Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia I

Codi de l'assignatura: 361642

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Soley Farres

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

55

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

36

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

2

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Comprendre el concepte de vida, els seus principis fisicoquímics i els mecanismes implicats en el seu origen i evolució.

(Aplicar el concepte de vida, els principis fisicoquímics i els mecanismes implicats en l’origen i evolució a la resolució de problemes biològics.)

   -

Conèixer els tipus i nivells d'organització dels éssers vius.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Analitzar què és i representa la vida des de les formes més senzilles fins a les organitzacions més complexes dins d’un marc evolutiu i funcional (classes de teoria i treball autònom).
 • Interpretar els organismes en el seu medi natural (sortida de camp).
 • Analitzar un problema complex relacionat amb la biologia i resoldre’l (treball tutoritzat).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Les grans fites de la vida

*  «En biologia res no té sentit si no s’analitza a la llum de l’evolució» (Theodosius Dobzhansky, 1973)

La concepció de l’assignatura de Biologia I arrela en el fet d’oferir els conceptes bàsics de la biologia incardinats en una visió de caràcter evolutiu que permeti a l’alumnat integrar els coneixements (molts ja adquirits al batxillerat) dins d’un context interpretatiu. Aquest curs, juntament amb el de Biologia II, ofereix continguts de tipus anivellador i la possibilitat que l’alumnat aprengui a pensar i treballar com pensa i treballa un biòleg dins d’un marc d’interpretació paradigmàtic.

1.1. Què és la vida?

L’estudi de la biologia. La química de la vida. Monosacàrids i polisacàrids. Tipus de lípids. Aminoàcids i proteïnes. Estructura de les proteïnes. Estructura de les membranes biològiques. Importància biològica dels enzims. Vies metabòliques. Àcids nucleics. Control cel·lular i herència. Nivells d’organització biològica. Flux d’energia i transferència d’informació. L’evolució: els organismes han canviat al llarg de milions d’anys. Unicitat i diversitat de la vida.

1.2. Aparició de la vida

Origen de l’Univers i del sistema solar. El planeta Terra a l’inici de l’aparició de la vida. Teories sobre l’origen de la vida. El món de l’RNA. El món RNA-proteïna i el món DNA. El codi genètic és universal. Les primeres estructures amb membrana. L’últim avantpassat comú universal (en anglès, last universal common ancestor o LUCA).

1.3. L’origen dels primers organismes

Els primers organismes vius són procariotes. Bacteris (Bacteria) i arqueus (Archaea). Bipartició o fissió binària i transferència horitzontal de gens. Els organismes eucariotes (Eukarya) apareixen posteriorment als procariotes. L’endosimbiosi com a font de novetat evolutiva. Endosimbiosi primària i secundària. La cèl·lula eucariota. Paper del citoesquelet en la mitosi i la meiosi. Estructura i propietats dels virus.

1.4. Funció de les membranes biològiques i bases energètiques del metabolisme

Funció de les membranes biològiques. Transport de molècules a través de les membranes. Energia i metabolisme. L’ATP, la moneda energètica de la cèl·lula. Transferència d’energia en reaccions redox.

1.5. La fotosíntesi canvia el medi de la Terra

Els organismes han evolucionat incrementant les vies d’obtenció d’energia. Utilització de la llum i fixació del CO2. La fotosíntesi incorpora gran quantitat d’oxigen a l’atmosfera. Paper de l’oxigen en el desenvolupament de la complexitat metabòlica. Paper de la capa d’ozó.

1.6. El sexe promou adaptacions

La reproducció és una de les característiques de la vida. Reproducció asexual i sexual: tipus, avantatges i inconvenients. El sexe permet una adaptació ràpida als canvis de l’ambient. Origen i evolució del sexe. Cicles biològics. Coevolució, proporció de sexes, dimorfisme i selecció sexual.

1.7. Des dels primers eucariotes fins als organismes multicel·lulars

Els primers eucariotes i la seva diversitat: diferents models d’organització. Origen i evolució de la multicel·lularitat. L’especialització comporta un augment de complexitat. Formació de teixits, òrgans i sistemes. El desenvolupament. Desenvolupament embrionari en organismes multicel·lulars complexos: animals i plantes. Manteniment tissular i cèl·lules mare.

1.8. Estructura i funcionament de plantes, fongs i animals

L’arquitectura corporal de les plantes, fongs i animals està condicionada pels sistemes de nutrició i l’adaptació al medi terrestre. Diversitat i evolució en el pla estructural de les plantes terrestres. El miceli dels fongs. Fongs sapròfits, paràsits i simbionts. Diversitat i evolució en el pla estructural dels animals i en el seu sistema digestiu. L’aparició del celoma. Evolució en els sistemes de locomoció, els tetràpodes i la colonització del medi terrestre.

1.9. L’especiació produeix la diversitat de la vida

El concepte d’espècie al llarg de la història. Models d’especiació. Mecanismes d’aïllament reproductor. La diversitat de la vida al llarg de la història de la Terra. Les grans crisis de la biodiversitat. Les espècies interaccionen entre elles i s’estructuren formant comunitats.

1.10. Els biòlegs estudien la vida, la seva biodiversitat i l’organitzen jeràrquicament

La taxonomia i la sistemàtica. La classificació com a índex de recuperació del coneixement. Sistemes de classificació: fenètic, evolutiu i filogenètic. La nomenclatura com a llenguatge universal. Catalogació i conservació de la biodiversitat.

2. Pràctica

*  Sortida de camp integrada, interpretació del medi i dels éssers vius que comparteixen un ecosistema determinat.

3. Treball tutoritzat (aprenentatge basat en problemes o ABP)

*  Consisteix a analitzar un problema complex relacionat amb la biologia i resoldre’l. En aquesta part s’ha de treballar tant en grup com individualment.

3.1. Metodologia de desenvolupament de l’ABP

 • Llegir 2-3 articles científics relacionats amb el tema i cercar més informació per resoldre el problema.
 • Treballar el material obtingut des de diferents punts de vista integrats dins del context plantejat pel problema, és a dir, analitzar la informació, discutir, argumentar i treure conclusions.
 • Preparar una presentació oral i exposar-la davant els professors i estudiants.
 • Redactar un comentari final, tot destacant les conclusions principals. Aquest comentari no és només un resum del treball sinó sobretot una anàlisi i discussió personal de la feina feta. Per això s’ha de lliurar de forma individual el dia de la presentació oral.
 • Preparar la defensa del treball, ja que cada alumne ha de contestar preguntes sobre el tema treballat el dia de la presentació oral.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquest curs és de 16 setmanes.
 

Activitat amb el professor «presencial» (a l’aula i/o en línia)

 • Classes de teoria durant les 12 primeres setmanes de 3 hores/setmana (dl., dc. i dv.). Es fan amb el grup sencer (36 hores a l’aula i/o en línia/alumne).
 • Treball tutoritzat durant 4 setmanes (setmanes 11, 12, 13 i 14). L’alumnat del grup sencer se subdivideix en 6 subgrups d’uns 15 alumnes. Cada subgrup té 2 hores/setmana de treball tutoritzat. Aquestes sessions es fan en sis aules paral·leles de 10 a 12 hores (alumnes de matí) o en sis aules paral·leles de 15 a 17 hores (alumnes de tarda).
 • Presentacions orals del treball tutoritzat durant l’última setmana (setmana 16) de 4 hores/setmana: dilluns de 13 a 15 hores i dimarts de 12 a 14 hores; tant per al grup de matí com el grup de tarda. Es fan amb el grup sencer (4 hores/alumne).
 • Sortida de camp (un matí, 5 hores/alumne).
 • Discussió dels resultats de la sortida de camp, durant 1 hora.
 • Sessió informativa virtual sobre el funcionament i els recursos de la biblioteca de la Facultat de Biologia (1 hora del dia 17 de setembre en horari de 13 a 14 hores per als alumnes del grup de matí o de 14 a 15 hores per als alumnes del grup de tarda).
 • Prova de síntesi (3 hores/alumne).


Total d’hores presencials: 55 i les 3 de la prova de síntesi.

 

Activitats dirigides

Durant quatre setmanes es fa el treball tutoritzat, que consisteix a:
 • Analitzar i resoldre en grup un problema complex relacionat amb la biologia.
 • Preparar una presentació oral del problema en grup.
 • Preparar una defensa de la feina feta (feina en grup i/o individual).
 • Preparar un comentari general sobre la feina feta durant aquest període (feina individual).
 • Fer la presentació oral i la defensa del treball.


Total d’hores dedicades al treball dirigit/tutoritzat: 45.

 

Aprenentatge autònom

Total d’hores d’aprenentatge autònom: 50.

TOTAL D’HORES DE DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT: 150 

En tot aquest programa de treball, és molt important tenir present la perspectiva de gènere i actuar en conseqüència en les diferents decisions que es prenguin.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen tant els conceptes bàsics com els aspectes més integratius i globals del programa de teoria. Aquesta part puntua 7 punts dels 10 de l’assignatura. El professorat encarregat d’avaluar aquesta part és el de teoria.

Per aconseguir aquests punts s’ha de fer:

 • Dos qüestionaris tipus V/F sobre coneixements bàsics. Aquests qüestionaris són 2 punts de la nota final.
 • Deu tasques (una per tema). En total és 1 punt de la nota final.
 • Una prova de síntesi en què, a part dels coneixements bàsics, es demana a l’alumnat resoldre qüestions més integradores de tota l’assignatura. Hi ha un test i/o preguntes curtes per a la part de coneixements generals i preguntes integradores per respondre en mitja pàgina. Aquesta prova val 4 punts.


S’avalua el treball d’analitzar i resoldre un problema complex relacionat amb la biologia (treball tutoritzat). Aquesta part val 2,5 punts. Per aconseguir-los es té en compte la feina global de l’equip de treball i la feina de cadascun dels membres dels equips. Aquesta activitat és obligatòria i necessària per poder fer la prova de síntesi.

S’avalua la sortida de camp, que val 0,5 punts. Per aconseguir-los es té en compte:
 • Assistència a la sortida, que és obligatòria i necessària per poder fer la prova de síntesi del gener.
 • També s’ha de fer un exercici que consisteix en una anàlisi i valoració de la sortida (0,5 punts). Aquesta part l’avaluen els professors encarregats d’organitzar la sortida.


Reavaluació

Per a la reavaluació se segueixen les normes establertes a la Comissió Acadèmica de la Facultat de Biologia. És un requisit indispensable per poder fer la reavaluació haver fet la sortida de camp i el treball tutoritzat.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi en què es valoren els coneixements bàsics. També es demana a l’alumne resoldre qüestions més integradores de tota l’assignatura. Hi ha un test i/o preguntes curtes per a la part de coneixements generals i preguntes integradores per respondre en mitja pàgina. Les activitats dutes a terme en la part tutoritzada i la sortida de camp s’avaluen de la mateixa manera que els estudiants que fan l’avaluació continuada.