Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a l'Economia

Codi de l'assignatura: 361822

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Costa Valles

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Excepte el grup GIE.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

(Excepte el grup GIE.)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat crítica d'anàlisi de teories i models econòmics. Aquesta competència es concreta en: - Capacitat d'analitzar críticament i valorar el comportament econòmic dels individus i les decisions que prenen. - Capacitat d'analitzar el comportament agregat d'una economia i de les seves implicacions. - Capacitat de contrastar empíricament l'adequació dels models teòrics a un àmbit econòmic determinat.

   -

Capacitat d'identificar i de comprendre les institucions econòmiques i el seu funcionament. Aquesta competència es concreta en: - Coneixement de mercats, governs i la seva interacció. - Capacitat d'identificar les diferents aproximacions a l'estructura, la tipologia i el funcionament dels mercats. - Capacitat d'analitzar i valorar el paper del sector públic en l'economia. - Capacitat de conèixer, analitzar i valorar la incidència de polítiques econòmiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les nocions bàsiques d’economia.

— Aprendre els primers instruments de la teoria econòmica per interpretar la realitat econòmica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a interpretar dades econòmiques.

— Ser capaç d’analitzar el funcionament d’un mercat o la situació econòmica d’un país.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar una estructura intel·lectual reflexiva i crítica envers els fenòmens socioeconòmics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’economia

1.1. 1.1.Principis econòmics bàsics. 1.2.L’economia com a ciència. 1.3.Microeconomia i macroeconomia. 1.4.Cost d’oportunitat. 1.5.La frontera de possibilitats de producció. 1.6.El flux circular de la renda. 1.7.Especialització i intercanvi. 1.8. Avantatge absolut i avantatge comparatiu

2. L’oferta i la demanda

2.1. 2.1.Els mercats competitius. 2.2.La demanda. La corba de demanda. 2.3.L’oferta. La corba d’oferta. 2.4.L’equilibri entre la demanda i l’oferta.2.5. Desplaçaments de les corbes d’oferta i demanda. 2.6.Excés d’oferta i excés de demanda. 2.7.Els preus com a mecanisme d’assignació dels recursos. 2.8.Excedent dels consumidors i excedent dels productors. 2.9.L’eficiència del mercat. 2.10.Aplicacions de l’oferta i la demanda: impostos i subvencions. 2.11.Controls de preus: preus màxims i preus mínims. 2.12.Comerç internacional i aplicació d’aranzels

3. Empresa i mercats

3.1. 3.1.Producció i costos: el curt termini i el llarg termini. 3.2.Tipus de mercats: mercats de competència perfecta; mercats de competència imperfecta. 3.3.Les fallades dels mercats i la intervenció de l’Estat. 3.4.Les externalitats i els béns públics

4. Magnituds macroeconòmiques bàsiques (I): el mesurament de la renda d’un país

4.1. 4.1.Concepte i les tres vies de càlcul del PIB. 4.2.Components del PIB. 4.3.Del PIB a la renda personal disponible. 4.4.PIB real i PIB nominal. 4.5.Deflactor del PIB. 4.6.PIB i benestar

5. Magnituds macroeconòmiques bàsiques (II): el mesurament del cost de la vida i la taxa d’atur

5.1. 5.1.Inflació: concepte i classes. 5.2.L’índex de preus al consum. 5.3.El deflactor del PIB i l’IPC. 5.4.L’atur: concepte, tipus, mesurament i taxes

6. Anàlisi de l’economia oberta i objectius macroeconòmics

6.1. 6.1.La balança de pagaments: concepte i estructura. 6.2.El tipus de canvi: concepte i sistemes. 6.3.Objectius macroeconòmics i política econòmica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Modalitat d’impartició: presencial.
 

L’assignatura es treballa a partir de tres tipus d’activitats:

En primer lloc, l’assistència a classes, que són de dos tipus:

a) Sessions teoricopràctiques magistrals. En aquestes classes el professor explica els principals conceptes de cada tema i exposa els instruments teòrics per analitzar-los, alternant-ho amb diferents tipus d’activitats: activitats d’avaluació continuada, resolució d’exercicis numèrics, discussió de textos relacionats amb el temari explicat a l’aula, prèviament proposats a l’estudiant com a lectura. La durada d’aquestes sessions és de 3 hores setmanals.

b) Sessions pràctiques, en què es plantegen les solucions dels exercicis prèviament proposats a l’estudiant per lliurar en el Campus Virtual, i es resolen dubtes. Aquestes sessions consisteixen en un total de 5 hores per a cada subgrup durant el curs. La planificació d’aquestes sessions es detalla en el programa de l’assignatura.

En segon lloc, el treball dirigit de l’estudiant (no presencial), que consisteix en la lectura de la bibliografia recomanada, així com en la realització de les pràctiques i treballs proposats pel professor a classe.

En tercer lloc, el treball autònom de l’estudiant, que inclou la revisió dels apunts de classe, l’assimilació dels continguts, la lectura de textos complementaris, així com la preparació per superar l’examen final i les proves d’avaluació continuada.

El treball de l’estudiant en aquesta assignatura es divideix a parts aproximadament iguals entre cadascun d’aquests tres tipus d’activitats, i correspon a una dedicació d’entre 3 i 4 hores setmanals per a cadascuna.

El grup GIE té una metodologia especial que es detalla en el programa de l’assignatura a l’inici del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La qualificació de l’avaluació continuada inclou: a) exercicis d’avaluació continuada (EAC); b) proves d’avaluació continuada (PAC) i c) una prova o examen final (EF).

a) Exercicis d’avaluació continuada (EAC): durant el curs es pot demanar als estudiants que facin diverses activitats d’aprenentatge. El nombre i la tipologia d’aquestes activitats es decideix en funció de les característiques del grup.

b) Proves d’avaluació continuada (PAC): durant el curs es fan dues proves o exàmens parcials, la data dels quals s’anuncia a classe, amb preguntes de tipus test, problemes i/o preguntes teòriques.

— Els estudiants que obtinguin una nota mitjana d’aquestes dues proves igual o superior a 5 punts sobre 10, tenint en compte que es requereix un mínim de 4 per poder optar a fer la mitjana, tenen l’assignatura superada i no cal que es presentin a l’examen final.

— Els estudiants que obtinguin una nota mitjana d’aquestes dues proves inferior a 5 punts sobre 10, així com els que en alguna de les dues proves han tret una nota inferior a 4, cal que es presentin a l’examen final d’avaluació única.

c) Prova o examen final (EF): l’examen final es duu a terme en la data fixada pel Consell d’Estudis. Aquest examen és el mateix que el de l’avaluació única.

La reavaluació, per als estudiants que no superin l’assignatura, es fa en la data fixada pel Consell d’Estudis i consisteix en un examen amb les mateixes característiques que l’examen final de l’avaluació única. Per tant, no es guarda la nota de l’avaluació continuada en el cas de la reavaluació.

 

Avaluació única

Pel que fa als alumnes que vulguin renunciar a l’avaluació continuada, es considera que els estudiants que no participin en la primera o la segona prova d’avaluació continuada han renunciat a aquest tipus d’avaluació.

L’avaluació única consisteix en un examen final, en la data fixada pel Consell d’Estudis, amb un pes del 100 % de la nota final. Aquest examen consisteix en una part de preguntes de tipus test (20 % de la nota de l’examen), una part de preguntes teòriques en què s’ha d’explicar o analitzar algun concepte utilitzant l’anàlisi gràfica (40 % de la nota de l’examen) i una part de problemes de resolució numèrica (40 % de la nota de l’examen).

Per poder superar l’examen és necessari obtenir una puntuació mínima en el test de 3,5 sobre 10.

La reavaluació, per als estudiants que no superin l’assignatura, es fa en la data fixada pel Consell d’Estudis i consisteix en un examen amb les mateixes característiques que l’examen de l’avaluació única descrit.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MANKIW, N. Gregory. ;  TAYLOR, M. P. (2017): Economía. Paraninfo,

Catàleg UB  Enllaç

BERNANKE, Ben. ; FRANK, Robert (2007) 3ª ed : Principios de Economía. McGraw Hill,  Enllaç

MOCHON, Francisco. (2009) 6ª ed : Economía. Teoría y Política. McGraw Hill,

Versió en línia (2013)  Enllaç

HORTALÁ, Joan. ( 2010) : Teoria econòmica: macroeconomia. Ed. Vicens Vives. (cap 1-3)

Catàleg UB  Enllaç

KRUGMAN, Paul ; WELLS Robin, ; GRADDY, Kahtryn. (2015) 3ªed :  Fundamentos de economía, Barcelona: Ed. Reverté.

Catàleg UB  Enllaç

GALLEGO, Juan Ramón. ; ESCRICHE, José. ; BANYULS, Josep. [et al] : (2001) :  Elementos básicos de economía. Un enfoque institucional. Valencia. Tirant lo Blanch

Catàleg UB  Enllaç

MARRON, Donald. (2011) : 50 teorías económicas sugerentes y desafiantes. Blume

Catàleg UB  Enllaç

BLANCO SANCHEZ, JM . (2014) 6ª ed. : Economía. teoría y práctica. Madrid: Mc Graw Hill.

Catàleg UB  Enllaç

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Modern economic issues, editat per Insight Media

Ref: #64AX455

Social Sciences: What is economics?, editat per Insight Media

Ref: #64AX518