la comparació de dades dels sistemes biològics integrats (disciplines 'òmiques'), i dominar nocions de bioinformàtica.

   -

Conèixer i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques.

   -

Capacitat de combinar disciplines com ara la genètica, la microbiologia, la biologia molecular, la fisiologia i la biologia cel·lular amb disciplines de tipus pràctic, com per exemple l'enginyeria química, les tecnologies de la informació o la robòtica.

   -

Descriure l'estructura i el funcionament dels éssers vius a nivell molecular, cel·lular i tissular, i la regulació i integració de les funcions en els organismes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Es pretén que l’alumnat s’introdueixi en els processos bàsics de la bioquímica i fisiologia de les plantes, com l’absorció i el transport de l’aigua i la transpiració, la fotosíntesi o el transport de fotoassimilats, tots ells essencials per poder entendre les bases de les possibles aplicacions de la fisiologia vegetal en la biotecnologia vegetal. L’estudiant ha de saber identificar els processos bàsics relacionats amb el creixement i desenvolupament vegetals, com també conèixer els mecanismes de regulació d’aquestes funcions per factors endògens, com les hormones, i per factors externs, com la llum. Un punt important a considerar és com s’integren els processos fisiològics en l’espai i en el temps i com els modula el medi ambient en el transcurs del desenvolupament de la planta (de la germinació a la senescència). L’alumnat utilitza eines per al desenvolupament de bioestimulants i la realització de proves funcionals amb plantes.

 

 

Blocs temàtics

 

Teoria (30 h)

Tema 1. L’aigua a la planta

Tema 2. Transpiració

Tema 3. Fotosíntesi

Tema 4. Assimilació fotosintètica del biòxid de carboni

Tema 5. Assimilació fotosintètica del biòxid de carboni a les plantes C4 i CAM

Tema 6. Metabolisme del nitrogen i del sofre

Tema 7. Transport de substàncies assimilades

Tema 8. Regulació hormonal del desenvolupament

Tema 9. Fotocontrol del desenvolupament

Tema 10. Germinació i dormició de llavors

Tema 11. Floració

Tema 12. Fructificació

Tema 13. Senescència en plantes

Pràctiques (18 h)

Repte 1. Millora de la qualitat del fruit i mecanisme d’acció

Repte 2. Millora de la qualitat del rave i mecanisme d’acció

Pràctiques orals comunicatives (10 h)

Recerca bibliogràfica i bases de la comunicació científica

Presentació d’una comunicació oral

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El funcionament de l’assignatura es basa en classes magistrals amb plantejament i resolució de problemes, sessions de pràctiques de laboratori i pràctiques orals comunicatives.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es fa una avaluació continuada de l’assignatura. La qualificació final és el resultat dels percentatges següents:

— Teoria: 60 %
— Pràctiques: 40 %

Cal aprovar cadascuna de les parts perquè puguin fer mitjana en la nota final.

Teoria

Es fa una prova de síntesi en què s’avaluen tots els continguts teòrics de l’assignatura. En cas de no aprovar l’assignatura es duu a terme una prova de reavaluació.

Pràctiques

L’assistència a pràctiques és obligatòria i la nota es determina considerant les aptituds i la participació de l’alumnat, així com:

— L’informe final escrit presentat pels alumnes en les PLAB.
— La presentació oral feta al final de les PORAL.