Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologia de la Reproducció Animal

Codi de l'assignatura: 361622

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: M.Angeles Gallardo Romero

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

2

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

22

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

50

(Activitats dirigides no presencials i tutoria)

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Dur a terme cultius cel·lulars, tissulars i de microorganismes.

   -

Dur a terme estudis de producció i millora animal i vegetal.

   -

Definir nous mercats i oportunitats de negocis industrials a través de processos i productes biotecnològics.

   -

Apreciar clarament les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l'activitat professional desenvolupada.

   -

Manipular, analitzar i caracteritzar mostres biològiques, incloses les d'origen humà.

   -

Conèixer i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques.

   -

Comparar i contrastar els possibles riscos i beneficis dels productes i serveis biotecnològics.

   -

Capacitat de combinar disciplines com ara la genètica, la microbiologia, la biologia molecular, la fisiologia i la biologia cel·lular amb disciplines de tipus pràctic, com per exemple l'enginyeria química, les tecnologies de la informació o la robòtica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Sintetitzar els coneixements per a la reproducció animal basats en la fisiologia, el benestar animal, la responsabilitat i la sostenibilitat.

 

• Valorar els protocols i les tècniques de maneig que permetin millorar els resultats reproductius i el control dels ritmes fisiològics de la reproducció en mamífers i aus, i saber-los aplicar.

 

Referits a habilitats, destreses

• Saber obtenir i valorar la informació sobre els avanços teòrics i pràctics en reproducció animal: proposar noves tècniques i emetre judicis sobre la base de criteris preestablerts.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fisiologia de la reproducció en mamífers

*  Temes:

 1. Control de l’aparició i el desenvolupament de l’activitat sexual
 2. Mecanismes neuroendocrins de control de la reproducció en mamífers
 3. Anatomofisiologia de l’aparell reproductor femení i masculí. Mecanismes de control gonadal de la reproducció
 4. Fecundació
 5. Implantació i gestació
 6. Part i puerperi

2. Tècniques per a la millora reproductiva en mamífers

*  Temes:

 1. Inseminació artificial
 2. Control de l’estre i l’ovulació. Donació d’òvuls
 3. Producció in vitro d’embrions, preservació i transferència a femelles
 4. Control de l’inici de la pubertat
 5. Control de la reproducció estacional
 6. Control dels naixements múltiples i de la mida de les cries
 7. Tecnologia de la detecció de la gestació
 8. Control del part
 9. Control de l’activitat ovàrica postpart
 10. Supressió de l’activitat reproductora

3. Fisiologia de la reproducció en aus i introducció a l’aplicació de les tecnologies reproductores en l’aviram

*  Temes:

 1. Anatomofisiologia de l’aparell reproductor de les aus
 2. Mecanismes neuroendocrins i gonadals de la reproducció
 3. Introducció a l’aplicació de les tecnologies reproductores

4. Pràctiques

*  Pràctiques de laboratori i pràctiques amb simulacions:

 1. Tècniques per avaluar la qualitat de l’esperma, fecundació in vitro i maduració in vitro d’oòcits no ovulats en ratolí
 2. Tècniques per a la millora reproductiva del bestiar

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La matèria s’imparteix compactada. La part teòrica de l’assignatura està estructurada en dos blocs diferenciats:

 • En el bloc 1, la docent té un paper actiu, potenciant la participació de l’alumnat. Els estudiants disposen dels continguts al Campus Virtual.
 • En el bloc 2, que correspon a les sessions de tutoria per grup, problemes i orals comunicatives, l’alumnat té un paper actiu i la docent exerceix de tutora. Es potencia el treball en grup, la cerca i l’elaboració de la informació, el treball transversal i l’exposició oral. Està prevista la resolució de problemes, una taula rodona i l’elaboració d’un projecte, tasques que permeten l’avaluació continuada de l’alumnat.


D’altra banda, l’estudiant fa pràctiques al laboratori i pràctiques amb simulacions.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris:
S’avalua l’assoliment dels objectius i les competències de la matèria.

Sistemes:
Capacitat de resoldre problemes / participació en una taula rodona / elaboració d’un projecte / aprofitament de les pràctiques / insígnies / prova de continguts / prova de síntesi.

Ponderació:

 • Avaluació continuada (50% de la nota final de la matèria): 5% resolució d’un problema, 10% preparació i participació en una taula rodona i 35% elaboració d’un projecte.
 • Avaluació de les pràctiques (10%). Aquesta avaluació es farà en horari de pràctiques, al final de l’última sessió.
 • Insígnies al llarg del curs o prova de continguts el dia de la prova síntesi: 10%.
 • Prova de síntesi: 30%.


Per superar la convocatòria és necessari obtenir com a mínim el 40% de cadascun dels blocs.

 

Avaluació única

Avaluació de les pràctiques (10%). Aquesta avaluació es fa en horari de pràctiques, al final de l’última sessió.

El dia de la prova de síntesi:

 • Prova de síntesi: 30%
 • Prova de continguts avaluació única: 20%
 • Lliurament de les activitats (40%): 5% resolució d’un problema i 35% elaboració d’un projecte. L’estudiant farà les activitats individualment.


Per a superar la convocatòria és necessari obtenir com a mínim el 40% de cadascun dels blocs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Gardón, J.C.; Satué, K. (2020). Biotechnologies applied to animal reproduction: Current trends and practical application for reproductive management. Apple Academic Press. Switzerland.

Ungerfeld, R. (2020). Reprodución de los animales domésticos. Grupo Asis Biomedia SL. Zaragoza

Presicce G. (2020). Reproductive technologies in animals. Academic Press. London.

Gordon, I. (2017). Reproductive technologies in farm animals, 2nd Edn, CABI publishing. Boston.

Singh, B.; Mal, G.; Gautam, S.K.; Mukesh, M. (2019). Advances in animal biotecnology. Sprinter International Publishing. Switzerland.

Abubakar, M.; Saeed, A.; Kul, P. (2015).  The role of biotechnology in improvement of livestock. Sprinter Berlin Heidelberg. Berlin.

Jiménez, F.; Antón, J. (2012). Fundamentos y técnicas de la reproducción. Editorial Universitat Politècnica de València. València.  Enllaç

Jiménez, F.; Antón, J. (2012). Biotecnología de la reproducción en especies ganaderas. Editorial Universitat Politècnica de València. Valencia.  Enllaç

Galina, C.; Valencia, J. (2012). Reproducción de los animales domésticos. Limusa-Wiley. México.

Hafez, E.; Hafez, B. (2013). Reproduction in farm animals. Blackwell publishing. Baltimore.