Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió Energètica

Codi de l'assignatura: 361708

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joan Dosta Parras

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

52

 

-  Sortida de camp

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer els sistemes de gestió ambiental.

   -

Planificar l'ús de tecnologies netes i energies renovables.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar un coneixement global sobre el sistema energètic, la situació actual i les tendències que s’observen per als propers anys, així com sobre les tecnologies emprades per a la producció i estalvi d’energia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la gestió energètica

*  1.1. El sistema energètic mundial

1.2. Fonts primàries d’energia

1.3. Fonts renovables i no renovables

1.4. Situació actual de la demanda i tendències

1.5. Política energètica

2. Producció i distribució d’energia tèrmica, mecànica i elèctrica. Producció de fred

*  2.1. Equips energètics auxiliars: bombes, compressors, turbines, ejectors, bombes de buit, etc.

2.2. Màquines tèrmiques

2.3. Màquines productores d’energia mecànica

2.4. Màquines productores d’electricitat

2.5. Màquines productores de fred

3. Estalvi energètic

*  3.1. Consideracions generals sobre la demanda energètica

3.2. Consideracions termodinàmiques: demanda de calor i treball

3.3. Tècniques disponibles per a l’estalvi i l’ús racional de l’energia

3.4. Energia en edificis

3.5. Energia del sistema de transport

3.6. Energia per a la producció industrial

4. Recursos energètics. Recursos renovables i no renovables

*  4.1. Recursos no renovables

Reserves, producció i consum de petroli; reserves, producció i consum de gas natural; reserves, producció i consum de carbó; importància geoestratègica del subministrament de combustibles fòssils; combustibles nuclears

4.2. Recursos renovables

Energia solar; energia hidroelèctrica; energia eòlica; energia de les marees; energia geotèrmica; biocombustibles

5. Recerca en noves tècniques energètiques

*  5.1. Fusió nuclear

5.2. Solar fotovoltaica

5.3. Piles de combustible

5.4. Tecnologia de l’hidrogen

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia principal d’aquesta assignatura és la classe teoricopràctica, tant per explicar els conceptes necessaris com per resoldre problemes relacionats amb l’assignatura. A la classe s’intenta motivar la participació de l’estudiant mitjançant la formulació de preguntes concretes sobre el que s’està explicant i la resolució de problemes.

Les classes teoricopràctiques es complementen amb les activitats dirigides de curta durada, de forma individual o en grup, per a l’elaboració de petits treballs dirigits que es proposen al llarg del curs. Un d’aquests treballs consisteix a cercar un article internacional recent sobre algun aspecte concret de l’assignatura, preparar una presentació de tipus pòster basada en aquest document i fer-ne una presentació oral curta a la resta de companys.

Al llarg del curs cada estudiant ha d’assistir a una visita tècnica a una instal·lació energètica. Posteriorment, els estudiants han de treballar els continguts apresos a la visita en un fòrum del Campus Virtual de l’assignatura. La visita tècnica es pot veure afectada per possibles restriccions d’accés per part de les entitats visitades en funció de l’evolució de la situació sanitària.

El treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

Durant el curs, el material docent de l’assignatura estarà disponible al Campus Virtual de la UB, l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, que, a part de ser l’eina bàsica d’intercanvi d’informació, és també l’eina de comunicació fora de l’aula.

Els continguts, les activitats i metodologies proposats es poden modificar en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. S’informarà oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix a fer:

  • Tres proves de síntesi (prova 1, prova 2 i prova 3).
  • Dos treballs durant el curs: treball de revisió bibliogràfica que requereix una defensa oral (treball 1) i un petit treball sobre una planta generadora d’energia o recursos energètics (treball 2).
  • Una visita a una instal·lació relacionada amb la gestió energètica i la participació activa en un fòrum sobre la visita (visita).


La qualificació final s’obté a partir de la nota de totes les activitats anteriors segons la fórmula següent:

Qualificació final = 0,70 · (prova 1 + prova 2 + prova 3) / 3 + 0,05 · visita + 0,15 · treball 1 + 0,10 · treball 2

Per poder fer la mitjana, cal haver superat cadascuna de les activitats amb una nota mínima del 40 %.

Els alumnes que hagin obtingut una nota de les proves de síntesi superior al 35 % poden optar a una prova de reavaluació.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

Els alumnes que optin per l’avaluació única ho han de notificar al professor de l’assignatura durant les dues primeres setmanes de curs a través d’un imprès de sol·licitud disponible al Campus Virtual.

La qualificació final s’obté a partir de la nota de la prova final de síntesi (prova de síntesi), de l’assistència a la visita (amb la participació activa al fòrum sobre la visita) i de les notes de dos treballs [un de revisió bibliogràfica (treball 1), que requereix una defensa oral, i un petit treball sobre una planta generadora d’energia o recursos energètics (treball 2)]. Concretament, la qualificació final s’obté segons l’expressió següent:

Qualificació final = 0,70 · prova de síntesi + 0,05 · visita + 0,15 · treball 1 + 0,10 · treball 2

Per poder fer la mitjana, cal haver superat cadascuna de les activitats amb una nota mínima del 40 %.

Els alumnes que hagin obtingut una nota de la prova de síntesi superior al 35 % poden optar a una prova de reavaluació.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.