Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aqüicultura

Codi de l'assignatura: 361637

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Encarnacion Capilla Campos

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54.5

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

5

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

6

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

7.5

Treball tutelat/dirigit

45.5

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

- Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
- Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).
- Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
- Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
- Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
- Apreciar clarament les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l’activitat professional desenvolupada.
- Definir nous mercats i oportunitats de negocis industrials a través de processos i productes biotecnològics.
- Dur a terme estudis de producció i millora animal i vegetal.
- Conèixer i determinar les tecnològiques més adequades per a les aplicacions biotecnològiques.
- Comparar i contrastar els possibles riscos i beneficis dels productes i serveis biotecnològics.
- Capacitat de combinar disciplines com ara la genètica, la microbiologia, la biologia molecular, la fisiologia i la biologia cel·lular amb disciplines de tipus pràctics, com per exemple l’enginyeria química, les tecnologies de la informació o la robòtica.
- Manipular, analitzar i caracteritzar mostres biològiques, incloses les d’origen humà.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Estudiar les bases biològiques i la tecnologia de la producció aqüícola, la reproducció i l’engreix.

 

• Estudiar els diferents tipus d’instal·lacions i de sistemes productius i de maneig.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’aqüicultura

*  Justificació i situació actual. Sistemes de cultiu

2. Bases biològiques i tecnologia de producció de peixos

*  2.1 Reproducció. Estratègies reproductives. Gametogènesi. Control ambiental i endocrí de la reproducció. Control del sexe
2.2 Desenvolupament larvari. Tecnologia de la producció en vivers (‘hatcheries’). Cultius auxiliars: fitoplàncton, rotífers i zooplàncton
2.3 Creixement i engreix. Gestió de la població. Qualitat del producte. Desenvolupament ossi i malformacions
2.4 Alimentació i nutrició. Fisiologia digestiva, requeriments, digestibilitat, elaboració de pinsos i maneig de l’alimentació
2.5 Ictiopatologia. Causes de les malalties dels peixos. Bioagressors: virus, bacteris, fongs, protozous i metazous. Diagnòstic i tractament

3. Bases biològiques de la producció de mol·luscs i crustacis

*  3.1 Reproducció. Aparell reproductor. Dimorfisme sexual. Oogènesi. Regulació de la vitel·logènesi
3.2 Nutrició. Aparell digestiu dels mol·luscs i dels crustacis. El molinet gàstric i el paper de les concrecions calcàries en la consolidació de la cutícula
3.3 Patologia. Principis de la parasitosi. Òrgans diana i alteracions provocades. La castració parasitària. Influència de productes tòxics en l’engreix i en la reproducció
3.4 Bioacumulació (toxicologia). Marees vermelles

4. Enginyeria de les instal·lacions

*  4.1 Paràmetres fisicoquímics de l’aigua. Oxigen, pH, compostos nitrogenats, salinitat, carbonats, temperatura, bioacumulació
4.2 Instal·lacions. Dimensionament, bombeig, canalitzacions, basses i tancs, instal·lacions auxiliars, gàbies surants, muscleres, ‘long-lines’

5. Pràctiques de laboratori

*  Es fa una pràctica multidisciplinària. Tècniques de manipulació de peixos. Sistemes d’obtenció de sang i vies d’administració de productes o xips. Paràmetres de qualitat. Estudi d’anatomia, biometria i dissecció. Observació de preparacions dels grans grups de paràsits de peixos. Detecció i extracció de paràsits mitjançant dissecció en fresc de diferents models de peixos

6. Sortides de camp

*  Es fan sortides multidisciplinàries a dues instal·lacions: la primera a l’estabulari humit de la Facultat de Biologia i la segona a L’Aquàrium de Barcelona o similar.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es planteja una matèria multidisciplinària amb un nombre elevat de classes expositives i amb unes pràctiques de laboratori i de camp integrades, on participa el professorat de les diferents àrees de coneixement.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

Durant el període d’impartició de la matèria s’ha de preparar un treball en format PowerPoint d’especialització en un aspecte de l’assignatura (aprenentatge basat en reptes), en el qual l’alumnat ha d’invertir unes 45 h. Aquest treball el tutoritza el professorat de l’assignatura i és principalment bibliogràfic, però també pot consistir en un treball de laboratori. Les presentacions dels treballs es fan de forma presencial en les pràctiques orals comunicatives. El treball l’avaluen el tutor i el professorat de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris: s’avalua l’assoliment dels objectius i competències de la matèria.

Sistemes: assistència i aprofitament de les sessions pràctiques i les sortides / elaboració d’un treball tutoritzat / prova de continguts.

Ponderació: assistència i aprofitament de les pràctiques, valorat amb un petit qüestionari que es fa el mateix dia de les pràctiques al laboratori (10 %) / assistència i aprofitament de les sortides de camp, valorat amb un petit qüestionari que es fa el dia de la prova de síntesi (10 %) / treball tutoritzat (30 %) / prova de continguts (50 %). Per superar la convocatòria és necessari obtenir com a mínim un 40 % a cadascun dels blocs.

A més a més, al llarg del curs es poden dur a terme activitats a classe o a través del Campus Virtual avaluables que no eliminin matèria, però que poden contribuir a la nota final.

 

Avaluació única

Ponderació: assistència i aprofitament de les pràctiques, valorat amb un petit qüestionari que es fa el mateix dia de les pràctiques al laboratori (10 %) / assistència i aprofitament de les sortides de camp, valorat amb un petit qüestionari que es fa el dia de la prova de síntesi (10 %) / treball tutoritzat (30 %) / prova de continguts (50 %). Per superar la convocatòria és necessari obtenir com a mínim un 40 % a cadascun dels blocs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

STICKNEY, R.R., Acuicultura. Texto introductorio. ACRIBIA S.A., Zaragoza, 2009

LUCAS, J.S., SOUTHGATE, P.C., TUCKER, C.S. (ed.) Aquaculture: Farming aquatic animals and plants. 3rd ed. John Wiley & Sons, 2019

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2298500*  Enllaç

BOZZO, M.G., DURFORT I COLL, M., POQUET MIQUEL, M., SAGRISTÀ I MATEO, E.  Atles d’histopatologia de mol·luscs bivalves. Introducció a la histologia d’algunes espècies de mol·luscs bivalves marins i les seves parasitosis més freqüents. Llibres del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, 2015

BEAZ PALEO, J.D. Ingeniería de la acuicultura marina [Recurs electrònic]. Vol. 1: Instalaciones en tierra. Madrid : Fundación Observatorio Español de Acuicultura, 2007  Enllaç

BEAZ PALEO, J.D. Ingeniería de la acuicultura marina [Recurs electrònic]. Vol. 2.: Instalaciones de peces en el mar. Madrid : Fundación Observatorio Español de Acuicultura, 2007  Enllaç

COLL, J. Acuicultura marina animal. 3a ed. rev. Madrid : Mundi-Prensa, 1991  Enllaç


[També, 2a ed., 1986]  Enllaç

GUILLAUME, J. [et al.]. Nutrición y alimentación de peces y crustáceos. Madrid [etc.] : Mundi-Prensa, 2004  Enllaç

KINNE, O. Diseases of marine animals. Vol II: 2. Introduction, Bibalvia to Scaphopoda. Hamburg : Biologische Anstalt Helgoland, 1980  Enllaç

NAGABHUSHANAM, R. [et al.](ed.). Biotechnology of Aquatic Animals.  Enfield, N.H .: Science Publishers, 2004  Enllaç

NOGA, E.J. Fish disease : diagnosis and treatment. 2nd ed. Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2010  Enllaç

ROCHA, M.J., ARUKWE, A., KAPOOR, B.G. (ed.). Fish reproduction. Enfield (N.H.) [etc.] : Science Publishers, cop. 2008  Enllaç

WALNE, P.R. Cultivo de moluscos bivalvos : 50 años de experiencia en Conwy. Zaragoza : Acribia, DL 1980  Enllaç

CABALLERO, M.J. Atlas de histología de peces y cetáceos. [Las Palmas Gran Canaria] : Vicerrectorado de Planificación y calidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2005  Enllaç

WOO, P.T.K. Fish diseases and disorders. Vol. 1: Protozoan and Metazoan infections. 2nd ed. Wallingford : CABI Pub., cop. 2006  Enllaç

LEATHERLAND, J.F., WOO, P.T.K. Fish diseases and disorder. Vol. 2: Non-infectious disorders. 2nd ed. Wallingford : CABI, cop. 2006  Enllaç

WOO, P.T.K. Fish diseases and disorders. Vol. 3: Viral, bacterial and fungal infections. 2nd ed. Wallingford : CABI, cop. 2006  Enllaç