Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràcticum II

Codi de l'assignatura: 361628

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Busquets Rius

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

150

 

(Entre 50 i 150 h.)

Treball tutelat/dirigit

0

(Entre 0 i 100 h.)

Aprenentatge autònom

0

(Entre 0 i 50 h.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de moure's amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Dissenyar, executar i analitzar protocols experimentals i/o tècnics.
— Elaborar informes sobre resultats trobats en un protocol experimental i/o tècnic.
— Fer servir eines estadístiques i informàtiques necessàries per a una anàlisi correcta de les dades obtingudes.
— Sintetitzar els resultats obtinguts i elaborar conclusions coherents de la tasca desenvolupada.
— Fer una anàlisi crítica de tota la feina desenvolupada (plantejament del treball, metodologia i conclusions).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari general

*  Varia segons les ofertes disponibles, que es publiquen en el Campus Virtual o en l’aplicació de pràcticums i TFG, segons la modalitat i el tipus de pràcticum. 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’organització general dels pràcticums i del treball final de grau està inclosa en el manual i en el document Organització de PI, PII i TFG a la Facultat de Biologia. Està estructurat en tres modalitats diferents:

• Modalitat 1: lligat a una entitat o empresa externa.
• Modalitat 2: lligat a un grup de recerca de la Universitat de Barcelona.
• Modalitat 3: lligat a una estada en un centre estranger (Erasmus o similar).

Segons el tipus de pràcticum triat es duen a terme:

— Activitats presencials
• Classes teoricopràctiques amb la introducció dels continguts necessaris i comuns als alumnes del grup de pràcticum.
• Seminaris.
• Debats dirigits.
• Estudi de casos.
• Sortides de camp.
• Pràctiques de laboratori.
• Pràctiques en aules d’ordinadors.

— Activitats tutoritzades
• Resolució de problemes.
• Exercicis pràctics.
• Treball en grup.
• Anàlisi de dades.

— Activitats autònomes
• Estudi.
• Cerca d’informació.
• Elaboració d’informes.
• Resolució de problemes.

Més informació a la pàgina: http://www.ub.edu/practicumbiologia/

**La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es basa en l’activitat continuada de l’alumne, la qual es fonamenta en:

— Assistència i participació a les activitats presencials programades a l’assignatura segons el grup de pràcticum.
— Aprofitament de les activitats.
— Elaboració d’un informe/llibreta de pràctiques.
— Autoavaluació raonada de les activitats desenvolupades.

La ponderació de cada una de les activitats depèn de cada grup i/o modalitat de pràcticum. Aquesta informació es troba en l’espai de l’assignatura al Campus Virtual.

La qualificació del Pràcticum II l’emet, segons la modalitat:

— Modalitat 1: el tutor extern i el tutor de la UB.
— Modalitat 2: el tutor de la UB.
— Modalitat 3: el tutor de la universitat estrangera i el tutor de la UB.

I es valora:

— Informe de pràctiques (si escau).
— Participació de l’alumne.
— Adquisició de competències i habilitats desenvolupades a les pràctiques.
— Autoinforme avaluatiu de l’alumne.

**L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.