Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Molècules Bioactives Extretes d'Animals, Plantes i Fongs

Codi de l'assignatura: 361633

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maren Lilian Müller

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

58

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

(Hi ha 17h de teoria perquè una setmana en comptes de tenir 3 hores es fan 2 hores.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

21

 

-  Seminari

Presencial

 

8

 

(Les últimes dues sessions son de dues hores. )

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

(CT1. Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).)

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

(CT6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).)

   -

CB4. Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CE4. Capacitat per descriure l'anàlisi i producció de compostos que puguin interferir amb les malalties.

   -

CE21. Capacitat per dissenyar un experiment, participar en sessions de debat científic, discutir resultats, analitzar bibliografia i familiaritzar-se amb el laboratori experimental i analític.

(CTUB1 Compromís ètic)

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els compostos bioactius són, segons el consens científic i mèdic actual, molècules químiques essencials i no essencials trobades a la natura que poden tenir efectes beneficiosos sobre la salut humana, per exemple, com a resposta a diverses malalties humanes. Aquestes molècules són produïdes per un ampli rang d’organismes, que van des de fongs fins a organismes complexos, com plantes i animals. Els progressos recents en bioinformàtica, genètica química i biologia computacional han canviat la manera i la direcció en què es classifiquen i es descobreixen les molècules bioactives. Els avenços en aquestes àrees, juntament amb la química combinatòria, han transformat el paisatge del descobriment científic modern de molècules bioactives, fent de la recerca de molècules bioactives una tasca contínua.

Referits a coneixements:

 • Adquirir un coneixement avançat sobre la diversitat química i la biodiversitat.
 • Conèixer a fons l’estructura i els principals tipus de productes naturals en animals, plantes, fongs i líquens.
 • Conèixer les principals tècniques de separació i identificació dels compostos.
 • Interpretar els resultats dels principals instruments de caracterització estructural.
 • Identificar les principals estratègies pel que fa a origen, localització i funció dels productes naturals en el medi on viuen els organismes.
 • Conèixer l’activitat farmacològica: compostos antitumorals, antibacterians, antifúngics, antimalàrics, compostos apoptòtics, etc.
 • Reconèixer la importància dels productes naturals: producció i síntesi de compostos actius.
 • Dominar el material bibliogràfic i bases de dades per permetre la identificació dels productes naturals de les espècies.
 • Estar capacitat per elaborar llistats, anàlisis i escriure informes.
 • Plantejar un treball de recerca i exposar-lo a classe.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Diversitat química i biodiversitat. Estructura i tipus de productes naturals en animals, plantes, fongs i líquens

*  — Es dona una visió general dels grans grups de productes naturals (terpens, flavonoides, alcaloides, fenols, etc.) i les seves característiques bàsiques.

— Es dona una visió general dels grups d’organismes (animals, plantes, fongs i líquens) i quins grups de productes naturals presenten.

2. Tècniques de caracterització estructural dels productes naturals: UV, IR, NMR, espectrometria de masses, etc.

*  Es veuen les diferents metodologies que s’utilitzen per identificar els compostos, com s’interpreten els espectres o els resultats de les anàlisis, i com s’utilitzen les bases de dades existents per saber si el compost és nou per a la ciència.

3. Producció i síntesi de compostos actius

*  — Cultius in vitro i altres mètodes de producció

— Semisíntesi i síntesi

— Quimioteques i drug delivery

4. El paper dels productes naturals en el medi on viuen els organismes. Origen (biosíntesi, transformació, dieta), localització i funció dels productes naturals

*  — El medi terrestre: interaccions entre organismes i exemples específics

— El medi marí: interaccions entre organismes i exemples específics

— Ambients extrems: zones polars, surgències hidrotermals, etc.

5. Activitat farmacològica i alimentària: compostos antitumorals, antibacterians, antifúngics, antimalàrics, compostos apoptòtics, antioxidants, colorants, additius, conservants, etc.

*  S’analitzen les activitats que poden presentar els productes naturals i se’n veuen alguns exemples concrets (taxol, Yondelis, ziconotida, etc.)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

Les hores presencials es distribueixen en 17 hores de teoria (els dilluns 6 sessions d’una hora i els dimecres 5 sessions de 2 hores i una sessió d’una hora), 3 hores de teoricopràctiques (1 sessió de 3 h), 8 hores de pràctiques de problemes (4 sessions de 2 hores), 21 hores de pràctiques de laboratori (7 sessions de 3 h) i 8 hores de seminaris d’1 h (les últimes dues sessions son de dues hores).
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada. S’avaluen els coneixements teòrics i les habilitats pràctiques assolides. L’assistència és obligatòria a les sessions de l’assignatura (teòriques, seminaris, laboratori, etc.).

 • Teoria: Prova de síntesi final amb preguntes tipus test d’opció múltiple, preguntes curtes i resolució de problemes.
 • Pràctiques: S’avaluaran la participació i l’elaboració dels informes de pràctiques.
 • Seminaris: S’avaluaran les habilitats de treball en equip per cada estudiant, així com les capacitats de síntesi i comunicació mitjançant una presentació oral. Es valorarà la utilització de la terminologia correcta, la precisió en la redacció i la claredat en les explicacions, així com l’organització de la feina, l’exposició i la discussió.


Qualificació final: La contribució relativa de cada prova a la qualificació final és: Bloc A: 50% teoria, Bloc B: 20% seminaris; Bloc C: 20% pràctiques i 10% impressió subjectiva. L’aprovat s’obté aconseguint una qualificació global igual o superior a 5 punts sobre 10. Per aprovar l’assignatura cal aprovar els blocs A, B i C d’avaluació per separat.

 

 

Avaluació única

En el cas que un estudiant no vulgui acollir-se a l’avaluació continuada, té dret a una única avaluació. En cas d’acollir-se a l’avaluació única, en el període establert pel centre, l’estudiant haurà de constatar la seva decisió per escrit i guardar una còpia de la seva resposta com a verificació. La sol·licitud d’avaluació única és definitiva i irreversible. En el cas de sol·licitar l’avaluació única, la qualificació final de l’avaluació dels continguts de l’assignatura serà determinada per la nota d’una prova de síntesi que consisteix en una prova escrita sobre la totalitat dels continguts l’assignatura (teoria, teoricopràctiques, pràctiques de problemes, pràctiques de laboratori, seminaris). La prova d’avaluació única tindrà lloc el mateix dia que la prova de síntesi de teoria.