Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Control del Metabolisme i el Desenvolupament Vegetals

Codi de l'assignatura: 361634

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Sergi Munne Bosch

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Prąctiques de laboratori

Presencial

 

16

 

-  Seminari

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autņnom

64

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de combinar disciplines com la genètica, la microbiologia, la biologia molecular, la fisiologia i la biologia cel·lular amb disciplines de tipus pràctic com  l’enginyeria genètica, les tecnologies de l’ informació o la robòtica (120428). Dominar la cerca i interpretació de les bases de dades biològiques i químiques i la comparació de dades dels sistemes biològics integrats (disciplines ‘òmiques’), juntament amb el domini de nocions de bioinformàtica (120429). Descriure l’estructura i el funcionament dels essers vius a nivell molecular, cel·lular i tissular, així com la regulació i integració de les funcions en els organismes (121428). Conèixer i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques (120426).

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’habilitat de controlar les taxes dels processos metabòlics en resposta a l’ambient extern i les condicions internes és un atribut indispensable de les cèl·lules vives. Aquesta adaptabilitat és necessària per conservar l’estabilitat de les condicions intracel·lulars i, a la vegada, per mantenir un estat funcional eficient.

L’objectiu de l’assignatura és emfatitzar el dinamisme i la flexibilitat de les plantes com a resposta als canvis endògens i ambientals, així com estudiar el control del desenvolupament i el creixement des del material vegetal de partida fins al producte útil de la collita.

En l’assignatura s’incideix en els principals punts de control de les vies metabòliques i en les xarxes de senyalització cel·lular per millorar la productivitat vegetal.

Es consideren els aspectes aplicats dels sistemes de control i la seva importància per millorar la quantitat i qualitat dels productes obtinguts a partir de les plantes, com són els aliments i materials per a la indústria agroalimentària, les matèries primeres per obtenir biocombustibles, fibres, biofilms, entre d’altres, i productes farmacèutics.

 

 

Blocs temątics

 

Teoria (30 h)

Tema 1

Introducció a l’estudi del control metabòlic i del desenvolupament de les plantes: la utilització de la ionòmica, la metabolòmica, la genòmica i la proteòmica

Tema 2

Paret cel·lular: components, estructura, evolució, síntesi i importància econòmica. Les proteïnes de la paret. La paret com a font de senyals. Utilització dels polisacàrids de la paret en processos industrials. La manipulació de la composició de les parets cel·lulars per obtenir biocombustibles

Tema 3

Control de l’absorció i del transport de macro- i microelements. Paper del floema en el transport de macromolècules. Senyalització al llarg de tota la planta. Redistribució dels assimilats. Xarxa de comunicació entre xilema i floema: control de la fixació del nitrogen. Paper del floema en el control de l’arquitectura de les plantes

Tema 4

Control de la captació de la llum i del transport fotosintètic d’electrons. Fotoprotecció i fotoinhibició. Sistemes antioxidants

Tema 5

Control de la fotoassimilació en les cèl·lules font. Funció de la fosforilació de proteïnes i de la transducció de senyals redox en el control de la fixació del carboni en cloroplasts. Coordinació del metabolisme vegetal mitjançant el rellotge circadiari. Comunicació entre les vies de biosíntesi de midó i sacarosa. Manipulació de la composició i contingut de carbohidrats en el producte. Cultius energètics: bioetanol i biodièsel

Tema 6

Control de l’assimilació del nitrogen i del sofre. Interaccions entre el metabolisme del carboni del nitrogen i del sofre i la respiració. Emmagatzematge de proteïnes en les llavors. Manipulació de la composició proteica

Tema 7

Regulació del metabolisme secundari pel metabolisme primari. Senyals integradors (hormones) del metabolisme secundari/primari. Producció d’essències: monoterpens i sesquiterpens, diterpens, triterpens. Compostos fenòlics i antioxidants naturals: tanins, fenilpropanoides, difenols, flavonoides. Les antocianines com a colorants alimentaris. Metabòlits secundaris rics en nitrogen. Aplicacions comercials i usos terapèutics

Tema 8

Control del creixement i desenvolupament vegetal. Molècules senyal en el creixement vegetal. Aplicació de reguladors del creixement en la producció agrària, sistemes d’aplicació i efectes dels reguladors. Promoció del creixement vegetal i modificació de l’arquitectura de les plantes. Inducció d’arrels adventícies. Aplicacions d’inhibidors del creixement, defoliants i dessecants

Tema 9

Herbicides. Aplicació dels herbicides i mecanismes d’acció. Tolerància i resistència de males herbes a herbicides. Obtenció de cultius resistents a herbicides

Tema 10

Inducció i evocació de la floració. Modificació de la proporció de sexes. Inducció de l’esterilitat masculina. Modificació del nombre de flors. Control de la fisiologia de la postcollita. Prolongació de l’emmagatzematge de flors

Tema 11

Control de la fructificació. Aclarida de fruits. Obtenció de fruits partenocàrpics. Control de la formació, el creixement i la maduració de fruits. Promoció i prevenció de l’abscisió de fruits

Tema 12

Control de la germinació. Modificació de la qualitat de les llavors. Control del repòs. Manipulació i control del repòs en llavors, tubercles i bulbs

Prąctiques (16 h)

Pràctica 1

Control de la germinació

Pràctica 2

Efecte dels herbicides i de l’ús de fertilitzants sobre la fixació biològica del N2

Pràctica 3

Antioxidants en fruits

Pràctica 4

Control de la senescència en flor tallada

Seminaris (10 h)

Seminari 1

Manipulació dels continguts de vitamines i antioxidants en plantes

Seminari 2

Control de la senescència i la longevitat en la flor tallada

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions de teoria es preveuen realitzar en sessions presencials (30 sessions d’1 h). Els seminaris i les pràctiques de laboratori també seran presencials (amb 5 sessions de 2 h i 4 sessions de 4 h, respectivament). Els continguts, activitats i metodologies proposats es poden veure modificats en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Se segueix una avaluació continuada. La qualificació final de l’assignatura resulta d’aplicar els percentatges següents:

• Teoria: 60 %

• Pràctiques: 20 % 

• Seminaris: 20 %

Cal aprovar cadascuna de les tres parts per poder fer la mitjana de la nota final.

 

Teoria

Es fa una prova parcial a partir dels coneixements impartits a les classes de teoria, pràctiques i seminaris. Si la prova s’aprova amb un valor igual o superior a 5 es considera superada la primera meitat de l’assignatura i no cal que s’avaluï a la prova de síntesi. La prova de síntesi es fa un cop acabades les classes teòriques.

 

Pràctiques

L’assistència a pràctiques és obligatòria i la nota es determina a partir de les aptituds i la participació a les pràctiques, així com la presentació d’una memòria.

 

Seminaris

L’assistència als seminaris és obligatòria i la nota es determina a partir de les aptituds i la participació als seminaris, així com els treballs fets en cadascun dels seminaris. La nota final és el resultat de la mitjana de les notes obtingudes en cadascun dels seminaris.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

Avaluació śnica

L’estudiant pot sol·licitar acollir-se a l’avaluació única i renunciar a l’avaluació continuada dins el termini reglamentari.

En l’avaluació única es fa una prova d’avaluació dels continguts teòrics, el mateix dia de la prova de síntesi. L’assistència a les pràctiques i als seminaris és obligatòria i l’avaluació és igual a la de l’avaluació continuada.


Reavaluació

Està prevista una prova de reavaluació d’acord amb la normativa de la Facultat de Biologia, per avaluar els continguts teòrics. La nota de les pràctiques i dels seminaris correspon a l’avaluació de les activitats dutes a terme.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AZCÓN-BIETO, J.; TALÓN, M. (coord.). Fundamentos de fisiología vegetal. 2a ed. Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España ; Barcelona : Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008  EnllaƧ

  Bibliografia bąsica

BUCHANAN, B.B.; GRUISSEM, W.; JONES, R.L., (ed.). Biochemistry & molecular biology of plants. 2nd ed. Chichester : Wiley, 2015  EnllaƧ

  Bibliografia bąsica

JONES, R. [et al.], (ed.). The Molecular life of plants. Chichester : Wiley-Blackwell, American Society of Plant Biologists, 2013  EnllaƧ

  Bibliografia bąsica

TAIZ, L.; ZEIGER, E. [et al.], (ed.). Plant physiology and development. 6th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer, 2015  EnllaƧ

  Bibliografia bąsica

[També, 2006, en castellą]  EnllaƧ

BENÍTEZ, A. Avances recientes en biotecnología vegetal e ingeniería genética de plantas. Barcelona [etc.] : Reverté, cop. 2005  EnllaƧ

  Bibliografia especialitzada

COBB, A.; READE, J. Herbicides and plant physiology. 2nd ed. Oxford : Wiley-Blackwell, 2010  EnllaƧ

DAVIES, P.J. (ed.). Plant hormones : biosynthesis, signal transduction, action!. Rev. 3rd ed. Dordrecht : Springer, cop. 2010  EnllaƧ

PLAXTON, W.C.; MCMANUS, M.T. (ed.). Control of primary metabolism in plants. Oxford : Blackwell, 2006 (Annual plant reviews, 22)  EnllaƧ

SCHÄFER, E.; NAGY, F. (ed.). Photomorphogenesis in plants and bacteria, 3rd edition : function and signal transduction mechanisms. Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2006  EnllaƧ

SEBIOT, (coord.). La Biotecnología aplicada a la agricultura. Madrid : Eumedia, 2000  EnllaƧ

SRIVASTAVA, L.M. Plant growth and development : hormones and environment. Amsterdam [etc.] : Academic Press, cop. 2002  EnllaƧ

THOMAS, B.; MURPHY, D.J.; MURRAY, B.G. (ed.). Encyclopedia of applied plant sciences. 3 vol. 2nd ed. Amsterdam ; Elsevier Academic, 2017  EnllaƧ

YAGÜE, J.I. GuiaFitos2015 : guía práctica de productos fitosanitarios. Madrid : Mundi-Prensa, 2015  EnllaƧ

Revista

LIÑAN, C.D. Vademecum de productos fitosanitarios y nutricionales : 2012. 28a ed. corr. Madrid : Ediciones Agrotécnicas, 2012  EnllaƧ

Article

ASENSI-FABADO, M.A.; MUNNÉ-BOSCH, S. Vitamins in plants: occurrence, biosynthesis and antioxidant function. Dins: Trends in plant science [Recurs electrònic] (2010) vol. 15 (10). P. 582-592  EnllaƧ

VAN DOORN, W.G.; WOLTERING, E.J. Physiology and molecular biology of petal senescence. Dins: Journal of experimental botany [Recurs electrònic]. (2008). Vol. 59 (3). P. 453-480.  EnllaƧ

Pągina web

AZCÓN-BIETO, J. Fundamentos de Fisiología Vegetal. 2a ed. McGraw-Hill, 2008  EnllaƧ

Plant Physiology ONLINE. 6th ed. Sinauer, 2015  EnllaƧ

  Complement del llibre "TAIZ, L. (ed.). Plant physiology and development. 6th ed. Sinauer, 2006"

The Seed biology place  EnllaƧ

American Society of Plants Biologists: Educational resources  EnllaƧ

  Diversos temes de fisiologia vegetal

Plant-hormones.info. Hormones vegetals  EnllaƧ

Aspectes aplicats de postcollita de fruites. Contents  EnllaƧ

Materials sobre males herbes i herbicides   EnllaƧ

Aplicacions de la enginyeria genètica en plantes   EnllaƧ