Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia i Política Industrial i Tecnològica

Codi de l'assignatura: 361859

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Termes Rife

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Aquesta assignatura es planteja com una extensió de dues assignatures troncals del grau d’Economia. D’una banda, Microeconomia III, que analitza el comportament de les empreses en els mercats. I, d’altra banda, Economia del Sector Públic, que analitza les causes i conseqüències de la intervenció dels poders públics en l’economia. Per això és important que els estudiants que s’hi matriculin hagin cursat aquestes dues assignatures troncals, perquè es considera que ja s’han assimilat els continguts corresponents.

Se sobreentén que, en tractar-se d’una assignatura optativa, els estudiants que l’escullen és perquè hi estan realment interessats, i en conseqüència estan disposats a implicar-s’hi i a participar de manera activa en el desenvolupament del curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat d'adaptar-se a entorns dinàmics. La competència es concreta en: - Capacitat d'identificar i de comprendre els processos de canvi i innovació, i analitzar-ne les implicacions. - Capacitat de preveure, d'adaptar i de proposar alternatives davant dels canvis econòmics, socials, tecnològics, etc.

   -

Coneixement de la naturalesa i capacitat d'apreciar-la, coneixement de les fonts i els usos de la informació econòmica, així com dels recursos informàtics apropiats per al tractament i l'anàlisi. Aquesta competència es concreta en: - Coneixements específics i habilitat de seleccionar i aplicar els mètodes, tant qualitatius com quantitatius, apropiats per estructurar i analitzar les bases de dades socioeconòmiques. - Capacitat per aplicar els diferents mètodes i models economètrics a les bases de dades, així com conceptualitzar i relacionar les bases de dades esmentades.

   -

Capacitat de gestionar i assignar recursos, tant en l'àmbit privat com públic. Aquesta competència es concreta en: - Coneixement i capacitat d'aplicació dels principis teòrics de l'economia. - Eficiència en els processos d'assignació de recursos, béns i serveis en organitzacions públiques i privades. - Coneixement de les diverses tipologies de recursos i possibles enfocaments de la gestió i l'assignació eficient de recursos.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de l’assignatura és doble. D’una banda, introduir-se en els fonaments conceptuals i analítics de l’economia industrial i tecnològica. I, d’altra banda, des d’un vessant aplicat, conèixer els principals instruments que emprenen els poders públics per incidir en aquest àmbit, així com els resultats assolits mitjançant aquestes intervencions (millora de la competitivitat de les empreses especialment per la via de l’R+D+i).

Al final de l’assignatura s’espera que els estudiants hagin assolit un coneixement acurat sobre el funcionament de les empreses en els diferents mercats i les seves estratègies —especialment en l’àmbit de la innovació—, així com sobre els principals esquemes d’intervenció pública a escala catalana i espanyola, i de la Unió Europea.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi econòmica del comportament de les empreses en els mercats

1.1. Introducció a l’economia industrial i de la innovació

1.2. Barreres d’entrada, concentració i poder de mercat

1.3. Comportaments estratègics (I): comportaments estratègics cooperatius

1.4. Comportaments estratègics (II): comportaments estratègics no cooperatius

1.5. Estructura de mercat i innovació

2. Política industrial i tecnològica

2.1. Introducció a la política industrial: Indústria 4.0 . Algunes tecnologies destacables: Intel.ligència Artificial, Blockchain, Robòtica

2.2. La política científica i tecnològica. L’actuació dels poders públics vers l’R+D

2.3. Les polítiques d’innovació: disseny i resultats

2.4. L’economia circular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa seguint una triple metodologia. En primer lloc, les explicacions a classe o virtuals del professorat, que van acompanyades de la corresponent bibliografia a fi i efecte que els estudiants puguin complementar i ampliar els temes explicats.

En segon lloc, la projecció de material audiovisual per discutir a l’aula o de forma virtual  i, eventualment, fer-ne un treball.

I, en tercer lloc, les discussions i presentacions a classe o en format virtual de material específic (documents, capítols de llibres, articles), que poden ser individuals o en grups reduïts, segons el nombre d’alumnes matriculats a l’assignatura.

Pel que fa a les sessions pràctiques, el grup d’avaluació continuada es desdobla. Aquestes sessions consisteixen en un total de 5 hores per a cada subgrup durant el curs. La planificació d’aquestes sessions es detalla en el programa de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada es basa en diverses activitats durant el curs (proves d’avaluació continuada) que consisteixen, d’una banda, en dos exàmens a l’aula o en línia sobre la temàtica de l’assignatura, cadascun dels quals pondera un 35 %. D’altra banda, la resta d’activitats (discussions a classe o en línia, presentacions i assistència) pondera un 30%.

L’avaluació continuada és incompatible amb l’avaluació única i s’entén que hi opten els estudiants que duen a terme alguna de les proves incloses en la modalitat d’avaluació continuada.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova sobre el temari de l’assignatura, que es duu a terme el dia fixat pel Consell d’Estudis per a l’examen final. Eventualment, es pot demanar als estudiants que presentin un treball addicional (com ara un comentari d’un article, una recensió d’un llibre o altres opcions); la ponderació d’aquest treball en la nota final s’indica en el programa específic de l’assignatura. 

Per acollir-se a l’avaluació única no cal fer cap renúncia per escrit. S’entén que opten a aquesta modalitat els estudiants que no es presenten a la primera prova de l’avaluació continuada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Teece, D.J. (1998) Economic Performance and the theory of the firm, Volume 1, Edward Elgar, 

Catàleg UB  Enllaç

Teece, D.J. (1998) Strategy, technology and Public Policy, Eduard Elgar

Catàleg UB  Enllaç

Hariolf Grupp (1998) Foundations of the Economics of Innovation, Theory, Measurement and Practica Edward Elgar

Catàleg UB  Enllaç

Ricketts, M (Ed.) (2002) The Economics of Business Enterprise. An introduction of Economic Organisation and the Theory of the firm. Edward Elgar.

Catàleg UB  Enllaç

Ross, A. (2017) The industries of the future, Simon & Schuster

Catàleg UB  Enllaç

Fosgren, M. (2017) Theories of the Multinational Firm. Edward Elgar

Catàleg UB  Enllaç
Versió en línia (2008)  Enllaç

KASPER, Wolfgang; STREIT, Manfred E; BOETTKE, Peter J. Institutional economics : property, competition, policies. 2nd ed. Cheltenham, UK  : Edward Elgar, 2012

Catàleg UB  Enllaç

NOOTEBOOM, Bart. How Markets work and fail, and what to make of them. Cheltenham UK : Edward Elgar, 2014

Catàleg UB  Enllaç

Edler, Jakob  [et al] (eds.) Handbook of innovation policy impact. Cheltenham UK : Edward Elgar, 2016

Catàleg UB  Enllaç

COMINO, Stefano;  MANENTTI, Fabio Maria. Industrial Organization of High-Technology Markets : the Internet and Information Technologies. Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2014

Catàleg UB  Enllaç

FAULKNER, David; TEERIKANGAS, Satu; JOSEPH Richard J. (eds.) The Handbook of mergers and acquisitions . Oxford : Oxford University Press, 2012

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2248831*  Enllaç

Gault, Fred. (ed.) Handbook of innovation indicators and measurement . Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2013

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2249013*  Enllaç

AVGEROU,Chrisanthi. [et al.] (eds.) The Oxford Handbook of information and communication technologies. Oxford : Oxford University Press, 2009

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1796496*  Enllaç

TEECE, David J. Strategy, innovation and the theory of the firm. Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2012

CRANE, Daniel A; HOVENKAMP, Hervert. (eds.) The making of competition policy : legal and econòmic sources. Oxford : Oxford University Press, 2015

Catàleg Col·lectiu Universitats Catalanes  Enllaç

GREIF, A.; KIESLING, L.; NYE, J. (edited) (2015): Institutions, innovation and industrialization : essays in economic history and developmen. Princeton, N.J. : Pricenton University Press.  Enllaç

BROUSSEAU, E.; GLANCHANT, JM. (edited) (2008): New institutional economics : a guidebook. Cambridge : Cambridge University Press.  Enllaç

KARLSSON, CH. (2012): Innovation, technology and knowledge. London : Routledge. 

  Adquirint-se.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2248777*  Enllaç

MOTTA, M. (2004): Competition policy : theory and practice . Cambridge Mass. : Cambridge University Press.  Enllaç

PHELPS, E. (2013): Mass flourishing : how grassroots innovation created jobs, challenge, and change. Princeton University Press,  Enllaç

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2156502*  Enllaç

Antonelli, C. i Link, A (2014) Routledge Handbook of the Economics of knowledge, Routledge

Ashford, N. i Hall, R. (2011) Technology, Globalization and Sustainable Development. Yale University Press

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2249017*  Enllaç

Revista

Revista Economia Industrial en https://www.mincotur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/ListadoRevistas.aspx

Text electrònic

OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. https://doi.org/10.1787/9789264304604-en en https://icono.fecyt.es/sites/default/files/filepublicaciones/manualoslo2018.pdf

Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development © 2015 OECD traducido al español en https://www.fecyt.es/es/publicacion/manual-de-frascati-2015