Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Vegetació i Hàbitats

Codi de l'assignatura: 361685

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Carreras Raurell

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

55

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

2

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

15

 

(Tres sortides de mig dia, al matí)

Aprenentatge autònom

95

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Entendre el concepte de comunitat vegetal i les relacions temporals i espacials que s’estableixen entre les comunitats vegetals.
  • Desenvolupar la comprensió del mètode sigmatista per definir les associacions vegetals.
  • Poder entendre l’esquema sintaxonòmic de la vegetació de Catalunya i els conceptes relacionats amb el paisatge vegetal.
  • Establir els criteris per relacionar les associacions vegetals i els hàbitats CORINE.
  • Conèixer la informació rellevant sobre hàbitats CORINE en relació amb les polítiques de protecció de la UE.
  • Conèixer la cartografia de la vegetació i els hàbitats mitjançant SIG.
  • Valorar la importància de la relació entre els insectes i la vegetació, així com la fauna edàfica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Les comunitats vegetals

*   Les comunitats vegetals. L’estudi descriptiu i l’estudi funcional de les comunitats. Classificacions. Fenologia, creixement, productivitat i característiques estructurals. Microambients (1 h)

2. Dinàmica de la vegetació

*   Dinàmica de la vegetació. Successió vegetal: primària i secundària. Sèries de vegetació. Vegetació potencial. Vegetació permanent i clímax. La vegetació actual (2 h)

3. Fitocenologia

*   Fitocenologia. Metodologia sigmatista. L’associació. L’inventari fitocenològic. Taules d’associació. Taules sintètiques. Utilitat i límits dels estudis sigmatistes. Sistemàtica de la vegetació: esbós general i alguns exemples (6 h)

4. El paisatge vegetal

*   El paisatge vegetal: distribució espacial de les comunitats i relació amb la dinàmica de la vegetació. Gradients i zonació. Contactes entre comunitats. Catenes i complexos de vegetació. Distribució de la vegetació a escala mundial: vegetació zonal, extrazonal i azonal. Zonació latitudinal i estatges de vegetació (2 h)

5. La cartografia de la vegetació

*   La cartografia de la vegetació. La llegenda: elaboració i tipus. Complèxides i mosaics. Escala, coordenades i fons topogràfic. Àrea mínima. Format vectorial: elements geomètrics. Format ràster. Els SIG i la cartografia de la vegetació: fonts de dades. La cartografia de la vegetació potencial (5 h)

6. La vegetació i l’ecologia del paisatge. Els hàbitats CORINE. Xarxa Natura 2000

*   El paper de la vegetació en l’ecologia del paisatge. Estructura del paisatge; matriu, corredors, illes. Índexs de paisatge: interpretació. Els hàbitats CORINE: aspectes conceptuals. El CORINE Biotopes Manual. Relació entre hàbitats CORINE i comunitats vegetals. El paper dels hàbitats CORINE en la gestió i la conservació. Els hàbitats d’interès comunitari. La xarxa Natura 2000: els LIC i les ZEPA (4 h)

7. Fauna edàfica. Artròpodes

*   Fauna edàfica: artròpodes. El medi edàfic. Perfil. Característiques fisicoquímiques. Classificació. Tècniques de mostreig. Règims alimentaris. Tècniques d’estudi (3 h)

8. Els insectes i la vegetació

*   Els insectes i la vegetació. Els medis herbaci, arbustiu i arbori. Característiques. Principals grups. Tècniques de mostreig. Les plantes com a aliment dels insectes (5 h)

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Segons la normativa de la Universitat de Barcelona (Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2006, capítol 4, articles 10-12) l’avaluació de la matèria és continuada. Aquesta avaluació incorpora l’examinació de la part teòrica i l’avaluació parcial de les tres pràctiques que es duen a terme. Més concretament, s’avaluen l’assistència a les sessions pràctiques presencials, els coneixements teòrics i pràctics assolits, les habilitats pràctiques adquirides i el grau d’aprofitament.

L’assignatura té una avaluació global que integra la part teòrica i la part pràctica, amb els valors següents:

  • Teoria: 70 %.
  • Pràctiques d’ordinadors: 30 % (15 % + 15 %; elaboració de 2 treballs).


La nota final de l’assignatura és el resultat de la mitjana entre les notes de teoria i pràctiques. Per poder fer la mitjana han de ser superiors a 4 (sobre 10).