Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cormòfits

Codi de l'assignatura: 361678

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francisco Javier Font Castell

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

 

Recursos webAPP

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

15

 

(Una o dues hores setmanals durant el curs.)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

20

 

(Deu sessions de 2 h.)

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

15

 

(Tres sortides.)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

2

 

(Dues sessions d’una hora en el mateix horari que el de les classes de teoria.)

Treball tutelat/dirigit

43

(Preparació dels temes específics complementaris i del treball de pràctiques.)

Aprenentatge autònom

51

(Estudi, elaboració i tractament de les dades de pràctiques i redacció de la memòria del treball de pràctiques.)

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat l’assignatura de Botànica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Integrar les evidències experimentals trobades en els estudis de camp o al laboratori amb els coneixements teòrics.

   -

Capacitat per planificar, elaborar i manejar diagnosis dels recursos naturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Després d’haver cursat l’assignatura, l’alumne ha d’haver adquirit una formació elemental sobre les plantes vasculars referent a:

 

 • Interpretar la diversitat, les relacions filogenètiques i la classificació.
 • Identificar i reconèixer les característiques (distribució, ecologia i biologia, morfologia típica, exemples més notables, interès ecològic i aplicat) dels grans grups sistemàtics i les principals famílies.
 • Interpretar la biologia reproductiva, la plasticitat vegetativa i l’adaptació a l’ambient.
 • Valorar l’interès econòmic d’alguns grups.
 • Utilitzar les eines i la metodologia adequades per a l’estudi d’aquests organismes.
 • Analitzar la distribució i els requeriments ambientals de les espècies en el context de la Mediterrània occidental.

 

També ha d’haver desenvolupat uns hàbits de treball que li permetin adquirir per ell mateix el coneixement i la formació esmentada.

 

 • Prendre la iniciativa per assolir aquesta formació.
 • Cercar i seleccionar d’una manera crítica la documentació informàtica i bibliogràfica.
 • Elaborar i transmetre la informació obtinguda.
 • Plantejar el desenvolupament d’un estudi florístic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Aproximació al coneixement filogenètic de les plantes vasculars

*  Propostes de classificació actuals i estudi de les característiques dels principals grups.

1.1. Eines i pautes per a l’estudi dels cormòfits

1.2. Diversificació i línies evolutives dels cormòfits

1.3. Grups ancestrals dels cormòfits

1.4. Dv. Lycophyta

1.5. Dv. Monilophyta

1.6. La classe Polypodiopsida

1.7. Espermatòfits

1.8. Gimnospermes primitives. Classe Cycadopsida i classe Ginkgopsida

1.9. Classe Pinopsida

1.10. Classe Gnetopsida

1.11. La flor (angiospèrmica) i el fruit

1.13. Classe Magnoliopsida

1.14. Subclasse Magnoliidae

1.15. Subclasse Liliidae (monocotiledònies)

1.16. Les palmeres (Arecaceae)

1.17. Les liliàcies

1.18. Les Orquidaceae

1.19. Les Poaceae (gramínies)

1.20. Subclasse Rosidae (eudicotiledònies)

1.21. Les Fabaceae

1.22. Fagaceae i Betulaceae

1.23. Rubiaceae

1.24. Lamiaceae

1.25. Asteraceae

2. Temes monogràfics

*   Presentació i discussió de temes complementaris del programa teòric. La llista detallada dels temes figura en el programa que es lliura a l’alumne al començament del curs.

2.1. Inventari, conservació i seguiment de la flora vascular a Catalunya: iniciatives i eines

2.2. Flora d’alta muntanya

3. Coneixement de la flora catalana

*  El coneixement de la flora es tracta a les classes pràctiques (de laboratori, camp i ordinador). Es basa en l’exploració i el mostreig d’un territori proper a Barcelona, sobre el qual l’alumne ha d’elaborar un treball tutoritzat. Inclou: recol·lecció i preparació del material, confecció d’un herbari (físic o digital) i estudi i identificació de les plantes mostrejades.

3.1. Pràctiques de laboratori

3.2. Pràctiques de camp

3.3. Pràctiques d’ordinador

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consisteix en classes magistrals, seminaris, pràctiques de camp i de laboratori (que inclouen també aspectes teòrics) i treball tutoritzat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Sistema i criteris

Els coneixements teòrics i pràctics assolits, així com les competències, s’avaluen per mitjà de:

 • Una prova de síntesi (obligatòria) que integra el conjunt de coneixements adquirits (teoria, seminaris i pràctiques). Es té en compte, a més dels coneixements, la claredat d’exposició. Per superar-la cal assolir un mínim del 50 % de la puntuació.
 • Una prova de tipus pràctic (obligatòria) d’identificació d’espècies.
 • Un treball de pràctiques (obligatori) original sobre la flora d’un territori concret. Per a l’avaluació es tenen en compte la qualitat i l’interès de les dades aportades i l’estructuració i exposició correctes dels diferents apartats. S’utilitza preferentment per a la presa de dades l’APP ZamiaDroid (http://biodiver.bio.ub.es/zamiaDroid). Cal presentar també les llibretes de camp i de pràctiques, i el material d’herbari correctament preparat, etiquetat i determinat.


Ponderació

En la qualificació final, el pes de la prova de síntesi és del 40 %, el de la prova d’identificació és d’un 30 % i el del treball és del 30 %. Per superar l’assignatura cal obtenir com a mínim el 50 % de la prova de síntesi i el 50 % del conjunt de les altres dues.

 

Recursos

Hi ha disponibles recursos d’autoavaluació en línia a http://biodiver.bio.ub.es/Cormofits/home.htm. En el Campus Virtual hi ha qüestionaris d’autoavaluació per preparar l’assignatura, però no es valoren per a la nota final.

 

Avaluació única

 

Sistema i criteris

Els coneixements teòrics i pràctics assolits, així com les competències, s’avaluen per mitjà de:

 • Una prova de síntesi que integra el conjunt de coneixements adquirits (teoria, seminaris i pràctiques de laboratori). Es té en compte, a més dels coneixements, la claredat d’exposició. Per superar-la cal assolir un mínim del 50 % de la puntuació.
 • Una prova de tipus pràctic d’identificació d’espècies.
 • Un treball de pràctiques (obligatori) original sobre la flora d’un territori concret. Per a l’avaluació es tenen en compte la qualitat i l’interès de les dades aportades i la correcta estructuració i exposició dels diferents apartats. Cal presentar el material d’herbari (mostres o imatges digitals) correctament preparat, etiquetat i determinat.


Ponderació

En la qualificació final, el pes de la prova de síntesi és del 40 %, el de la prova d’identificació és d’un 30 % i el del treball és del 30 %. Per superar l’assignatura cal obtenir com a mínim el 50 % de la prova de síntesi i el 50 % del conjunt de les altres dues.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bibliografia general
    

BELL, A.D. Plant form : an illustrated guide to flowering plant morphology. New ed. Portland : Timber Press, 2008. [Drawings by A. Bryan]  Enllaç

CRONQUIST, A. An Integrated system of classification of flowering plants. New York : Columbia University Press, 1981  Enllaç

Fauna i flora. Dins: FOLCH, R., (dir.). Història natural dels Països Catalans : Suplement Fauna i flora. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2010  Enllaç

HEYWOOD, V.H. [et al.], (ed.). Las Plantas con flores. Barcelona [etc.] : Reverté, 1985  Enllaç

INGROUILLE, M.; EDDIE, B. Plants : evolution and diversity. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006  Enllaç

JUDD, W.S. [et al.]. Plant systematics : a phylogenetic approach. 4th ed. Sunderland, MA Sinauer Associates, Inc. 2016  Enllaç

MASALLES, R.M. [et al.], (ed.). Plantes superiors. Dins: FOLCH, R., (dir.). Història natural dels Països Catalans : vol. 6. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1988  Enllaç

ROST, T.L. [et al.]. Plant biology. 2nd ed. Belmont (Calif.) : Thomson Brooks/Cole, 2006  Enllaç

STRASBURGER, E. [et al.]. Tratado de botánica. 35a ed. actualiz. por SITTE, P. [et al.]. [9a ed.]. Barcelona : Omega, 2004  Enllaç

SPICHIGER, R.-E. [et al.]. Botanique systématique des plantes à fleurs : une approche phylogénétique nouvelle des angiospermes des régions tempérées et tropicales. 3. éd. rev. et corr. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2004. (Collection Biologie)  Enllaç

ZOMLEFER, W.B. Guía de las familias de plantas con flor = Guide to flowering plant families. Zaragoza : Acribia, 2004     
  Enllaç

Llibres de determinació

    

BOLÒS, O. de; VIGO, J. Flora dels Països Catalans. Barcelona : Barcino : Fundació Jaume I, 1984. [4 vol.]  Enllaç

BOLÒS, O. de [et al.]. Flora manual dels Països Catalans. 3a ed. rev. i ampl. Barcelona : Pòrtic, 2005  Enllaç

CASTROVIEJO, S. [et al.], (ed.). Flora ibérica : plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Madrid : Real Jardín Botánico, 1986- . [Vol. 1-8, 10-15, 17-18 i 21]  Enllaç

[També, accessible en línia]  Enllaç

CASTROVIEJO, S., (coord.). Claves de flora Ibérica : plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares : Vol.I : Pteridophyta, gymnospermae, angiospermae (lauraceae-euphorbiaceae). Madrid : Real Jardín Botánico : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001-  Enllaç

TUTIN, T.G. [et al.], (ed.). Flora europaea. Cambridge : Cambridge University Press , 2010  Enllaç