Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologia de la Producció Animal

Codi de l'assignatura: 361635

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: M.Angeles Gallardo Romero

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

25

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

2

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

19

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

50

(Activitats dirigides no presencials i tutoria)

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Apreciar clarament les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l’activitat professional desenvolupada.

   -

Definir nous mercats i oportunitats de negocis industrials a través de processos i productes biotecnològics.

   -

Dur a terme estudis de producció i millora animal i vegetal.

   -

Conèixer i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques.

   -

Comparar i contrastar els possibles riscos i beneficis dels productes i serveis biotecnològics.

   -

Capacitat de combinar disciplines com ara la genètica, la microbiologia, la biologia molecular, la fisiologia i la biologia cel·lular amb disciplines de tipus pràctic, com per exemple l’enginyeria química, les tecnologies de la informació o la robòtica.

   -

Manipular, analitzar i caracteritzar mostres biològiques, incloses les d’origen humà.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Sintetitzar els coneixements per a la nutrició i producció de productes animals basats en la fisiologia, la qualitat del producte, el benestar animal, la sostenibilitat i la responsabilitat.

 

Valorar els protocols i les tècniques de maneig que permetin aconseguir un increment de la producció i/o qualitat del producte animal, tot considerant l’espècie amb què es treballa.

 

Referits a habilitats, destreses

Saber obtenir i valorar la informació sobre els avanços teoricopràctics en nutrició i producció de productes animals: proposar noves tècniques i emetre judicis sobre la base de criteris preestablerts.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bases de la producció animal

*  Temes:

• Composició i valor energètic, nutritiu i biològic dels aliments
• Necessitats nutricionals dels animals. Els aliments per al ramat
• Anatomia i fisiologia de l’aparell digestiu de monogàstrics, aus i remugadors
• Digestibilitat de la dieta i procediments per a la seva mesura
• Formulació i elaboració de pinsos
• Producció de carn, llet i ous. Qualitat del producte animal i traçabilitat
• Sistemes de producció i benestar animal

2. Paper de la tecnologia en la millora de la producció del bestiar

*  Temes:

• Biotecnologia i nutrició: desenvolupament de pinsos, optimització del funcionament del sistema digestiu i reducció de la producció de deixalles

• Modificació del producte animal: de la carn i la canal, de la llet i els ous. Productes amb valor afegit

3. Pràctiques

*  Pràctiques:

• Determinació de la qualitat del producte final. Determinació de les característiques fisicoquímiques i sensorials de diversos tipus de carn: 16 h

• Formulació de dietes: 3 h

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La part teòrica de la matèria està estructurada en dos blocs diferenciats:

En el bloc 1, el docent té un paper actiu, potenciant la participació de l’alumnat. Els estudiants disposen dels continguts al Campus Virtual.

En el bloc 2, que correspon a les sessions de tutoria per grup, problemes i orals comunicatives, l’alumnat té un paper actiu i el docent exerceix de tutor. Es potencia el treball en grup, la cerca i l’elaboració d’informació, el treball transversal, l’exposició oral i la defensa de casos, i la capacitat de crítica. Està prevista l’elaboració en grups d’un projecte sobre un tema que permeti la integració de diferents parts de la matèria. El projecte s’avalua entre iguals i pel tutor.

D’altra banda, l’alumnat ha de fer una pràctica de laboratori estructurada com un experiment i ha d’aprendre a formular dietes. S’hi fomenta l’autonomia de l’estudiant.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris: S’avalua l’assoliment dels objectius i de les competències de la matèria.

Sistemes: Treball desenvolupat en les sessions de tutories per grups / Elaboració i defensa d’un projecte / Avaluació entre iguals / Prova de continguts teoricopràctics / Prova de síntesi amb problemes i reptes.

Ponderació:
• Tasques dutes a terme durant el curs (60% de la nota de la matèria): preparació i participació en una taula rodona (5%), elaboració i defensa d’un projecte (45%) i avaluació entre iguals del projecte (10%).
• Proves finals (40%): de continguts teoricopràctics (10%) i de síntesi amb problemes i reptes (30%).

Per superar la convocatòria és necessari obtenir com a mínim el 40% de cadascun dels dos blocs.

 

Avaluació única

El dia de la prova de síntesi:
• Lliurament de les activitats fetes durant el curs, 60%. L’alumnat ha de fer les activitats individualment.
• Proves de continguts teoricopràctics i de síntesi amb problemes i reptes, 40%.

Per superar la convocatòria és necessari obtenir com a mínim el 40% de cadascun dels dos blocs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Singh, B; Mal, G.; Gautam, S.K.; Mukesh, M. (2019). Advances in animal biotechnology. Sprinter International Publishing. India.

Dryden, G. (2021). Fundamentals of applied animal nutrition. CABI Publishing. University of Queensland, Australia.

Partheeban, N. et al. (2021). Developing animal feed products. Burleigh Dodds Series in Agricultural Science: n. 101. INGRAM Publisher. US and Canada.

Wu, G. (2021). Principles of animal nutrition. CRC Press. Boca Raton.

Hynd, P. (2019). Animal nutrition. CABI publishing. Boston.

Abubakar, M.; Saeed, A.; Kul, P. (2015). The role of biotechnology in improvement of livestock. Sprinter Berlin Heidelberg.

Campbell, J.; Kenealy, M.; Campbell, K. (2018). Ciencia animal. Biología, cuidado y producción de animales domésticos. Acribia. Zaragoza.

Miranda de la Lama, G. (2018). Transporte y bienestar animal. Un enfoque integrador. Editorial Servet. Zaragoza

McDonald, P.  (2013). Nutrición animal. Acribia. Zaragoza.  Enllaç

Dryden, G. (2016). Ciencia de la nutrición animal. Acribia. Zaragoza.

Caravaca, F.; Castel, J.; Guzmán, J.; Delgado, M.; Mena, Y.; Alcalde, M.; González, P. (2003). Bases de la producción animal. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. Sevilla.  Enllaç