Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió d'Espais Protegits

Codi de l'assignatura: 361699

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jofre Carnicer Cols

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

BUSCH, D. E.; TREXLER, J. C. (2003). Monitoring Ecosystems. Interdisciplinary approaches for evaluating ecoregional initiatives. Washington: Island Press.

EUROPARC-España (2005a). Integración de los espacios naturales protegidos en la ordenación del territorio. Madrid: Ed. Fundación Fernando González Bernáldez.

EUROPARC-España (2005b). Manual sobre conceptos de uso público en los espacios naturales protegidos. Madrid: Ed. Fundación Fernando González Bernáldez. 

IEC (1998). Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

32

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Integrar les evidències experimentals trobades en els estudis de camp o al laboratori amb els coneixements teòrics.

   -

Capacitat per planificar, elaborar i manejar diagnosis dels recursos naturals.

   -

Planificar la restauració del medi natural.

   -

Elaborar i gestionar projectes ambientals.

   -

Avaluar i gestionar el medi natural.

   -

Planificar, gestionar i conservar els recursos naturals.

   -

Analitzar, interpretar i modelitzar les dades ambientals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer l’estat actual de la xarxa global d’espais naturals protegits i els objectius globals de conservació.

• Conèixer l’estat actual de la xarxa local d’espais naturals protegits.

• Conèixer els principals impactes del canvi global a la xarxa d’espais protegits i les relacions que té amb la sostenibilitat de la biosfera.

• Conèixer les principals metodologies per al seguiment de bioindicadors i l’aplicació de tècniques de gestió adaptativa en espais naturals protegits.

• Conèixer les bases ecològiques per al disseny de xarxes d’espais naturals protegits.

• Entendre els requeriments cíclics d’adquisició d’informació, diagnosi i intervenció per a una gestió adaptativa.

• Avaluar les diferents possibilitats de què disposem per intervenir en les trajectòries temporals que segueixen les poblacions i els ecosistemes dels espais protegits.

• Conèixer la legislació bàsica internacional, europea i nacional en l’àmbit de la gestió d’espais naturals protegits.

• Analitzar els principals reptes que, des de la perspectiva de l’ecologia, suposa la conservació global i local de la biota i dels processos ecològics en espais de superfície limitada.

• Conèixer sintèticament l’emergència històrica de les principals iniciatives per a la protecció d’àrees naturals protegides.

 

Referits a habilitats, destreses

• Saber confeccionar inventaris quantitatius de comunitats, incloent-hi mètodes de mostreig i d’anàlisi estadística.

• Saber seleccionar els descriptors poblacionals, patrimonials i les escales (espacial i temporal) i tècniques de monitoratge més adequades a cada problema.

• Implementar mètodes d’anàlisi estadística de la composició de comunitats (tècniques d’estadística multivariant).

• Dominar les tècniques estadístiques de disseny experimental i contrast d’hipòtesis sobre l’efecte que diferents impactes i/o mesures de gestió poden tenir sobre la biodiversitat d’un espai protegit (dissenys BACI).

• Conèixer les principals tècniques d’intervenció sobre poblacions d’espècies amenaçades o que suposen una amenaça.

• Assolir una visió patrimonial, quantitativa i experimental de la gestió dels espais protegits.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la gestió dels espais naturals protegits (ENP)

*  La necessitat de conservar el patrimoni natural a escala global. Estat de la biodiversitat global. Avaluacions a escala global i tendències

El sistema global d’àrees naturals protegides. Distribució, evolució històrica, eficàcia en la conservació. Superfície global protegida i necessitats futures en diferents escenaris de canvi global. Objectius de la Convenció per a la Biodiversitat Biològica l’any 2020. Prioritats en l’ampliació del sistema d’àrees naturals protegides a escala global

Alteracions antròpiques de la biosfera i impactes en els sistemes d’espais naturals protegits. Canvi climàtic i gestió d’espais naturals protegits. Sostenibilitat financera. Avaluacions d’impactes globals a la xarxa d’espais protegits

Patrimoni natural: definició. Àrea protegida: definició. Conservació del patrimoni natural: protecció, monitorització i anàlisi, gestió. Raons per conservar el patrimoni natural. Serveis ambientals del patrimoni natural. Breu història dels espais naturals protegits. La conservació a Catalunya els darrers 35 anys. Els reptes del futur

2. Legislació

*  Nivells legislatius: tractats internacionals, legislació europea, espanyola i catalana. El sistema internacional. El conveni RAMSAR i la protecció de les zones humides a Catalunya. El Conveni de Berna. El fons verd de Cancun (Green Climate Fund). El Conveni de la Biodiversitat: un marc de referència clau en el desenvolupament de la xarxa internacional d’espais protegits. La legislació europea: la Directiva d’hàbitats i la Directiva d’aus. Implicacions per a la gestió i definició dels espais naturals protegits. La legislació espanyola: la Llei 42/2007 de patrimoni natural i biodiversitat. La planificació dels espais naturals: Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN), Pla rector d’ús i gestió dels espais naturals (PRUG)

3. Ecologia i gestió d’espais naturals protegits

*  Patrons i processos ecològics. Aplicació al disseny i la gestió d’espais naturals protegits. Relacions entre àrea protegida, mida poblacional i viabilitat de poblacions: exemples. La relació entre riquesa d’espècies i àrea. Àrea dels parcs naturals i taxes d’extinció en poblacions. Revisió de diferents estudis ecològics rellevants per a la gestió dels espais naturals protegits

4. Disseny de sistemes d’espais naturals protegits

*  Disseny de sistemes d’àrees naturals protegides. La integració del marc legal, científic i sociològic. Establiment d’objectius, criteris i indicadors. Multiplicitat de criteris i integració. Establiment d’àrees prioritàries per a la conservació. Anàlisi de hotspots. Identificació d’àrees clau per a la conservació (keybiodiversity areas, KBA). Anàlisi de mancances en la conservació (gap analysis). Anàlisi de complementarietat i definició de sistemes d’espais naturals protegits. Planificació sistemàtica de la conservació (systematic conservation planning). Altres criteris emergents en la planificació i el disseny de sistemes d’espais naturals protegits. Anàlisi de la connectivitat ecològica i implementació de corredors ecològics

5. Monitoratge i gestió adaptativa d’espais naturals protegits

*  Gestió adaptativa i monitoratge. Efectes de la implementació d’una reserva i monitoratge dels efectes en els indicadors de biodiversitat. Definició d’àrees de control a l’entorn de la reserva. La protecció: una variable en el disseny i l’estudi dels efectes de la conservació. Tipus bàsics de disseny: control-impact (C-I), before-after (B-A), space-for-time (S-T), before-after-control-impact (BACI), beyond BACI
Monitoratge de la biodiversitat. Problemes de la riquesa d’espècies com a indicador en el monitoratge. Alternatives: seguiment d’espècies i grups taxonòmics indicadors. Característiques dels grups indicadors: persistència, abundància, facilitat per a la identificació visual, representativitat. Anàlisis multivariants aplicades als dissenys BACI

6. Canvi climàtic i gestió d’espais naturals protegits. Espècies invasores. Reintroduccions. Espècies clau i intervencions a la xarxa tròfica

*  Prediccions bàsiques de l’IPCC. Novetats i estudis recents. Implicacions per a la gestió dels espais naturals protegits a Catalunya. Gestió dels espais naturals protegits i espècies invasores. Reintroduccions als espais naturals protegits. Requeriments per iniciar una reintroducció. Espècies clau i interaccions tròfiques. Intervencions a la xarxa tròfica

7. Pràctiques en un espai natural protegit

*  Pràctiques en un espai natural protegit. Monitoratge d’espècies, anàlisi de dades, gestió adaptativa

8. Gestió d’àrees marines protegides

*  Introducció. Patrons i processos ecològics en AMP. Gestió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els continguts, activitats i metodologies proposats es poden modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

La metodologia consisteix en:

  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu i aprenentatge actiu.
  • Treballs de grup, presentació i debat a classe. Anàlisi de casos.
  • Conferències d’experts, gestors i classes expositives.
  • Una setmana de pràctiques de camp al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
  • Un examen de síntesi final.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació proposada es pot modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries

L’avaluació consisteix en:

  • Treball/s de grup o individual (40 %).
  • Assistència i participació a una setmana de pràctiques de camp al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (requeriment obligatori).
  • Entrega de les fitxes de treball cooperatiu i aprenentatge actiu (bloc de legislació). Requeriment obligatori.
  • La participació en els debats, les anàlisis numèriques, l’actitud i interès (5 %).
  • Examen final, que compta un 55 %, percentatge que es pot modificar segons la dinàmica del curs.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen de síntesi final.