Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Instruments Jurídics

Codi de l'assignatura: 361716

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Teresa Vadri Fortuny

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial

 

23

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Seminari

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

Tenint en compte que es tracta d’una assignatura optativa, amb uns objectius d’aprenentatge específics dirigits a un coneixement pràctic dels instruments jurídics mediambientals en el marc jurídic actual, es recomana seguir l’assignatura en el règim general d’avaluació continuada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Avaluar la qualitat de l'aire i de l'aigua.

   -

Conèixer els sistemes de gestió ambiental.

   -

Planificar la restauració del medi natural.

   -

Elaborar, implantar, coordinar i avaluar plans de gestió de residus.

   -

Elaborar i gestionar projectes ambientals.

   -

Planificar l'ús de tecnologies netes i energies renovables.

   -

Avaluar i gestionar el medi natural.

   -

Desenvolupar i implantar sistemes de gestió de la qualitat en laboratoris, plantes de tractament, empreses.

   -

Planificar, gestionar i conservar els recursos naturals.

   -

Gestionar el proveïment i tractament de recursos hídrics.

   -

Analitzar, interpretar i modelitzar les dades ambientals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En el marc dels objectius del grau de Ciències Ambientals, l’objectiu general de l’assignatura és el d’aprofundir en el coneixement dels mecanismes jurídics d’intervenció que utilitzen actualment les administracions públiques per protegir el medi ambient, de manera que els alumnes sàpiguen identificar aquests mecanismes o instruments d’intervenció en la legislació vigent, el règim jurídic aplicable i les seves característiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Instruments jurídics per a la protecció del medi ambient en el marc de l’estat social i democràtic de dret

*  • La relació entre el model d’estat social i democràtic de dret i els instruments jurídics per a la protecció del medi ambient

• La intervenció pública per sectors: sectors que suposen una intervenció sobre els agents contaminants i sectors que es refereixen a la protecció dels recursos naturals

• Els principis generals del dret ambiental i la seva relació amb els instruments jurídics d’intervenció

• Tipologia d’instruments jurídics. Característiques generals

2. Instruments que impliquen una intervenció pública més intensa: la publificació

*  • El domini públic

• Els serveis públics

3. Instruments preventius

*  • Plans ambientals

• Autoritzacions ambientals: la protecció integral del medi ambient

• Avaluació d’impacte ambiental

• Avaluació ambiental estratègica

4. Instruments d’estímul

*  • Etiquetatge ecològic

• Sistemes de gestió ambiental i ecoauditories

• Instruments econòmics: ajuts i subvencions

5. Instruments dissuasoris

*  • Instruments econòmics: taxes i tributs ecològics

6. Instruments convencionals

*  • Acords i convenis

7. Instruments repressius

*  • Sancions penals i administratives

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Activitats presencials

• Sessions teòriques. S’explica el contingut bàsic dels diferents temes. Al final de cada bloc temàtic es fa un exercici breu, que consisteix en la resolució de diverses qüestions sobre el contingut del tema treballat en les sessions teòriques.

• Sessions pràctiques. Es treballa una activitat pràctica preparada prèviament pels alumnes.

• Seminaris. A partir de la selecció d’un tema dels proposats per la professora, els alumnes han d’elaborar i entregar un treball i presentar-ne una ponència a classe, d’acord amb els criteris i el calendari que es concreten a principis de curs. La resta d’alumnes ha de preparar també el tema, seguint les indicacions que es donen. Tots els alumnes participen en la sessió fent les aportacions que considerin convenients i exposant els dubtes i preguntes que la preparació del tema els hagi plantejat.

 

Activitats no presencials

• Estudi conceptual dels continguts explicats a les classes presencials.

• Cerca de la legislació que s’ha d’analitzar.

• Estudi de la legislació i documentació proposada.

• Preparació i elaboració d’una activitat pràctica.

• Preparació i elaboració d’un treball i d’una ponència.

 

Activitats tutorades

L’orientació en el treball autònom és imprescindible per assolir els objectius d’aprenentatge establerts.

• Consulta dels conceptes explicats a les classes.

• Orientació en l’elaboració de l’activitat pràctica.

• Orientació en l’obtenció de material i informació per elaborar el treball.

• Orientació en l’elaboració del treball i en la preparació de la ponència.

Nota. Els continguts, activitats i metodologies proposats es poden modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries, per adaptar-los de la manera més adequada a les circumstàncies i necessitats que puguin sorgir. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema general per avaluar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge és el d’avaluació continuada.

Els criteris d’avaluació són els següents:

  • La participació de l’alumne a classe.
  • La resolució dels exercicis de seguiment i valoració dels aprenentatges al final de cada bloc temàtic.
  • Elaboració i assistència a l’activitat pràctica.
  • La presentació de la ponència a classe i l’entrega del treball escrit. La valoració de la ponència i el treball es fa globalment i representa un 50 % respecte a la qualificació final.
  • Una prova final o de síntesi que s’adapta a la metodologia seguida per impartir l’assignatura. Consisteix en preguntes breus sobre els temes explicats i tractats a classe i sobre les ponències elaborades. S’hi ha d’obtenir una nota mínima de 5 sobre 10. La valoració compta un 50 % de la qualificació final.


 

Reavaluació

S’apliquen els criteris generals de reavaluació aprovats pels òrgans competents de la Facultat de Biologia per als ensenyaments de grau.

Els criteris específics per a l’assignatura són els següents:
  • Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver exposat la ponència a classe i haver entregat el treball escrit.
  • La reavaluació consisteix en una prova de síntesi que s’adapta a la metodologia seguida per impartir l’assignatura i que consisteix en preguntes breus sobre els temes explicats i tractats a classe i sobre les ponències elaborades. S’hi ha d’obtenir una nota mínima de 5 sobre 10. La valoració compta un 50 % de la qualificació final. Per fixar-la, es té en compte la nota obtinguda en la ponència i el treball escrit.


Nota. L’avaluació proposada es pot modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries, per adaptar-la de la manera més adequada a les circumstàncies i necessitats que puguin sorgir. 

 

Avaluació única

Es fa a partir del treball que ha d’elaborar i entregar l’alumne (tutorat per la professora) i de la prova final que cal superar d’acord amb el programa de l’assignatura.

Nota. L’avaluació proposada es pot modificar en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries, per adaptar-la de la manera més adequada a les circumstàncies i necessitats que puguin sorgir.