Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projecte Final de Grau

Codi de l'assignatura: 361629

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Busquets Rius

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Treball tutelat/dirigit

200

(Entre 0 i 100 h.)

Aprenentatge autònom

100

(Entre 0 i 50 h.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Manejar tècniques quantitatives d'anàlisi de dades en biotecnologia.

   -

Apreciar clarament les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l'activitat professional desenvolupada.

   -

Dominar la recerca i la interpretació de les bases de dades biològiques i químiques i la comparació de dades dels sistemes biològics integrats (disciplines 'òmiques'), i dominar nocions de bioinformàtica.

   -

Conèixer i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques.

   -

Comparar i contrastar els possibles riscos i beneficis dels productes i serveis biotecnològics.

   -

Capacitat de combinar disciplines com ara la genètica, la microbiologia, la biologia molecular, la fisiologia i la biologia cel·lular amb disciplines de tipus pràctic, com per exemple l'enginyeria química, les tecnologies de la informació o la robòtica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Dissenyar, executar i analitzar protocols experimentals.
• Elaborar informes sobre resultats trobats en un protocol experimental.
• Fer servir eines estadístiques i informàtiques necessàries per a una anàlisi correcta de les dades obtingudes.
• Sintetitzar els resultats obtinguts i elaborar conclusions coherents de la tasca desenvolupada.
• Fer una anàlisi crítica de tota la feina desenvolupada (plantejament del treball, metodologia i conclusions).

De forma més específica, el treball de fi de grau (TFG) ha de servir per verificar que l’estudiant ha assolit les competències transversals generals i específiques incloses en els objectius del títol segons la modalitat i especificitat del treball que hagi triat. Així mateix, amb aquest treball es valora si l’estudiant ha adquirit les competències necessàries que s’haurien d’haver assolit al llarg de la carrera. Consegüentment, s’avalua el grau d’adquisició d’aquestes competències i no la novetat de les dades presentades o l’avanç científic que representen.

La redacció de la memòria del TFG l’ha de fer l’alumne de forma autònoma, amb la supervisió del tutor segons s’estableix en el document d’organització de PI, PII i TFG. La memòria escrita s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari general

*  És variable segons les ofertes disponibles, que es publiquen en el Campus Virtual o en l’aplicació de pràcticums i TFG en funció de la modalitat i tipus de pràcticum.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’organització general dels pràcticums i del treball final de grau està inclosa en el manual i en el document Organització de PI, PII i TFG a la Facultat de Biologia. Està estructurat en tres modalitats diferents:

• Modalitat 1: lligat a una entitat o empresa externa.
• Modalitat 2: lligat a un grup de recerca de la Universitat de Barcelona.
• Modalitat 3: lligat a una estada en un centre estranger (Erasmus o similar).

Segons el tipus de treball triat es desenvolupen:

Activitats presencials
• Seminaris.
• Debats dirigits.
• Estudi de casos.
• Sortides de camp.
• Pràctiques de laboratori.
• Pràctiques en aules d’ordinadors.

Activitats tutoritzades
• Resolució de problemes.
• Exercicis pràctics.
• Treball en grup.

Activitats autònomes
• Estudi.
• Cerca d’informació.
• Resolució de problemes.
• Elaboració d’una memòria final.

Més informació a la pàgina: http://www.ub.edu/practicumbiologia/

**La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Segons consta a les memòries Verifica dels diferents graus: «la evaluación del Proyecto de Final de Grado se realizará mediante una única prueba final que constará de diversas partes: la entrega de una memoria escrita según un formato determinado, la exposición oral de los resultados más concluyentes y la defensa del proyecto ante un tribunal nombrado a tal efecto entre el PDI de la Facultad».

L’avaluació del TFG té en consideració el desenvolupament de la part experimental que condueix a la redacció final de la memòria. Aquesta part s’avalua, de manera independent, mitjançant una rúbrica que omple el tutor de la UB en què valora l’estada experimental desenvolupada per l’alumne en un grup de recerca de la UB, una empresa o entitat externa o en un programa de mobilitat internacional. La qualificació obtinguda entra a formar part de l’avaluació final del TFG amb un pes del 20 %.

L’avaluació global del TFG es basa en la presentació del treball davant d’un tribunal amb exposició i defensa del projecte per part de l’alumne. Hi ha elaborats un seguit de criteris d’avaluació per evitar una disparitat massa elevada entre tribunals. Amb aquesta finalitat es confecciona una fitxa d’avaluació única per a tota la Facultat, segons els criteris d’avaluació aprovats i que cada tribunal ha de seguir rigorosament.

Els tribunals els nomena la comissió de coordinació del TFG.

Els tribunals estan constituïts per tres professors pertanyents a la plantilla de professors dels diferents graus de la Facultat. La comissió pot aprovar també sota petició raonada que hi figurin altres professors o investigadors no pertanyents a la plantilla de professors dels graus de la Facultat de Biologia.

La memòria escrita ha de seguir la normativa de TFG que es fa pública en començar el curs.

Cada membre del tribunal emet una nota (N) de 0 a 10 sobre els aspectes següents:

• Contingut de la memòria (N1).

• Exposició i defensa (N2).

La nota de cada membre és el resultat de l’operació següent: Nmembre = 0,60 N1 + 0,40 N2.

La nota del tribunal és la mitjana aritmètica de les notes dels tres membres del tribunal. El tutor, com ja s’ha exposat prèviament, emet un informe i una qualificació que compta el 20 % de la nota final. Per tant, la nota final és: Nfinal = 0,8 Ntribunal + 0,2 NtutorUB.

El temps màxim de presentació del treball és de 15 minuts. El president del tribunal ha de garantir que el temps màxim entre presentació i preguntes no superi els 30 minuts.

Més informació a la pàgina: http://www.ub.edu/practicumbiologia/

**L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.