Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Control de Plagues i Malalties de les Plantes

Codi de l'assignatura: 361636

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Goula Goula

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

55

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

26

 

-  Prąctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Prąctiques especials

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

37

Aprenentatge autņnom

58

 

 

Recomanacions

 

Els continguts fan aquesta assignatura apta pels 12 crèdits de matèries relacionades directament amb la protecció vegetal,  per obtenir la habilitació com a persona assessora en gestió integrada de plagues i malalties dels cultius (Ordre AAM/188/2013, Generalitat de Catalunya).

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anąlisi, de sķntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la prąctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat per planificar, elaborar i manejar diagnosis dels recursos naturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els organismes principals que poden constituir plagues i malalties en els ecosistemes agraris i naturals.

• Conèixer els mètodes de control i les normatives legals que els regulen.

 

 

Blocs temątics

 

I. Programa teņric

Tema 1

Introducció. La importància de la sanitat vegetal. Conceptes de plaga i malaltia en les plantes en ecosistemes agraris i naturals. Dinàmica de poblacions d’invertebrats que causen plagues i els factors que les propicien. Patogènia de les malalties infeccioses

Tema 2

Els artròpodes en la sanitat vegetal. Cicles vitals bàsics dels principals grups causants de plagues

Tema 3

Danys directes que causen els insectes: organismes defoliadors, perforadors, picadors, minadors. Danys indirectes

Tema 4

Els nematodes en la sanitat vegetal. Cicle vital. Plagues produïdes per nematodes

Tema 5

Concepte de malaltia. Patogènia de les malalties infeccioses. Característiques bàsiques de virus, bacteris i fongs

Tema 6

Simptomatologia: símptomes i signes. Modificacions de l’aspecte general de la planta. Efecte dels patògens sobre la fisiologia de les plantes

Tema 7

Interaccions planta / organisme plaga – patogen. Resistència constitutiva i resistència induïda. Resposta hipersensible. Resistència sistèmica adquirida (SAR), inducció de resistència sistèmica (ISR). Potenciació de resposta (priming)

Tema 8

Diagnòstic de les plagues i malalties de les plantes. Mètodes d’avaluació de les plagues. Aïllament del patogen. Mètodes automatitzats en la diagnosi

Tema 9

Control de les plagues i malalties de les plantes. Legislació per evitar la seva difusió: quarantenes, inspecció, passaport fitosanitari. Material lliure de patògens: micropropagació, plantes resistents

Tema 10

Pràctiques agronòmiques de gestió de plagues i malalties: termoteràpia. Refrigeració. Radiacions. Solarització. Biofumigació. Rotacions de cultius. Procediments de sembra. Sanejament i podes. Gestió dels marges dels agrosistemes

Tema 11

Control químic. Insecticides. Nematicides. Fungicides i bactericides. Classificació dels compostos químics. Mecanismes d’acció. Resistència dels patògens i dels organismes plaga als pesticides. Residus. Legislació: Directiva 91/414 i Reglament 1107/2009

Tema 12

Control biològic. Conceptes i modalitats. Organismes antagonistes. Maneig dels agents de biocontrol. Disseny de productes biotecnològics per al control de les malalties. Sòls i substrats supressors. Mecanismes d’acció. Control integrat

Tema 13

Transmissió de les malalties víriques (pugons, àcars, nematodes, fongs, pol·len de les plantes). Principals virosis de les plantes i el seu control

Tema 14

Els bacteris fitoparàsits. Principals malalties bacterianes de les plantes i el seu control

Tema 15

Malalties produïdes per oomicets i fongs ascomicets i el seu control

Tema 16

Malalties produïdes per fongs basidiomicets i deuteromicets i el seu control. Importància de les micotoxines

II. Sessions prąctiques

Pràctica 1

Principals grups d’invertebrats que causen plagues

Pràctica 2

Exemples escollits de plagues agrícoles: cítrics

Pràctica 3

Valoració d’insecticides

Pràctica 4

Recol·lecció de mostres i reconeixement de malalties

Pràctica 5

Bioassaig amb fongs patògens de malalties de planters (control químic, control biològic)

Pràctica 6

Observació de símptomes. Quantificació de la malaltia. Aïllament del patogen

Pràctica 7

Observació, identificació i classificació de l’agent causal

Pràctica 8

Exemples escollits de plagues agrícoles: hortícoles

Seminaris

*  Seminari 1. Gestió de plagues hortícoles al Maresme Expert de l’ADV (Associació de Defensa Vegetal) ens explica l’evolució al llarg del temps de la gestió de plagues a la comarca del Maresme.

Seminari 2. Plagues de productes emmagatzemats. Expert de l’IRTA  ens explica les principals plagues de magatzem que ataquen productes d’origen vegetal, i els diferents sistemes de control.

Seminari 3. Insecticides bioracionals Expert del CSIC ens explica la investigació i desenvolupament d’insecticides bioracionals basats en el sistema de feromones dels insectes plaga, i altres casos paradigmàtics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats que es porten a terme al llarg del curs són:

– Activitats presencials i no presencials: classes magistrals.

– Activitats presencials: pràctiques de laboratori. Teoricopràctiques. Seminaris.

– Activitats tutoritzades: qüestionari sobre el passaport fitosanitari. Fitxa de patògens de les plantes (malalties i plagues). Elaboració del resum de les pràctiques. Presentació oral d’un article científic.

– Activitats autònomes: cerca d’informació. Estudi.

 

Els continguts, les activitats i metodologies proposats es poden veure modificats en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència a les classes pràctiques i seminaris és obligatòria.

L’avaluació consisteix en:

• Presentació oral sobre un article científic.

• Elaboració de la fitxa.

• Elaboració del resum de les pràctiques.

• Avaluació de coneixements teòrics i pràctics assolits en una prova de síntesi final amb un valor màxim d’un 60 % de la nota final. Perquè faci mitjana amb les activitats d’avaluació continuada, cal aprovar la prova de síntesi final.

Qualsevol dels ítems avaluables poden fer-se de manera presencial o no presencial.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

Avaluació śnica

L’assistència a les classes pràctiques i seminaris és obligatòria.

Els coneixements teòrics i pràctics assolits s’avaluen en una prova de síntesi final amb un valor del 100 %.

 

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGRIOS, G.N. Plant pathology. 5th ed. Burlington (Mass.) : Elsevier Academic Press, 2005  EnllaƧ

[També, accés en lķnia, per als usuaris de la UB]  EnllaƧ
[També, 2a ed., 1995, en castellą]  EnllaƧ

FAO. Global review of forests pests and diseases : a thematic study prepared in the framework of the Global forest resources assessment 2005. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2009. (FAO forestry paper, 156)  EnllaƧ

FELSOT, A.S.; RACKE, K.D., (ed.). Crop protection products for organic agriculture : environmental, health and efficacy assessment. Washington, DC : American Chemical Society, cop. 2006  EnllaƧ

Fitxes de plagues, de malalties agrícoles i forestals. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca, Direcció General de Producció i Indústria Agro-Alimentària, Servei de Protecció dels Vegetals : Servei de Protecció dels Vegetals, 1986-  EnllaƧ

GARCÍA, F.; COSTA, J.; FERRAGUT, F. Plagas agricolas. Valencia : Agropubli (Phytoma-España), DL 1994  EnllaƧ

GAUGLER, R. (ed.). Entomopathogenic nematology. New York : CABI Publishing, 2002  EnllaƧ

GILBERT, L.I.; GILL, S.S. (ed.).  Insect control : biological and synthetic agents. Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2010  EnllaƧ

Guía de buenas prácticas para la utilización de plaguicidas de salud pública : uso ambiental y en la industria alimentaria. Madrid : Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, 2001  EnllaƧ

GURR, G.M.; WRATTEN, S.D.; ALTIERI, M.A. (ed.).  Ecological engineering for pest management : advances in habitat manipulation for arthropods. Collingwood : CSIRO ; Oxon : CABI Publishing, cop. 2004  EnllaƧ

HAJEK, A.E. Natural enemies : an introduction to biological control. Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2004  EnllaƧ

HELYER, N.; BROWN, K.; CATTLIN, N.D. A Color handbook of biological control in plant protection. Portland, Or. : Timber Press, 2003  EnllaƧ

Enemics naturals de plagues en diferents cultius a Catalunya. Barcelona : Institució Catalana d’Estudis Agraris, 2000  EnllaƧ


[També, accés en lķnia]  EnllaƧ

ISHAAYA, I.; HOROWITZ, A.R. (ed.). Biorational control of arthropod pests : application and resistance managements. New York : Springer, 2009  EnllaƧ

JACAS, J.; CABALLERO, P.; AVILA, J. (ed.). El Control biológico de plagas y enfermedades : la sostenibilidad de la agricultura mediterránea. Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I, 2005  EnllaƧ

JERVIS, M.A., (ed.). Insects as natural enemies : a practical perspective [Recurs electrònic]. Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2005  EnllaƧ


[També, accés en lķnia per als usuaris UB]  EnllaƧ

MORET, A.; NADAL, M. Insectos perjudiciales y beneficiosos para la agricultura. Barcelona : Omega, cop. 2006  EnllaƧ

PEDIGO, L.P.; RICE, M.E. Entomology and pest management. 6th ed. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2009  EnllaƧ

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA. Sanidad de los cultivos y control ecológico : ponencias de cursos. Manresa : Amics de l’Escola Agrària de Manresa, DL 2000  EnllaƧ

SCHUMANN, G.L.; D’ARCY, C.J. Essential plant pathology. 2nd ed. St. Paul, Minn. : APS Press, cop. 2010  EnllaƧ

VILLALVA, S. Plagas y enfermedades de jardines. 2a ed. rev. y ampl. Madrid : Mundi-Prensa, 2005  EnllaƧ

WAJNBERG, E.; BERNSTEIN, C.; ALPHEN, J.V. (ed.). Behavioral ecology of insect parasitoids : from theoretical approaches to field applications. Malden (Mass.) : Blackwell, 2008  EnllaƧ

CIESLA, W.M. Forest entomology : a global perspective. Oxford : Wiley-Blackwell, 2011  EnllaƧ

DHANG, P. (ed.). Urban insect pests : sustainable management strategies. Wallingford, Oxfordshire, UK ; Boston, MA : CABI, [2014]  EnllaƧ

ALAM, M.A. Insect management practices in agriculture. New Delhi : Centrum press, 2013  EnllaƧ

BHAGAT, D.V. Agricultural insect pests and their control. New Delhi : Centrum Press, 2013  EnllaƧ

BENKEBLIA, N. (ed.). Sustainable agriculture and new biotechnologies. Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2012  EnllaƧ

CROUS, P.W. [et al.], (ed.). Fungal biodiversity. Utrecht : CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, 2009. (CBS laboratory manual series ; 1)  EnllaƧ

VAN EMDEN, H.F. Handbook of agricultural entomology [Recurs electrònic]. Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell, 2013  EnllaƧ

FINCKH, M.R.; BRUGGEN, A.H.C.; TAMM, L. (ed.). Plant diseases and their management in organic agriculture. St. Paul, Minn. : APS Press, American Phytopathological Society, 2015  EnllaƧ

FLORES, R. [et al.], (ed.). Patógenos de plantas descritos en España. 2a ed. Madrid : Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, 2010  EnllaƧ

HILL, D.S. Agricultural entomology. Portland, Or. : Timber Press, 1994  EnllaƧ

HORNE, P.A.; PAGE, J. Integrated pest management for crops and pastures. Collingwood : Landlinks, 2008  EnllaƧ

SUTTON, T.B.; ALDWINCKLE, H.S.; AGNELLO, A.M. [ed.]. Compendium of apple and pear diseases and pests. 2nd ed. St Paul, MN : American Phytopathological Society, 2013  EnllaƧ

VAN LOON, L.C. (ed.). Plant innate immunity. Amsterdam : Elsevier, 2009. (Advances in botanical research ; 51)  EnllaƧ

WALLISER, J. Attracting beneficial bugs to your garden: a natural approach to pest control. Portland, Or. : Timber Press, 2014  EnllaƧ

ZÚBRIK, M.; KUNCA, A.; CSÓKA, G. (ed.). Insects and diseases damaging trees and shrubs of Europe. [Verrières-le-Buisson] : N.A.P., 2013  EnllaƧ

DHANG, P. (ed.). Urban pest management : an environmental perspective. Wallingford : CABI, 2011  EnllaƧ

VILCINSKAS, A. (ed.). Insect biotechnology. Dordrecht : Springer, 2011  EnllaƧ

JACAS J.; URBANEJA A. (eds.). Control biológico de plagas agrícolas. Valencia : Phytoma España, DL 2008  EnllaƧ

ANDRÉS YEVES, MF.; VERDEJO LUCAS, S. (ed.). Enfermedades causades por nematodes fitoparásitos en España. Valencia : PHYTOMA-España, 2011  EnllaƧ

Pągina web

Productes fitosanitaris : nova legislació que regula el seu ús [Recurs electrònic]. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2010. (Dossier tècnic, formació i assessorament al sector agroalimentari, N47)  EnllaƧ